Разширен наръчник за ползване на обучителен пакет „училища без дискриминация” в гимназиалния курс на образованието по метода „връстници обучават връстници”страница12/12
Дата21.07.2018
Размер1.43 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Сесия по седми епизод Новините


Тема – Стигматизация
Обучителни цели:

 • Чрез работа с образи да се събуди интерес към ролята на медиите за зачитане правата на човека.

 • Изследват въпросите на стереотипите и обективността в медиите

 • Учениците да преживеят процеса на създаване на стереотипни образи на хора от друга етническа принадлежност

 • Учениците да осъзнаят как тези образи обуславят нашите очаквания към тези хора


Продължителност: Приблизително два учебни часа
Материали:

1. Седмият епизод на филма – „Новините”.

3. Флипчарт, маркери, флумастри.
Въведение и общи насоки за фасилитатора:

Стигма от гръцки означава печат, клеймо и в преносен смисъл – заклеймяване. Да заклеймиш някого в социален контекст означава да му сложиш етикет, без да се интересуваш дали това се отнася до него или до групата с която е свързан. Стигматизацията е особено опасна, когато произтича от медиите, която както знаем е една от властите в обществото. Така най-бързо и най-лесно се създават отрицателните социални нагласи чрез генерализиране на образи най-често на малцинствени групи (религиозни, етнически, сексуални или други малцинства) като постъпките и поведението на отделен член от съответната общност се разглеждат и вменяват във вина и отговорност на общността като цяло. Това генерализиране се извършва като в информацията (новината) се съобщава и се набляга на етнонима, с който се наричат представителите на определено малцинство, а конкретните хора, замесени в представяната история и причините за случването й остават анонимни и неизвестни. Разглеждането на поведението на отделни хора в тясна връзка с принадлежността им към някоя етническа общност, както и стереотипното представяне на отделните етнически общности, в международно правен и европейски аспект се счита за проява на нетолерантност и бариера за взаимното уважение и разбирателство между различните етноси по света, тъй като води до вражда и омраза на етническа основа . Комитетът на министрите на Съвета на Европа, подчертавайки своята отговорност да гарантира еднакво зачитане на личното достойнство, равни права и свободи, без значение на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политическа ориентация, национален или социален произход, обвързаност с национални малцинства, имущество, рождение или друг статут, и в израз на решението си да засили действията си срещу нетолерантността е приел Препоръка № 21 от 1997 г. за медиите и насърчаване на толерантността.11 Целта на препоръката е да ангажира медиите в борбата срещу нетолерантността, особено в насърчаване културата на разбирателство на различните етнически, културни и религиозни групи в обществото, като предписва определени мерки спрямо държавите –членки и начините за действие, посочени в приложението към препоръката. В приложението към препоръката в точка 2, предложения трето и четвърто, Комитетът на министрите препоръчва следните действия за преодоляване на проблема на нетолерантността в медиите, а именно: избягване на пренебрежително стереотипно изобразяване на членове на културни, етнически или религиозни общности в публикации и програми, както и разглеждане на човешкото поведение, без то да се свързва с връзките на даден човек с тези общности .

Комитетът за премахване на расовата дискриминация на 57-мата си сесия на 16.08.2000г. е приел Препоръка №27 относно дискриминацията спрямо роми 12, в която е предписала на държавите –страни по Конвенцията съобразно специфичната ситуация във всяка едно от тях да предприемат всички или част от мерките, посочени в препоръката за премахване на дискриминацията спрямо роми в различни области, включително и мерки в сферата на медиите. Мерките, отнасящи се до борбата с дискриминацията срещу ромите в медиите, са доразвитие на разпоредбата на чл.7 от Конвенцията, и са посочени в раздел 5 , точки 36-40 , от Препоръката. Според т.37 от Препоръката държавите- страни по Конвенцията трябва да приемат и приложат мерки, с които да насърчат осъзнаването сред професионалистите в медиите на индивидуалното задължение на всеки от тях да не разпространява предразсъдъци и да се въздържа от съобщаването на инциденти, в които са намесени отделни членове на ромската общност, по начин, който обвинява такива общности като цяло. Съгласно т.40 от Препоръката е необходимо да се поощряват методи на самоконтрол в медията чрез кодекс за поведението на медийните организации с оглед на избягването на расисткия, дискриминационния и предубедения език .

Чрез медиите най-бързо и най-лесно се създават отрицателните социални нагласи и стереотипи спрямо „различните” . Не напразно това е основната цел на пропагандата, създадена от инквизицията, за да очерня жертвите й и с охота прегърната от фашистките и комунистическите тоталитарни общества.

Стереотипното представяне и стигматизирането в медиите неведнъж е приемано в практиката на КЗД като форма на дискриминация , като са налагани адекватни предписания за самоконтрол на медиите, включително и санкции.

Целта на тази сесия е да разберем, каква е отговорността на политиците, медиите и другите представители на различните власти за изграждането и промяната на социалните нагласи към отделни обществени групи и прослойки. Как трябва да реагираме на хора, които заради егоистичните си цели изолират или заклеймяват цели обществени групи? И какво можем да предприемем ние самите, за да направим обратното – да създаваме положителен и позитивен имидж на различните и да ги предпазваме от социална изолация и дискриминация.

Запознайте се със значението на понятията малцинство / мнозинство и стереотипи / стигматизация (заклеймяване),слово на омразата, свобода на изразяването, използвайки Речника на понятията. Запознайте се със свобода на убеждение и изразяването му (свобода на словото и на изразяването); право на равенство и защита от дискриминация, използвайки Каталога на правата на човека.

Примерен план за провеждането на сесията :

1. Въпроси за обратна връзка и/или разгряващо упражнение – 10-15 мин.

Какво научихте от предишната сесия? Как се почувствахте?

2.Гледане на филма ”Уроци по толерантност” Епизод №7 – Новините – пуснете само този епизод – 5 мин.

3. Дискусия върху епизода - 10 мин.

Примерни въпроси за дискусията:


 • Защо журналистът от епизода, говори с такъв ентусиазъм за случилото се?

 • Коя е причината постоянно да споменава етническата принадлежност на извършителите? Остава ме ли с впечатлението, че всички цигани са такива?

 • Как се чувствате като зрител на подобно предаване? Кое е първото, което си мислите?

 • Какво би трябвало да отговори Ана на мъжа си след неговото изказване?

 • Ако имахте възможност, какво бихте посъветвали журналиста, когато за в бъдеще прави подобни репортажи?

 • Идеи за други примерни въпроси може да намерите сред предложените такива към същия епизод в Краткия наръчник и Разширения наръчник за ползване на пакета в прогимназиалния курс.

4. Упражнение „РЕКЛАМА НА РАЗЛИЧНИТЕ”
Цели:

 • Да развие критично мислене към медиите и пропагандата;

 • Да се защитят предложения за подкрепа на човешките праваПротичане:

1. Разделете участниците на групи от по 3-4 човека. Кажете им, че целта на упражнението е да направят рекламен материал в защита правата на определена етническа група. Той е предназначен за националната телевизия и е с продължителност до 3 минути. Всяка група трябва да направи реклама на определена етно –културна общност ( български, турски, ромски, българомохамедански, арменски, еврейски и др.), като посочи техните положителни страни, качества, заложби, културни различия, примери за сътрудничество между етносите и пр. Уточнете коя група кой етнос ще рекламира.

2. Посъветвайте участниците:


 • да използват като модел реклами, които са им направили впечатление като визия, текст, послания, музика, хумор и др.;

 • да намерят адресанта на рекламата – другите етноси, политици, медии или обществото като цяло.

 • да намерят ефектни начини за представяне на етносите – история, музика, клипове и др., тъй като това е телевизионна реклама и трябва да задържа вниманието;

 • да напишат кратък дикторски текст, който ще върви зад кадър.

3. Когато групите са готови със сценариите, избират си говорител, който представя проекта. Водещия насърчава останалите да задават въпроси и да коментират достъпността на предложените идеи, да дават предложения.
Обсъждане:

Накрая обсъдете следните въпроси: • Кое беше предизвикателството за вас в това упражнение?

 • Кое ви бе забавно?

 • Какво научихте от другите сценарии?

 • Каква реакция биха предизвикали тези реклами, ако наистина се реализират?

 • Каква би била ползата за обществото от подобни инициативи?

Други подходящи упражнения по темата може да намерите в секция Упражнения на уеб страницата на проекта, например „На първа страница”. 1. Групово обобщение

Запознайте участниците със значението на понятията малцинство / мнозинство и стереотипи / стигматизация (заклеймяване),слово на омразата, свобода на изразяването, използвайки Речника на понятията. Запознайте ги със свободата на убеждение и изразяването му (свобода на словото и на изразяването); право на равенство и защита от дискриминация, използвайки Каталога на правата на човека.

Дайте примери от практиката на КЗД досежно стигматизирането и обсъдете изготвените от групите клипове –реклами дали не създават и/или поддържат определени стереотипи.

 1. Затваряне на обучението

Тъй като това е последната сесия от нашето обучение добре би било да предложите заключително упражнение, с което да затворите процеса, да оставите послание за това, което сте научили и да отворите вратичка за бъдещите ви съвместни дейности. Предлагаме ви два варианта, в зависимост от времето с което разполагате:

Игра за финал
Продължителност: 3-4 минути за кръг
Указания:

1. Участниците трябва да седнат в кръг.

2. Припомнете им с няколко думи с какво са се занимавали.

3. Изберете една от двойките твърдения по-долу.

4. Всеки човек в кръга довършва изречението по своя преценка. Не са позволени коментари или дискусии.

5. Можете да направите още един тур, ако разполагате с време или искате да получите повече обратна информация.


Примерни твърдения:


 • Най-хубавото в тази дейност беше ..., а най-лошото беше...

 • Най-интересното беше ..., а най-досадното беше...

 • Най-много се възмущавах от ..., а най-много ценях ...

 • Най-смешното беше... , а най-сериозното беше ...

 • Бих искал повече от (...) и по-малко от (...)

 • Най-приятната част от работата за мен беше (...), а задължението, което ненавиждах беше (...)

 • Чувствах се най-уверен когато правех (...) и най-неуверен когато (...).Раницата
Продължителност: 30 минути

Материали: Листове хартия и флумастери.
Указания:

1. Водещия обявява: Ние сме в края на нашето обучение. Представете си, че си тръгвате от тук с раница на гръб. Опитайте се да нарисувате това на един лист. Поставете в раницата всичко онова, което искате да отнесете със себе си от това обучение.

2. Оставете участниците да помислят за всичко научено и ценно. Съдържанието на раницата може да включва упражнения, снимки или картини, чувства, познанства, идеи, нови възгледи за света, извлечени поуки и умения от преодоляването на някоя трудност или промяна на ценности.

3. Участниците могат да изобразят и неща, които не биха искали да вземат. Тях рисуват на земята. Това могат да бъдат лоши навици, стари идеи, трудни моменти, неприятни думи – на практика всичко!

4. Накрая всеки разказва за това, което взема и това което оставя след обучението.

Съставители на наръчника :

Иван Игов – психолог, ел. поща: igoff@abv.bg

Есен Фикри- юрист, член на Комисията за защита от дискриминация, ел. поща : esen_fikri@abv.bg и e.fikri@kzd.bg


Наръчникът се издава от Комисията за защита от дискриминация

1125, гр.София, бул.”Драган Цанков”№35

тел.:02/807 30 30 факс:02/870 84 48

ел.поща: kzd@kzd.bg

www.kzd-nondiscimination.com

1 копирай в интернет браузъра на твоя компютър или опитай на адрес www.proektuchilista.kzd.bg

2 Обучителният пакет отразява становището на издателите и Европейската Комисия не отговаря за каквато и да е употреба на съдържащата се в него и в приложенията към него информация. Съдържащата се в обучителния пакет информация не отразява непременно позицията или становището на Европейската комисия.

3 http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=101&id=1406

4 Виж Декларацията за расата и расовите предразсъдъци, налична сред материалите, публикувани в секцията Каталог на правата на човека на уебстраницата на проекта


5 Известен филм, САЩ / 1967 / 109 минути. Сценарист: Уилям Роуз, Режисьор: Станли Креймър, В ролите: Спенсър Трейси, Сидни Поатие, Катрин Хепбърн, Катрин Хотън, Сесил Келъуей. Дъщерята на семейство уважавани буржоа смята да се ожени за млад лекар. Той е поканен на вечеря, по време на която родителите на момичето с ужас откриват, че бъдещият зет е чернокож. 


6 копие от публикацията може да намерите на сайта на проекта http://proektuchilista.kzd.bg/ , секция Материали – Наръчник за учители- Статии

7 копие от Декларацията на ОЕБ”Шалом” може да намерите на сайта на проекта http://proektuchilista.kzd.bg/ , секция Материали – Наръчник за учители- Статии


8 Виж графика на пътуващите изложби в целия свят през 2011 http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Travelling-exhibition/Venues/ . Може да подемете инициативата вашето училище/ град/ държава да станат домакини на пътуващата изложба като се свържете с управата на Музея „Анне Франк” в гр.Амстердам, Холандия.

9 копие от публикацията може да намерите на сайта на проекта http://proektuchilista.kzd.bg/ , секция Материали – Наръчник за учители- Статии

10 копие от публикацията може да намерите на сайта на проекта http://proektuchilista.kzd.bg/ , секция Материали – Наръчник за учители- Статии

11 http://www.coe.int/t/e/human_rights/media/4_documentary_resources/CM_en.asp#TopOfPage


12 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/comments.htm

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendocument


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница