Развитие на живота


ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀстраница5/11
Дата19.09.2022
Размер163 Kb.
#115112
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
base 1

ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀ


ОСНОВИ – ÓÐÎÊ ÒÐÅÒÈ


“ЖИВОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ”ЦЕЛ


Целта на този час е да покаже как Исус дойде, за да донесе живот на хората и да открие как Бог възнамеряваше човекúò да живее зависим от Íåãîâия Дух.

I. План: Евангелието накратко: Исус Христос пожертва живота Си за нас, за да даде живота Си на нас, така че Той да живее живота Си чрез нас.


А. Бог идва в плът = Богî÷овек. Йоан 1:1-3,14


1. Исус Христос е Бог.


а. Той винаги е бил. Йоан 1:1-3; 1 Йоан 1:1-3; Ефåсяни 1:3-12; Откровение 1:8: “Аз съм Алфа и Омега …Който е и Който е бил, и Който идва.”


б. Той винаги ще бъде. Лука 1:31-33; Исая 9:6-7; 1 Коринтяни 15:47


в. Ако Той å áèë Бог, защо се å уморяваë и å огладняваë? На кого се å молеë? Как може Бог да умре?…защото…


2. Исус Христос беше/е човек. Исус е Неговото име, Христос е Неговата титла. Той беше ñòàðîçàâåòåí пророк.


а. По време на Неговите 33 години на земята Той живя като човек!


б. Исус беше съвършеният пример за живот на вяра: изцяло зависим от Своя Отец да живее чрез Него. Проводник, който да èçÿâè Áîãà и Неговата воля на света.


1. Йоан 5:30, 36, 38 и 8:28, 38: âúâ âñè÷êè òÿõ ñà îòáåëÿçàíè думите на Исус, че Той говори само това, което чува Отец да говори и прави само това, което вижда Отец да прави.
2. Йоан 14:8-10: Исус показа Отец на света около Себе Си.
3. Йоан 12:49-50: Исус действаше с âëàñòòà íà Îòåö, а не със Своята.
4. В Своите чудеса, Той беше зависим от Отец:
а. Йоан 11:41 [възкресението на Лазар]: “Отче, благодаря Ти, че Ти винаги Ме слушаш”.
б. Деяния 10:38; “Как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет (÷îâåêà), Който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола; защото Бог беше със Него.”
Б. Той не ñå îñëàíÿøå â æèâîòà ñè íà Своята Божественост, а живя живота, който Бог èìàøå за Него, като човек, който сътрудничи с Бога.
1. Той бе изкушен във всичко като нас, но не съгреши.(Евреи 4:15)
2. Той ñå òðîãâà îò óñåùàíåòî íà íàøèòå íåìîùè [ñïîñîáåí å äà íè съчувства в нашите слабости] (Евреи 4:15)
3. Човек на скърби и навикнал на печал. (Исая 53:3)
4. Íåêà ïîâòîðèì: Той живя като човек, зависим от Бога.

II. Лично приложение: êàêâà âðúçêà èìà òîâà ñ мен?


А. Животúò на Исус е наш образец. Той ни даде пример за абсолютна зависимост от Бога.

1. Абсолютна любов êúì Бога. Матей 22:37


2. Абсолютна зависимост от Бога. Йоан 5:30


3. Абсолютно покорство на Бога. Лука 22:42; Йоан 14:15


4. Ние трябва да живеем като Него,………като мъже и жени, покорни/подчинени на Бога и зависими от Íåãî.


Б. Как можем да направим това?


1. Като пребъдваме в лозата (Йоан 15:1-11): Исус каза: “Аз съм лозата, вие сте пръчките…отделени от Мен, не можете да направите нищо”.(ст.5)
[пребъдването îçíà÷àâа “да стоим в Неговото Слово”, не само да го посещаваме от време на време]

2. И чрез Святия Дух: Йоан 14:16-19 (прочетете) и 1 Йоан 4:4


Обобщение: Исус остави примера и плати цената, за да можем и ние да бъдем човешки същества, водени и îâëàñòåíè от Святия Дух, êîèòî äà æèâåÿò победоносно и угодно на Бога.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница