Разработване на подсистеми "Национален адресен регистър" и "Заявки за списъци, таблици и файлове" от есграонстраница1/3
Дата18.06.2018
Размер1.15 Mb.
  1   2   3


Нов Български университет

магистърски факултет

департамент “информатика”

програма “софтуерни технологии в интернет”

МАГИСТЪРСКА
ТЕЗА

на тема:
Разработване на подсистеми “Национален адресен регистър” и “Заявки за списъци, таблици и файлове” от ЕСГРАОН
Дипломен ръководител: Делян Керемедчиев

Дипломант: Божидар Руменов Шуманов

Фак. № : F37034

София, 2008 г.СЪДЪРЖАНИЕ
I. Увод стр. 3

I.1. Цел на ЕСГРАОН. стр. 3

I.2. Възлови моменти от историята на ЕСГРАОН. стр. 4

I.3. Структура на ЕСГРАОН стр. 4

I.4. Информационни нива на ЕСГРАОН. стр. 5

I.4.1. Национална База Данни. стр. 5

I.4.2. Регионални Бази Данни. стр. 5

I.4.3. Локални Бази Данни. стр. 6

I.4.4. Актуализиране на информационните масиви на ЕСГРАОН. стр. 6

I.5. Създаване и съдържание на ЛРК. стр. 6

I.6. Какво представлява ЕГН. Алгоритъм за проверка на ЕГН. стр. 8

II. Достъп до информационната система - НБД “Население”. стр. 9

III. Информационна система - НБД “Население”. Описание, класове и страници, реализиращи входа в системата, общи класове. стр. 12

III.1. Описание на информационна система НБД “Население”. стр. 12

III.2. Програмен модел използван в системата. стр. 17

III.3. Класове и страници, реализиращи входа в инф. система. стр. 17

III.4. Общи класове. стр. 19

III.4.1. Клас “app.util.classes.DBConnection.java”. стр. 19

III.4.2. Клас “app.util.classes.lib.java”. стр. 20

III.4.3. Клас “app.util.classes.BugTrack.java”. стр. 26

III.4.4. Класове “app.util.classes.Lib_Isnd.java”, “app.util.classes. Lib_Isnd2.java” и “app.util. classes.Lib_Isnd2VH.java”. стр. 26

III.4.5. Класове от пакета “Log”. стр. 26

III.4.6. Класове от пакета “app.util”. стр. 27

III.4.7. Класове от пакета “ExServlets”. стр. 28

IV. Подсистема – 3. Национален адресен регистър. стр. 29

IV.1. Модул - 3.1. Списък на областите. стр. 29

IV.2. Модул - 3.2. Списък на общините. стр. 29

IV.3. Модул - 3.3. Справка в класификатора на населените места. стр. 30

IV.4. Модул - 3.4. Справка в класификатора на пътните артерии. стр. 31

IV.5. Модул - 3.5. Справка в класификатора на адресите. стр. 33

IV.5.1. JSP страница за входящите данни - “Web Content\isnk\isnad2\ index1.jsp”. стр. 33

IV.5.2. Сървлет - “isnk.Isnad.java”. стр. 38

IV.5.3. Резултатна(днамична) JSP страница “Web Content\isnk\isnad2\ list.jsp”. стр. 46

IV.6. Модул - 3.6. Заявка за получаване на файл с класификаторите. стр. 49

IV.7. Модул - 3.7. Таблица за населението по секции в община. стр. 51

IV.8. Модул - 3.8. Справка за адресите в секция. стр. 52

IV.9. Модул - 3.9. Справка в архива на обработени документи АТД. стр. 53

IV.10. Модул - 3.10. Заявка за получаване на обработени документи АТД.

стр. 55

IV.11. Модул - 3.11. Заявка за получаване на промените в пътните артерии. стр. 56

IV.12. Програми в процес на планиране и проектиране. стр. 56

V. Подсистема – 5. Заявки за списъци, таблици и файлове. стр. 57

V.1. Модул - 5.1. Създаване на заявка. стр. 57

V.2. Модул - 5.2. Коригиране на заявка. стр. 65

V.3. Модул - 5.3. Изтриване на заявка. стр. 66

V.4. Модул - 5.4. Копиране на заявка. стр. 67

V.5. Модул - 5.5. Списък на заявките. стр. 68

V.6. Модул - Изпълнение на заявка. стр. 69

VI. Заключение. стр. 71

VI.1. Електронно правителство. стр. 72

VI.2. Проблеми и развитие на ЕСГРАОН. стр. 72

VI.3. Перспективи за развитие на информационната система за Интернет достъп до Национална База Данни “Население”. стр. 73

VII. Приложение стр. 75

VII.1. Екрани стр. 75

VII.2. Схеми на подсистемите стр. 97

VII.3. Използвани таблици от базата стр. 102

VII.3. Код на избраните подпрограми стр. 105

VII.3.1. Web Content\isnk\isnad2\index1.jsp стр. 105

VII.3.2. m3.Isnad2_chnm.java стр. 108

VII.3.3. Web Content\isnk\isnad2\chnm.jsp стр. 110

VII.3.4. isnk.Isnad.java стр. 112

VII.3.5. Web Content\isnk\isnad2\list.jsp стр. 117

VII.3.6. app.util.classes.DBConnection.java стр. 118

VII.3.7. ExServlets.ExServlet.java стр. 119I. Увод
Нуждата от информация за населението е възникнала в исторически план от задълженията на държавата при организиране на обществения живот и правния статут на гражданите.

Регистри по гражданско състояние се въвеждат в България с приемането на първият закон за записване на ражданията, женитбите и смъртите на 15.12.1892 година и влиза в сила от 01.01.1893 година. С този закон се въвеждат и книгите регистри за населението. Те са номерирани в томове и страници. Съхраняват се 100 години в населеното място, след което се предават на държавния архивен фонд.

Развитието на електронно-изчислителната техника предоставя нови възможностти за събиране и съхранение на информация за населението и използването и за нуждите на държавните ограни и администрацията.
I.1. Цел на ЕСГРАОН.

ЕСГРАОН е национална автоматизирана информационна система за административна индивидуализация и регистриране на физически лица, ползваща официални документи за тях и предоставяща индивидуална или обобщена информация.

Изграждането, внедряването и последващото усъвършенствуване на Единната Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване /ЕСГРАОН/ цели чрез използване на съвременни технически средства да се осигури информация за населението на държавните органи при изпълнение на законовите им задължения. Въвеждането на електронна техника при обработката на данните за лицата осигурява възможността за еднократно въвеждане на данните от мястото на възникване на събитието и многократното им използване за нуждите на управлението и административното обслужване на гражданите.I.2. Възлови моменти от историята на ЕСГРАОН.

Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) е въведена в Република България с постановление № 15/ 1977 г. (ДВ., бр. 28/1977 г.).

През 1977 година се извършва анкетиране на населението и се присвяват ЕГН на всички лица. Анкетата се извършва по местоживеене. След 1977 г. ЕГН се присвоява при раждане на дете, при получаване на българско гражданство, при разрешено постоянно пребиваване и при предоставен статут на бежанец.


В общините/кметствата на страната се поддържат регистри по гражданско състояние и регистър на населението и се създава автоматизиран информационен фонд на ЕСГРАОН. От 01.04.1994 г. е изградена НБД “Население”. В регистрите по гражданско състояние се вписва ЕГН и са подредени хронологично. Регистърът на населението се състои от Лични Регистрационни Картони /ЛРК/, които са подредени по ЕГН. За всеки регистър е предвиден електронен еквивалент.
I.3. Структура на ЕСГРАОН

С постановление N 154 от 1992 г. на МС ръководството и контрола по функционирането и развитието на ЕСГРАОН са възложени на Главна ДирекцияГражданска Регистрация и Административно Обслужване” (ГДГРАО”) към Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ) и 28 Териториални звенаГРАО” (ТЗГРАО”) в областните градове.

Ръководството и контрола по функционирането и развитието на ЕСГРАОН се осъществява в четири основни направления:


 • методология, координация и контрол;

 • поддържане на Национална база данни;

 • внедряване и поддържане на Регионални бази данни /РБД/.

 • внедряване и поддържане на Локални бази данни /ЛБД/.


I.4. Информационни нива на ЕСГРАОН.
I.4.1. Национална База Данни.

От 1994 г. е изградена и функционира НБД. В базата се съхраняват данни (по 14 показателя) за над 10 000 000 лица - живи и починали (български граждани, чужденци с разрешение за постоянно пребиваване в страната или получилите право на убежище или статус на бежанец). НБД съдържа:
 • Записите на лицата

 • История на променилите имената си лица от 1990 г.

 • История на променилите ЕГН-тата си лица от 1994 г.

 • Архив на обработените Актуализационни съобщения след 01.01.1994 г.

 • Архив на лицата, които са променили постоянния си адрес след 01.01.2000 г.

 • Архив на лицата, които са променили настоящия си адрес след 01.01.2000 г.

 • Архив на лицата, които са променили гражданството си след 01.01.2000 г.

 • Архив на лицата, които са променили правните си ограничения след 01.01.2000г.

От създаването на НБД до 23.06.2008 г, тя се актуализира веднъж седмично. След 23.06.2008 НБД се актуализира ежедневно. Разработена е информационна система, позволяваща търсене на информация за дадено лице или група по ЕГН, име, или адрес. Достъпът до НБД “Население” в диалогов режим се осъществява през INTERNET.
I.4.2. Регионални Бази Данни.

В РБД сe съхраняват данните на лицата с постоянен и настоящ адрес в съответната област. Предназначението на РБД е за справки, отпечатване на произволни списъци и таблици на базата на поддържаните показатели, подготовка на входните документи за ЕСГРАОН (съобщение за раждане, брак, смърт, адресна карта и др.). РБД се експлоатира в Териториалните звена ГРАО” на персонални компютри.


I.4.3. Локални Бази Данни.

В ЛБД сe съхраняват данните на лицата с постоянен и настоящ адрес в съответна община. Те представляват автоматизиран картотечен регистър за населението. Чрез ЛБД общинската администрация извършва административно-правно обслужване на населението, подготовка на данни за актуализация на РБД и НБД, информационно обслужване на общински структури и др. ЛБД е внедрена в над 180 общини с население около 5 000 000 души.


I.4.4. Актуализиране на информационните масиви на ЕСГРАОН.

Актуализирането на информацията на ЕСГРАОН се извършва с актуализационни документи, които се обработват възможно най-близо до местосъставянето им - в общинските центрове. Служителите в общинската администрация обработват тези документи чрез ЛБД и предават актуализационните файлове на ТЗ ГРАО”. ТЗ ГРАО” актуализира РБД чрез тези файлове и ги препредава за актуализация в НБД. То също така обработва онази част от актуализационните документи, които не са пристигнали от общини с ЛБД. По отношение на показателите “постоянен адрес” и “настоящ адрес” се извършва обратна актуализация.От НБД към ТЗ ГРАО” и общините се изпращат файлове с данни за лицата, сменили своя постоянен или настоящ адрес, така че в записа на лицата адресите да се актуални. В някои случаи има и Online актуализации, например въвеждането или редакцията на данни за роднина на дадено лице.


I.5. Създаване и съдържание на ЛРК.
Чл. 22. от Закона за Гражданската Регистрация гласи:

 1. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон (ЛРК) и запис в Национална база данни (НБД) “Население”.

 2. Личният регистрационен картон се съставя и съхранява в общината или в кметството, в които е постоянният адрес на лицето.


Чл. 25: Личният регистрационен картон съдържа следните данни:

1. име;


2. псевдоним и/или имена в чужбина;

3. пол;


4. дата на раждане - ден, месец, година;

5. единен граждански номер, а за чужденците - и личен номер на чужденеца;

6. гражданство;

7. място на раждане - област, община, населено място, а за родените извън територията на Република България - и държава;

8. акт за раждане - номер, дата и място на съставяне; на чужденците се вписва акт за раждане само ако са родени в Република България;

9. постоянен адрес - област, община, населено място, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент, електронен адрес, ако има такъв;

10. семейно положение;

11. акт за сключен брак - номер, дата, място на съставяне; дата и място на сключване на брака, ако не е сключен в Република България;

12. съпруг/а - ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

13. съдебно решение за развод - номер, дата и място на постановяване;

14. деца - ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

15. майка - ЕГН или дата на раждане, име, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

16. баща - ЕГН или дата на раждане, име, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

17. братя/сестри - ЕГН или дата на раждане, име, име на другия родител - ако не е еднокръвен или едноутробен, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите - номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

18. издаден документ за самоличност - вид, номер, дата на издаване;

19. правни ограничения (вид);

20. изменение по всички точки от 1 до 20 включително, предходен постоянен адрес, особености, дата на съставяне на личния регистрационен картон, име и подпис на длъжностното лице;

21. починал - дата и място на смъртта; акт за смърт - номер, дата и място на съставяне.Чл. 26:

(1) Личният регистрационен картон на българските граждани (ЛРК-Б) се създава въз основа на един от следните документи:

1. съобщение или удостоверение за раждане;

2. заявление от лице, което се установява на постоянен адрес в тази община;

3. удостоверение за българско гражданство, придружено с копие от документи за гражданско състояние и заявление за постоянен адрес в тази община.

(2) Личен регистрационен картон на чужденец (ЛРК-Ч) по чл. 3, ал. 2, т. 2 се създава въз основа на един от следните документи:

1. разрешение за постоянно пребиваване;

2. временно удостоверение на бежанец или съобщение за раждане на дете от родители със статут на бежанец или хуманитарен статут;

3. заявление от лице, което се установява на постоянен адрес в тази община;

4. удостоверение за лица без гражданство.


I.6. Какво представлява ЕГН. Алгоритъм за проверка на ЕГН.

За изграждането на регистрите за гражданска регистрация и електронната обработка се въвежда понятието Единен граждански номер /ЕГН/. ЕГН са разпределени по контингенти за всяка област и се отпечатват автоматизирано. ЕГН се присвоява на българските граждани и на чужденците с разрешено постоянно пребиваване. С поетите ангажименти на нашата страна по отношение на бежанците те също са включени в обхвата на лицата, на които се присвоява ЕГН. ЕГН е 10-цифрен код състоящ се от 6 цифри за година, месец, дата на раждане и 3 цифри показващи поредност на раждането в областта за деня от 000 до 999. Последната цифра е контролна и се изчислява по модул 11.


Коректността на ЕГН се установява чрез проверка на датата, пола на лицето и контролната цифра.

1. Проверка на датата: Проверяват се денят, месецът и годината за валидна дата. За родените преди 01.01.1900 г. към месеца се прибавя числото 20. За родените след 31.12.1999 г. към месеца се прибавя числото 40.

2. Проверка на пол: Деветата цифра на ЕГН е четна за мъже и нечетна за жени.

3. Алгоритъм за изчисляване на контролната цифра: • Умножават се стойностите от всяка позиция със съответното тегло, посочено под номера на позицията.

 • Сумират се получените произведения.

 • Сумата по т.2 се дели на 11, взема се остатъкът от деленето.

 • Ако полученият остатък от т.3 е число по-малко от 10, то става контролно число. Ако е равно на 10, контролното число е 0.
номер на позицията в ЕГН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

умножение

*

*

*

*

*

*

*

*

*

тегла

2

4

8

5

10

9

7

3

6II. Достъп до Информационната система - НБД “Население”.

Интернет базираната информационна система могат да използват само лица, които имат право, регламентирано от длъжността им. Това са служителина Териториалните звена на “ГРАО” и Служители на общинската администрация. Достъп до НБД “Население” се разрешава само на длъжностни лица от отделите, чиято дейност е свързана с гражданското състояние и гражданската регистрация.

За осигуряване на достъп до НБД “Население” е необходимо:

 • Потребителят трябва да има достъп до интернет.

 • Всеки служител, който ще работи с НБД да има валиден цифров сертификат, отговарящ на изискванията за универсален електронен подпис, персонализиран върху смарт карта, със срок на валидност минимум една година.

 • Всеки компютър, от който ще се достъпва НБД трябва да има инсталиран четец за смарт карти, който да работи със смарт картата на служителя, който ще работи с НБД.

Връзката към информационната система е защитена с SSL(Secure Socket Layer) протокол, със 128 битово криптиране. Начинът по който даден потребител достъпва до информационната система се състои в следните стъпки :

  • Потребителят въвежда в браузъра адреса на който се достъпва до информационната система.

  • Браузърът подава заявка на Web сървър с ОС “Debian GNU/Linux”, който проверява дали потребителят има сертификат, дали е валиден и дали този сертификат има права за достъп до информационната система. Проверката се прави на Web Server Apache SSL 1.3.33”.

  • При успешна идентификация, Web сървъра пренасочва заявката на браузъра към Application ServerHP 9000” с ОС “HP UNIX”, на който е и самото приложение на информационната система. След като то се зареди и се покаже Login формата, потребителят трябва да въведе своя идентификатор и парола за достъп до базата, които са получени от ГДГРАО”.

  • След като клиентът е влязъл в системата, при изпълнението на модул от приложението, то прави заявка към Database ServerInformix”с ОС “UNIX”, използвайки драйвър за сървър “Informix Dynamic Server, v.9.4х” и получава данните. Драйвърът е връзката между приложението и базата.

Схема :

Схема на начина, по който се достъпва Информационната система НБД Население.


III. Информационна система - НБД “Население”. Описание на използваният програмен модел. Описание на класовете и страниците, реализиращи входа в системата. Общи класове, използвани като библиотеки.
III.1. Описание на Информационна система НБД Население”.

Информационната система НБДНаселение” се състои от пет подсистеми, които са съставени множество обособени по тип програми. Всички подсистеми се състоят от множество подточки, които са подпрограми служещи за търсене, справки и въвеждане на различни видове заявки спомагащи за улесняването на работата на потребителите имащи право да използват базата и информационната система. Първвата подсистема е:
1. Национален регистър за населението. Състои от 12 подсистеми:

1.1. Справка в Национална База Данни “Население”

1.2. Справка в архивите на Национална База Данни “Население”

1.3. Справка в архива на променени имена

1.4. Справка за лица с грешен адрес

1.5. Справка за брой обработени актуализационни съобщения

1.6. Заявка за получаване на лист за визуален контрол

1.7. Заявка за получаване на лист за актуализация на КРН

1.8. Заявка за получаване на “Файл за обратна информация”

1.9. Въвеждане на данни за потребител на НБД “Население”

1.10. Справка за потребителите на НБД “Население”
В нея се търсят лица по различни показатели, като имена, ЕГН, адреси, пол и др както в НБДНаселение” така и в архивите и. Други действия са получаването и обработването на различна информация за актуализацията на НБД. Последните двя програми служат за опериране с данните на потребителите на базата. Втората подсистема е:

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница