Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 гДата23.07.2016
Размер146.94 Kb.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-1.1.03

РАЗВИТИЕ НА СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ”/въпроси с номера 54-63, получени в периода 17.12.2010 – 27.01.2011 г./

ВЪПРОС 54:

Искам да задам два въпроса относно процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

1. Във Формуляра за кандидатстване където не е упоменато до колко страници е максималното съдържание на обяснението или информацията която трябва да се предостави има ли някакви ограничения в броя страници,тъй като има обяснения които могат да достигнат до 10 страници? Това допустимо ли е или има някакви ограничения?

2. Относно точка 4.3. от формуляра за кандидатстване- „Опишете научно-изследователската и развойна дейност, в резултат на която е разработен иновативния продукт, процес или услуга, като приведете доказателства, че иновацията е собствена разработка (по преценка на кандидата към проектното предложение могат да бъдат приложени документи, доказващи собствеността на разработката – например техническа документация за продукта/ процеса/услугата, внедрявани по проекта).”-Бихте ли ми разяснили какво точно се има предвид. Нашата фирма разработва софтуер, за който имаме удостоверение от Министерство на транспорта за иновативност и се е стигнало до идеята за разработване на този продукт възоснова на срещи проведени с бъдещи клиенти на продукта и  анализ на необходимоста от такъв тип софтуер на пазара, това ли трябва да опишем в тази точка и какво точно се има предвид под научно-изследователската и развойна дейност, в резултат на която е разработен иновативния продукт.

Предварително благодаря за отговорите!

Евелина Павлова


17.12.2010 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР №: 54

Моля, вижте публикувания отговор на Въпрос №: 48.


ВЪПРОС №: 55
Бихме искали да Ви зададем следния въпрос по програмата за безвъзмездно финансиране, 1.1.1 - 2010 г. Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.
Както прочетохме от насоките които са публикувани на Вашия саит за развитието на малки и средни предприятия, едно от условията е да бъде представен патент или свидетелство за полезен модел. Това е точка която касае нас. Все пак възниква въпрос на който бихме искали да получим пояснение. В насоките е записано че се представя патент или заявлението за подаден патент. Не е записано обаче че се подава свидетелство за полезен модел или неговото заявление.
Текста е:

ВАЖНО: В случаите на подадена заявка за патент за изобретение, кандидатът следва да приложи към проектното предложение: положително становище за патентоспособност, издадено от Патентно ведомство, или, в случай, че такова все още не е издадено – проучване за патентна чистота и проучване за предшестващо състояние на техниката, извършени от Патентно ведомство или от представител по индустриална собственост, регистриран в списъка на Патентно ведомство.


Това означава че дори все още да не е издаден патента но имаме заявлението от патентно ведомство можем да кандидатстваме по оперативната програма, (кандидатът следва да приложи към проектното предложение: положително становище за патентоспособност, издадено от Патентно ведомство, или, в случай, че такова все още не е издадено – проучване за патентна чистота и проучване за предшестващо състояние на техниката, извършени от Патентно ведомство или от представител по индустриална собственост, регистриран в списъка на Патентно ведомство).
Но ако ние искаме да получим "свидетелство за регистрация на полезен модел", никъде не е записано в инструкциите (НАСОКИТЕ), дали по същия начин можем да кандидатстваме по Оперативната програма с заявлението което имаме към патентното ведомство и проучване за полезния модел и проучване за предшестващо състояние на техниката, извършени от Патентно ведомство или от представител по индустриална собственост, регистриран в списъка на Патентно ведомство).
Оставам на разположение за допълнителна информация и в очакване на Вашия отговор.
Юрий Кожухаров
20.12.2010 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР №: 55
Съгласно т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура посочените във Вашия въпрос хипотези на допустимост се отнасят съответно до Вариант 1 – при който кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата; и Вариант 4 – при който кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – в Патентно ведомство е подадена заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата.
Предвид изложеното, посочената във Вашия въпрос хипотеза „получаване на свидетелство за регистрация на полезен модел” не отговаря на специфичните критерии за допустимост по настоящата процедура, поради което и не се допуска участието на кандидати, които са подали заявка за свидетелство за регистрация на полезен модел.
ВЪПРОС №: 56
Внимателно прегледах Насоките за кандидатстване, както и всички публикувани въпроси и отговори, но не открих ясни отговори на следните въпроси:
Предприятието ми желае да възползва от програмата за да внедри собствен софтуер за производство на вид софтуерни приложения. За тази цел е необходимо софтуерът за производство да се модифицира (например да се вградят софтуерни защити от копиране), да се изработи уеб сайт за разпространение, както и много други дейности. Или накратко: необходима е немалка инвестиция в програмистки труд за модифициране и изграждане на дълготраен нематериален актив (софтуер). Основните разходи за тези дейности са за възнаграждения, осигуровки и работна среда на персонала. Спецификата е такава, че повечето от тези дейности не могат да се възложат на външни изпълнители, тъй като са специфични за Предприятието или пък са фирмена тайна.
Но ИЗГЛЕЖДА, че това е недопустим разход според "Насоки на кандидатстване" т.2.3.2. Недопустими разходи - Специфични недопустими разходи по процедурата: "- разходи за човешки ресурси (персонал, назначен за изпълнение на проекта);".
1. Ако персонал на Предприятието извърши тези дейности, то разходите за труд (възнаграждения и др.) за този период ще могат ли да се финансират по тази програма? Какъв е начина?
2. Ако отговорът е ДА, как ще се отрази това в Бюджета? Каква методика за оценка на тези разходи ще се признае от Оценителната комисия?
3. Ако отговорът е НЕ, то съществува ли някакъв начин тези дейности по изграждане/модифициране на дълготраен нематериален актив да се финансират от Програмата, но така, че да се извършат от Предприятието, а не от външно предприятие?

С уважение,

Александър Николов

21.12.2010 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР №: 56
1. Съгласно Общите и Специфични критерии за допустимост на разходите от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура се предвиждат като допустими следните видове разходи:
Разходи за дълготрайни материални активи:

- разходи за придобиване на нови машини, оборудване (вкл. компютърно оборудване, необходимо за работата на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга) и съоръжения, свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране и изпитване на оборудването/машините/съоръженията;

- разходи за придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт, и респективно реализация на иновативния процес;

- разходи за строително-монтажни работи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения и пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване, извършени от външен изпълнител – не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.


Разходи за дълготрайни нематериални активи:

- разходи за придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряване на иновативния продукт, процес, услуга, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация.


Разходи за външни услуги във връзка с осъществяване на допустимите дейности по проекта:

- разходи за консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга;

- разходи за консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собтвеност по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги;

- разходи за консултантски услуги, свързани с разработване ва маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи;

- разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

- разходи за услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти.


Други разходи за услуги, свързани с изпълнението на задълженията по договора:

- разходи за финансов одит на проекта – извършен от регистриран одитор – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

- разходи за визуализация на проекта съгласно изискванията на Регламент ЕО 1828/2006 – не повече от 3 000 лева.
Предвид изложеното, следва да имате предвид, че разходите за възнаграждения на собствен персонал на предприятието-кандидат не са посочени като допустими по настоящата процедура.
2. Пакетът документи Насоки за кандидатстване и приложения към тях по всяка една от обявените процедури за подбор на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” съдържа Критерии и методология за оценка на проектните предложения по процедурата, които включват и критерии за оценка на реалистичността и ефективността на разходите, предвидени в бюджета на подадените проектни предложения от гледна точка на пазарни цени.

3. Моля имайте предвид публикувания отговор по т. 1 от запитването Ви.ВЪПРОС №: 57

Съгласно точка 2.1.2  Вариант 3 „Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права”. Съгласно този Вариант 3 кандидатът може да се договори с притежател на патентни права или притежател на права на полезен модел без преди това да му е възлагал тяхната разработка.

Това означава ли, че внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, могат да не бъдат разработени от кандидата или да не бъдат създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител.

Благодаря предварително

Никола Александров
28.12.2010 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР №: 57

Съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, в случаите когато кандидатите попадат в хипотезата на Вариант 3 – „Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези правата”, същите се явяват в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга и чрез апортирането стават съ-притежатели на разработения продукт/процес/услуга, тоест кандидатът вече се смята за участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост.ВЪПРОС №: 58

На 20.12.2010г., Ви зададохме въпрос дали можем да кандидатстваме по оперативна програма BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, с представено заявление към патентното ведомство за получаване на "свидетелство за регистрация на полезен модел". Според Вас това означава ли че може да се кандидатства само ако вече имаме "свидетелство за регистрация на полезен модел"? Задавам този въпрос тъй като от патентното ведомство получихме отговор че е нужно 1 година срок докато се получи това свидетелство.

Това означава ли че само със заявление за получаване на "патент за изобретение" можем да кандидатстваме по оперативна програма BG161PO003-1.1.03,за да не се чака толкова дълъг срок за "свидетелство за регистрация на полезен модел" ?

С уважение, Юрий Кожухаров


03.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР №: 58

Моля вижте отговора на публикувания Въпрос № 55.
ВЪПРОС №:59

Имам следните въпроси по схемата;


1. Собственикът на фирмата кандидат притежава международно признат патент за продукт, издаден на английски език. Изисква ли се легализиран превод на патента на български език или е достатъчен обикновен такъв, заверен от кандидата?


2. Проучването за правен статус, съгласно изискуемите документи, от кое патентно ведомство трябва да бъде издадено - от българското или от това, което е издало патента? Поставям въпроса, тъй като патентът ни е издаден от чуждестранно патентно ведомство.

Предварително благодаря за отговора!


Емил Стоянов,


06.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

ОТГОВОР №: 59

1. Всички документи, чиито оригинали са на чужд език, се представят в превод на български език, заверени от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”.


2. Следва да имате предвид, че по настоящата процедура няма изискване кое Патентно ведомство е издало патента или свидетелството за регистрация на полезен модел, при условие че патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел важи на територията на Република България или пред кое Патентно ведомство е подадена заявката за патент, при условие че Република България е посочена страна в заявката.
Предвид изложеното, патентът, с който кандидатствате следва да важи на територията на България независимо от това кое Патентно ведомство го е издало. В случай, че България не е посочена като страна, на чиято територия е валиден патента, кандидатите не отговарят на условията за допустимост по процедурата.
 

ВЪПРОС №: 60

Здравейте,

 

Въпросът ми е във връзка с процедура BG161PO003-1.1.03 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”. 

В насоките за кандидатстване в графа допустими разходи фигурира следната възможност:Разходи за консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги.

По-надолу в същия параграф са добавени изключенията измежду тези допустими разходи:Допустимите консултантски и юридически услуги не касаят първоначална защита свързана с подаване на заявки пред Патентно ведомство или юридическа защита при оспорване права по интелектуална собственост. Допустимите консултантски и юридически услуги не включват разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта, и свързани със съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт, процес или услуга;

Въпросът ми е какво остава в допустимите разходи в тази графа, като се премахнат изключенията?

 

Благодаря Ви предварително! 
13.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР №: 60

Съгласно т. 2.3.1. „Допустими разходи” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура допустими за финансиране са разходи за външни услуги, свързани с осъществяване на допустимите по проекта дейности, които включват разходи за консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги, като под това следва да се разбират всички разходи, свързани с последваща защита на продуктите/процесите/услугите и/или разширяване на обхвата на тяхното действие, за които кандидатът е преценил, че ще са необходими за успешното изпълнение и постигане целите на проекта.ВЪПРОС №: 61

Искам да попитам кога да очакваме резултатите с одобрените проекти по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, при условие, че сме подали проектното предложение през месец август 2010 г.?

Благодаря Ви предварително.

Поздрави, Ваня Инджова

17.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

ОТГОВОР №: 61

Следва да имате предвид, че работата на Оценителната комисия за постъпилите през 2010 г. проектни предложения е приключила. В резултат на извършената оценка е изготвен Оценителен доклад, като същият е представен за одобрение от страна на Управляващия орган. Предстои издаване на Решение на Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата и публикуване на резултатите от оценката. Следва своевремнно да следите интернет адресите на Междинното звено и Управляващия орган, както следва: www.ibsme.org и www.opcompetitiveness.bg.


ВЪПРОС №: 62

Здравейте,

Искам да задам два въпроса относно схема BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Подали сме проектно предложение на 10.01.2011 г и искам да попитам кога ще са оценителните сесии за 2011 година и след колко време можем да очакваме отговор за това дали е одобрен или съответно отхвърлен нашият проект?

Предварително благодаря за отговорите!

Евенлина Павлова

18.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР №: 62

Информация относно резултатите от оценката на проектни предложения по процедурата, постъпили през 2011 г. ще бъде публикувана периодично на интернет страниците на Междинното звено и Управляващия орган: www.ibsme.org и www.opcompetitiveness.bg.ВЪПРОС №: 63

Искам да задам два въпроса:

Първият е относно схема BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Подали сме проектно предложение на 10.01.2011 г и искам да попитам кога ще са оценителните сесии за 2011 година и след колко време можем да очакваме отговор за това дали е одобрен или съответно отхвърлен нашият проект?

Също така искам да задам въпрос относно процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” едно от изискванията за допустимост на кандидатите е да са с определен код на икономическа дейност,

Въпросът ми е следния – ако дадена фирма е сменила кода на икономическата си дейност преди два месеца с такъв, който е допустим по настоящата процедура тя допустим кандидат ли е или има изискване относно това от колко време трябва дадената фирма да е ползвала   допустим по настоящата процедура КИД?

Искам да помоля ако е удобно отговорите да ми ги пратите по имейл!

Предварително благодаря!Евенлина Павлова

27.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 63:
1. Моля имайте предвид публикувания отговор на въпрос № 62, по-горе.

2. Запитването ви се отнася до процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, като служебно е препратен на електронния адрес за допълнителни въпроси по посочената процедура: sme4@sme.government.bg. Моля имайте предвид, че отговорът на този въпрос ще бъде публикуван в рубриката „Въпроси и отговори” в раздела на процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.Съгласно т. 3.4. „Предоставяне на допълнителна информация” от Насоките за кандидатстване по процедурата, отговорите на всички въпроси, постъпили от страна на потенциални кандидати ще бъдат публикувани на интернет страницата на Междинното звено – www.ibsme.org. С оглед гарантиране равнопоставеността на всички кандидати по процедурата, в т. 3.4 от Насоките за кандидатстване е указано, че няма да бъда изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница