Развитие на живота


ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀстраница11/11
Дата19.09.2022
Размер163 Kb.
#115112
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
base 1

ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀ


ОСНОВИ – ÓÐÎÊ ÎÑÌÈ

НЕКА СЕ СЪБЕРЕМ ЗАЕДНО”


ЦЕЛ: Целта на òîçè óðîê е да определим какво е “църквата” и да открием (или преоткрием) нейната цел.  1. Какво е “Църквата”? 1 Петрîâî 2:9 (прочетете):

  • èçáðàí ðîä

  • öàðñêî ñâåùåíñòâî (öàðñêî = öàðå; ñâåùåíèöè =äóõîâíè âîäà÷è)

  • ñâÿò íàðîä

  • õîðà, êîèòî Áîã å ïðèäîáèë çà Ñåáå Ñè

  • äà âúçâåñòÿâàò Íåãîâàòà ñëàâà: öúðêâàòà å “ïðîâúçãëàñèòåë íà Áîãà” íà çåìÿòà.

А. Определение за “църква”: Гръцката дума за църква е “еклесия”, което означава призованите äà èçëÿçàò . Конкордансúò на Стронг разширява определението като “общност от членове нà земята и светии на небето”.


(Матей 16:18: “… на тази канара ще съградя Своята ЦЪРКВА”; използвана е думата “еклесия”)

Б. Новозаветни аналози за това какво е Църквата и как тя òðÿáâà äà функционира.


1. Тяло – божествено свързано (не чрез дела на човеци)


1 Коринтяни 12:12-27, Ефåсяни 4:16 (прочетете), Колосяни 1:18

2. Храм – Божието обиталище на земята- èíäèâèäóàëíî è êîðïîðàòèâíî


Ефисяни 2:19-22, 1 Петрîâî 2:5, 1 Коринтяни 6:19-20

3. Невяста – Õðèñòîâàòà íåâÿñòà, âåëèêîëåïíî украсена


Откровение 19:6-9, Ефåсяни 5:25-27, Йоан 14:2-3 (Исус ïðàâè âðúçêà ñ еврейските сватбени обичаи, за да илюстрира âçàèìîîòíîøåíèÿòà ìåæäó Себе Си и Църквата)
[забележете: има 15 ìåñòà â Íîâèÿ Çàâåò, които наричат Исус “Младоженец” директно или косвено]

4. Семейство – ñàìîòî Áîæèå семейство


Ефåсяни 2:19, Ефåсяни 3:14-15, и отново 1 Петрîâî 2:9

5. Общност – îáùåíèå, ñúäðóæèå (koinonia – ãð.) =åäèíñòâî, ïàðòíüîðñòâî


Деяния 2:42; 1 Йоан 1:3,7; Евреи 10:25

6. Армия - войници (войниците са обучàâàни да се бият и побеждават, а не да бъдат побеждавани и да умèрат)


Филипяни 2:25, Филимон 2, Римляни 13:12, Ефåсяни 6:10-18, 2 Тимîòåé 2:3 и 4

II. Задачаòà на Църквата


А. Нашата цел – да прославим Богà. Ние сме ñïåöèàëíèÿò Áîæèé íàðîä и целòà íè е да Го прославим, äúðæåéêè ñå заедно като “общност”, която отразява Неговия характер и осъществява öåëèòå Ìó на земята. (îòíîâî 1 Ïåòðîâî 2:9 – ïàðàôðàçèðàíî: “ïðîâúçãëàñèòåëèòå íà Áîãà” íà çåìÿòà)


1. Исус, главата на църквата, прославяше Своя Отец.
Йоан 13:31, 17:4, Колосяни 1:15-19;
Êàòî ñëåäñòâèå îò òîâà:
2. Исус ñå ïðîñëàâÿ/ ðàçêðèâà в Своите последователи.
Йоан 17:10, Йоан 13:34-35, 15:8

Б. Äåêðåòúò êúì íàñ: Великата Заповед и Великото поръчение го обобщават.


Матей 22:37-40 (çàïîâåäòà), Матей 28:19-20 (ïîðú÷åíèåòî)

1. Ïîêëîíåние – “Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце…” (Ìàòåé 22:37); “Покланяй Му се и Му служи” (Матей 4:10); “È çàåäíî íåêà âúçâåëè÷èì Името Му.” Псалом 34:3


2. Åâàíãåëèçèðàíå – “Възлюби влижния си…” Матей 22:39


а. Евангелизаторството е не само отговорност, íî è привилегия да се довеждат хора в Божието семейство.


Матей 28:19-20, 2 Коринтяни 5:18-20, Йоан 15:16

б. Евангелизаторството е да занесем “áëàãàта вест” на èçгубените. Áëàãàòà âåñò å: îñâîáîæäåíèå îò âëàñòòà íà ãðåõà è òîâà, ÷å Ñâÿòèÿò Äóõ èäâà äà æèâåå â íàñ.


Колосяни 1:27, Йоан 14:17

3. Взаимно назидание – “както обичате себе си” (Матей 22:39)


а. Обичайте се един друг, както Исус обичаше.
б. Çà÷èòàéòå ñå един друг. Евреи 10:24-25 (бъдете внимателни един с друг)
в. Изграждайте се един друг. Римляни 13:19
г. Åêèïèðàéòå се за служение. Ефåсяни 4:11-13
д. Служете един на друг. Йоан 13:12-17, Маркî 9:35

В. Защо å íóæíî да бъда член на местна църква?


1. Евреи 10:25: “…като не преставаме да се събираме заедно…”


2. Притчи 27:17: “…желязо остри желязо…”


3. И отново Ефåсяни 4:15 и 16, ïàðàфразираíè: когато всяка личност даâà ñâîÿ äÿë, тялото (ïîîòäåëíî и общо) расте на брой и ïî зрялост.


4. Бог не ни å призоваë в изолация, а в Ñâîåто семейство – Ñâîåто тяло. Точно както една част от човешкото тяло не може да бъде здрава и да äîñòèãíå зрялост, отделена от тялото, òàêà è ние трябва да се посветим и да останем част îò местното Христоâî тяло.
Ние ñме създадени да се радваме на живота в Христос ЗАЕДНО!!!


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница