Разширение на съществуващо производствено предприятие изграждане на нов цех за преработка на мляко в имот №67338 6 по кадастралната карта на град сливен, община Сливен”страница1/2
Дата23.01.2017
Размер492 Kb.
#13322
  1   2

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕразширение на съществуващо производствено предприятие - изграждане на нов цех за преработка на мляко в имот № 67338.9.6 по кадастралната карта на град сливен, община Сливен”


 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА.


Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора„TИРБУЛ ЕАД с регистрация и адрес на управление град Сливен, община Сливен, област Сливен, ул. Керамика” №10, ЕИК 119597076, представлявано от Мария Стойкова – изпълнителен директор.

Пълен пощенски адрес: 8800, град Сливен, ул. Керамика, 10

Телефон: 044/666 464; 0896/600 803, факс 044/624 463; http://tyrbul.bg, e-mail: info@tyrbul.bg

Лице за контакти: инж. Даниела Христова Хаджиилиева-Димитрова,

0889 234 281
 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 1. Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение цели изграждането на нов цех за преработка на прясно мляко без на този етап да се променят количествените показатели, характеризиращи производството на млечни продукти в предприятието – до 6000 т твърди сирена на година и преработка на до 100 т мляко на ден.

Предвижданията са изграждане на пристройки от юг и изток на съществуващата производствена сграда с цел оптимизация на производството на сирена съобразно съвременни тенденции за интензификация и повишаване ефективността в млечния сектор. Пряко е свързано с пълно налагане на европейските стандарти за хигиена, качество, съхранение и предлагане на продукцията. Чрез технологичното и структурно развитие на предприятието търсим постигане на висок стандарт на производството, нови и по-добри показатели за качество, опаковка и начин на предлагане, внедряване на възможно най-съвременните технологии.


С планираното площно разширение на производствената площадка и иновативните технологични въведения и оборудване постигаме силно редуциране на ръчния труд и висока ефективност без на този етап да се променя капацитетът на производството. Сегашниге показатели са адекватни на съществуващите условия в пазара на сирена в ЕС и региона и установените чрез маркетингови проучвания тенденции в близките години.

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Хранително-вкусовата промишленост в България директно изкупва повече от 75% от произведеното мляко в страната, но като цяло ефективността на преработвателният сектор страда от структурните проблеми на българското земеделие. Необходимостта от по-нататъшни инвестиции е значителна. Техническото и технологично ниво е от изключителна важност, за да се устои на натиска на конкуренцията в разширения Европейски съюз. За да отговорим на стандартите му, са необходими инвестиции в оборудване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните, подобряване и обновяване на съоръженията, ново качество за пречистване на питейната вода и увеличаване енергийната ефективност.

Прогнозата за световния пазар на млечни продукти е че, световното производство на мляко се увеличава постоянно. От 1998 г. производството на мляко нараства с не по-малко от 10 милиона тона годишно. Само 7 % от световното производство се използва за продукти, продавани на световния пазар – основно млечни продукти, които, за разлика от течното мляко, могат да се съхраняват известно време като мляко на прах, масло (течно масло) и сирене.

В момента няма ограничения за продажба на млека от различен вид – пресни и сухи, както и на други продукти в страните членки на ЕС, като потреблението на сирене се предвижда да остане основният движещ фактор с годишно нарастване от 771 000 тона. Предвижда се потреблението на сирене да нараства много бързо в новите държави-членки: +35 %, а в 15-те досегашни членови също да продължава да се увеличава (+5 %), макар и с много по-слаби темпове.

Фирмата ни е създала отношения с браншови организации и традиционни производители на мляко в региона и страната. „Тирбул" изкупува мляко от над 70 български ферми. Осигурени са повече от 130 работни места. Новите мощности няма да доведат до разкриване на нови, но ще започне процес на замяна на нискоквалифицирани кадри със специалисти, които могат да работят с новите технологии.

Над 80% от продукцията на компанията е за износ. Предприятието изнася сирена във всички страни от ЕС, а от две години и в САЩ. Фирмата майка притежава пет завода в Гърция, България и Румъния и е представена в 34 държави по света.

Очертаната конюктура на пазара, подчертано селскостопанския характер на района, първокласната създадена досегашна производствена база считаме, че достатъчно обосновават и доказват удачността и необходимостта от реализация на инвестиционното предложение.

То е и малък принос към възраждането на съществувалия в миналото изявен приоритет в българската икономика – преработвателната промишленост. С изграждането на производствена база с ново качество ще се създадат нови и по-добри възможности и за реализация на продукцията на фирмата ни, която е .подчертано ориентирана към Европейските и световни пазари. 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

За района на производствената площадка няма утвърдени с устройствен или друг план дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение. То е в пряка връзка с инвестицията от 2003 година – високотехнологична линия за производство на твърди сирена, с инсталираната през 2007 г. единствената по рода си в България линия за пастьоризация и пълнене на извара в опаковки и с изградената модерна инфраструктура, в т.ч. ефективна пречиствателна станция за отпадъчни води...

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Предвид собствеността ни върху имота, неговата площ, изградената съвременна материално-техническа база и инфраструктура, безпрепятствен излаз на уличната мрежа, отлична връзка с пътищата от РПМ, доказаната липса или минимално въздействие върху околната среда и др. инвестиционното ни прeдложение няма друга подходяща алтернатива в района.

 1. Местоположение на площадката, вкл. необходимата площ за временни дейности по време на строителството.

Млекопреработвателното предприятие е разположено в Имот 67338.9.6. по кадастралната карта на землището на град Сливен в обособена урбанизирана територия – „Промишлена зона”. Граничи на изток с пътя от републиканската пътна мрежа ІІ-53, на север с уличната мрежа на града, а на юг със земеделски поземлени имоти в местността „Аркара куруч”.

Имотът е собственост на Възложителя – Нотариален акт № 20, том ІХ, регистър 2537, дело 1842 от 05.07.2002 г., издаден от Районен съд град Сливен.

Съгласно издадената от Службата по геодезия, картография и кадастър град Сливен Скица, настоящото трайно предназначение на територията е „урбанизирана” с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект”.

Площта на имот 67338.9.6 е 48 593 м2.

Граничи с имоти 67338.9.7, 67338.95.3, 67338.95.4, 67338.250.1, 67338.605.188, 67338.603.207, 67338.95.5.

Производствената площадка е застроена в миналото, а свободната площ изцяло бетонирана с изключение на зелената зона в южната част. Имотът е с изградена масивна ограда. Дейностите по време на строителството, вкл. и временните, ще се реализират изцяло в тази площ.

Новозастрояваните пристройки от юг и изток на съществуващата производствена сграда с площ от 5 565 м2 отговарят на следните градоустройствени показатели за този етап в развитието на предприятието:


 • Плътност - 15,50 %;

 • Кинт - -0,12;

 • Височина при кота корниз - до 15,00 м;

 • Озеленяване - минимум 20 %;

 • Отреждане – за производствена и складова дейност.

В имота са обособени паркоместа за леки и товмарни автомобили, подходящи рампи към съществуващата сграда.

Няма да бъде изграждана каквато и да е нова пътна или друга инфраструктура. Не е необходимо ново питейно водоснабдяване, канализация и електрификация. 1. Описание на основните процеси по проспектни данни.

Инвестиционното предложение цели изграждането на нов цех за преработка на прясно мляко без на този етап да се променя количествените показатели, характеризиращи производството на млечни продукти в предприятието–до 6000 т твърди сирена на година и преработка на до 100 т мляко на ден. За 2014 година сме произвели 5 300 т твърди сирена.

Предвижданията са изграждане на пристройки от юг и изток на съществуващата производствена сграда с цел оптимизация на производството на сирена съобразно съвременни тенденции за интензификация и повишаване ефективността в млечния сектор.

 Запазват изцяло своето предназначение, площ и конфигурация изградените през 2004 г. офисна сграда, масивна ограда с портал, първа производствена сграда, складови постойки, пречиствателна станция, инфраструктурни елементи...

Ситуационното решение включва единна блокова структура от сграден фонд, ориентирана успоредно на северната и южната регулационни линии, като етапността се осъществява в южна посока.

От източната страна, успоредно на главния път е разположен паркинг за служители и работници, с възможност за двуетапна реализация. За влизане в паркинга е изпълнен контролиран вход. Главното влизане на автомобилите и товарния транспорт се извършва от северната страна, през контролиран с жива охрана вход с разделяне на потоците. Портиерната сграда е предназначена за денонощно присъствие на персонал и контролира както транспортните средства, така и пешеходния достъп до предприятието.

Офисната сграда е разположена в североизточния ъгъл на предприятието, като осигурява необходимата представителност на комплекса.

Производствената сграда е разположена южно зад административната сграда, с която контактува чрез топла връзки на фуга, поради различния тип за изпълнение на конструкцията. Съставена е от три основни сектора - цех за производство, складова зона и зона за приемане на млякото. Доставките на амбалаж и експедицията се осъществяват от източната страна, където е предвидена открита площадка за товарене и разтоварване под нивото на сградата. Към площадката е предвидена транспортен достъп от страната на основния вход. Зоната за приемане на млякото е разположена централно срещу главния подход, като е предвидена поточност на транспортните средства - с вход и изход на халето за приемане. Южно от приемната зона са цистерните за съхранение на суровина и мляко.

В северозападната част на сградите е предвидено помощно енергийно стопанство, където са разположени помещение за поддръжката, компресорно, трафопост с ГРТ и котелно. На първото ниво на офисната сграда са разположени битовите помещения, хигиенни помещения, стая за почивка и др. На втори и трети етаж в офисната сграда са разположени офисите на администрацията.На този етап ще се проектира и изгради:

 • нов цех за производство на сирена;

 • допълнителни хладилни складове за отлежаване на продукцията;

 • два склада за амбалаж в южната и северната част на новата доставно-експедиционната част на сградата, заемаща цялата източна страна на корпуса.

 • четири нови рампи за осъществяване на експедицията едновременно за старата и новата част на сградата;

 • наклонена рампа за слизане на електрокари на площадката пред товарните рампи.

 • нов енергиен център от западната страна За нуждите на новото производство, състоящ се от нов трафопост с два трансформатора, дизел агрегат, компресорно, амонячна инсталация, помещение за помпи и др..

Новите пристройки към производствената сграда ще са изпълнени със сглобяема стоманена конструкция, колони от стандартни сечения върху единични фундаменти и надлъжни цокълни стени, съответно на ос 6,00 м и 25,00 м като покривът ще с монтаж на PIR панели.

Концепцията за външните стени предвижда цялостно опаковане на всички конструктивни елементи, чрез изпълнение на двойна фасади от PIR панели - за стени на камерите и работните помещения, както и външен защитен панел, а вътрешните също, но с различна дебелина, съобразно типа на помещението.

От двете страни на стената при пода ще се изпълни цокълна защитна бетонна стена, облицована с клинкерни плочки. Всички хоризонтални и вертикални ъгли ще се покрият с ъглов детайл за защита и хигиенизиране съгласно нормативните изисквания. Ще се облицоват и всички вертикални конструктивни елементи, попадащи в работни и хладилни помещения, коридори, подлежащи на контролиран режим на средата.

Всички помещения имат таван на кота +7,00 м, монтиран под покрива на сградата. Коридорът ще е с таван на кота +5,00 м, като над него преминават трасета с инсталации. Таванните панели ще са с дебелина 100 мм. Щеи се окачат на металната покривна конструкция - греди и столици, със стандартни окачващи детайли и системи. Ще се изпълни вакуумна канализация за отвеждане на дъждовните води от покрива на сградата, с хоризонтални клонове в западна посока и водосточни вертикали към съществуващата площадкова канализация, а в двата края на уламите и в средата на южната фасада, ще се изпълнят аварийни преливници - 150/150 мм.

Предвидено е изпълнение на бетонова настилка за цялата производствена сграда, като завършващата повърхност ще се изпълни с клинкерни плочи 100/150 мм и с дебелина 10 мм, а някои от помещенията ще се изпълнят с шлайфан бетон с минерална посипка. В коридора и помещенията е предвиден наклон от 1,5 % към напречни канали, отвеждащи водата от измиване на помещенията към технологичната канализация. На прага на вратата към амонячните компресори е предвиден праг от 150 мм, съгласно изискванията за предотвратяване на разливи.

Стените за сепариране на обслужващите помещения в енергийния център ще се изпълнят от панели с минерална вата, поради различните класове по функционална пожарна опасност. Предвижда се монтаж на сертифицирани за хранителна индустрия пълзящи врати на производствени помещения и камери, както и на изолирани секционни врати при док станциите.

Док станциите ще се съоръжат с изравнителни платформи, дистанциращи буфери, уплътняващи ръкави и насочващи релси на площадката. Всички външни и вътрешни врати с крила са метални.

За изолация на покривите ще се използва топло и хидроизолация от устойчиви на атмосферни въздействия материали без допълнителни обработки. Под нея ще се постави пароизолационно фолио. Върху покривната плоча на новите пристройки ще се изпълни перлитобетонна замазка мин.10 см за формиране на наклоните към воронките. Всички бордове се покриват с ламаринени шапки, които заедно с ламаринените поли препокриват и застъпват хидроизолацията. Всички бетонни елементи и плътни части на фасадите ще се изолират с пенополистирол – 50 мм, за прекъсване на топлинните мостове, включително по цокъла на сградата до кота -0,60 м.

 Предвижда се изграждането на хладилен център, оборудван с амонячна хладилна инсталация с охладителна мощност, достатъчна за цялото предприятие. Първичния кръг ще е амонячен, като чрез топлообменник амоняк/гликол 25% се осигурява студоносител за консуматорите и се доставя посредством 3 циркулационни помпи. Енергоносителят ще бъде с параметри 0-50С разтвор на гликол 25% и ще осигури студова мощност само за производствените помещения и зони с температура на въздуха до 160С. Охладителният баланс на действащата част е 780 кW, а на новопостроетната 410 кW – общо 1190 kW. Избрана е амонячна хладилна инсталация със студова мощност 1362 kW. Студова мощност за хладилните камери с температура +4 ос ще се осигурят от съществувашия енергиен център в предприятието.

За покриване на студовите и топлинните нужди на помещенията са избрани въздухоохладители таванен тип, снабдени със завихрящ дифузор за увеличаване на далекобойността на вентилаторите и с двупътни вентили за регулиране на мощността на съоръжението и управляваща и защитна автоматика. Захранването на въздухоохладителите с енергоносител за производствените помещения и хладилни камери се осъществява чрез стоманени шевни тръби на заварка, изолирани с микропореста гума, като в високите части на тръбната инсталация са монтирани автоматични обезвъздушители. За Вентилация на производствените помещения се предвижда да се монтират самостоятелни енергоспестяващи вентилационни съорвжения с вградени хладилни агрегати и рекуперативни топлообменници с много висок коефициент на ползно действие.

Не се изгражда ново парокотелно съоръжение.

В компресорното помещение ще се монтира въздушен винтов компресор Atlascopco GA55 VSD с променлива производителност - дебит сгъстен въздух 546m3/h при 10 ваг; дебит охлаждащ въздух 9000m3/h; - Ne=55 kW / 380 V. Сгъстеният въздух се пречиства от груб, фин и карбонов филтър, след което преминава през фреоновия изсушител. Ресиверът с обем 3000 л притежава необходимите сертификати и паспорти и е оборудвани с предпазна и контролна арматура.

Отделеният кондензат се събира във водомаслен сепаратор и след това чистият конденз се изхвърля в канализацията.

Захранването със сгъстен въздух ще става от компресорната станция 10 атм. На всяко отклонение се монтира спирателен кран. Тръбната мрежа минава в окачен таван и открито под покривната конструкция и се укрепва открито към стените и технологичното оборудване.

Електрозахранването на всички консуматори на площадката на новата производствена сграда ще се осъществява от табла Ниско Напрежение на предвидения трафопост ТП 2x800 kV, както и от местни разпределители табла по места. Електрозахранването на част от консуматорите ще бъде резервирано - предвижда се втори източник на електрозахранване - дизелов електроагрегат. Той ще осигури продължаването на работата в случаи на отпадане на нормалното електрозахранване. Превключването на източника на електрозахранване ще става автоматично в табло . За новото хале ще бъдат изградени фасадно осветление, силова, осветителна, заземителна и мълниезащитна инсталации.

Запазва се изцяло принципната производствена структура с три основни сектора –производство, складове и приемане на суровината. Доставките на амбалаж и експедицията ще се осъществяват от източната страна, където е предвидена открита площадка за товарене и разтоварване под нивото на сградата. Южно от приемната зона са цистерните за съхранение на суровина и мляко.

Запазва се изцяло организационно - производствената структура на предприятието. Ще се изпълняват следните основни и спомагателни дейности - контрол на основни суровини (краве мляко), окачествяване на готовата продукция, складиране и съхранение на готова продукция, контрол при съхранението и спазване на принципа "пръв влязъл – пръв излязъл" .

Възприета е следната организационна - производствена структура • Производстве помещение;

 • Хладилна камера за зреене на сирене;

 • Хладилна камера за готова продукция.

Разположението на всички помещения е съобразено с възможностите на сгpaдaта, като са спазени изискванията за рационално използване на помещенията и оптимални транспортни връзки. Светлата височина на производственото помещение е 5 м. Осветлението в новото производствено помещение е естествено отвън от прозорците и има допълнително изкуствено осветление, за да се постигне необходимата норма за този вид производство. Прозорците са отваряеми, за да се подсигурява чист въздух и температура подходяща за работния процес.

Между отделните помещения са създадени необходимите функционални връзки, осигуряващи непресичане на технологичния процес. Производствената база при нормални условия се предвижда да работи на едно сменен режим при 8 часов работен ден и петдневна работна седмица. Производството е с прекъснат режим на работа.

Млякото, постъпващо за преработка, отговаря на изискванията към качеството на сурово краве мляко съгласно Регламент 853/2004/ЕС и е доставено от млеко-събирателни пунктове, одобрени от ОДБХ. То подлежи на строг контрол и ще е получено от здрави животни, прясно, с киселинност до 180Т, не оводнено, без консерванти, алкализанти и/или инхибиторни субстанции. Само при необходимост ще се прилага допълнително филтруване и сепараторно очистване. Извръшва се пастьоризацията при 62-650С, а подсирването е с бактериална закваска от висококачествено кисело мляко. Добавя се мая и разтвор на калциев хлорид. Следва нарязване с многорезцов нож на кубчета. Нарязаната сиренина се оставя в покой 20 мин., като на повърхността се отделя суроватка и се разбърква за изпичане. Изважда се на полиетиленово платно и поставя в цедило. Суроватката се събира в метални варели и се използва за храна на новородени телета. Следва пресоване с плоскости и сиренината се оформя на блок. Извършва се водно в сиренарската вана, като сиренето се залива със саламура. Доосоляването става със суха сол при нареждането на сиренето в опаковките. Зреенето протича на два етапа, като първият е на стайна температура , а вторият продължава 45-60 дни в хладилна камера. Зрялото краве бяло саламурено сирене след преглед на качественото състояние, херметичността на затваряне на опаковките и наличието на достатъчна саламура, се поставя в хладилник за съхранение при 2-40С. За получаването на дребна разфасовка се оформя разфасовъчно помещение, обзаведено с етикетираща везна и вакумираща машина.

При производството на твърдо неузряло сирене от краве мляко ще се използва технологично оборудване, което отговаря на Регламент 852/2004/ЕС относно хигиената на храните и Регламент 853/2004/ЕС относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, а така също съобразено с добрите производствени практики. То включва:

-линия за приемане на суровото мляко;

-охладител за суровото мляко;

-двойностенни съдове за приемане на млякото;

-смесител;

-пастьоризационна уредба;

-сепаратор-отсметан ител;

-бактофуга;

- хомогенизатоо

-ултрафилтрациона уредба;

-двойностенни съдове за съхранение на пастьоризираното мляко;

-помпи за мляко;

-сиреноизготвители ;

-устройство с оцеждащ барабан и дозираща глава за пълнене на калъпи;

-преси за индивидуално пресоване в калъпи;

-линия за измиване на калъпи;

-система за динамично осоляване;

-зала за зреене и сухо осоляване;

-линия за измиване на сиренето;

-вакуум-опаковъчна машина тип "Мултивак" или други за вакуум-термично опаковане

-хладилни помещения за съхранение на сиренето;

-съоръжения за измиване и дезинфекция;

Суровото мляко се транспортира със специализиран транспорт, тип млековози, отговарящи на ветеринарно-санитарните и хигиените изисквания, като отговяращото и неотговарящото на Регламент 85З/20004/ЕС мляко се извозва в отделни секции. Максимална температура на суровото мляко е +6оС. Входящият контрол на суровото мляко, технологичният процес, спомагателните и опаковъчните материали и изходящият контрол се осъществява и контролира чрез наблюдения и измервания за осигуряване безопасността и качеството на ппродукцията /НАССР/ . Всяка партида готова продукция се придружава от анализационен сертификат и сертификат за вътрешна търговия (търговски документ) .

Почистването, измиването и дезинфекцията на производствените помещения, технологичното обзавеждане и транспортните средстава става с условно чиста вода, притежаваща съответните характеристики, особено от химична и микробиологична гледна точка. Използваната вода в технологичните процеси е питейна и отговаря на всички изисквания както е посочено в Директивата на Съвета 80/778/ЕЕС.


 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се налага и не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като в момента е осигурен излаз към уличната мрежа на града и от там към Републиканската пътна мрежа.

 1. Програма за дейностите, вкл. за строителство и експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Предвиждаме изграждането на цеха да се извърши на един етап.

 1. Предлагани методи за строителство.

Строителството ще се извършва по утвърдени, от Община Сливен проекти, след издадено разрешително за строеж. Вида и методите бяха прадставени в т.6.

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Предприятието е захранено с питейна вода от разпределителната водопроводна мрежа на град Сливен, от водопровод Ф630С. Изпълнено е СВО с диаметър 140 мм, провеждащо водно количество V= 1.73 л/сек.

Не се предвижда увеличаване на количеството вода за питейно- битови цели. За питейно-битово и противопожарно водоснабдяване не налагат промяна в параметрите на водопроводната мрежа. Не се предвижда подмяна на съществуващото сградно водопроводно, както и плошадковите водопроводни мрежи, които се запазват като параметри.

Предприятието ползва природна газ за загряване на вода, свързано с технологията на производството. Изграденото газопроводно отклонение от тръби StФ108/4 мм и работното налягане от 6 атмосфери са достатъчни за предвидените производствени мощности.

За производствени нужди се ползва вода от подземни водоизточници, за които са издадени разрешителни за водовземане от подземни води, издадени от Басейнова дирекция за управление на водите в източнобеломорски район Пловдив, чрез водовземни съоръжения в собствения имот с кадастрален номер 67338.9.6 N: 31530389/04.06.2014 г. с разрешени от от Тръбен кладенец №2 (експлоатационен) средноденонощен дебит – Q пр.ср.ден. = 4.3 л/сек; годишен воден обем – Q пр. = 135450 м3 /год. и максимален дебит за черпане от 10.0 л/сек и по N: 31530348/19.07.2013 г. с разрешен максимален дебит за черпане от 10.0 л/сек..

При изграждането на пристройките ще са необходими строителни материали, които ще бъдат осигурени от наетата строителна фирма.

Производствените и офис помещения са климатизирани. 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количество и начин на третиране.

При изграждането на обекта ще се генерират незначителни количества строителни отпадъци, представени по Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.

 • Код 17 – Отпадъци от стоителство и събаряне:

 • 17 01 01 – бетон;

 • 17 01 02 тухли;

 • 17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия.;

 • 17 02 01 – дървен материал;

 • 17 02 02 – стъкло;

 • 17 02 03 – пластмаса;

 • 17 04 – метали – символични количества

 • 17.05.06. “Изкопани земни маси”;

 • 17 08 02 – строителни материали на основата на гипс;

 • код 17.09.04. “Смесени отпадъци от строителството”.

Ще се изготви План за управление на строителните отпадъци в изпълнение изискванията на Глава ІІ от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, издадена от МОСВ и МЗ.

Предвидили сме и използването им като строителни материали при изграждането на друг обект, разположен на територията на град Сливен. Неоползотворените евентуално количества ще се извозят до указано от Кмета на общината депо.

Очакваме минимални количества производствени отпадъции от групата с код 2 по Приложение №1 – Отпадъци от селско стопанство, производство на кавакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти.

Код 02 05 – отпадъци от млекопреработвателната промишленост: • 02 05 01 – материали, негодни за консумация или преработване;

 • 02 05 02 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;

 • 02 05 99 – отпадъци, неупоменати другаде.

Ще се формират също минимални количества отпадъци от опаковки и други, свързани с производство:

 • 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;

 • 15 01 02 – пластмасови опаковки;

 • 15 01 06 – смесени опаковки;

 • 15 01 07 - стъклени опаковки;;

Ще се формират също минимални количества отпадъци, свързани с бита на работещите – код 20.

 • Код 20 01 – разделно събирани фракци:

 • 20 01 01- хартия и картон;

 • 20 01 02 – стъкло;

 • 20 01 08 - биоразградими отпадъци от кухни...,

 • 20 01 10 - облекла;

 • 20 01 34 – батерии;

 • 20 03 01 – смесени битови отпадъци.

Отработените масла ще се съхраняват в специални съдове (бидони), които ще се предават на специализирани фирми за преработка и оползотворяване. Количествата им са незначителни. Смяната на маслата и всякакави други обслужвания на автомобилния парк ще се извършват в сервизни бази в град Сливен.

Отпадъците от транспортни опаковки се събират разделно съгласно чл. 19 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки - ПМС № 271, ДВ бр. 85/ 06.11.1012 г и се предават на специализирани фирми за по нататъшно оползотворяване и рециклиране.

Битовите отпадъци от обслужващия персонал - до 90 души ще са в обем около 4 м3 за месец. Те ще се събират ежедневно в найлонови торби и изхвърлят в системата за сметосъбиране на град Сливен.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Не се предвиждат процеси, водещи до емисии в атмосферния въздух. Обектът е газифициран. При експлоатацията ще използват машини на електрически то. Не се очаква отделяне на газове и прах.

Силно ограничено локално механично замърсяване на въздуха се явява в следствие на товарните и разтоварни операции по внасянето на суровини и материали и изнасянето на готовата продукция и движение на транспортната техника в района. При експлоатацията на цеха няма да се отделят химически вещества, които да влошават качествата на приземния атмосферен слой.

Шумовото натоварване в района ще се формира от движещите се автомобили, обслужващи дейността и производствен шум при работа. Източник на шум и вибрации в работната (околната) среда ще са само двигателите на превозните средства и технологичното оборудване.

Превозването на продукцията ще става с товарни автомобили (80-87 dв) и автоцистерна (80-85 dв), които ще се движат по улиците и пътната мрежа в района.

Създаваното от тях еквивалентно ниво на шум при средна скорост 25 км/ч е около 57 dв на 7,5 м от оста на движение. В двора на предприятието автомобилите се движат с минимална скорост (около 10 км/ч) и на къси разстояния. Очакваните шумови нива са още по- малки.

Граничните стойности на нивото на шум за различните територии и устройствени зони са регламентирани в Наредба № 6, за показателите за шум в околната среда, определени с НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.:
Устройствена зона

Еквивалентно ниво на шума (dв)

ден

вечер

нощ

За жилищни зони и територии

55

50

45

За производствено-складови територии и зони

70

70

70

На практика дейността няма да оказва никакво влияние на еквивалентното шумово ниво, достигащо до регулацията на града.

Планира се използваното оборудване да е ново, отговарящо на най-добрите практики, установи в ЕС и няма да бъде допуснато превишение на хигиенните норми, цитирани по-горе. Шум ще се генерира само при работа на оборудването, а фоновото ниво ще се възстановява веднага след спиране работата на машините.

Изграждането и експлоатацията на разширението на обекта няма да причини шумово наднормено натоварване на околната среда на жителите град Сливен, на растителния и животински свят.

Влизането на автомобили ще се извършва по асфалтираният път и улицата и няма да бъде допуснато увреждане на обработваеми земи, ливади и пасища или гори.

В границите на обекта няма постоянно течащи водни течения.

Най-голямото естествено водно течение, което преминава в близост е река Тунджа. Съгласно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в обхвата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център град Пловдив, районът попада в повърхностно водно тяло „Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на река Симеоновскa с код BG3TU570R021. В близост е и повърхностно водно тяло „Река Асеновска от град Сливен до устие с код BG3TU700R028.

Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие с нито една от мерките, предвидени в Раздел 7,  Приложение № Т7-1 - Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на река Тунджа.

За повърхностните водни тела няма предвидени ограничителни мерки, свързани с реализацията на инвестиционното ни предложение.

Имотите са в обхвата на Подземното водно тяло, идентифицирано съгласно ПУРБ като „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско-Стралджанска област” с код BG3G00000NQ015 и площ от 800 км². Типът на водоносния хоризонт е напорен. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са глинести пясъци. Литоложки строеж на водоносния хоризонт включва чакъли, гравелити пясъци, пясъчници, глини. Средна дебелина на ПВТ е 118 м, средна водопроводимост 1770 м2/ден, а средния коефициент на филтрация 15 м/ден.

Не са надвишавани или нарушавани и са взети всички мерки за ненадвишаване и ненарушаване на количествата и параметрите на ползваните води от собствени водоизточници по издаденото разрешително за водовземане от подземни води , цитирано в т. 10 по Разрешително N:31530389/04.06.2014 г. от Тръбен кладенец №2 (експлоатационен):


 • разрешен максимален дебит за черпане - Q макс. = 10.0 л/сек,

 • разрешен средноденонощен дебит – Q пр.ср.ден. = 4.3 л/сек;

 • разрешен годишен воден обем – Q пр. = 135450 м3 /год.;

 • максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – Sмакс.под. = 96 м.

 • разрешен годишен воден обем за промишлено водоснабдяване – до 91 930 м3 /год;

 • разрешен годишен воден обем за промишлено водоснабдяване със специфична цел охлаждане с подземни води – до 43 520 м3 /год;

Няма отклонения от параметрите за и Тръбен кладенец № 3 (резервен) по горепосоченото и за тръбен кладенец ТК „Тирбул-Сливен” по Разрешително N: 31530348/19.07.2013 г.

Не се предвиждат дейности, засягащи повърхностни и подземните води.

Съществуващата канализация е изпълнена като разделна. Отпадъчните битови води се отвеждат към градска канализация - към главен канализационен колектор У220/139 и от там към градска пречиствателна станция.

Производствените отпадъчните води от измиване на производствените помещения и автоцистерните (млековозите) за доставка на мляко, е изпълнена локална пречиствателна станция.

Отпадъчните води от канализационната мрежа на предприятието се отвеждат чрез тръбопровод гравитачно в помпена станция, където се отстраняват неразтворени вещества по-големи от 3 мм, след което преминават през мазнинозадържател и биологично пречистване. През 2014 г. са заустени и пречистени 43 000 м3 отпадъчни води. За почистване на утаителя е сключен договор за отвеждане и пречистване на производствените отпадъчни води с „ВиК ООД- Сливен”. Дъждовните води се оттичат свободно по терена, който е с наклон на юг.

На площадката няма да се съхраняват горива и масла. Зареждането на превозните средства с гориво ще става на бензиностанция, а маслата ще се смеят в автосервиз.

Биологичното разнообразие в рамките на предприятието е изключително бедно, предвид изцяло засторените и покрити с трайни настилки от асфалт и бетон терени. Няма находища и местообитания на защитени растителни и животински видове. Въздействието върху биологичното разнообразие и елементите на националната екологична мрежа е разгледано в т.ІІІ на настоящата информация.

Внасяните нови урбанизационни елементи в съществуващия ландшафт са минимални и не влошават качеството му в района, устроен по плана като „промишлена зона”.

Технологичното оборудване, което ще бъде използвано в обекта, отговаря на хигиенните изисквания за този вид производство:


 • то е с технически, конструктивни и експлоатационни възможности, които осигуряват протичането на производствения процес по начин, който не води до замърсявания;

 • притежава конструкция, която позволява ефективното му почистване;

 • поддържа се чисто и в техническа изправност;

 • притежава повърхности без пукнатини и дефекти;

 • инсталирано е по начин, който осигурява достъп за ефективно почистване на пространствата около, над и под него.

 • Изработено е от материали, които са разрешени за контакт с храни и устойчиви на корозия и промени при контакт с храни, миещи и дезинфекционни средства.

Ще се съблюдават стриктно хигиенните изисквания към експлоатацията и поддържането на обекта:

 • на места, достъпни за ползване от персонала, се поставят отделни писмени инструкции за измиване на ръцете и за извършване на почистването, измиването и дезинфектирането, на помещенията, технологичното оборудване и инвентара;

 • помещенията се поддържат чисти по всяко време;

 • в обекта се извършва постоянен контрол за наличие на вредители. При появата им се предприемат незабавни мерки за тяхното унищожаване, като то се извършва само от специализираните за това служби при вземане на всички необходими мерки за недопускане замърсяването на храните, а необходимите химични вещества може да се съхраняват в обектите, само при условие, че са опаковани и етикетирани и се складират в заключено помещение или шкаф.

 • в складовите и производствените помещения не се разрешава допускането на външни лица, които нямат отношение към дейността на обектите.

 • в обекта не се разрешава присъствието и отглеждането на животни.

 • инвентарът и средствата, използвани за почистване, измиване и дезинфекция, се съхраняват в определен шкаф с отделения и заключване.

Процесите по доставката на суровината и други материали протичат в технологимна последователност и са разделени с времева бариера. След завършване на работната смяна всички прибори, маси, съоръжения, помещения се почистват измиват и дезинфекцират. Във всички работни помещения и складове има предвидени затворени херметични съдове със полиетиленови торби и капак отварящ се с педал, в които се събират отделно отпадналите материали, отделно хранителните отпадъци и отделно отпадналите части от опаковки.

За всички процедури по почиствнето измиването и дезинфектирането на отделните помещения, кътове и съоръжения Възложителят ще разработи подробни инструкциии и необходимите документи за осъществяване технологичните процеси съгласно Директивите, Наредбите и добрите производствени практики, утвърдени в ЕС.

Всички мерки за опазване на околната среда ще бъдат описани в различните части на работните проекти.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (напр. добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и т.н.)

Не се предвиждат други основни дейности, освен описаните.

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализация на инвестиционното предложение са необходими:

 • Решение по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда;

 • Проектиране, утвърждаване на проектите и издаване на разрешение за строеж от община Сливен.

 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Характерът на инвестиционното предложение хипотетично предизвиква минимално натоварване и условен дискомфорт на околната среда при строителството експлоатацията, свързано с известно антропогенно натоварване на площадката от работата на производственото оборудване и обслужващите автомобили. При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложени в проектите, то ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и цеха и няма да предизвика въздействие върху жителите на град Сливен, други близки селища, растителния и животински свят.

 1. Риск от инциденти.

При експлоатацията на обекта считаме, че опасността от инциденти е минимална.

Сградата се определя като ф5 клас на пожарна опасност, а като подклас - Ф5.1 – „Производствени сгради и съоръжения, лаборатории, бази" и по пожарна опасност - Ф5Д като и е изпълнена с метална конструкция - колони, греди и покривни панели с клас на огнеустойчивост - 1, съгл. Наредба Iз-1971 за правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. На подходящи места ще се поставят необходимите съоръжения за ръчно пожарогасене. Стълби за аварийно спасителни дейности се предвиждат за сгради от клас на ФПО - Ф5 с височина над 1О м от нивото на терена. За сградата са предвидени две метални пожарни стълби в северозападната и югоизточната част на сградата, на разстояние по- малко от 200 м, за достъп до покрива, във връзка с поддръжката, като стълбата е съоръжена с тръба 2" и щуцери горе и долу съгл. ЧЛ.30,1, 1 и чл.30, Т.1 ,3. Преградната стена между офисната сграда и производствата, както и към склада е предвидена с граница на пожароустойчивост RE1120. Броят на работниците в сградата се предвижда да е до 90 човека в максималната смяна. За евакуация от работната зона са осигурени евакуационни изходи с дистанции до тях от мах. 40 метра.Предвидени са разсъсредоточени евакуационни изходи, извеждащи директно навън - крайни изходи, както и до път за евакуация, извеждащ до краен изход.

Всички врати по пътя за евакуация се отварят в посоката на евакуацията и са оборудвани с брави .антипаник". Вратите по пътищата за евакуация отговарят на пожароустойчивост EI 30. На покрива не са предвидени оберлихти, тъй като категорията на производство не го изисква.

На площадката няма да се съхраняват горива и масла. Зареждането на превозните средства с гориво ще става на бензиностанция, а маслата ще се смеят в автосервиз. Използваните опасни вещества могат да окажат евентуално негативно въздействие върху околната среда само при аварийни ситуации – например течове от гориво или масла от машините и автомобилите. При такива случаи разлятите опасни вещества могат да постъпят в почвите, повърхностни или подземни води. Въздействието е предотвратимо и първоначалното състояние на засегнатите компоненти може да се възстанови. Прогнозата е, че при спазване на инструкциите за безопасна работа с тези вещества, те няма да представляват опасност нито за хората, нито за околната среда. Персоналът ще бъде обучен и стриктно ще спазва изискванията за безопасност при работа с опасни вещества.

Мерките и средствата за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на евентуалните аварийни изпускания на замърсяващи вещества и възникване на аварийни ситуции ще бъдат подробно разгледани в работните проекти. Те са свързани с правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна работа при разработването на находища с отрит характер, съгласно Правилника за безопасност на труда /1996 г./, Кодекса на труда и други действащи инструкции. Mерките за предотвратяване на аварии ще са предвидени в проектите, като част от тях ще бъдат свързани с:


 • Изключване на възможността за образуване на взривоопасна среда;

 • Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане на пожар в околните терени, като обектът е снабден с необходимите изправни противопожарни уреди и съоражения.

 • Всички работници и ръководни кадри ще бъдат запознати с общите правила и изискванията по безопасност на труда и опазване на околната среда, както и със специфичните изисквания за всяко работно място. Ръководният персонал ще следи за предотвратяването и недопускането на аварии, както и тяхното ликвидиране за всяко работно място, принципите на действие и ползването на личните предпазни средства, използването на първичните средства за противопожарна защита и правилата за даване на долекарска помощ.

 • Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани действия, мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации, съгласуван с Регионално звено „Пожарна и аварийна безопасност" . 1. Каталог: ovos


  Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница