Размерът на дивидента на акция ще определимДата21.12.2017
Размер77.49 Kb.
#37200
ТипЗадача
Задача 1:

Компания А очаква продажбите за предстоящата година да възлизат на 10 000 000 лв., при нетен марж от 15% и коефициент на изплащане на дивидента 35%. Броят на емитираните обикновени акции от компанията е 80 000, които ще се запази и в бъдеще. При теза разчети собственият капитал на компанията ще възлиза на 19 500 000 лв. Управителите очакват  коефициента за акциите на компанията да бъде 1.3, пазарната рискова премия е 8%, а възвращаемостта от безрисковия активи 3%. Изчислете стойността (цената) на акцията, издадена от компания А, ако се очаква темпът на нарастване на дивидента да се запази постоянен в бъдеще. Каква вътрешноприсъща стойност би имала акцията в края на втората година.

Размерът на дивидента на акция ще определим
DPS =

За да определим постоянния темп на нарастване на дивидента, използваме връзката между възвръщаемостта на собствения капитал, коефициента на задържане и постоянния темп на нарастване на дивидента.ROE - възвръщаемостта на собствения капитал

b – коефициент на задържане на печалбата

NP – нетната печалба на компанията

C - собствения капитал

k – коефициент на изплащане на дивидента


Изискуемата норма на възвръщаемост ще определим с помощта на МОКА

Използвайки формула за цената на акцията ще получим:
лв.
Вътрешноприсъщата стойност на акцията в края на втората година ще получим:
лв.
За да изчислим възвръщаемостта за периода на държане на инвеститора ще използваме формула 5.1, като отчетем стойността на парите за двегодишния инвестиционен хоризонт.

D1 = 6.56

D2 = 6.56*(1+0.05) =6.89

Rh = 0,1365=13,65%

Задача 2:
Определете текущата цена на акция на компания, ако през следващите четири години се очаква компанията да изплати дивидент на една акция съответно 0,50 лв., 0,56 лв., 0,70 лв. и 0,83 лв., след което се очаква печалбата и дивидента ще нарастват с постоянен темп на нарастване. По прогнозни данни се очаква, че процентът на печалбата към собствения капитал на компанията след четвъртата година ще възлиза на 14%. Компанията възнамерява да следва дивидентна политика насочена към реинвестиране на по-голямата част от печалбата и изплащане на целини коефициент на дивидента от 21% след четвъртата година. ß коефициента на компанията е 1,2, премията за пазарен риск възлиза на 7,55%, а безрисковата норма на възвръщаемост е 3,5%.

С колко процентни пункта ще се промени пазарната цена на акцията, ако

а/ постоянният темп на нарастване на дивидента се понижи с 0,3 процентни пункта?
За да определим постоянния темп на нарастване на дивидента след четвъртата година, използваме формулата.

g = b*Ry=(1-k)* Ry =(1-0.21)*14=11.06%

Използвайки МОКА, определяме изискуемата норма на възвръщаемост за съответния рисков клас инвестиция


R =

Определяме прогнозната цена на акцията в края на четвъртата годиналв.
За да определим текущата пазарна цена използваме формула 5.3

40,34 лв.
t

CF

DF

DCF

1

0.5

0.888415

0.444208

2

0.56

0.789281

0.441998

3

0.7

0.701209

0.490847

4

62.56

0.622965

38.97269


40.34974

а/ Ако постоянният темп на нарастване на дивидента се понижи с 0,3 процентни пункта т.е g1 = 10.76%, то цената в края на четвъртата година ще се понижи с 17,2688% ((61,73-51,07)/61,73)) или с 10,66 лв. (61,73*0,172688).лв.
Новата текуща пазарна цена на акцията ще бъде 33,71 лв:t

CF

DF

DCF

1

0.5

0.888415

0.444208

2

0.56

0.789281

0.441998

3

0.7

0.701209

0.490847

4

51.9

0.622965

32.33188


33.70894

Следователно, ако постоянният темп на нарастване на дивидента се понижи с 0,3 процентни пункта, текущата цена на акцията ще се понижи с 16,46%. ((33,71-40,34)/40,34*100)Задача 3


Инвеститор желае да закупи 100 броя акции на компания Х, като за целта използва покупка на маржин. Брокерската къща при извършване на покупки на маржин изисква първоначален маржин в размер на 60% и поддържащ маржин от 40%. Годишният лихвен процент по маржин кредитите е 11%. Пазарната цена на акциите на компанията е 50 лв.

Какъв ще бъде процентния маржин, ако цената на акциите спадне с 10%

Определете при каква цена на акцията брокерската къща ще поиска маржин искане. Каква ще бъде възвръщаемостта на инвеститора от сделката, ако той продаде акциите на компанията в края на годината с 30% по-висока от цената, по която ги е придобил? Компанията Х не изплаща дивиденти по акциите си. Каква загуба ще реализира инвеститорът, ако цената на акцията се понижи с 30% в края на годината?
За да придобие 100 броя акции от компанията, на инвеститора са му необходими 5 000 лв. Първоначалният маржин от 60% изисква инвеститорът за заплати със собствени средства 60% от стойността на акциите и 40% чрез маржин кредит.


активи

 

 

пасиви и собствени средства
стойност на акциите

5 000
заем от брокера

2 000


акции

3 000Определянето на маржина става по следния начин:


Е – стойността на акциите, закупени чрез собствени средства

V – пазарната стойност на акциите


Стойността на акциите при спад в цената им от 10% ще бъде 4 500 лв. (100*50*_1-0.1)).


активи

 

 

пасиви и собствени средства
стойност на акциите

4 500
заем от брокера

2 000


акции

2 500


За да определим при каква цена на акцията на инвеститорът ще му бъде поискано маржин искане ще се определи по следната формула:
където:

Q – броя на закупените акции

P – цената на акцията, при която се изисква маржин искане

L – стойността на маржин заема

Mm – нивото на поддържащия маржин
Р=33,33 лв.
Стойността на акциите след една година ще бъде 6 500 лв. (100*50*(1+0,3).

Възвръщаемостта на инвеститора е:


Следователно, инвеститорът при покачване на пазарната цена на акциите с 30% ще постигне възвръщаемост от 42,67% за инвестиция от 3 000 лв. за една година.


Ако цената на акцията се понижи с 30%, инвеститорът ще реализира загуби в размер на:
Стойността на акциите в края на първата година ще бъде 3500 лв.Задача 4

Инвеститор иска да извърши къса продажба на 100 броя акции. Пазарната цена на акцията в момента на продажбата е 60 лв. Брокерската къща изисква обезпечителен маржин от 50% във вид на ценни книжа и процентен маржин за сделката в размер на 45%. Определете при каква цена на акцията от инвеститора ще бъде поискано маржиново искане. Каква е печалбата от късата продажба за инвеститора, ако той продаде акциите по цена с 35% по-ниска от тяхната цена при късата продажба.

При късата продажба сметката на инвеститора при брокерската къша ще бъде:


активи

 

 

пасиви и собствени средства
Парични средства

6 000
Къса позиция

6 000

Ценни книжа

2 700
акции

2 700Каква е печалбата от късата продажба за инвеститора, ако той продаде акциите по цена с 35% по-ниска от тяхната цена при късата продажба.


Цената, при която брокерската къща ще изиска маржин искане е:
Р= 64 4,44 лв.
където : Мm – цената на акцията, при която се изисква маржин искане
V – стойността на акциите, обект на късата продажба

E - собствени средства

Следователно, при покачване на цената до 64,44 лв. брокерската къща ще поиска маржин искане.

Разходът на инвеститора за закриване на позицията е: 3 900 лв. (39*100).Печалбата на инвеститора е: 2 100 лв. (6000- 3 900).


Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> Управление%20на%20инвестиционни%20портфейли
Lekcii -> Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
Lekcii -> Глобализация на търговията тенденции и влияние върху българския пазар
Lekcii -> Изложение описание на обекта и предмета
Lekcii -> Т е с т №1 за провеждане на изпит (іv-2005 г. Ббо)
Lekcii -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
Lekcii -> Скалното катерене
Lekcii -> Управление и контрол на качеството в туристическата фирма – общи постановки качеството в туризма като обект на фирмено управление
Lekcii -> Професионална автобиография
Lekcii -> Сигурност във фирма за разработка на
Управление%20на%20инвестиционни%20портфейли -> Риск и възвръщаемост


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница