Развитие на живота


БИБЛИЯТА БОЖИЯТ ПЛАН ЗА ТВОЯ ЖИВОТстраница3/11
Дата19.09.2022
Размер163 Kb.
#115112
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
base 1
БИБЛИЯТА
БОЖИЯТ ПЛАН ЗА ТВОЯ ЖИВОТ
Бог íàïðàâè èçêëþ÷èòåëíî ìíîãî, за да разкрие и ñúõðàíè Своята написана воля за човека, Библията. Отделен от тази íåïîãðåøèìà (не съдържаща грешки) книга, ÷îâåê не може да оживее духовно, да се радва на здраве и снабдяване на нуждите ñè и да израстне като зрял вярващ, какъвто Ãîñïîä го е призовал да бъде. Нека решим, че през 2001г. ще ценим Божието слово над всичко друго в íàøèÿ ñòðåìåæ да ÎПОЗНАВАМЕ ÁÎÃÀ.


НЯКОÈ ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ


БИБЛИЯТА:  • Е съставена от 66 отделни книги написани от 40 различни автори.

  • Е написана в период от 1600 години.

  • Притежава единство от край до край, което разяснява Божията цел за човешкèÿ ðîä.

  • Притежава един åäèíñòâåí нравствен стандарт, един åäèíñòâåí план за спасение и хармонично показва, че е вдъхновена и написана от Един основен автор, Бог, поради êîåòî не съдържаща грешки.

  • Е достоверна, доказателство за това са милиони ïðåîáðàçåíè ÷îâåøêè съдби, които са се подчинили на нейната върховна власт.

  • Е доказала, че íå ìîæå äà áúäå óíèùîæåíà, въпреки че е била обект на преследване повече от всяка друга книга.

  • Дава 333 пророчества стотици години преди раждането, живота, смъртта и възкресението на Исус Христос и всяко от тях се е изпълнило! Шансът на тези Старозаветни пророчества да се изпълнят в живота на един и същè човек е бил 1 на 870 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000!


НЯКОÈ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА

1. Започнè изучаването с кратка молитва, като благодариø на Богà, ÷å òúðñè любящо взаимоотношение с теб. Ðàçìèøëåíèÿòà âúðõó реалността

на Неговата любов ще подготвÿò сърцето òи да приеме всякакви наставления, понеже ще имаø увереността, че Той иска най-доброто за òåá.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница