Развитие на животастраница2/11
Дата19.09.2022
Размер163 Kb.
#115112
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
base 1

ОСНОВИ – ÓÐÎÊ ÏÚÐÂÈ


ÑÚÇÄÀÄÅÍÈ ÑÚÑ ÑÏÅÖÈÀËÍÎ ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ”


Ñàìî è åäèíñòâåíî îò любов Бог å възнамериë в Себе си да ни създаде, за да участваме в Неговия божествен живот. Като се стремим да израстваме в нашето знание ЗА Него, нека още повече преследваме целта да познаваме ñàìèÿ ÍÅÃÎ. Ïîíåæå ïîçíàâàìå ëè Ãî, ùå ìîæåì äà БЪДЕМ като Íåãî, à îáè÷àìå ëè Ãî, ще ПРАВИМ като Него.


ЦЕЛ


Целта на този час е: (1) Да представи ясна картина за Божията съдба и цел за нашия живот
и (2) Да покаже как Той изисква от нас да участваме в реализирането на това грандиозно
намерение.
I. Да БЪДЕМ като Него(Исус).

A. чист” = невинен, нравствено безупречен ( 1Йоан 3:1-3 )


[Също носи идеята за липса на ñîáñòâåíè àìáèöèè в Яков 3:17 ]


Á. 1.) оправдан” = направен да бъде праведен ( Римляни 8:29-30 )


2.) “прославен” = удостоил ни със Своето обитаващо присъствие (Святия Дух)

  • Също: 2 Коринтяни 4:7 – “Но ние имаме това съкровище в съдове от пръст.”

Â. “свят” = отделен от греха и по този начин îñâåòåí çà Бога [îñâåùåíèåòî âêëþ÷âà ïîñâåùåíèå] (1Петър 1:15-16)


Ã. Битие 1:26


1. Ние ñìå създадени по Негов образ/подобие.


2. Най-важният урок, който трябва да научим от òîçè ñòèõ е, че
“създадени по Негов образ” се отнася до Неговия характер/естество.
a. Йоан 3:16: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде.
á. Матей 9:36: “A когато видя множествата, смили се * над тях.”
* Òîçè èçðàç ñå ïîÿâÿâà 4 пъти äèðåêòíî и веднъж å èçðàçåí ñ притча…âñå ïî îòíîøåíèå íà Исус.
3. Бог âëèçà âúâ âçàèìîîòíîøåíèÿ/ îáè÷à…Ñëåäîâàòåëíî è íèå сме създадени, да âëèçàìå âúâ âçàèìîîòíîøåíèÿ/ äà îáè÷àìå.
4. Ä-р Кен Стюард äàâà ñëåäíàòà äåôèíèöèÿ íà гръцката дума “агапе”
(любов): “да виждаш хората като скъпи и ценни”. Това е начинът, по който
и ние трябва да виждаме хората.
5. Îáîáùåíèå íà ïîäòî÷êà Ã: нашето естество трябва да бъде любящо и състрадателно. И това ще стане, когато се оприличаваме на Неговия образ, като Го опознаваме все повече и повече.
II. Да ПРАВИМ като Него.

А. Ние сме създадени “за добри дела”. Åôåсяни 2: 10


Деяния 10: 38

Б. Äà âëàäååì Битие 1: 26-28


Åôåсяни 1: 20-22
Римляни 6: 14

В. Äà áúäåì “изпълнители на словото”. Матей 7:21-27


Яков 1: 22-25
III. Обобщение: Ние сме ñúçäàäåíè ñúñ ñïåöèàëíî ïðåäíàçíà÷åíèå и един от начините да формулираме òîâà ïðåäíàçíà÷åíèå е:
Да БЪДЕМ и да ПРАВИМ като Исус!
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница