Разпределиха властта в нс яне взе дипломацията,волен просветата герб дава финансите на Мендастраница1/3
Дата11.02.2018
Размер369.21 Kb.
#58354
  1   2   3
29 юли 2009 г.

ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


РАЗПРЕДЕЛИХА ВЛАСТТА В НС
ЯНЕ ВЗЕ ДИПЛОМАЦИЯТА,ВОЛЕН - ПРОСВЕТАТА
ГЕРБ дава финансите на Менда
РАДОСЛАВ КИРОВ АЛЕКСАНДРА МАРКАРЯН

РЗС ще оглави външна­та комисия в парламента, а човек на "Атака" ще зас­тане начело на просвет­ната. Това стана ясно, след като вчера ГЕРБ разпредели властта в На­родното събрание на кон­султации с останалите партии.

Председателите на 8 от всички 17 парламентарни органа ще са от опозиция­та, като сините вземат две шефски места - в комисии­те по икономика и правата на човека. Очаква се пър­вата да бъде оглавена от лидера на СДС Мартин Ди­митров. Димитър Чукарски от РЗС ще отговаря за вън­шната политика. Червени­те получават шефското място в социалната коми­сия, като се очаква то да бъде заето от досегашния ресорен министър Емилия Масларова.

Рокади


Първоначално от ГЕРБ им предлагали шефското

кресло в органа, който ще контролира еврофондове­те, като се очакваше то да бъде заето от Меглена Плугчиева. От БСП обаче в последния момент поис­кали социалния ресор. "Нищо чудно да я наказ­ват за това, че гласува за кабинета срещу партийна­та линия, като гласува "въздържал се", коменти­раха вчера гербери. Бив­шият екоминистър Джевдет Чакъров от ДПС ще поеме ресорната комисия,а Огнян Стоичков от "Ата­ка" ще застане начело на образованието. Опозици­ята получава контрола и над две от останалите ко­мисии - за ДАНС и борбата с корупцията, чиито ше­фове ще се ротират на две сесии. ГЕРБ ще излъ­чи председателите на ос­таналите 9 органа и ще вземе общо 15 зам. шефс­ки места. БСП и ДПС ще имат по 7 зам. председа­телски кресла, "Атака" и сините по 3, а РЗС - 2. Изненадващо, вместо Стоян Мавродиев финансовата комисия ще бъде оглавена от бившата общинарка от Пловдив Менда Стоянова. Шеф на здравната ще е Лъчезар Иванов, а на вътрешната - Пламен Нунев.

Замове

Междувременно стана ясно, че един от досегаш­ните зам.-министри на прос­ветата - Мукаддес Налбант, ще остане във ведом­ството, но на по-нисък пост. Тя ще оглави дирекцията за координация и контрол в средното образование, чийто шеф Милка Коджабашлиева ще бъде един от заместниците на новия просветен министър Йор­данка Фандъкова. Общо три ще са вицетата в МОЙ. За висшето ще отговаря доц. Румен Пранчов, а за младежта - изпълнителни­ят директор на Училището за политика към НБУ Свет­лана Ломева. В Училището за политика тя работеше със Соломон Паси, Саша Безуханова и Дими Паница.
Безплатни прегледи на сърце в„Токуда"
Безплатни прегледи за профилактика на сърдечно-съдовите за­болявания ще бъдат извършени в "Токуда болница София" на 7 август. Желаещите да посетят консултациите трябва да се запишат предварително на те­лефони 02/403 4912 и 02/403 4116. Лекарите от отделението по кардиология ще преглеж­дат записалите се от 8,00 до 19,00 часа. Не се изискват направле­ния или други докумен­ти от пациентите. Безп­латната консултация ще включва преглед от специалист, електрокардиограма, измерва­не на кръвното наляга­не и препоръки за лече­ние, когато това се на­лага.


Над 1 милион у нас са без здравни осигуровки

През юни касата е платила 161 млн. лева за лечение и медикаменти на болни
АИДА ПАНИКЯН

Към 30 юни тази годи­на 1 026 000 български граждани са били с прекъснати здравни вно­ски. Данните са предоста­вени на НЗОК от персо­налния регистър на НОИ, уточниха от пресцентъра на НЗОК. В сравнение със същия период на 2008 г. този брой е нарас­нал с 21 хил. души. Справ­ка на ДУМА в сайта на НОИ показа, че към 13 юли т.г. с прекъснати здравни осигуровки са 971 407 души. Вероятна­та причина за разликата е, че държавата доскоро не била изплатила вноските на служителите си, смятат от НЗОК. Така към момента здравнонеосигурените са 12,78%.През юни парите, събрани от приходи и трансфери в касата, са 129 917 200 лева. Освен тях от здравноосигурителни вноски са постъпили 125,4 млн. лева. През месеца са изразходвани общо 167 621 834 лева. За здравноосигурителни плащания са похарчени 161,5 млн. лева, което представлява 96,9% от всички плащания на НЗОК за отчетния пери­од. За първична извънболнична помощ са изплате­ни 11,8 млн. лева. За прегледи на пациенти при лекари специалисти са отишли 11,9 млн. лева. За зъболекарска помощ са изплатени 6,6 млн. лева, а за различни видове из­следвания - 5 млн. лева. За лекарствата, отпус­кани по каса, както и за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, са изплатени 30,3 млн. лева. Отново най-големият раз­ход са болниците. На тях са изплатени 95,7 млн. лева. Над 200 хил. лв. е платила касата за меди­цинска помощ, която по спешност се е наложило българи да ползват в страни от ЕС.


Споразумение между лекари и учени
На 30 юли т.г. в каби­нета на председателя на БАН ще се сключи Рам­ково споразумение с Българския лекарски съюз. Според споразуме­нието БАН ще информи­ра периодично Българ­ския лекарски съюз за научните и научно-приложни постижения на учените от институтите на академията, които могат да имат значение за по­добряване на здравео­пазването и медицинската практика в страната. От своя страна БЛС ще ин­формира Българската академия на науките за необходимостта от науч­но обслужване при осъ­ществяване на своята дейност, както и за акту­алните възможности за съвместни разработки в области от взаимен инте­рес. Двете страни ще под­крепят създаването на съвместни колективи, включително и с привли­чане на трети лица.


Платено спешно отделение
Спешното отделение в областната болница "Д-р Тота Венкова" в Габрово въведе от вчера платени услуги за пациентите, които не се нуждаят от хоспи­тализация, а имат нужда от амбулаторно лечение. Целта е усилията на лекарите да се насочат към ос­новната дейност на болницата - активно лечение на остри заболявания. Това съобщи за БТА изпълнител­ният директор д-р Божидар Паралчев. Цените на услу­гите в спешния болничен портал са между 5 и 20 лева и включват най-често срещаните случаи - венозно вливане на медикамент, превръзка, отстраняване на кърлеж, ехография на коремните органи, електрокардиограма, лабораторни и рентгенови изследвания. Спешните случаи остават безплатни за здравноосигурените, уточни Паралчев и допълни, че ако пациентът има нужда от настаняване в болницата, той остава да се лекува в габровския стационар по клинична пътека. Плащането на услугите се отнася за случаите, когато пациентът няма нужда от болнично лечение, но се налага да му се направят изследвания и консултации със специалисти. По думите на Паралчев цените са символични и такава практика имат и други болници в страната. Лекарят обясни, че при амбулаторните случаи трябва да се ползва доболничната помощ - от личните лекари и специалистите.


Защо да се осигуряваме за здраве?
Над 1 млн. са били здравно неосигурените до преди месец. За две сед­мици броят им намалява с 54 600. Открихме разлика­та, защото обичаме да ро­вим из интернет, а после -да питаме разни институ­ции. Държавата, вместо да внася всеки месец здравни­те осигуровки на служите­лите си, очевидно превеж­да парите на 2-3 месеца.

Все пак - и 971 400 да са здравно неосигурените, не са малко. Странно е, че след изграждането на как­ви ли не информационни системи с европари, с български левове, по про­екти и без проекти в раз­лични институции, пак е трудно да се каже защо тези 971 хил. ЕГН-та се во­дят като неосигурени. Без­спорно част от тях са бълга­ри, които от години са в чужбина. Вероятно мнози­на от тях се осигуряват в страните, в които живеят и работят. Все пак, по един или друг начин, остават като регистрирани и в българската здравноосигурителна система, но невнасящи тук осигуровки. Дру­га част вероятно са си ме­стни, но работят нелегал­но и няма начин да се оси­гуряват. Трети просто не виждат смисъл да се оси­гуряват - имат достатъчно пари, за да си плащат ме­дицинските услуги. Вероятно повечето от тях са мла­ди хора и по-рядко полз­ват здравни услуги. Но пък парите от вноските им биха запълнили доста дупки в бюджета на здравното ни осигуряване.

Очевидна е необходи­мостта от реорганизация на правилата в здравното оси­гуряване. Онази част от него, която отговаря на фи­лософията "Здравите пла­щат и за болните, богатите - и за бедните", би трябва­ло да остане - така е във всяка цивилизована държа­ва. Но това все още не би решило проблемите на онези, които искат за здра­вето си повече от семплите услуги, заплащани с обществени средства. Ще каже­те: "Ами нали има 14-15 частни фонда..." Има ги, но законотворците ни така и не намериха време да оп­ределят кои услуги и докол­ко да се плащат с общест­вени средства, за кои да се осигуряваме допълнител­но, ако искаме. В противен случай, единствената ни каса може да започне да се задъхва. Ако не от друго, то със сигурност от покри­ването на харчове за скъпите безплатни (или ча­стично платени) лекарства и за множеството болнич­ни престои, които би тряб­вало да стават не в болни­ци за активно лечение, а за долекуване...

Бум от морбили в Добричко
Над 100 души са заразените от морбили в Добричка област през последния месец, алармират от Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве. По думите на специалистите от РИОКОЗ в Добрич повече от 15 години в областта не е регистриран случай на заболяването. Имунизирани срещу заразната дребна шарка са 1720 души. Регистрираните случаи на болни са в 18 населени места на общините Тервел, Крушари, Балчик, Добричка и град Добрич. Заболелите в област Добрич са на възраст от 45 дни до 26 години. Специалистите от РИОКОЗ са установили, че болните са посещавали град Дулово и село Средище в Силистренска област. Най-голям е броят на заболелите във възрастовата група от 13 месеца до 11 години, следва възрастовата група от 12 до 16 години. Около 15 % от случаите са във възрастовата група от 17 до 30 години и около 10 % във възрастта до една година. Заболели са и пет майки заедно с децата си до едногодишна възраст. От инспекцията по опазване на общественото здраве предупреждават, че единствен източник на зараза е болният човек, като инкубационният период на болестта е от 9 до 11 дни.


Между 5 и 20 лв. за манипулация в спешното на габровската болница
Платени услуги за па­циентите, които не се нуждаят от хоспитализа­ция, а имат нужда от ам­булаторно лечение, пред­лагат в спешното отде­ление в габровската бол­ница „Д-р Това Венкова" от вчера. Целта е усили­ята на лекарите да се на­сочат към основната дей­ност на болницата - ак­тивно лечение на остри заболявания, твърдят от лечебното заведение. Це­ните са между 5 и 20 ле­ва и включват най-често срещаните случаи - ве­нозно вливане на меди­камент, превръзка, отст­раняване на кърлеж, ехография на коремните органи, електрокардиограма, лабораторни и рен­тгенови изследвания.

Спешните случаи остават безплатни за здравно осигурените, уточняват от болницата. Ако пък пациентът има нужда от настаняване в болницата, той остава да се лекува в габровския стационар по клинична пътека. Плащането на ус­лугите се отнася за слу­чаите, когато пациентът няма нужда от болнично лечение, но се налага да му се направят изслед­вания и консултации със специалисти. Цените са символични и такава практика имат и други болници в страната, твър­дят от управата на лечеб­ното заведение. При ам­булаторните случаи тряб­ва да се ползва доболничната помощ - от лич­ните лекари и специалис­тите.
Нанев кара шефовете в МЗ да пишат
Здравният министър д-р Бо­жидар Нанев е поискал писмено изложение от всеки шеф на дирекция във ведом­ството вчера.

В първия си работен ден ги викал един по един в кабине­та си, за да се запознаят, и ги помолил да напишат около страница представяне. Трябва да обяснят какво точно работят в съответната дирекция и докъде са стигна­ли.

В министерството няма ви­димо напрежение, защото по­вечето служители се радвали, че новият шеф е "свой" и чистка не се очаква. В късния следобед вчера се заговори, че е отстранен главният секретар доц. Красимир Гигов.

След изборите напуснал вторият в йерархията на пре­сцентъра Георги Спасов, а шефката Таня Сотирова е в отпуск. Те дойдоха с д-р Евге­ний Желев.

Старият ек­ип остави об­новен дизайн на приемната между кабине­тите на минис­търа и главния секретар, видя "24 часа". Деловият стил на маса със столове, поставени по времето на Гайдарски, е сменен с нисък ъглов диван преди около 2 седмици.

Междувременно се разбра, че д-р Валерий Митрев, съвет­ник на Нанев в БЛС, е почти сигурен зам.-министър. Тече битка за третия.
Докторът, не приел родилка, излиза невинен
Д-р Уалид Хамад, който бе уволнен за това, че върна жена с родилни болки от болница "Св. Анна" във Варна и тя се сдоби със сина си в домашни условия, не е действал неправомерно и няма основание за отстраняването му.

Това ще се окаже най-вероятно днес, когато излезе официалният доклад от Районния център по здравеопазване, който проверява случая с върнатата на 20 юли жена. Росица Генова роди в апартамента си.

Причина за свалянето на обвинението, че докторът е нарушил алгоритъма за приемане на жена в термин, е, че Росица е получила истински признаци за раждане близо 3 часа преди началото му, но е отказала да се върне в болницата, научи "24 часа".

Вчера д-р Уалид Хамад заяви, че е жертва на натиск върху ръководството на болницата.

"Имаше смъртни случаи, без да последват уволнения. А сега аз съм отстранен без доказана вина и, слава богу, без пострадали - и майката, и детето са живи и здрави. Ще заведа съдебен иск срещу "Св. Анна", тъй като не приемам действията на ръководството за обективни", обяви гинекологът.

"Когато тръгне раждане, никой не се интересува има ли свободни легла в отделението, или няма. Подобно твърдение не може да бъде мотив за отказ да се изпълни алгоритъмът, а той е категоричен, че жена в термин се хоспитализира.". Това каза в понеделник шефката на болницата доц. Лидия Петкова.

Вчера тя не бе открита за коментар по новите обстоятелство относно родилката, вписани в доклада на Районния център по здравеопазване.
Д-р Уалид Хамад: Да се закълнат в детето, че съм ги върнал
“Hа 20 юли бях нощна смяна в родилното отделение. След визитация около 21 ч, санитарката в отделението ме повика за преглед на бременна. Отзовах се веднага и в присъствието на акушерката направих рутинния преглед "туширане". Установих, че мехурът е запазен, разкритието е 1 пръст (б.р.- 1 см), шийката е мека, без контракции и с ритмични и ясни детски сърдечни тонове. След прегледа обясних на бременната, която в онзи момент бе доста спокойна, че родовата дейност при такива показатели може да настъпи от няколко часа до няколко дни.
Казах й ясно, че при тези показатели може да бъде приета само по нейно желание, тъй като, когато нямаме спукан околоплоден мехур, няма разкритие и контракции, не можем да го сторим по друг начин. Попитах семейството къде живее и като разбрах, че са от Варна и имат кола, обясних, че могат да се приберат вкъщи. Ако се наложи в рамките на нощта - изтекат водите или започнат контракции, да се връщат обратно при нас, ако не - на другата сутрин между 8,30 и 9 часа да дойде да я приемем. С тези думи се разделихме.

На място лично обясних какво означава контракция и къде трябва да я боли. Направих това разяснение, защото разбрах, че първото раждане е било преди 12 години, и може да е позабравила", обясни пред екипа ни д-р Уалид Хамад.

Сега той е твърдо решен да получи възмездие с помощта на Темида, която да докаже, че не е нарушил алгоритъма, и приложеното му най-тежко наказание - дисциплинарно наказание е несправедливо и прибързано.

"В кодекса по този член има предвидени предупреждение, предупреждение суволнение и уволнение. На мен директно ми отредиха последното. Не мисля, че е справедливо", категоричен е акушер-гинекологът.

Дни след драмата със семейството той казва, че съвестта му е чиста.

"Спя спокойно и призовавам родителите да се закълнат в детето си, ако лъжа и съм ги отпратил, без да им кажа, че по всяко време съм на разположение, ако се наложи. От 11 години работя в това отделение и никога не съм отказвал приемане на бременна. Но практиката е ясна и всички я знаем: не всяка жена, дошла за преглед, е за приемане. А в този случай и в протокола от вътрешноболничната проверка пише, че не са били налице отворен околоплоден мехур и достатъчно голямо разкритие, за да бъде хоспитализирана жената. Удобен съм, за да си измият ръцете с мен", смята докторът.

Той не крие, че е готов да пита публично защо при трагично приключили случаи в същата болница няма наказани, а той бе изхвърлен с такава експедитивност, без да е изяснено всичко.

"Ще докажа, че решението е несправедливо пред съда. Чрез него ще търся само публично извинение, не връщане на работа. И обезщетение, което ще даря на училището за незрящи деца в кв. Аспарухово. Защото не е нормално така да се процедира с гилдията. То е същото като с полицаите - искаме да ни пазят от крадци и убийци, а ги плюем. Питам аз в този случай къде е БЛС да си защити членовете, къде са синдикатите или пък РЦЗ. Всички лекариса изложени на този риск и никой не се интересува от последиците. Аз ще продължа да работя тази работа, но няма приема да се процедира така с мен. Смятам, че ръководството е било подложено на натиск отгоре, за да вземе подобно решение Трудно ще е да обяснят как съм отстранен от 24-и, като по графика за дежурствата съм бил на работа и на 27-и. Съжалявам само, че се вдигна толкова негативен шум край едно щастливо събитие. Искам да поздравя бащата, който изроди детето, и да честитя на майката. За мен тази бременна и това дете са част от работата ми и съм подходил така, както и към останалите пациентки. В същата нощ бяха приети 6 жени, 4 от които родиха. Това е работата ни и мисля, че я вършим добре и затова към отделението в "Св. Анна" е насочен голяма част от потока в региона, въпреки че леглата са по-малко от 40, категоричен е д-р Хамад.


Жената е можела да отиде пак преди раждането
Росица Генова е получила контракции почти 3 часа преди раждането да започне, заяви д-р Веселин Балкански, директор на Районен център по здравеопазване - Варна. Жената обаче е отказала на съпруга си да бъде върната обратно в болница "Св. Анна" и се е стигнало до раждането на малкия Алекс в домашни условия под акушерството на таткото.

Това научи "24 часа" вчера. Днес д-р Балкански ще връчи официално доклада от проверката, която РЦЗ проведе по случая, на здравния министър и на шефката на болницата доц. Лидия Петкова.

"В заключението наистина пише, че малко след 22 ч контракциите на жената са зачестили. Съпругът й предложил да я закара обратно в болницата, но тя отказала, за да не притеснява лекарите", каза д-р Балкански за "24 часа".

Според него това признание на майката може да се окаже ключово за съдбата на отстранения дисциплинарно от болница "Св. Анна" д-р Уалид Хамад.Социалните фондове изтъняват застрашително
В бюджета на ДОО може да се отвори 435.9 млн. лв. годишен дефицит, здравната каса е на червено през юни с 37.7 млн. лв.
от Лили Войнова, Мишел Гутсузян

Увеличаването на хората, които не плащат социални вноски, и нередовните траншове от държавния бюджет поставят под въпрос дали Националният осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще успеят да съберат необходимите средства за пенсии, болнични и безплатни лекарства за 2009 г. Под съмнение е и плащането на парите за болниците и обезщетенията за безработица и майчинство, показват отчетите на двете осигурителни институции към средата на годината.

Анализът на главния актюер на НОИ Христина Митрева за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) показва, че може да се отвори дефицит от 435.9 млн. лв. в края на годината. Прогнозата й се базира на изпълнението на бюджета на ДОО от януари до юни. Недостигът може да се увеличи с още близо 120 млн. лв., ако годишният трансфер от републиканския бюджет бъде намален с 10%.

Здравната каса също продължава да харчи повече, отколкото са приходите й, според отчета на институцията за юни. През месеца са събрани общо 129.9 млн. лв., което е едва 5.3% от годишния план. В същото време са изразходвани 167.6 млн. лв. за плащания към болниците и личните лекари. За да се закрепи, касата не превежда в резерв допълнителните 2% здравна вноска, която от тази година беше увеличена от 6 на 8 на сто, а ги харчи. Те догодина трябваше да подпомогнат въвеждането на втория стълб на здравното осигуряване чрез включване на частните фондове, както и покриването на допълнителни клинични пътеки за долекуване.

И Митрева, и директорът на здравната каса д-р Румяна Тодорова посочват сред причините за намалелите осигурителни плащания финансовата криза и увеличената безработица. Във вторник националната статистика съобщи, че за трети пореден месец бизнес климатът се влошава и съществува нагласа сред предприемачите във всички отрасли да продължават да съкращават персонал.

Въпреки тревожните данни през последните месеци от НОИ и социалното министерство многократно успокояваха, че риск от спиране на пенсиите и обезщетенията не съществува, тъй като плащането им ще се гарантира от държавата.

Основна причина за юнския дефицит в здравната каса отново е липсата на трансфер от държавния бюджет. Държавата трябва да осигурява социално слабите граждани, пенсионерите и децата и да внася месечно около 55 млн. лв. в касата. През първите пет месеца на годината обаче това не ставаше и касата редовно излизаше на червено. През май Министерството на финансите прехвърли еднократно 276 млн. лв. и се издължи, но през юни пари отново не са преведени. Другата причина е увеличаващият се брой на неосигурени граждани. По данни на НЗОК те са малко над 1 млн. души и в сравнение със същия период на 2008 г. са нараснали с 21 хил.

Общият размер на приходите и трансферите, заложени със Закона за бюджета на касата за 2009 г., е 2.4 млрд. лв. За шестмесечието са събрани 88% от планираните 1.2 млрд. лв. за периода. Въпреки това д-р Румяна Тодорова отрича недостиг на средства, защото институцията е изхарчила по-малко от половината от годишния си разчет. "В касата месечно трябва да влизат по 200 млн. лв. при 8% здравна вноска. От тях 2% трябва да се отделят в големия резерв на НЗОК в БНБ, но на практика това не става, а всички пари отиват за здравни плащания. Повишената вноска спасява засега бюджета на НЗОК", обясни Тодорова. В БНБ като резерв остават старите 400 млн. лв., които бяха натрупани в първите години след старта на реформата. Според Тодорова все още има пари за двете най-рискови области - болниците и лекарствата. Истинската проверка обаче предстои - през август всички болни от множествена склероза и хепатит, които досега са били в листите на чакащите, ще получат лечение и тогава ще стане ясно дали има недостиг на средства за медикаменти и ще свършат ли парите през есента, поясни тя.

Още преди два месеца представители на работодателите прогнозираха недостиг в социалните фондове заради увеличаването на сивата икономика, очакваните масови уволнения през есента и завръщането на значителна част от емигрантите от Гърция и Испания.

Изпълнението на бюджета на ДОО показва, че опасенията на бизнеса се сбъдват. За първите 6 месеца приходите са с близо 389 млн. лв. по-малко от предвидените. Основната причина е, че хората, които се осигуряват, са с 169 224 по-малко от планираното. Анализът на НОИ включва и ефекта от изоставането на осигурителния доход с близо 30 лв. от предвидените 587 лв.

Според главния актюер на НОИ Христина Митрева "намаляването на осигурените лица и задържането на заплатите е резултат от икономическата рецесия в страната, съпроводена с намаляване на заетостта и замразяването или намаляването на инвестиционните програми". Това автоматично се отразява на приходите от вноски от реалния сектор в Националната агенция за приходите. За първото полугодие на 2009 г. те са 1.541 млрд. лв., което е 42.6% от плана за годината. Въпреки тревожните данни преди две седмици управителят на НОИ Сотир Ушев заяви, че изпълнението на бюджета "върви съвсем нормално".

Дупката се уголемява и за сметка на все по-нарастващите разходи заради увеличаващия се брой и размер на обезщетенията, изплащани от НОИ. До края на годината се очаква преразходът да бъде 67.6 млн. лв. Риск има във фонд "Общо заболяване и майчинство", от който НОИ плаща болничните и обезщетенията при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, заяви Митрева в интервю за "Труд" в понеделник. Най-големият проблем обаче се очертава с парите във фонд "Безработица". От предвидените 101 млн. лв. за цялата 2009 г. към 30 юни са похарчени 99 млн. лв. До края на годината се очаква недостигът да набъбне на 115.5 млн. лв. Според анализа огромният дефицит се дължи на неправилните прогнози на социалното министерство за безработицата.

Според доклада на НОИ единствено разходите за пенсии са с 57.7 млн. лв. под планираните за първото шестмесечие. Основната причина е, че много хора са отложили пенсионирането си за по-добри времена - за първото шестмесечие пенсионерите са с около 9400 по-малко спрямо предвидените. Митрева прогнозира, че многократното увеличение на пенсиите през тази година ще увеличи разходите на НОИ за 2010 г. с още 700 млн. лв. Парите за възрастните няма да бъдат намалявани, но може да бъдат замразени.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница