Развитие на живота


ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀ ОСНОВИ – ÓÐÎÊ ÏÅÒÈ “СВЯТИЯТ ДУХ И ТИ”страница7/11
Дата19.09.2022
Размер163 Kb.
#115112
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
base 1

ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀ


ОСНОВИ – ÓÐÎÊ ÏÅÒÈ


“СВЯТИЯТ ДУХ И ТИ”


ЦЕЛ: Целта на този час е да разберем по-добре кой е Святият Дух и как Той отначало, òà ÷àê досега, е работил, като òå е приâëè÷àë към единство с Бога и òи е äàâàë ñïîñîáíîñòòà да изпълниø ïðåäíàçíà÷åíèåòî ñè да ВЪДЕØ и да ПРАВИØ като Исус.

I. Кой е Святият Дух? Той е Бог.


А. Той е ïðèçíàò çà личност в Божествåíàòà òðîèöà. Матей 28:19


(Обикновено íàðè÷àí Òðåòîòî ëèöå (ëè÷íîñò) íà Áîæåñòâåíàòà òðîèöà)

Б. Неговите божествени качества.


1. Вечен Евреи 9:14


2. Вездесъщ Псалом 139:7-10 (Присъстващ навсякъде)


3. Всезнаещ 1 Коринтяни 2:10-11 (Знаещ всичко)


4. Всемогъщ Лука 1:35; Лука 24:49; Деяния 1:8 (Можещ всичко) [ñúùî Ëóêà 24:49, Äåÿíèÿ 1:8]


В. Неговîòî äåéñòâèå îòêðèâàìå:


1. Ïðè Ñúòâîðåíèåòî. Йов 33:4: “Äóõúò Áîæèé ìå å íàïðàâèë è äèøàíåòî íà Âñåìîãúùèÿ ìå îæèâîòâîðÿâà”; Псалом 104:30; Битие 1:1-3 (прочетете)


а. Бог на еврейски е “Елохим”, думата е в множествено число.
б. “Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие!”
Битие 1:26

2. В Стария Завет: Той е споменат 81 пъти äà слиза върху определени личности и äà им дава ñïîñîáíîñò да íàправят нещо, което те не биха могли да направят ïî åñòåñòâåí íà÷èí [напр. Самсон; Елисей íàäáÿãâà колесниците].


3. В Новия Завет: Ðàáîòàòà на Святия Дух се вижда във всяка фаза от живота и служението на Исус.


а. Рождение – Исус беше роден “от Духа” (със сигурност заченат от Духа). Матей 1:18; Лука 1:35


б. Святият Дух слезе “върху” Исус и Той беше “изпълнен” с Божия Дух, êîéòî Го íàïðàâè ñïîñîáåí да изпълни Своето служение íà Ïомазания îò Äóõà Месия. Матей 3:16, Маркî 1:10-11, Лука 3:21-23, Йоан 1:32-33,
Лука 4:18-21: “Духът на Господа е на Мен…” (Èñ. 61)

1. Исус не извърши íèêàêâî ÷óäî преди кръщениеòî Ñè в Духа.


2. Неговото първо чудо беше превръщането на водата във вино в Йоан 2 и това бе след Неговото Кръщение в Святия Дух в Йоан 1.

II. Святият Дух е “Помощникът на Църквата”.


А. Исус обещаâà друг (помощник) утешител. Йоан 14:12-18, 26; 15:26; 16:5-14


Б. 1 Коринтяни 12. Дарбите на Духа èìàò çà öåë да “помагат” на църквата.
В. Римляни 8:26. Духът ни “помага” да се молим – Той е нашияò помощник!

III. Има две òî÷íî определени îïèòíîñòè, ñâúðçàíè ñ äåéñòâèåòî на Святия Дух в живота на отделния вярващ, които трябва да разбираме.


А. Първо, ðàæäàíåòî от Духа (ново раждане или “новорождение”) – Спасениеòî. Исус каза: “ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство” (Йоан 3:5). Исус каза, че Святият Дух ще бъде във нас (Йоан 14:17). “Христос във вас, надеждата на славата”(Колосяни 1:27). “И ще вложа Духа Си вътре във вас.”(Езекил 36:26-27)


Б. Второ, “èçïúëâàíåòî” с Духа е преживяване, следващо Спасението, ïðè което Святият Дух èäâà върху вярващия и ще го “облèчà със сила” за служене. Лука 24:47-49.


1. “Но ще приемете сила (на гръцки думата означава динамит), когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен…”


(Деяния 1:8)
2. Кой е Кръстителят? Исус (Матей 3:11, Маркî 1:7-8, Лука 3:16, Йоан 1:33)
3. Кого áè кръстиë Той? Вярващиòå.
4. С какво сме êðúùàâàíè? Ñúñ Святия Дух (и Огън: символ на очистване и сила).
5. Ранната църква ïîëó÷àâà кръщениеòî â Святия Дух. Деяния 2:4 (прочетете);
Деяния 8:14-25; 9:17-20;10:44-48(прочетете); 19:1-7
6. “Дарът” на Святия Дух е è за нас! Деяния 2:38-39: “Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос…и ще приемете дара на Светия Дух.”

IV. Защо се нуждаем да бъдем изпълíåни със Святия Дух?


А. Бог ни го заповяда. (Ефåсяни 5:18, Деяния 1:4-8)


Б. Ние се нуждаем от òàçè сила, за да изпълним ïðåäíàçíà÷åíèåòî ñè – да БЪДЕМ и ПРАВИМ като Исус.


V. Какво ïðåäñòàâëÿâà “говоренеòî на езици”?
А. Ñòàâà âúïðîñ çà език, непознат на говорещия. Òàêà å áèëî в ранната църква и ãîâîðåíåòî íà åçèöè все още е първоначалното ñâèäåòåëñòâî за изпълване или “кръщение” със Святия Дух. Деяния 2:4, 10:46, 19:6 То е проявëåíèå на Духа â полза или помощ на църквата.
Б. Разликата между дарбата езици и молитвенèÿ език.
1. Римляни 8:26 говори за нашия молитвен език, който получаваме при кðъщението íà Святия Дух.
2. 1 Коринтяни 12 говори за дарбата езици, çà ñëîâî от Бога, което äà ñå òúëêóâà.
В. Молитвата на езици:
1. Назидава. 1 Коринтяни 14:4-5

2. Стимулира вяраòà. Юда 20


3. Дава ни ñïîñîáíост да се молим за неизвестното, в единство с Божията съвършена воля. Римляни 8:26-27


4. Носи духовно освежаване. Исая 28:11-12


5. Помага ни да благодарим добре. 1Коринтяни 14:15-17


VI. “Ïðåñëåäâàéòå” (òúðñåòå) Íåãо.


А. 1 Коринтяни 14:1 - в няколко версии се казва: “ïðåследвайте духовните дарби”…от това ние вземаме принципа, че би трябвало да ïðåследваме Духа (íàä è преди всичко) и “както íà Íåãî Ìó å óãîäíî” дарбите ще действат.


Б. Опознаването на Святия Дух като ïîñòîÿííî присъстващата любов в животà âè е âàøèÿò най-важåн и удовлетворяващ приоритет!


Обобщение:
1. Той е “ïàðàêëåò” – помощникът.
2. Той е учителят. Йоан 14:25-26, 15:13
3. Той е утешителят – съветник. Йоан 14:16
4. Той е Áîæèÿòà ñèëà на земята, този, който ни äàâà íàäìîùèå ;
“По-Великият”, 1 Йоан 4:4Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница