„развитие на човешките ресурси” ЧДата22.07.2016
Размер78.66 Kb.
#272
ТипИнструкция
ИНСТРУКЦИЯ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Чл. 1. Тази инструкция определя реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Чл. 2. (1) Стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
(2) Стипендии за успех могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
(3) Специални стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за специална стипендия, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности.
(4) Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър могат да получават стипендии от втория семестър на своето обучение.

Чл. 3. (1) Стипендии за успех по чл. 1, ал. 2 могат да получат до 20 % от студентите в редовна форма на обучение.
(2) Размерът на месечната стипендия за успех е 120 лв.
(3) Стипендиите за успех се отпускат за максимален срок от 5 месеца, поотделно за всеки учебен семестър, и се изплащат еднократно през петия месец или на два транша – през третия и през петия месец от семестъра, в зависимост от графика на кампанията за съответния семестър.
(4) Календарните месеци, за които се изплащат стипендиите за успех за всеки семестър, съответстват на месеците от учебния план на висшето училище, освен ако изрично не е дадено друго указание от бенефициента.
(5) Стипендиите за успех се разпределят за всеки учебен семестър от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение за съответния семестър на текущата учебна година.
(6) Висшите училища разпределят определените за тях стипендии за успех по специалности, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответната специалност.
(7) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия за успех включително за месеца, в който е насрочена първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план, но за не повече от 5 месеца в рамките на един семестър.
(8) Изключение от изискването на ал. 7 се допуска за студенти с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план. Те получават стипендия за успех за целия семестър, за който са кандидатствали и са били класирани, но за не повече от 5 месеца.

Чл. 4. (1) Специални стипендии по чл. 1, ал. 3 могат да получат до 30 % от студентите, обучаващи се в редовна форма на обучение.
(2) Специалните стипендии се разпределят от МОМН за всеки учебен семестър по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение за съответния семестър на текущата учебна година.
(3) Висшите училища разпределят определените за тях специални стипендии пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответния факултет/основно структурно звено.
(4) Размерът на специалната стипендия е 200 лв.
(5) Специалните стипендии се отпускат поотделно за всеки учебен семестър.

Чл. 5. (1) Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър.
(2) Изключение се допуска за:
а) повтарящите поради болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.
(3) Изключението по ал. 2, буква „б” се отнася и за студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

Чл. 6. Студенти, които към момента на откриване на съответната кампания за кандидатстване са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии по проекта.

Чл. 7. (1) Кандидатстването става като кандидатите за стипендии се регистрират в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg и попълнят индивидуален формуляр за стипендия за успех и/или формуляр за специална стипендия. Техническите указания за попълването на формулярите и последващите действия по процеса на кандидатстване се публикуват на посочената интернет страница.
(2) Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.
(3) Формулярите съдържат лични данни, допълнителни данни и статистически данни, съгласно Указанията за събиране и обобщаване на информация по ОП РЧР 2007-2013 г. в съответствие с изискванията на Регламент (EO) 1828/2006.
(4) При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg в тридневен срок. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо от причините за непосочването.
(5) Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 8 (1) След попълването на формулярите в интернет страницата на проекта тези формуляри се потвърждават от студента, разпечатват се, подписват се от студента и се подават във висшето училище, в което той се обучава.
(2) Кандидатстващите за специална стипендия освен формуляр представят и доказателство за участието си в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности.
(3) Научните, изследователските или практическите разработки или художествено-творческите дейности, с които студентите могат да кандидатстват за специални стипендии, трябва да бъдат от областта на висше образование, в която се обучават.
(4) Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една специална стипендия.
(5) За стипендии за успех и за специални стипендии се кандидатства поотделно с различни формуляри.
(6) В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра във висшето училище, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно.
(7) Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

Чл. 9. (1) Доказателството за участие чл. 8, ал. 2 може да бъде копие от самата разработка или част от нея (задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) или, при невъзможност да се представи копие – издаден от висшето училище документ, в което се обучава студентът или в което е направена разработката, научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена художествено-творческата дейност.
(2) Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др.
(3) Когато документът по ал. 2 е издаден от висшето училище, в което се обучава студентът, той не може да бъде въз основа на разработка или художествено-творческа дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа). Всякакви други разработки и художествено-творчески дейности, включително и направени в рамките на дадена учебна дисциплина, са допустими за кандидатстване за специална стипендия.

Чл. 10 (1) Изчисляването на успеха на студента за стипендия за успех става по начин, определен от съответното висше училище, еднакъв за всички студенти в дадена специалност, а за специална стипендия – еднакъв в даден факултет/основно структурно звено.
(2) Студенти, които продължават обучението си след прекъсване, обучение в чужбина и др., изчисляват успеха си за стипендия за успех въз основа на последните два семестъра (за първокурсниците – един), през които са имали статут на действащи студенти, а за специална стипендия – въз основа на последния семестър, през които са имали статут на действащи студенти.
(3) При преместване от друго висше училище студентите, които нямат два (за първокурсниците – един) предходни семестъра във висшето училище, в което подават формуляра за кандидатстване, представят служебна бележка или академична справка от висшето училище, откъдето идват, въз основа на която се изчислява успеха им.

Чл. 11 (1) В рамките на един семестър студент може да получава само една стипендия за успех.
(2) При едновременно обучение по две специалности, независимо в едно или в различни висши училища, за стипендия за успех може да се кандидатства само по едната специалност, по избор на студента.
(3) Студентите могат да получат повече от една специална стипендия на семестър, ако имат повече от едно участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се обучават.
(4) При едновременно обучение по две специалности, за специална стипендия може да се кандидатства и по двете специалности.

Чл. 12. (1) Успехът на студентите се заверява от висшето училище.
(2) Висшите училища верифицират успеха на кандидатите и потвърждават формулярите чрез интернет страницата http://eurostipendii.mon.bg в приложната компютърна програма.

Чл. 13. Висшите училища определят екипи по организацията за предоставяне на стипендиите по проект „Студентски стипендии”, в чийто състав са включени не по-малко от 50 на сто студенти, предложени от Студентските съвети.

Чл. 14. (1) Класирането на кандидатствалите студенти за стипендии се извършва по низходящ ред на успеха с помощта на приложната компютърна програма, след потвърждаване от страна на висшите училища на данните на кандидатите и техния успех.
(2) Студентите от втори и по-горен курс се класират за стипендии за успех по низходящ ред на средния успех от предходните два семестъра на обучение, а студентите в първи курс – по низходящ ред на успеха от първия семестър.

Чл. 15. (1) За специални стипендии се класират студенти, участвали в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности.
(2) Класирането за специални стипендии се извършва по низходящ ред на успеха на студентите само от предходния семестър, независимо от курса на студента.

Чл. 16. (1) В срокове, определени от МОМН в графика на съответната кампания, висшите училища представят с придружително писмо в дирекция „Висше образование” списъци на класираните кандидати за стипендии за успех и за специални стипендии (наречени „Рамкови формуляри”), разпечатани от приложната компютърна програма.
(2) Списъците по ал. 1 се подписват от ректора и главния счетоводител и се подпечатват с печата на висшето училище.

Чл. 17. Средствата за стипендиите се превеждат от МОМН на висшите училища, които от своя страна ги превеждат по сметките на студентите в определена/и от висшето училище банка/и.

Чл. 18. В срок от десет работни дни от датата на получаване на превода на средствата от МОМН, висшите училища представят в дирекция „Висше образование” разходооправдателни документи, удостоверяващи изплатените стипендии към студентите.

Чл. 19. Студентите в държавните висши училища могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по проекта.

Чл. 20. Студентите имат право да получават в рамките на един семестър едновременно и стипендия за успех, и специална стипендия, ако са класирани за такива.

Чл. 21. Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за целия период на изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница