„Разнообразие и синтетичен потенциал на термофилни микроорганизмиДата22.12.2018
Размер42.5 Kb.
С Т А Н О В И Щ Е
от проф. д-р инж. Стоянка Александрова Гаргова

относно дисертационен труд на тема: „Разнообразие и

синтетичен потенциал на термофилни микроорганизми

от български горещи извори”, представен от

доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова за присъждане на научната степен „Доктор на биологическите науки”

Дисертационният труд на доц. д-р Маргарита Камбурова се отнася до проучване на разнообразието от термофилни микроорганизми, изолирани от български горещи извори, идентифицирането им чрез молекулярно – биологичен подход и изследване на потенциала им да синтезират определени биопродукти – ензими и полизахариди. Термофилните микроорганизми са изключително интересни в научен и практически план поради високата им размножителна скорост, намаления риск от контаминация при култивирането им, синтезираните от тях биологично активни вещества са с висока стабилност при екстремни условия на използване и осигуряват по-висока скорост на протичане на реакциите с тяхно участие. Ще подчертая със задоволство, че трудът на доц. Камбурова е пионерен у нас – за първи път се изучава микробното разнообразие на български горещи извори и способностите на хабитатите им да синтезират важни за индустрията продукти. Силно впечатлена съм и от мащабността на работата, широкия обхват на изследвания, осъществени с най-съвременните методи на бактериалната таксономия и микробния метаболизъм, което определя нейното фундаментално, екологично и практическо значение и е още една стъпка към опознаване на микробния свят. В този смисъл темата на дисертационната работа е фундаментална, актуална, значима за науката и практиката и е дисертабилна.

Литературният обзор, заемащ 59 страници, е акуратно, целенасочено, систематизирано и изчерпателно представен, откъдето произтичат целта и задачите на дисертационния труд. Особено добро впечатление оставя у читателя описанието на вероятните механизми за живот при високи температури и разкриването на макромолекулните основи на адаптиране при екстремни условия, което увеличава перспективата за развитие на белтъчното инженерство за повишаване термостабилността на ензимите.

От частта Материали и методи проличава многообразието и многочислеността на използваните методи – микробиологични, таксономични, молекулярно – биологични, изолиране на метагеномна ДНК, конструиране на клонови библиотеки, клониране на амплифицирана 16S рДНК и идентификация на коректни клонове, прилагане на ДНК – секвенция и филогенетично характеризиране на изолираните термофили, скрининг на термофилни продуценти на ензими и екзополизахариди, проучване на условия за тяхното продуциране, пречистване и охарактеризиране на свойствата им.

В раздела Резултати и обсъждане, обхващащ 157 страници, авторката се представя като истински задълбочен учен, който с лекота използва класически и съвременни подходи, за да изпълни поставените задачи. Задълбочено и компетентно доц. Камбурова анализира собствените резултати и умело ги съпоставя с литературните данни. Първоначален обект на изследванията са два термални извора в местността „Рупите” и един в с.Варвара, охарактеризирани по бактериално и археално разнообразие, което й е дало възможност да дефинира специфичността в структурата на микробните съобщества. Изолирани са два нови щама термофили, продуценти на амилолитични ензими и отнесени към група Bacillus ther 11 и Bacillus ther 13, които след установяване на фенотипните и физиологичните им характеристики, както и на нуклеотидната им секвенция и профила на мастните им киселини са идентифицирани като Anoxybacillus rupiensis и An.bogroviensis.

В следващ етап от проби от 29 термални извора в България чрез скрининг процедури са изолирани и идентифицирани продуценти на екстремозими – карбохидразите гелан лиаза, ксиланаза и инулиназа, също липаза и един екзополизахарид. Аз бих отдала особено значение на тази част от работата, която е изключително обемна, задълбочена, актуална и перспективна за приложение в биотехнологичната индустрия. Биосинтезата е осъществена чрез периодично и непрекъснато култивиране в биореактор, използвани са класически и съвременни методи за изолиране и пречистване на ензимите до електрофоретично хомогенен вид, проучени са всички важни физико – химични свойства, а на гелан лиазата е установена първичната и вторична структура. За два от ензимите – инулиназа и липаза са предложени подходящи техники за тяхната имобилизация и многократното им използване, а за екзополизахарида е приложена лабораторна технологична схема за получаването му. С удовлетворение приемам направеното заключение в края на дисертационния труд.

Във връзка с дисертацията са публикувани 23 научни труда, всички в списания с висок импакт – фактор, от които Carbohydrates Polymers е с най-висок такъв – 3,167, следван от Lipids – 2,557, J.AppliedMicrobiology – 2,501 и Extremophiles – 2,317. Общият IF на кандидатката е 28,734. Значимостта на резултатите от изследователската дейност във връзка с доктората се потвърждават и от значителния брой цитирания – 210 (справка 6). Публикация № 15 е цитирана 43 пъти, публикации № 22 и № 21 – респ. 24 и 22 пъти.

Доц. Камбурова е участвала в научни форуми с общо 27 доклада и постери, от тях с 14 броя в международни – в Израел, Гърция, Испания, Италия, Македония, Румъния, САЩ, Китай.


Някои бележки към дисертационния труд и представените материали, които не влияят върху високата ми оценка за доктората: Текстът е представен в глаголно време със спомагателния глагол беше (бяха), от което в някои случаи се създава впечатление за съавторство с цитирани чужди автори (стр. 24, 67, 88, 131 и др.), На фиг. 30 активността е 0,6 Е/мл, а в текста се цитира 50 Е/мл, Липсват фиг. 79, целият протокол от заседанието на семинара и дипломата за доцент.

С резултатите от своята разработка дисертантката прави следните съществени приноси с фундаментално, научно и научно-приложно значение:

1. За първи път са проучени и охарактеризирани микробните съобщества в български горещи извори, в резултат на което е установено високо филогенетично разнообразие на термофилни микроорганизми и присъствие на представители на непознати бактериални и археални групи.

2. Два нови бактериални вида - Anoxybacillus rupiensis и An.bogroviensis са изолирани от български горещи извори, признати са от Международния комитет по систематика на прокариотите и са включени в определителя на Бърджи.

3. Създадена е единствената у нас колекция от термофилни бактерии - продуценти на ензими и екзополизахариди, включваща над 400 изолата.

4. Изолирани са термофилни продуценти на карбохидрази с богат биосинтетичен потенциал, с което се обогатява националната колекция от индустриално значими микроорганизми.

5. Разработени са лабораторни технологии с термофилни продуценти на термостабилни ензими – гелан лиаза, ксиланаза, инулиназа и липаза и са представени оригинални схеми за тяхното изолиране и пречистване до електрофоретично хомогенно състояние, а доказаните им свойства ги правят ценни за широко индустриално приложение.

6. За първи път е изолиран, идентифициран и проучен термофилен продуцент на гелан лиаза Geobacillus stearothermophilus 98, който при непрекъснато култивиране синтезира екстрацелуларен, високотермостабилен ензим с 10 – кратно по-висока активност , отколкото при периодично култивиране.

7. Установени са характерни културални и физиолого – биохимични особености на термофилната бактерия Geobacillus stearothermophilus МС 7 – продуцент на липаза, чиято висока термостабилност, широк рH диапазон на действие и стабилност в присъствие на органични разтворители я определят като биопродукт с ценни за приложение свойства.

8. Изолиран е термофилен продуцент Geobacillus tepidamans V 264 на нов, специфичен екзополизахарид, чиито свойства и биологична активност го правят ценен за фармацевтичната индустрия.

9. Резултатите от проучване на изолираните термофилни бактерии и археи са фундаментален принос към изучаване на биоразнообразието на този континент и са първи стъпки у нас в разкриване на биосинтетичния им потенциал.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Доцент д-р Камбурова представя един изключително задълбочен и оригинален дисертационен труд, в който резултатите в по-голямата си част са новост за българската и световната наука и практика. Тя се представя като изграден изследовател със значими научни идеи и с необходимата подготовка за реализацията им. От работата й произтичат съществени фундаментални, научни и научно-приложни приноси и се разкриват възможности и перспектива за нови изследвания по актуални проблеми. Постиженията на авторката са публикувани в различни авторитетни научни списания и са намерили много широк положителен отзвук в научната общност, което безспорно потвърждава значимостта на разработваните задачи и научността и приложимостта на получените резултати. Тя показва широки познания в областта на микробиологията – класическа и съвременна, молекулярната таксономия, ензимологията, биотехнологията, което й позволява чрез умело и успешно прилагане на голям брой разнообразни методи да проведе своите изследвания и да ги представи на високо научно ниво. Всичко това ми дава основание с убеденост на препоръчам на уважаемите членове на научното жури да присъдят на доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова научната степен „Доктор на биологическите науки”.
27.11.2013 г. Рецензент:

/проф. д-р инж. С.Гаргова/
стр. от

Каталог: IMB%20web%20page -> pzrasrb -> Profesor -> Kamburova
pzrasrb -> Конкурс за доцент по профeсионално направление Биологически науки, специалност 01. 06. 12. Микробиология, обявен от Института по микробиология при бан в дв, бр. 21 от 01. 03. 2013 г
pzrasrb -> Лекция на shoot тип линии Leucojum aestivum
pzrasrb -> Асистент Иван Георгиев Иванов, докторант в Института по микробиология „Стефан Ангелов”
pzrasrb -> Председателя на Научното жури определено със заповед
pzrasrb -> На статиите на д-р Милка Милчева Милева, представени при кандидатстване за хабилитация I. Публикации, свързани с дисертационната
pzrasrb -> Чл кор проф д-р Мила Власковска, дф., дмн., Университетската
Kamburova -> „Биоразнообразие и синтетичен потенциал на термофилни микроорганизми от български горещи извори” за присъждане на научната степен „доктор на науките”
Kamburova -> На дисертационния труд


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница