Развитие на живота


ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀстраница8/11
Дата19.09.2022
Размер163 Kb.
#115112
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
base 1

ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀ


ОСНОВИ – ÓÐÎÊ ØÅÑÒÈ

ХВАЛЕНИЕ, ПОКЛОНЕНИЕ И МОЛИТВА”


ЦЕЛ: Помнете, че Божията цел номер едно за нас беше да ни доведе до единство със Себе Си, òàêà ÷å заедно да се наслаждаваме на това любящо взаимоотношение. Ïîñðåäñòâîì хвалението, поклонението и молитвата нашият новороден дух и Неговият Дух могат да общуват и да се радват на èíòèìíî приятелство. Целта на този час е да засегнем тези три израза на общуване с Бога.

I. Поклонениеòî: íà÷èí íà изразяване…и…ñòèë íà æèâîò.


А. Този урок се занимава с íàøèÿ “íà÷èí на изразяване”.


1. Äåôèíèöèè íà ïоклонението:


а. В гръцката литература: да целунеш, както кучето ближе ръката на господаря си; да се поклониш (áóêâàëíî èëè ïðåíîñíî) в знак на почит; да благоговееш, обожаваш, боготвориш.


б. Поклонението е сърдечен израз на любовòà и


áëàãîãîâениеòî íè ïðåä Бога с отношение на ðàçáèðàíå è ïðèçíàâàíå íà Неговото âúðõîвенство и Господство.

в. Поклонението е îíçè ìîìåíò на интимност, êîéòî ñå ïîëó÷àâà ïðè ðåàëèçèðàíåòî на нашето единство с Бога и íà Неговата любов към нас. Òîãàâà преживяваме най-висшåòî ñè ïðåäíàçíà÷åíèå: äà даваìå и äà получаваìе от Бога.


2. Поклонението (като íà÷èí на изразяване) е êîíêðåòно действие/изразÿâàíå, îñúùåñòâÿâàùî ñå на определено време и място. Това може (и трябва) да стаâà съвместно и индивидуално.


Б. Êàêâà å ðàçëèêàòà ìåæäó хвалението и поклонението? (ïî îòíîøåíèå íà íà÷èíà íà èçðàçÿâàíåòî èì)


1. Хвалението е обикновено говорене/пеене за Бога, докато поклонението е обикновено говорене/пеене на Бога.


2. Библейското хваление обикновено се вижда или чува, докато поклонението не винаги е очевидно за наблюдателя.


а. Псалом 66:8 …“направете да се чуе гласът на възхвалата Му…”
б. Псалми 146-150 ãîâîðÿò íà ìíîãî ìåñòà çà âèäèìî/ ÿñíî äîëîâèìî îò ñëóõà хваление.
в. Евреи 13:15…. “И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно жертва на хваление, тоест плод на устни, които изповядват Неговото име.” Този стих показва дейñòâèå (хваление), коåто се чува.
г. Псалом 28:2… Давид издига ръцете си в хваление.
д. Псалом 63:4…. “Така ще Те благославям, докато съм жив, в Твоето Име ще издигам ръцете си.”
е. Псалом 134:2… “Издигайте ръцете си към светилището и благославяйте ГОСПОДА!”
ж. Псалом 141:2… “Нека молитвата ми стои пред Теб като тамян, издигането на ръцете ми – като вечерната жертва.”
з. Псалом 47:1… “Ръкопляскайте, всички народи, викнете към Бога с глас на тържество!”
и. 1 Тимотей 2:8…. “И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат свети ръце…”
й. Всички тези препратки ни показват видимèÿ, слухов, нагледен õàðàêòåð íà õâàëåíèåòî.
к. Поклонението е îáèêíîâåíî по-тихо, по-интимно изразяване. Това е илюстрирано в Стария завет, êúäåòî първосвещеникът влиза в Светая Светих сам и тихо принася жертвиòå на поклонение ïðåä Бога. (Евреи 9:7)

3. Създанието хвали Бога, но поклонението изисква взаимоотношение, защото е двупосочна улица.


а. Â Псалом 148 ñå говори за õâàëåíèå íà Áîãà îò ñòðàíà íà цялото творение.
б. Â Лука 19:40 ñà отбелязаíè думите на Исус, че ако хората не Го хвалÿò, то камъните щå извикат.
в. Йоан 4:23 …“истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.” Този стих говори за взаимоотношението, îò което ñе íóæäàåì, за да имаме истинско поклонение.

В. Винаги ли ще “чувствам” Божието присъствие, когато се покланям?


1. Не непременно. Много пъти ние îïèòâàìå Неговото присъствие


(по време на поклонение), но ìîæå äà има моменти, в които се “чувстваме” далеч от Него. Въпреки това, трябва да подчиним волята си на Неговото Господство и Слово и да Му се покланяме íåçàâèñèìî îò чувствата.
а. Битие 22:5: Авраам принàсÿ Исак на олтара íà ïîêëîíåíèåòî въпреки своите чувства.
б. Римляни 12:1: “…да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога.”…Ние правим това по ñâîÿ собствена воля.

2. Матей 28:20: “И ето, Аз съм с вас винаги.” …Ако някога ñå “ïîчувствате” òàêà, ñÿêàø Той не е близо, ñïîìíåòå ñè този стих.


Г. Каква е целòà íà íàøåòî поклонение?

1. Да се подчиним и угодим на Бога в тази област:


а. Откровение 22:9 ни казва: “… Поклони се на Бога (не на ангели)!”
б. Бог търси поклонници, не поклонение. Йоан 4:23
в. Деяния 13:22 ни казва, че Давид беше “човек според сърцето Ми (Божието)”, което означава, че бе угоден на Бога…à една много добре позната íåãîâà черта беше фактът, че той бе


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница