Развитие на животастраница9/11
Дата19.09.2022
Размер163 Kb.
#115112
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
base 1
поклонник.

2. Да èìàìå îáùåíèå с Áîãà.


а. Äà ïîâòîðèì: Йоан 4:23 - Отец търси поклонници.
б. Примерът å äàäåí в Битие 2 (преди падението на Адам), когато Бог и Адам се разхождаха заедно, ðàçãîâàðÿха в хладината на вечерта è ñå íàñëàæäàâàõà âñåêè íà ïðèñúñòâèåòî íà äðóãèÿ, като че ли бяха единствените хора там. Всъщност, те äåéñòâèòåëíî бяха единствените äâàìà äóøè там (до създаването на Ева). Òàêà òðÿáâà äà áúäå è ïðè нас, когато стаâà въпрос за поклонение. Ние изолираме всичко друго освен Бога…и в тези моменти сме единствените äâàìà äóøè наоколо!!! В тези моменти … целуваме ръката на ñâîÿ Господар (вижте дефиниöèèòå в началото на урока) обикновено ñ åäíî ïî-òèõî áëàãîãîâåíèå и обожание.

II. “Молитваòà”…е друга дума за “общуванеòî с Бога”.


А. Има много âèäîâå молитва. Ние ще споменем 4-òå основни.


1. Ходатайство. Дефинирано като: търсене на Áîæèåòî присъствие и ÷óâàíå îò Бога çàðàäè íÿêîé äðóã.(Ó. Å. Âàéí) [В този случай чрез молитва.]


а. Евреи 7:25 и Римляни 8:34 ни казват, че Исус ходатайства за нас дори днес.
б. Римляни 8:26 …“но Самият Дух се застъпва за нас в неизговорими стенания.”
Святият Дух ни помага да ходатайстваме за другите и когато Той се моли с/чрез нас, Той се моли ñïîðåä съвършената Áîæèÿ воля за светиите, êàêòî ñå ðàçáèðà îò стих 27.
в. Можем ñúùî да îòêðèåì â òåçè ñòèõîâå ÿñíî óêàçàíèå, че åäèí îò íà÷èíèòå, ïî êîèòî ñå èçâúðøâà õîäàòàéñòâåíàòà молитва, е чрез ìîëåíå в Духа, êàòî èçïîëçâàìå ñâîÿ “молитвен език”, ò.å. ìîëèì ñå íà други езици (или äðóã òåðìèí çà ñúùîòî íåùî). Ìíîãî ïðåâîäè ясно ïîñî÷âàò, че èçðàçúò “íåèçãîâîðèìè ñòåíàíèÿ” означава “не чрез познатия език”.
г. В 1 Тимотей 2:1 Павел призовава църквата да ходатайства за всички хора, за царе и за òåçè, които èìàò власт.

2. Îòдаване/ посвещеíèå


а. В Матей 26:36-42 Исус се молè: “не Моята, а Твоята воля да бъде”
б. В Йона 2:1-9 (особено стих 9) ïðîðîêúò се молè с този вид молитва: “Но аз ще ти принеса жертва с глас на хваление; ще отдам това, което съм обрекъл”.

3. Молба/ ïðîøåíèå


а. Йоан 15:7-8: “Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.
б. 1 Йоан 5:14-15: “È óâåðåíîñòòà, êîÿòî èìàìå ñïðÿìî Íåãî å òîâà, ÷å, àêî ïðîñèì íåùî ïî Íåãîâàòà âîëÿ, Òîé íè ñëóøà; è àêî çíàåì, ÷å íè ñëóøà, çà êàêâîòî è äà ìó ïîïðîñèì, çíàåì, ÷å ïîëó÷àâàìå òîâà, êîåòî ñìå ïðîñèëè îò Íåãî.”
в. Ïðîøåíèåòî êàòî âèä ìîëèòâà включва è молитвата-изявление на вяраòà.
1. Яков 5:15 ни казва, че молитвата ñ вяра ще èçáàâè болните.
2. В Маркî 11:22-25 Исус поучава за изявлението на вяраòà. Той казва, че ние трябва да “кажем”, изговорим èëè çàÿâèì нещата, за които се молим или вярваме…и като правим така, те ще ñå ñáúäíàò.

4. Благодаренèå


а. Ìàêàð áëàãîäàðåíèåòî äà å òÿñíî ñâúðçàíî с хвалението, òî êîíêðåòíî ñå ñïîìåíàâà от Павел è като вид молитва в 1 Коринтяни 14:16-17.


б. Филипяни 4:6: “Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение.”
в. È ïàê, 1 Тимотей 2:1: “И така, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора.”
г. Ние виждаме от тези и от много други ñòèõîâå, че благодаренето е (ïîíå) част îò, èëè характерíà ÷åðòà на, молитвата.
Б. Новозаветната молитва ïîëó÷àâà çàêîííîñò è âàëèäíîñò чрез и от Името на Исус.

1. Йоан 14:6 “…никой не идва при Отца, освен чрез Мен.”


2. Йоан 16:16-24 (особено ст.23, 24): Исус казва на учениците, че докато Той å áèë с тях, те ñà ìîëåëè Íåãî çà íóæäèòå ñè, но êîãàòî Той си отиде, те òðÿáâà äà молят Отца в Негово Име. “…ако поискате нещо от Отца в Мое Име, Той ще ви го даде. (ст.24) Досега нищо не сте искали в Мое Име; искайте (в Мое Име), и ще получите…”

В. Ìîëèòâàòà-îáðàçåö (или Господната молитва) Матей 6:5-13


1. Има много неща, които могат да се ïîó÷àâàò îòíîñíî òàçè молитва-îáðàçåö. Îíîâа, коåто е директно свързанî с íàøèÿ урок за начините на общуване с Бога (т.е. поклонение и молитва), е следнîтî:


2. Исусîâàòà молитва-îáðàçåö включва хваление/поклонение и молба (ïðîøåíèå).


а. В стих 9 - “Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето Име”- и стих 13б - “…защото царството е Твое, и силата, и славата, до вековете. Амин” - има думи на хваление/поклонение.


б. Останалата част от стиховете (10-13а) са молитва-молба.

III. Силата на молитвата.


А. Завършеното дело на Исус направи силата на молитвата достъпна за нас.


1. Матей 28:18: “Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете…”


2. Ефåсяни 1:20-21 ни казва, че Бог å възкресиë Исус от мъртвите и Го å сложиë да седне от дясната си страна, “далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия.”

Б. Нашата работа е да ïðèâåäåì â ñèëà неговото завършено дело!

  1. 2 Коринтяни 5:18-20 ни казва, че ни е дадено служение на примирение и че ние сме Õðèñòîâè посланици.

2. Ефåсяни 3:10 …“така че многообразната премъдрост на Бога да стане позната на небесните началства и власти сега чрез църквата.”
В. Ние ïðèâåæäàìå â ñèëà неговîòî завършенî äåëî и упражняваме поверената ни власт чрез молитваòà.

1. Яков 5:16-18 …“молитвата на праведния има велика сила в своите ефекти” (äèðåêòåí ïðåâîä îò àíãëèéñêàòà âåðñèÿ: RSV). Åфекти äî êàêâà ñòåïåí?


а. Като ïðè пророк Илия, който беше човек като нас.


б. Той спря дъжда за три години и половина чрез своите молитви.
в. Âúçâúðíà äúæäà чрез своите молитви.
г. Чрез Христос Исус ние сме ñòàíàëè ïðàâåäíè.
Затова, нашите молитви могат да бъдат

от голяма полза!


2. Така че никога не се отказвайте, МОЛЕТЕ СЕ! Вместо пасивно да ÷àêàòå Бог да направи нещо, започнете да осъзнавате, че Той èñêà ÂÈÅ да се молите и тогава äàâà ñèëà íà тези молитви да постигнат много!


(Следващият урок се занимава с поклонението като начин на живот, êàòî ïîæèçíåíî ñëóæåíå)


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница