Разширен наръчник за ползване на обучителен пакет „училища без дискриминация” в гимназиалния курс на образованието по метода „връстници обучават връстници”


Какво представлява моделът „Връстници обучават връстници?страница4/12
Дата21.07.2018
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Какво представлява моделът „Връстници обучават връстници?


В контекста на това ръководство, обучение на връстници е процес, при който предварително обучени и мотивирани млади хора се ангажират с провеждането на неформални или организирани образователни дейности с връстниците си (сходни по възраст, образование или интереси) за определен период от време, насочени към развитие и промяна на знания, нагласи, убеждения и умения в сферата на човешките права и защитата от дискриминация. Обучението на връстници може да се осъществи в малки групи или чрез индивидуални контакти и в най-различни общности като класна, извънкласна или извънучилищна дейност. Най-общо казано навсякъде където се събират различни младежки групи. Примери за младежки дейности, където може да се прави обучение на връстници са:

 • часове на класа или други часове от учебната програма, които са близки до разглежданите теми (напр. етика и право, психология и др.)

 • организирани извън класни занимания с ученици в средно училище, като се използват интерактивни техники (напр. кръжоци, клубове по интереси, зелени училища и др.);

 • неформални разговори с младежи в различни младежки компании, където се обсъждат въпроси свързани с расова, етническа и др. дискриминация.

Това ръководство представя конкретен модел за организирани занимания във или извън училище по обучителния пакет „Училища без дискриминация” и включва филми, ролеви проигравания, казуси, обсъждания и пр., предназначени да бъдат водени от ученици, преминали специализиран курс по този проект.

Усвоените по този модел техники, могат да бъдат използвани, разбира се и в много други случаи и в различни неформални младежки общности.
ЗАЩО връстници да обучават връстници?
Партньорската група на младия човек (или т.н. група на връстниците) има голямо влияние върху начина, по който юношите постъпват. В годините на пубертета, социално значимата среда постепенно се премества от семейството към  приятелите. Връстниците се превръщат в по-важния социализиращ фактор, с чиято помощ можеш да се подготвиш за света на възрастните. Позитивната група и успешния лидер, могат да повлияят върху поведението на юношите в много по-голяма степен, отколкото доминиращия възрастен.

Младежите в ролята на обучители на връстници по-рядко се приемат като морализатори и по-често като хора със сходни интереси и разбирания, които знаят за какво става дума. Освен това те могат да получат много повече информация за неща, които иначе рядко се споделят с възрастните, които са спорни или са обществено табу – като социалните нагласи свързани с дискриминацията, например. А за самите тях това е чудесен начин да развият лидерските си умения и уменията да подкрепят и влияят позитивно но другите.
Обучението на връстници развива партньорството с възрастните.
Обучението на връстници трябва да се разглежда като предпоставка за партньорство между възрастните и младите хора. То произтича от убеждението, че юношите имат право да участват в разработването на програми, които се отнасят до тях и имат право на глас при формирането на политики, които се отнасят до техния живот и тяхното бъдеще.

От друга страна това в голяма степен допринася за устойчивостта и ефективността на програмите, в които участват.

Ролята на възрастните в този процес се заключава в откриването на реалните мотивационни лидери в групите от връстници, обучението им и предоставянето на условия за изпълнението на програмата.След това те трябва да минат в подпомагаща позиция и да не се месят пряко в процесите на обучение. В противен случай ще изземат отговорностите на младите обучители и ще ги дискредитират в очите на връстниците им. Доверието и не натрапващата се помощ на възрастните са ключови за успеха на програмите от този тип.
Част от пъзела
Обучението на връстници за проблемите, свързани с дискриминацията, са част от целия пъзел, който обществото ни трябва да нареди, за да промени обществените нагласи по този изключително важен проблем. Тези образователни модели трябва да станат част от усилията на цялото общество и в него да се включат много и различни институции – образователни, социални, медии, местна власт и пр. В противен случай така необходимата промяна ще е бавна и тромава. Например, обучението от страна на връстниците успешно може да допълва часовете по гражданско образование, водени от учителите, да се включват в различни кампании на местната власт или медиите, да участват в проектите и програмите на неправителствени организации и пр.

Интерактивни методи на обучение

Компетенциите за противодействие на дискриминацията не могат да се преподават, а трябва да се учат чрез лично преживяване. Не е достатъчно да знаеш какво е расизъм и т.н. Когато някой преживее ситуацията на дискриминиране и усети чувствата на всички участници в нея, то може да промени своите нагласи и начини на поведение в подобни реални ситуации. Не е достатъчно младите хора да знаят, че не трябва да извършват тормоз или да бъдат тормозени. Те трябва да имат активна позиция и да могат да се намесват или застъпват в защита на човешките права и на другиго.Демократичните ценности - уважение, толерантност, равноправие, свободно изразяване и т.н. се усвояват само, когато се превърнат в практика и поведение на младите хора. Това може да стане в обкръжение и чрез процес, който поощрява подобни ценности. Този процес се реализира чрез няколко основни подхода:Обучителен цикъл на Д.Колб, Активни методи, Подход на учене чрез сътрудничество, Подход на участие на младите хора. Описанието на тези подходи може да намерете в Разширения наръчник за ползването на обучителния пакет в прогимназиалния курс на образованието.

Методите на обучение, които се използват в този курс са основно интерактивни. Това се определя от целта на обучението и от доказаните предимства на тези методи за работа с теми, свързани с дискриминацията и равните възможности. При интерактивните методи първо се актуализира собствения опит на участниците или се осъществява някакво преживяване, след което се провежда дискусия за осмисляне на опита, добавя се необходимата нова информация и се изпробват приложенията на наученото в практиката (цикъл на Д.Колб).

Тези методи са особено подходящи за влияние върху нагласите на младите хора и за развитие на техните умения.

Кои са предимствата на интерактивните методи на обучение? • Интерактивните методи доближават обучението до естествените процеси на учене при хората чрез моделиране и практикуване на умения в класната стая или извън нея

 • Интерактивните методи активизират личността на юношите (чувства, мисли, поведение) и водят до персонализиране на знанието

 • Интерактивният подход изяснява на всеки ученик в класа , че неговото участие и неговия личен принос са ценни. Така се повишава ангажираността на учениците и се премахват бариерите, които пречат да се участва.

 • Интерактивният цикъл на обучение включва игра и работа като позволява на учениците да изследват познанията си чрез играта и да ги използват по време на работната фаза. Играта и усмивката често са най-прекия път към сериозните теми.

Най-често използваните интерактивни методи в програмата са следните:Мозъчна атакаОписание

Учениците активно генерират широк кръг идеи по конкретна тема или въпрос за определено, обикновено кратко време. Събирането на идеи е основната цел на мозъчната атака. Едва по-късно идеите се оценяват или дебатират.


Предимства

Дава възможност да използват въображението си и да разчупват заложени модели за реакция. Това е ефективен начин за иницииране на дискусия, като се дава възможност на класа креативно да генерира идеи. Важно е да се оценят плюсовете и минусите на всяка идея и да се подредят идеите по дадени критерии.


Процес

 1. Определете човек, който да записва .

 2. Поставете въпроса или проблема и попитайте за идеи.

 3. Учениците могат да предложат всяка идея, която им дойде наум.

 4. Не обсъждайте идеите в момента на тяхното предлагане.

 5. Записвайте идеите на място, където всеки може да ги види

 6. След мозъчната атака прегледайте, добавете, изтрийте и категоризирайте идеите.ДискусияОписание

Класът разглежда проблем или тема, която представлява интерес, с цел да се постигне по-добро разбиране на дадена тема или умение, да се вземе най-доброто решение или да се развият нови идеи и насоки за групата.


Предимства

Дава се възможност на учениците да учат един от друг и да се научат да се обръщат един към друг при разрешаването на проблеми. По този начин учениците задълбочават разбирането си и се доближават в личен план до темата. Могат да се развият също и умения за слушане, отстояване на мнение и емпатия.Процес

 1. Решете как да подредите начина на сядане за дискусията.

 2. Определете целта на дискусията и ясно я изразете.

 3. Задавайте смислени, отворени въпроси.

 4. Следете как се развива дискусията

Ролева играОписание

Ролевата игра е изиграване на ролите и поведенията на други хора в предварително определена проблемна ситуация.


Предимства

Ролевата игра е отлична стратегия за практикуване на умения; придобива се опит как човек би реагирал в дадена ситуация в реалния живот; засилва се емпатията към другите и тяхната гледната точка; засилва се осъзнаването на собствените чувства.Процес

 1. Опишете ситуацията, която ще се разиграва

 2. Изберете изпълнителите на роли.

 3. Дайте указания на изпълнителите на роли и на наблюдателите.

 4. Проиграване на сценката.

 5. Дискусия и анализ:

 • Излизане от ролите и споделяне на чувства

 • Обсъждане на това, което се е случило и причините за случката

 • Анализ на подобни реални ситуацииРабота в малки групи

При този метод групите работят самостоятелно. Той е по-подходящ за ученици от 5-8 клас.Необходимо е да се предвиди време за обучение във взаимно изслушване, вземане на решение в група и разпределяне на дейности (говорител,фасилитатор, протоколчик).Описание

За работа в малки групи класът се разделя на групи от шест или по-малко участници и се определя кратко време, за да се изпълни дадена задача, да се предприеме действие или да се обсъди даден въпрос, тема или проблем.


Предимства

Това е добър метод, когато групите са големи, а времето е ограничено. Така се максимизира приноса на учениците. Позволява на учениците да се опознават по-добре и по-лесно да могат да разсъждават за това какво мисли другият човек.Помага на учениците да се изслушват и да се учат от връстниците си.Процес

 1. Определете целта на дискусията и времето, с което разполагате.

 2. Направете малки групи.

 3. Наредете столовете така, че членовете да могат лесно да се чуват.

 4. Помолете групите да определят човек, който да записва дискусията.

 5. Накрая помолете хората, които записват дискусията за съответната група, да я опишат.Ситуационен анализ на казуси

При него учениците работят самостоятелно в групи по предварително подготвени казуси.Описание

Ситуационният анализ дава възможност на учениците да мислят, анализират и обсъждат ситуации, с които биха се сблъскали. Казусите са действителни разкази, които подробно описват какво се е случило в дадена общност, семейство, училище или по отношение на даден човек.


Предимства

Ситуационният анализ дава възможност на учениците да изследват проблеми и дилеми и безопасно да тестват различни решения. Осигурява се възможност за взаимна работа, споделяне на идеи и установяване, че понякога хората виждат нещата по различен начин.

Казусите са мощно средство за генериране на мисли и дискусии. Те позволяват на учащите да анализират силите, под влиянието на които отделен човек или група хора действат по един или друг начин, и да оценят последиците. Чрез въвличане в подобен процес на мислене учениците, могат да подобрят своите умения за вземане на решения
Процес:


 1. Полезни са насочващите въпроси, които стимулират мисленето и дискусиите.

 2. Преподавателят трябва да умее да провокира ключови въпроси, да прави крачка назад и да поставя по-големи, обобщаващи въпроси.

 3. Ситуационният анализ и казусите изискват време и креативно мислене.

 4. Преподавателят трябва да действа като фасилитатор, а не като единствен източник на отговори и знания .
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница