Рецензия от проф д-р Марияна Недялкова Перифанова-НемскаДата02.06.2018
Размер93.29 Kb.
#70915
РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска,

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив
на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление: 4.2. Химически науки

Докторантска програма: „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”

Автор: Теменужка Николаева Манчева

Тема: „Изследвания върху състава на биологичноактивните компоненти на гроздово масло и възможностите за неговото стабилизиране“

Научен ръководител: проф. д-р Магдален Димитров Златанов, ПУ “Паисий Хилендарски“

Със заповед № Р 33-2018 от 16.05.2016 г. на Ректора на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" съм определена за член на научното жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема Изследвания върху състава на биологичноактивните компоненти на гроздово масло и възможностите за неговото стабилизиране

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.2. Химически науки; Докторантска програма: Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”

Автор на дисертационния труд е Теменужка Николаева Манчева – редовна докторантка към катедра Химична технология с научен ръководител проф. д-р Магдален Димитров Златанов, ПУ “Паисий Хилендарски“.


1. Общо описание на представените материали

Представеният от докторантката комплект материали на хартиен носител в съответствие с Чл.36 (1) от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ, включва следните документи: • молба до Ректора на ПУ за разкриване на процедурата за защита на дисертационен труд;

 • автобиография в европейски формат;

 • нотариално заверено копие от диплома за висше образование (ОКС ‘магистър’)

 • заповеди за записване в докторантура и отчисляване с право на защита;

 • заповед за провеждане на изпит от индивидуалния план и съответен протокол за издържан изпит по специалността с успех отличен;

 • протоколи от катедрени съвети, свързани с докладване на готовност за откриване на процедурата и с предварително обсъждане на дисертационния труд;

 • дисертационен труд;

 • автореферат;

 • списък на научните публикации по темата на дисертацията;

 • копия на научните публикации;

 • списък на забелязани цитирания;

 • декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи;

 • справка за спазване на специфичните изисквания на съответния факултет;

Докторантът е приложил 5 броя публикации и 6 участия в научни конференции

 1. Кратки биографични данни за докторанта

Теменужка Манчева е завършила ПУ “Паисий Хилендарски“, бакалавърска програма „Химия“ през 2010 г., магистърска програма „Хранителна химия“ през 2011 г. От 1.03.2013 до 28.02.2016 г. е редовен докторант в кат. Химична технология“ към ХФ на ПУ “Паисий Хилендарски“. На 1.03.2016 г., с решение на ФС на ХФ е отчислена с право на защита.

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи

Темата на дисертационния труд е актуална, във връзка с липсата на информация по отношение състава на семена от грозде (протеини, въглехидрати, липиди, минерали) от една страна и възможностите за получаване на растително масло, богато на биологично-активни вещества (мастни киселини, фосфолипиди, стероли и токофероли), от друга. Това определя важността на проблема и на поставените и разработени задачи в научен и научно-приложен аспект.4. Познаване на проблема

В представеният литературен обзор обстойно са разгледани общия химичен и липиден състав на гроздови семена от разлчни сортове и региони. На тази база са направени съответните изводи:

1. Страничните продукти от преработката на грозде за вино /семената/, които съдържат 10 – 20 % масло, могат да бъдат суровина за добиване на около 1000 - 2000 t на година глицеридно масло, с ценни биологически и потребителски качества.

2. Информацията относно гроздовото глицеридно масло в научната литература касае основно: съдържание на масло, влага, протеини, минерални вещества, въглехидрати, мастни киселини, триацилглицероли, стероли и токофероли в семена на различни сортове грозде от чужд произход.

На базата на направения литературен обзор е установено, че не се открива или е сравнително оскъдна информацията относно:

- общия химичен състав на семена от български сортове грозде (въглехидрати, протеини, минерални вещества);

- общия липиден състав на семената;

- промените в общия химичен и липиден състав на семената по време на вегетация на плода;

- промените, които настъпват в общия липиден състав на масло в процеса на ферментация;

- промените в състава, оксидантната стабилност по време на съхранение на гроздовото масло, както и възможностите за увеличаване на стабилността му чрез използване на подходящи антиоксиданти.

На база изводите от литературния обзор, докторантката е поставила ясно целта – да се изследва състава и промените по време на вегетация и ферментация на биологично активните компоненти на гроздово масло от различни сортове и възможностите за неговото стабилизиране.

5. Методика на изследването

За изпълнение на поставената цел са формулирани и шест задачи. Използвани са съвременни научно-изследователски методи и апаратура, които дават възможност за решаване на поставените задачи и научна интерпретация на получените експериментални резултати. Данните от изследванията са обработени съгласно стандартни математико-статистически методи. Избраната методика на изследване позволява постигане на поставената цел и получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.6. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд е структуриран в следните раздели, които дават възможност за задълбочено представяне на получените резултати: 1. Въведение; 2. Литературен обзор; 3. Приложение на гроздовото масло; 4. Заключение от литературния обзор; 5. Основна цел и задачи; 6. Материали и методи; 7. Резултати и дискусия; 8. Изводи; 9. Приноси; 10. Литература. Обемът е 168 страници. Използвани са 291 броя литературни източника, от които 9 са на кирилица, а 233 броя или 80 % са публикации от и след 2000 г.Резултатите и дискусиите в дисертационния труд са разделени на четири основни части:

 1. Изследване на oбщия химичен и липиден състав на семена от грозде

Изследван е химичният състав и е установено, че семената на червените винени сортове съдържат по-високо количество протеини в сравнение със семената на белите. За всички сортове количеството на въглехидратите, влагата и съдържанието на минерални вещества варират в близки граници. Установено е, че съдържанието и състава на мастни киселини, на фосфолипиди и стероли в глицеридното масло не се влияе значително от сортовите особености на изследваните семена. Количеството на токоферолите показва известни вариации. Получените данни за триацилглицеролвата структура показват разлика с други изследвания. Установяват се съществени различия между мастнокиселинния състав на триацилглицеролите и този на фосфолипидите и стероловите естери. ПНМК преобладават във фракцията на триацилглицеролите, докато при фосфолипидите и стероловите естери преобладават НМК .

 1. Изследване промените в химичния и липиден състав на семена от грозде в процеса на вегетация

Информацията за промените в състава на маслото по време на вегетация дава възможност за прогнозиране на съдържанието на биологично активните компоненти в крайния състав. Проследени са промените в химичния състав на гроздовите семена. Резултатите показват, че по време на вегетация на плода, съдържанието на масло в семената рязко се увеличава от 0,7 % по време на първата фаза на развитие на плода и в етапа на пълна зрялост тя достига 16,5 %, докато в съдържанието на въглехидрати, протеини, пепел и влага следват обратната тенденция – съдържанието им намалява постепенно през целия изследван период. Проучен е и индивидуалният въглехидратен състав. Установени са промени в липидния състав. Полиненаситените мастни киселини преобладават във фракцията на триацилглицеролите и количеството им се увеличава през целия изследван период, за сметка наситените мастни киселини. Съдържание на фосфолипиди, стероли и токофероли намалява с напредване процесите на биосинтез на семената и е дадено обяснение на тези промени – различни етапи на биосинтез на триацилглицеролите, фосфолипидите, стероловите естери, както и на мастните киселини.

 1. Изследване промените в общия химичен и липиден състав на гроздови семена в процеса на ферментация

Установено е, че съдържанието на масло в семената намалява от 15,7 % до 10,7 %. Изследвани и са промените във въглехидратния, минералния и липидния състав. Наблюдава се значително намаляване на всички компоненти, както и промени в състава им, резултат на хидролизни процеси и преминаването им във виното. Най-бързо се хидролизират триацилглицеролите, в които е включена линоловата киселина, което води до нейното значително намаление. Пероксидното число, като показател за протичащи окислителни процеси е по-ниско, което маже да се обясни с наличието на отделящ се при ферментацията въглероден диоксид, който възпрепятства протичането на окислителни процеси.

 1. Оксидантна стабилност на гроздово масло и възможностите за увеличаване сроковете му за съхранение

Чрез използване на различни антиоксиданти е постигнато увеличение на стабилността на гроздовото масло около 7 пъти. Проследени са и промените в мастнокиселинния и токоферолов състав при дългосрочно съхранение.

Дисертационният труд представя докторанта като прецизен, изграден научен работник, който може да си поставя научни и практически задачи, и да ги изпълнява. Резултатите от работата отговарят на целта и поставените задачи, и са отразени в обобщени изводи.7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката

Основните приноси в дисертационния труд могат да бъдат класифицирани като научни и научно – приложни, част от които обогатяват съществуващите научни знания, а друга е насочена към приложение на научните постижения в практиката.Научни приноси

1. Установен е съставът на семена от селекционирани български сортове грозде (Болгар, Супер ран Болгар, Мавруд и Широка мелнишка лоза) и са охарактеризирани по отношение на съдържание на масло, протеини, въглехидрати и минерален състав. Получените глицеридни масла са с определен състав на биологичноактивните компоненти.

2. За първи път са доказани промените в химичния и липиден състав на гроздови семена от десертен сорт Супер ран Болгар по време на вегетация на плода.

3. За първи път са доказани промените в химичния и липиден състав на гроздови семена от винен сорт Мавруд в процеса на ферментация на плодовете.Научно-приложни приноси

1. Увеличена е стабилността на гроздово масло при подходящо подбрани антиоксиданти в оптимална концентрация и е постигнат максимален ефект на стабилизиране.

2. Направена е оценка на установените промени в липидния състав на гроздово масло при дългосрочно съхранение на пробите.

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд

Публикациите във връзка с дисертацията са пет броя (две чужди и три български, като докторантът е на първо място във всички. Две от публикациите са в списание с IF (0.201). Авторът има шест участия в научни конференции. В тях са публикувани основните части от дисертационната работа.9. Автореферат

Предоставеният автореферат напълно отразява основните резултати, постигнати в дисертацията и е направен съобразно изискванията на правилника.10. Критични забележки и препоръки

Към докторантката имам следните въпроси:

1. На каква база са избрани съответните български сортове грозде?

2. Правени ли са опити, касаещи приложението на гроздовото масло?Препоръка: Препоръчвам на докорантката да продължи научната си работа в насока приложение на гроздовото масло както в ХВП, така и в козметиката, с оглед проследяване промяната на стабилността на това масло при различни технологични обработки.

Заключение

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“. Представените материали и дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания на Факултета по Химия, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ.

Дисертационният труд показва, че докторантката Теменужка Николаева Манчева притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване.

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното изследване, представено от рецензирания по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на Теменужка Николаева Манчева в област на Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.2. Химически науки; Докторантска програма: Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”


08.06.2016 г. Рецензент: .............................................

(проф. д-р М. Перифанова-Немска)
Каталог: docs -> procedure -> 939
procedure -> Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’
procedure -> Конкурс за заемане на академичната длъжност " Професор по съвременен руски език" 05. 04. 18
procedure -> Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘ професор
procedure -> Процедура за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване
939 -> Рецензия от д-р Гинка Атанасова Антова, доцент


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница