Разширяване собствените приходи на общинитеДата23.10.2018
Размер0.66 Mb.
#93263

РАЗШИРЯВАНЕ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНИТЕ
Станислав Благов1
1. Състояние

1.1. През периода на реформата към финансова децентрализация се наблюдава разнопосочна законодателна практика. Промените, залегнали в Програмата за финансова децентрализация (2002-2005 г.), водят до създаване на условия за увеличаване на собствените приходи на общините. По този начин те допринасят за реализация на целите на реформата към децентрализация. От друга страна бяха извършени и промени, имащи обратен ефект. По-долу са представени основните нормативни изменения, които от позициите на реформата са довели до положителни и отрицателни резултати, както и планираните, но несвършени промени

Положителни резултати

 • Прекъсване на връзката, водеща до намаляване на държавните трансфери при увеличаване собствените приходи на общините. Премахна се антистимулът за генериране на собствени приходи

 • Общините получиха пълни правомощия върху определяне на базата и ставките на местните такси, както и освобождаването и намаляването им за определени групи хора.

 • Напредък в получаваннето на правомощия на местните власти за администриране на местните данъци и такси.

 • Предложение за увеличаване базата на данъка върху имуществото, което ще доведе до увеличаване на приходите.

Отрицателни резултати


 • Отпадане на собствени приходи – на пътния данък и силно редуциране на данъка върху наследствата.

Какво не е свършено.

 • Конституцията не е променена. Общините нямат данъчни правомощия

1.2. Количествени характеристики


Голямо нарастване на собствените приходи на общините. Те се увеличават абсолютно – от 523.8 на 821.7 млн.лв за периода 2002-2004 г. Собствените приходи нарастват с по-бърз темп от всички приходи на общините. В същото време, делът на държавните трансфери спада. И двата фактора, в съчетание, водят до повишаване дела на собствените приходи във всички приходи. През 2002 г. този дял бе 23.7%. През първата година на реформата той нарастна до 32.2%, а в края на втората – 35.8%. Реформата създаде условия за ускорено увеличаване на размера и дела им. През 2004 г. те се увеличават с 56.9% в сравнение с 2002 г., докато за периода 2000-2002 г. този прираст е 51.1%.

Общините предпочитат да продават имущество, вместо да се възползват от правомощията си да вдигат размера на таксите. Най-динамичните собствени приходи са от продажба на общинско имущество. Те се увеличават 2.7 пъти през 2004 г. в сравнение с 2002 г. Характерно за всички видове неданъчни приходи, без таксите, е че ръстта им през периода на реформата - 2004 г спрямо 2002 г., е по-голям от този през предходния период – 2000-2002 г. За разлика от тях, местните данъци и такси реализират първо, сравнително по-малък прираст – съответно 40.3% и 48.9% през периода 2002-2004 г. и второ, той е по-малък от прирастта им през 2000-2002 г.

Увеличават се междуобщинските различия в собствените приходи на 1 жител.. Коефициентът на вариация нараства от 77.8% през 2002 г. на 108.2% за 2004 г.. Съществува права зависимост между степента на различия и местните правомощия. Различията мужду общините по данъчни приходи са най-ниски – 59.7% през 2002 г. Те нарастват с 28% и достигат 76.4% през 2004 г. При местните такси коефициентът на вариация за 2002 г. е 76.3%, а за 2004 г. 99.8%, т.е. реализирано е увеличение от 30.9%. Другите неданъчни приходи се характеризират с най-големи различия – коефициентът на вариация нараства от 126.5% на 181.1%, а прирастът е с 43.2%.

Средните по население общини разполагат с най-малко собствени приходи на 1 жител. Големите и малките общини имат повече собствени приходи на 1 жител. Това се дължи на другите неданъчни приходи. В същото време данъчните приходи и тези от местни такси са право пропорционални на броя на населението. Зависимостта между собствените приходи на 1 жител и броя на населението на общините е представена на графиката.

Графика 1. Собствени приходи на 1 жител по групи общини за 2004 г. (в лева)

Рязко се увеличават преходните остатъци от делегираните и местните разходи. От гл.т. на правомощията на местните власти, те може да се третират като източник на собствени приходи. Преходните остатъци се появиха като съществен приход през двете години на реформата, но особено силно нарастнаха през 2004 г. На практика, това не е траен приходоизточник, доколкото причината за бързото нарастване на размера им – над 76 млн.лв. в края на 2004 г. е реакция на местните власти срещу отнетите им правомощия да разпределят държавните трансфери между отделните функции, дейности и дори параграфи на разходите за делегирани услуги. За разлика от 2003 г. преходния остатък в края на 2004 год. от реализирани икономии от средствата за финансиране на делегираните дейности, при условие че няма неразплатени разходи, се използват за следващата година по решение на общинския съвет /§ 31 /6/ от ПЗР на ЗДБРБ за 2004 год./.


1.3. Тенденции, основни показ тели и международни сравнения

 • Нисък и намаляващ дял на общинските бюджети в БВП и КДБ.

Графика 2. Дял на общинските бюджети в БВП и КДБ

Д
анните за България за получени от МФ. Източник на данните за Европа: Конгрес на местните и регионалните органи в Европа The Financial Resources of Local Authorities in Relation to Their Responsibilities. Strasbourg, April 27, 1998. • Делът на собствените приходи в местните бюджети средно за страните от западна Европа е 52%. По-голямата част от тях имат за източник местни данъци.

Графика 3. Дял на собствените приходи и на приходите от местни данъци

И
зточник: Council of Europe, The Financial Resources of Local Authorities in Relation to their Responsibilities, May 1998. Данните за България са от 2004 г. • Местните власти във всички западни страни имат данъчни правомощия. Те определят ставките на местните данъци. В част от страните – Португалия, Испания, Белгия и други общините имат правомощия да променят данъчната основа.


2. Предизвикателства


Потенциалът за нарастване на собствените приходи, в този мащаб (като видове и местни правомощия), се изчерпва. Ако не се направят промени, то през следващите години ще се наблюдава забавяне на темпа на прираст и спиране на нарастването.

Общините нямат правомощия върху местните данъци. Приходите от тях са нееластични и изостават спрямо икономическото развитие на общините. Местните такси не могат да се повишат съществено през следващите години поради: достигане на размера на част от тях им до покриване на пълните разходи за съответните услуги; достигане до равнището на обществена поносимост, особено за част от предоставяните от тях социални услуги. Другите неданъчни приходи са изчерпващи се – приходи от управление на собственост и от продажби, или несигурни – глоби, лихви, конфискации, дарения и други. Както бе споменато по-горе, общините залагат на тях за да увеличават собствените си приходи. Резултатите от анализа обаче показват, че спада темпът на прираст. Възможностите за нарастване се изчерпват. Така например, собствените приходи през 2003 г. нарастват с 32.1% спрямо 2002 г. като обират неизползвания потенциал за нарастване.През 2004 г. прирастът спада на 18.8%. Подобна е ситуацията при всички видове собствени приходи.Таблица Прираст на собствените приходи
2003/2002

2004/2003

Собствени приходи

32.1%

18.8%

Местни данъци

28.7%

9.0%

Местни такси

26.0%

18.1%

Приходи от продажби

113.8%

28.0%

Приходи от собственост

1.0%

15.7%

Други неданъчни приходи

47.9%

45.5%

В този си размер, собствените приходи на общините не могат да се разглеждат като източник за:

 • Увеличаване броя, обхвата и качеството на местните услуги. Липсата на средства принуждава местните власти да закриват детски заведения, да ограничават потребителите на ДСП, да се въздържат от въвеждане на нови социални услуги или от разширяване на съществуващи услуги, да отлагат ремонтите и подръжката на местната инфраструктура. Всичко това формира негативно отношение на населението към местните власти и противопоставя едни потребители на други. Така например, родителите на деца и самотно живеещите стари хора искат плащаните от тях такси да покриват колкото е възможно по-малка част от разходите за предоставяните им услуги. Това води до необходимост от субсидиране на услугите с общи приходи от данъци, което става за сметка на нормалното поддържане на уличните настилки, осветлението, зелените площи и т.н. Невъзможността да отговорят на очакванията на населението принуждава местните власти да поставят искания за прехвърляне на местни дейности в групата на делегираните. Това осигурява държавно финансиране, но отнема правомощията на общините да управляват и финансират съответните услуги. На практика, общините се опитват да заменят правомощия срещу финансови ресурси.

 • Финансов принос за подобряване качеството на делегираните от държавата услуги. С разходните стандарти централната власт поема отговорността да предостави трансфери на общините, които да осигурят минимално равнище на предоставяне на съответните услуги. Въпреки опита за отчитане на факторите, които влияят върху цените на услугите в отделните общини, разходните стандарти не винаги и навсякъде осигуряват достатъчно средства. Резултатите от анализа показват, че местните власти са съпричастни към качеството на предоставяните делегирани услуги, въпреки че отговорността за финансирането им е на държавата. Доказателство затова е, че повечето общини дофинансират делегираните услуги. През 2003 г. 205 общини са отделили от собствените си приходи общо 28.3 млн.лв за дофинансиране на делегираните услуги. За 2004 г. тези числа са съответно 228 общини и 25.2 млн.лв. За съжаление, това са едва 2% от разходите за делегираните дейности и 3% от собствените приходи на общините

 • Съфинансиране на инвестиционни проекти на ЕС. Данните показват, че България трябва да осигуриоколо 500 млн.лв. годишно за съфинансиране на проектите по структурните и кохезионния фонд на ЕС. Разбира се, общините ще имат достъп само до част от тези средства. Очаква се, че държавата ще осигури една част от необходимите им за съфинансиране средства чрез целеви субсидии. Друга част от средствата ще могат да се набавят от разширяващия се кредитен пазар, чрез различни дългови инструменти. Една част от средствата обаче общините трябва да осигурят със собствени средства. Практиката през последните години доказа, че това е ключов проблем за много общини да кандидатстват с проекти и усвояват средства от редица международни програми. През 2004 г. НСОРБ договори в държаавния бюджет да бъдат заделени 1 млн.лв. следства за дофинансиране, които да се разпределят по определени критерии между общините спечелили външни инвестиционни проекти. През настоящата година този размер се увеличи съществено – 7 млн.лв., но все още се оценява като крайно недостатъчен спрямо реалните потребности на общините.3. Предложения

Изпреварващо нарастване на местните данъци пред другите приходи. Това е реалистичния вариант, който може да доведе до съществено увеличаване на собствените приходи. Увеличаването на данъчните приходи е в синхрон с европейската практика.


Потенциалът на местните такси е почти изчерпан. Увеличаването на приходите от собственост е свързано с възможността за прехвърляне на държавна собственост. Това най-вероятно ще доведе до запазване темпа на продажбите още няколко години. В перспектива този източник не може да осигури сигурни източници за трайно увеличаване на собствените приходи.

Увеличаването на местните данъчни приходи може да се осъществи основно по два начина:


3.1. Увеличаване на общинските правомощия за определяне на данъчните приходи.

Придобиването на данъчни правомощия от местните власти може да се определи като крайъгълен камък за продължаване на реформата към финансова децентрализация. Българските общини не могат да влияят нито върху базата, нито върху ставката на местните данъци. Това поставя под въпрос третирането им като местни приходи по смисъла на Хартата за местно самоуправление.


Промяната на Конституцията, необходима за предоставянето на данъчни правомощия на общините ще бъде доказателство за политическата подкрепа на правителството за продължаване на реформите и изпълнение на подписаното споразумение със сдружението на общините.

Съществуват два подхода за предоставяне на правомощия по приходите на местните власти. Първият е т.нар. негативен и се изразява в правилото “всичко, което не е забранено е разрешено”. Вторият е позитивен и изисква специално решение на централната законодателна власт за всяко правомощие на местните власти. Принципът е “всичко, което не е разрешено е забранено”.

Както се вижда, негативният подход съдържа много по-голям децентрализаторски заряд. За съжаление обаче, цялото ни законодателство се опира на позитивния подход. Това означава, че евентуална промяна в тази насока не може да се очаква в обозрим период от време.

От тази позиция, реалистично е обхватът и степента на местните данъчни правомощия да се определят от Народното събрание, а не от Общинските съвети.В европейската практика са познати следните видове правомощия на местните власти. Те имат право да:

 • Определят видовете данъци. Това е реализация на гореописания негативен подход. Централната власт забранява на местните власти да облагат субектите с определени данъци. Местните власти могат да въвеждат всички други данъци, освен изрично забранените. Както бе споменато по-горе, такъв тип местни правомощия не отговарят на етапа на реформата.

 • Определят базата на местните данъци. В момента общините имат твърде ограничени правомощия върху базата на данъка върху недвижимото имущество. Последната се определя от категоризацията на всяка община, а местните власти определят зоните, в които попадат отделните селища на общината. Предоставянето на по-големи общински правомощия за определяне на базата на местните данъци не е рационално. Използването им от общините, първо е спорно, доколкото нямат съответен капацитет и достоверна база данни и второ, би довело до прекалено усложняване на все още неукрепналата и нагаждаща се към потребностите данъчна система.

 • Определят ставките на местните данъци. Това правомощие на местните власти е най-разпространено и достатъчно за придобиване на влияние върху техния размер. Промяната на Конституцията ще даде възможност правомощието на общините да гласуват ставки на местните данъци да се регламентира в ЗМДТ. Като начало, законодателят може да наложи граници – горна и долна в рамките на които общините ще могат да определят ставките. Анализът на резултатите от предоставянето на правомощия на общините да гласуват ставките на местните такси показва, че това не е необходимо. Местните власти използват твърде внимателно правомощията си да вдигат таксите. Ако има неадекватни действия, те са дори в обратната насока – популистки се гласуват твърде ниски ставки.

 • Администрират местните данъци. В тази област определено има развитие. Общините планират своите данъчни приходи. През 2003 г. стартира експеримент с три общини в Бургаска област, които поеха събирането на такса смет и данъчните приходи. Следващите години се уточняваха подробности, свързани с прехвърлянето на правомощия от данъчните служби към общините. В експеримента се включиха много други общини. От началото на 2006 г. организацията по събирането на данъчните приходи се прехвърля като отговорност на всички общини.

С това може би ще завърши реформата в данъчните служби. Приходите, постъпващи в централния бюджет ще се събират от данъчна администрация към МФ, а местните приходи – от общински данъчни служби.

 • Да намаляват или освобождават определени групи население от плащането на местни данъци. Това е правомощие на общините, което ще им позволи да провеждат определена местна социална политика. Въпрос на техен избор е да се възползват от него – по примера на някои такси, или да запазят неутрална местната данъчна система – по подобие на националната, и да развият местнна система за социално подпомагане на нуждаещите се.

Очаква се предоставянето на данъчни правомощия да доведе до увеличаване на приходите от данъци, но и на различията между общините. По-големите различия в собствените приходи изискват по-сложен механизъм за хоризонтално изравняване и повече средства под формата на държавни трансфери. Този въпрос има своето законодателно решение, доколкото в Закона за общинските бюджети е регламентиран автоматичен механизъм за определяне общия размер на изравнителната субсидия.

Възможността общините да определят ставките на местните данъци решава и проблема с изоставането на данъчните приходи от местното икономическо развитие. Реалистично е да се очаква местните власти да повишават данъците поне с темпа на инфлацията. Липсата на подобни правомощия доказа, че централната законодателна власт не е склонна да плаща политическата цена от вдигането на базата на имуществените данъци, което доведе до голямо разминаване между данъчните и пазарните оценки на имотите.


Предоставяне правомощия на общините да въвеждат нови местни такси.

Възможността на общините да определят без ограничения ставките на местните такси, базата и намаляването (освобождаването) на размера на определени такси за групи население в неравностойно положение е най-голямото завоевание на реформата към финансова децентрализация. През изминалите две години практиката показа, че местните власти не проявяват волунтаризъм при използването на тези си правомощия. В същото време, приходите от такси се увеличиха съществено. Това е следствие от политическата воля на общинските съвети, които реагираха адекватно на изискванията на една по-благоприятна среда. Последната се определя от премахване на възможността за намаляване на държавните субсидии при увеличаване на собствените приходи на общините, както и на сигурността, че постъпилите средства ще могат да се използват изцяло според желанието на общината и в съответствие с нейните приоритети.

Различните потребители и специфичната структура на техните интереси в отделните общини налага необходимостта от предоставянето на различни услуги, които биха могли да бъдат заплащани с такси. Невъзможността това да стане не е непреодолим проблем на сегашното законодателство, защото общините използват т.нар. цени на услуги. Приходите от тях съществено нарастват през последните години, особено в големите общини. Предоставяне правомощие на местните власти да въвеждат нови местни такси ще реши напълно проблема, без в същото време да води до усложнения. Това е и възможност да се експериментира използването на негативния подход при регламентиране на приходоизточниците на местните власти.

Преминаване към гъвкаво придобиване на правомощия от общини, които са достигали определени критерии. Това означава промяна на унифицираната структура на местните правомощия за определяне на данъците и таксите. Когато общините изградят съответния капацитет те могат да добиват право да ползват нови правомощия. Този модел бе успешно изпробван при предоставянето на правомощия за администриране на местните данъци и такси. През 2003 г. няколко пилотни общини получиха това право. Експериментът премина в придобиване на правомощия по желание, когато общините са готови затова и през следващата 2006 г. всички общини ще администрират местните данъци и такси.

В този контекст може да се обсъжда необходимостта от разработване и приемане на специален Закон за София. В него, предвид специфичния й статут на столица и свързаните с това по-големи отговорности на общината, може да се регламентира възможността за използването на нови приходоизточници.3.2. Въвеждане на нови източници на данъчни приходи. Сегашните местни данъци могат да осигурят ограничено нарастване на собствените приходи на общините. Въвеждането на нови местни данъци обаче, трябва да е съобразено с критериите за добри местни приходоизточници – жизненост, равнопоставеност, доходност, лесни за администриране, политически приемливи.

Анализът на структурата на данъчните приходи в България и в европейските страни дава основания да се предложат на обсъждане следните идеи за нови местни данъци:Местен данък върху стопанската активност. Общините в България нямат възможност да влияят върху местното икономическо развитие. Те не са и пряко финансово заинтересувани от него. Реформата в държавните трансфери отне от общините приходите от данъка върху печалбата, превърна приходите от ДДФЛ във вид държавна субсидия. От друга страна, патентния данък постоянно намалява сферата на приложение и очакванията са той да отпадне като вид данък в близка перспектива. Това е основанието на сдружението на общините да не настоява за компенсиране на отпадналия пътен данък с патентния.

Има две възможности за облагане на стопанската активнност в полза на общините. Първата е патентния данък да стане местен и общините да получат правомощия да определят и диференцират неговия размер. Втората е свързана с отпадане на патентния данък и въвеждане на местен данък върху фирмите. Последното трябва да е обвързано с още по- силно редуциране на ставките на корпоративния данък. Това ще осигури ниша на общините да обложат местния бизнес, без да се увеличава общата данъчна тежест. Този данък трябва да се регламентира в ЗМДТ. Необходимо е още отпадане на патентния данък от ЗДДФЛ.

Местният данък върху стопанската активност ще увеличи съществено собствените приходи на общините. Той обаче, ще доведе до нови по-големи междуобщински различия в приходите, защото се очаква че ще постъпва предимно в големите и силно развити общини.

Поземлен данък. За облагане на обработваемата земя се говори от дълги години и все се отлага по различни причини. Предприетите стъпки към комасация на земята, влизането ни в ЕС и даване на възможност на чужденците да купуват българска земя обаче поставят този въпрос отново на дневен ред. Поземленият данък може да има ниски ставки, които да са приемливи за всички стопани, но приходите от него ще са съществени. Например, ако данъкът за 1 дка е 1 лев, то при 50 млн.дка обработваеми площи ще се получи приход от 50 млн.лв. Този данък е сравнително лесен за администриране. Негово голямо предимство е, че приходите ще отиват предимно в малките и бедни селскостопански общини. По този начин той се явява нещо като контрапункт на фирмения данък и влияе за намаляване на различията в данъчните приходи между общините.

Споделяне на приходите от ДДФЛ между държавата и общините. Тъй наречената връхнина, или надграждащи проценти върху държавната ставка на данъка е съществувала в България след освобождението от турски робство. Има такава практика в редица скандинавски страни. За разлика от горните две предложения, този данък има най-голям потенциал за съществено нарастване на собствените приходи на общините. Приходите от него създават относително по-малки междуобщински различия.

Въвеждането на подобен данък ще компенсира в известна степен общините за отнетите приходи от споделени данъци през 2003 г. Изчисленията, свързани с преструктурирането на държавните трансфери тогава показваха, че отпадането на данъка върху печалбата ще се компенсира със 100% постъпване на данъка върху личните доходи в приход на общините. Практиката показа, че 35-40 общини получават частично, дори и по-малко от преди (50%) от приходите от данъка върху ДДФЛ. По този начин държавата централизира значителни общински приходи, които възлизат на почти една трета от общите постъпления от ДДФЛ.

Предложението за въвеждане на нов общински приход от надграждащи проценти за общините върху определяна от държавата данъчна база не трябва да води до повишаване на общата данъчна тежест. За целта държавата трябва съществено да намали скалата за облагане на доходите на физическите лица и да постави таван за повишаване на приходите от страна на местните власти.

Въвеждането на предложените три данъка ще реши задачата за съществено и достатъчно увеличаване на собствените приходи на общините. Те няма да повлияят особено върху междуобщинските неравенства, защото всеки от тях ще постъпва предимно в различни общини, което позволява взаимно да компенсират различията в постъпленията. Новите данъци създават и баланс в облагането на различни обекти – имуществото при поземления данък, икономическата активност при фирмения (или патентния) и личните доходи при частта от ДДФЛ.


15.11.2005.

Форум за местно самоуправление

програма Инициатива местно самоуправление на

Американската агенция за международно развитие (USAID)


1 Кмет на община Свищов

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница