Разработване на специфични стратегии йерархична структураДата23.09.2016
Размер62.81 Kb.
#10488
Стратегия - план за широкомащабни действия за привеждане на организацията в съответствие с измененията в средата. Промяната е необходима при изменения водещи до съществено неизпълнение на целите.

Стратегическото управление е непрекъснат процес на наблюдение на средата и положението на организацията.Разработване на специфични стратегии – йерархична структура

1> Определяне на мисията и стратегическите цели 

2. Избор на бизнес стратегия:

3. Разработване на функционална стратегия – целта й е да конкретизират бизнес стратегията, и тя реално я реализира.


Място на логистичната стратегия във фирмената стратегия


Логистичната стратегия е на функционално ниво и обединява снабдяване, производство и дистрибуция.

Разработване на логистичната стратегия


Логистична стратегия – взаимообвързан микс от стратегии: на снабдяването, производството и дистрибуцията, съответстващ и спомагащ за реализирането на фирмената стратегия. Стъпки:

1. Определяне мисията на фирмената логистика:

а) визия на конкурентното оръжие;

б) връзката с корпоративната/бизнес стратегия

в) интеграция на снабдителната верига.

2. Изучаване на външната логистична среда

3. Изучаване на вътрешните логистични ресурси и възможности.

4. Определяне на целите и задачите на логистиката – производство, снабдяване и дистрибуция.

5. Разработване на взаимообвързани стратегии за производство, снабдяване и дистрибуция.

Операционна стратегия:

Разработване: Маркетинг  Позициониране на производството  (процес фокус | Продукт процес ) 

Производствени задачи:

- цени / разходи;

- качество представяне;

- подвижност – обем и продукти;

- надеждност – доставки.

Време за изпълнение на поръчките.

1) Проектиране по поръчка – целият цикъл е елемент на времето за изпълнение на поръчката. Тук се включват:

Приемане | Снабдяване | Производство | Сглобяване | Доставка

2) Производство по поръчка – производството започва само при подаване на доставката – елиминира се фазата снабдяване.

Запаси | Производство | Снабдяване | Доставка

3) Сглобяване по поръчка – тук поръчката се завърта в монтажния цех, а производството се осъществява на принципа на масовото производство.

Производство | Сглобяване | Запаси | Доставка

4) Производство за запаси – за стандартни и масови стоки, създават се запаси от готова продукция.

Производство | Сглобяване | Запаси | Доставка

Всяка една от стратегиите дава решения за начините, по които се избира производството.


Проектиране на продукти


1. Значение на проектирането на нови продукти

2. Фази и етапи на процеси на проектиране на нови продукти

3. Роля на звената при проектиране на нови продукти

4. Вграждане на качеството в нови продукти.

Проектирането на продукти се състои от: избор на процес, определяне на капацитета, проектиране на продукта.

1) Проектиране на продукта – конкурентното оръжие, което сме избрали трябва да бъде реализирано в продукта:

Фази и етапи на проектиране::

а) генериране на идея за продукта – използват се методи и варианти на Brainstorm;

б) първоначална оценка – оценка как ще се възприеме продукта на пазара, конкуренти  извод за цена и форма на продукта, възможни продадени обеми;

в) инженерно-икономически анализ – инженерите предлагат предварителен проект, технолозите дават предварителен проект, финансистите изчисляват разходите;

г) разработване и тестване – създава се прототип;

д) окончателно планиране:

- маркетингов план – план за усвояване на изделието в масовото производство;

- финансов план за печалба от продукта.

е) въвеждане на продукта на пазара.

Вграждане на качеството в новите продукти

Аспекти:

1) Производимост – лекотата, с която продуктът се произвежда

2) Устойчивост – способността на продукта да изпълнява функциите си при по-тежки условия

3) Надеждност – продължителността на времето на безотказна работа.

4) Лекота на поддръжка

5) Относителен дял на времето, през което продуктът е готов за употреба.

Качеството за клиента – съответствие на неговите изисквания. Тук няма градация на качеството – продуктът бива качествен или некачествен.

Предписано качество – съпровождане на допълнителни указания за това как да се експлоатира – това не е добър вариант, защото продуктът трябва да е лесно достъпен за клиента.Техники за изисквания на клиента:

Функционално-стойностен анализ – етапи:

1) Определяне функциите на продукта, съществени за клиента (F1 – Fs).

2) Трябва да получим оценки за ранжиране на тези функции по важност – обикновено се прилага 100 бална скала, по която да се разпределят 5те (в случая) функции.

3) Относителен дял на разходите за създаване на отделна функция (Zi):

 зле е, когато разходите надвишават балната оценка, а също и когато не са вложени достатъчно усилия за дадена функция т.е. трябва да се стремим към аi = 1.

, където Сi – разходите за определена функция.

Японска техника – къща на качеството:

House of Quality - Най-напред е развит през 1972г. в Mitsubishi Kobe Shipyard. 1986 - за първи път се използва от Ford и Xerox. След това получава голямо разпространение в САЩ - HP, Digital Equipment, Texas Instruments.

Този подход дава по-добри продукти на приемлива цена. Предимства от приложението на този метод:

- инженерните изменения намаляват - 30 - 50%

- цикълът на проектиране се скъсява - 30 - 50%

- началните разходи намаляват - 20 - 60%

- гаранционните оплаквания намаляват - 20 - 50%

Къщата на качеството се състои в създаването на 4 матрици, наречени “къщи”, чрез коитохарактеристиките на продукта се декомпозират и специфицират:

- 1 - Матрица на планирането / Къща на качеството - съдържа като резултат инженерните характеристики с относителна важност и целеви стойности.

- 2 - Матрица на продукта в развитие - инженерните характеристики са декомпозирани и представени като подсистеми и компоненти , за които се означават зависимостите от критична важност.

- 3 - Матрица на компонентите - съдържа точните параметри на проекта на компонентите

- 4 - Карта на операторските инструкции - съдържа изискванията към процесите, инструментите, контрола, за да се осигури изпълнението на инженерния проект и спазването на всички заложени характеристики

2.1.1. Процедура за създаване на Къща на качеството (стъпки):

а) Изброяване характеристиките на продукта, давани от клиента;

б) На характеристиките/желаният се дават тегла на важност;

в) Характеристиките на клиента се превеждат на езика на инженерите - желанията се транслират в инженерни характеристики. Това са техническите КАК на потребителските КАКВО;

г) На инженерните характеристики се дават приоритети (какво трябва да се направи най-напред) - прави се от проектантския отдел;

д) Указват се зависимостите между характеристиките на клиентите и инженерните характеристики, както и между самите инженерни характеристики - изразява се чрез корелационна матрица. Тази матрица се изразява чрез скала за оценяване чрез много прости оценки;

е) Подготовка на целевите стойности на инженерните характеристики, които трябва да бъдат постигнати в проекта и в производството.

Равновесен анализ

1. Еднопродуктов модел – “Разходи – обем – печалба”:

TR = (SP).(Xs), където:

SP – цена на единица продукция; XS – обем продажби

2. Уравнение на разходите:

TC = FC + VC.(Xp), където Хр – обем на производството

3. Уравнение на печалбата:

P = TR – TC = (SP). (Xs) – FC – VC.(Xp).

4. Уравнение на критичния обем на производството / продажбите:


P + FC = (SP – VC) . (X) 


* допускаме, че обема на производството и продажбите са в линейна зависимост и отнася се за 1 продукт.II. Многопродуктов модел:

Известен е относителния дял на всеки продукт в общия обем на производството / продажбите:, Мi – относителен дял на продукта в продуктовия микс.


Каталог: files -> unwe files
unwe files -> Тотално управление на качеството
unwe files -> Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятия
unwe files -> Решение за покупка, организациите като потребители ст
unwe files -> 20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър
unwe files -> Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
unwe files -> Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!
unwe files -> Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
unwe files -> Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция
unwe files -> Закон за реализацията и кризите на Сей: На производството и предлагането на стоки винаги съответства равно по величина собствено генерирано търсене


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница