Развитие на живота


ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀстраница10/11
Дата19.09.2022
Размер163 Kb.
#115112
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
base 1

ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀ


ОСНОВИ – ÓÐÎÊ ÑÅÄÌÈ

СПАСЕНÈ, ЗА ДА СЛУЖИÌ”


ЦЕЛ: Като християни ние знаем, че Исус Христос без съмнение å áèë най-могъщият
Човек, ñòúïâàë някога по тази земя. Той å изцеряваë болните, слепите, куците,възкресяваë
мъртвите, освобождаваë угнетените - списъкът е безкраен! Но ако се å отказаë от Божествените Си привилегии, както ни казва писанието (Филипяни 2:5-8), и å äîøúë на земята като човек, как å упражняваë такава сила? Отговорът – Силаòà на Слугаòà! Целта на този час е да придобием по-добро разбиране за това каквè Бог иска да бъдем и êàêâî äà правим ñúãëàñíî ïðèìåðà íà ñúâúðøåíèÿ слуга – Исус Христос. Миналият ни урок (№6) се занимаваше с поклонението като форма на изразяване. Този урок се занимава с поклонението като начин на живот, ò.å. êàòî ñëóãóâàíå/служене.

I. Поклонението (като “начин на живот”), дефинирано с две думи: 1) Слуга


2) Осветен

А. Слуга
  1. Íÿêîé, êîéòî å îïðåäåëåí да служи на друг.

2. №1401 â Конкорданса на Стронг: “дулос” – роб; означава някой под властта или притежание на друг. Слугуването е доброволно; ñëóãàòà с желание предлага íà íÿêîãî ñâîåòî покорство, посвещеíèå è ëîÿëíîñò, êàòî ïîä÷èíÿâà ñîáñòâåíàòà ñè âîëÿ на него.  èсторически ïëàí се споменава като “êðåïîñòåí ðîá”, доброволен слуга за цял живот.


3. Апостол Павел започва 3 от писмата си, като íàðè÷à ñåáå ñè òàêúâ “êðåïîñòåí ðîá”.[Áúëãàðñêèÿò ïðåâîä използва “слуга”]


4. Исус Христос беше/е âúðõîâíàòà èçÿâà на слугуването. (Прочетете Филипяни 2:5-8)


5. Â Исая 40:31 ñå казва: “Но онези, които чакат Господа, ще подновят силата си…”, което означава, че тези, които Му слуãóâат (като ïðè прислужване на трапези) ще подновят силата си.


Б. Осветен


1. Има 26 ìåñòà â Íîâèÿ Çàâåò, които използват някаква форма на думата “осветен”.

  1. Думата “осветен” îáÿñíåíà íàé-ïðîñòî означава: отделен за слуãóâàне. [Áóêâàëíî: направен свят за служене].

3. Прочетете 2 Тимотей 2:21; забележете: “…съд за почетна употреба, осветен, полезен на стопанина…”
В. Ñúùàòà мисъл с други думи: Когато ние приемем Исус Христос, Неговата кръв ни изчиства от греховете на света, което автоматично ни отделя от света â äóõîâåí ñìèñúë. И когато Бог ни отделя, то не е само, çà äà ñè седим, à за да служим.

II. Елементи на слугуванеòî.


А. Ïîçíàâàíå на Божията воля îòíîñíî слугуването.


1. Йоан 13:1-17: Исус å знаеë, че Божията воля за Него и последователите Му е слугуванеòî. Той демонстрира това, като измиâà краката на последователите си.


2. Прочетете Матей 20:15-18. Отново виждаме, че Исус знае êàêâà å Божията воля за Неговите хора - слугуване - и Той ó÷è последователите си íà òîâà. (Ние също сме негови последователи!!!)


3. Йоан 6:38 …“защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, който Ме е пратил.”


4. Филипяни 2:5-8 (îñîáåíî стих 5): “Имайте в себе си същата нагласа на ума, коÿто беше и в Христос Иисус” …или… “имайте същото отношение, каквото имаше Исус” и по-нататък ст.6-8 описват отношение на слугà.


5. Разбирането, че голяма част от Божията воля за нас е слугуване, ни отвежда към следващата точка…


Б. Смирение / Подчинение / Ïîñâåùåíèå (âñè÷êè те вървят ръка за ръка)

1. Исус беше царска особа по природа и слуга по замисъл и избор. (Филипяни 2:5-8)


а. Ние също сме царски особи по природа (новородени) и слуги по замисъл и избор.
б. Прочетете 1 Петрîâî 2:9

2. Äà ïîâòîðèì, â Йоан 13:4-17 âèæäàìå, ÷å Исус äàâà ïðèìåð çà òîâà êàê да îñòàâèì себе си настрана, за да служиì на другите, което Е смирение/подчинение/ ïîñâåùåíèå.


(измиâà краката им)
3. Целият живот на Исус беше æèâîò на подчинение ñïðÿìî:

а. Бог Отец (Йоан 5:30, 6:38, Матей 26:39). Всичкиòå тези стихове говорят за неговото ïîñëóøàíèå íà волята на Отца.


б. Сâятия Дух (Лука 4:1): Той бе отведен от Духа в пустинята.


в. Правителствената власт (Матей 22:21) …“отдавайте императорското на императора…”.


г. Земните родители (Лука 2:51-52) …“и им се покоряваше…”


д. Закона: истина е, че Исус се опълчваøå срещу лицемерието на фарисеите íàâñÿêúäå, êúäåòî го виждаше, но Той äîêðàé остана ïîêîðåí на “истинския” Закон. Всъщност знаем, че Исус бе единственият човек, îñúùåñòâèë някога òàêúâ ïîäâèã. Исус изпълни целия Закон и пророчества: илюстрирано на планината на “Преображениеòî” в Матей 17:2, Марк 9:2.…..и недвусмислено çàÿâåíî в Матей 5:17.


е. Наé-ñåòíå, ñïðÿìî Кръста и Смъртта:


1. Кръстът е âúðõîâíèят символ на смирениеòî/ подчинениеòî и ïîñâåùåíèåòî.


2. И òîâà, ÷å ïîëîæè æèâîòà ñè çà íàñ, áå âúðõîâíèÿò àêò на слугуване.


Г. Ñìåëост: Спомнете си за някоè велики Божии слуги, които ñà ïðîÿâèëè ñìåëîñò и ги избройте тук:


Ной, Авраам, Йосиф, Моисей, Исус Навиев, Гèдеон, Давид, Исус, Йоан Кръстител, 11-òå апостоли, Павел, Стефан, Яков и т.н.

Д. Любов: (Йоан 13:34-35) …“да се любите един друг; както Аз ви възлюбих…”


а. Действията и поученията на Исус íàïúëíо разкриха любовта, потвърждавайки 1 Йоана 4:16: “Бог е любов.”, (Колосяни 1:19: “Îòåö áëàãîâîëè äà âñåëè â Íåãî ñúâúðøåíàòà ïúëíîòà [íà áîæåñòâîòî – îò àíãë.]”, Йоан 12:45, 14:9: “Êîéòî å âèäÿë Ìåíå, âèäÿë å Îòöà”)


б. Служеща любов. (1 Коринтяни 13:4-8): с други думи ,


“безусловна” любов.
Е. Святият Дух: наш помîщник . (Йоан 14:16-17)

а. “…на слугите и на слугините ще излея Духа Си в онези дни”


(Йоил 2:28:29) е Неговото обещание за нас!

б. Ïî наш избор и ñ помощта на Святия Дух можем да бъдем слугиòå, êîèòî Áîã íè å îïðåäåëèë да бъдем.


III. В заключение:


А. Откровение 22:3 …“и Неговите слуги ще му служат.”


Б. Щастие, величие и óäîâëåòâîðåíèå идват само чрез смирено слугуване.


В. Матей 20:26 …“който иска да стане велик между вас, ще ви бъде служител”.


Г. Наистина, ние áÿõìå “СПАСЕНИ, за да СЛУЖИМ” и ñàìî каква привилегия е това!!!!!!

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница