Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образованиеДата31.08.2016
Размер57.58 Kb.
РЕЦЕНЗИЯ

относно дисертационен труд

за придобиване на образователна и научна степен „доктор”

в област на висше образование

4. Природни науки, математика и информатика,

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки,

Научна специалност: 01.01.12 – Информатика

(Информатика – Езици и среди за програмиране)

Кандидат: Калин Георгиев Николов

Тема: „Анализ и извличане на компютърни програми (модели и методи за верификация на свойства на нерелационни бази от данни)“
Научен ръководител: доц. др Магдалина Тодорова

Изготвил рецензията: доц. д-р Александър Геров

Тази рецензия е написана и представена на основание на заповед DO 38-243/09.04.2013 на ректора на СУ „Св. Климент Охридски”, както и на решението на научното жури по процедурата (Протокол 1 от 15.04.2013). Тя е изготвена въз основа на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски” и указания за изготвяне на рецензии и становища от членове на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидата по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски”. 1. Съдържателен анализ на научните и научно-приложните постижения в дисертационния труд. Характеризиране на основните постижения.

Дисертационният труд се състои от 114 страници. Оформен е в седем глави, като първата е уводна, седмата е заключение. Съдържа 6 фигури. Използваната литература е от 2 български източника, 55 английски източника и от 23 интернет сайта.

Актуалност на проблема

Верификацията на данни и програми винаги е била от голямо значение, а с развитието на „облачните технологии” използването на разпределени системи и платформи става особено актуално. Именно нерелационните бази от данни, които са и естествено разпределени при тази технология, се използват в редица от платформите, например в платформите на Amazon, Google, eBay, Twitter, а също така, поради относителната си простота, се прилагат и в редица по-малки разработки. От това следва високата актуалност на изследванията в областта на разработването на модели и методи за верификация на нерелационни бази от данни.Познаване на състоянието на проблема

От извършените изследвания в областите Извличане (или синтез) на програми, Анализ на програми (или проверка за коректност) и Нерелационни бази от данни, представени в обзорната Глава 2, е видно задълбоченото познаване на проблема. Освен че са представени съвременните методи за извличане и анализ на програми, са изложени принципните сходства и различия в методите. Това дава и основа за търсене на общ метод за решаване на двата проблема. Използваните литературни източници също показват, че кандидатът познава естеството на проблема.Подход и решение на проблема

Настоящият труд има за цел да докаже предложения от автора метод за формализиране на свойствата за коректност на данните в нерелационни бази от данни, така че по автоматизиран път да се синтезират програми, проверяващи тези свойства. За постигане на целта на дисертационния труд, кандидатът е решил следните задачи: • Изследване на методите и техниките за извличане и анализ на програми и намиране на начин за приложението им в платформата за паралелни изчисления MapReduce, свързан със системи за управление на нерелационни бази от данни;

 • Създаване на формален модел на свойствата на връзките между документите в нерелационна документна база от данни;

 • Дефиниране на клас от свойства на връзките между документите за автоматично анализиране;

 • Дефиниране на метод за автоматично генериране на програми, проверяващи описаните типове свойства;

 • Изследване на коректността на метода и на програмите, генерирани чрез него;

 • Създаване на експериментална реализация на метода.

Основни приноси

Постигнатите резултати в изпълнение на задачите на дисертационния труд доказват основните хипотези, които са формулирани в него. Намерено е оргинално решение на проблема за осигуряване на референтна цялост в документно-ориентираните нерелационни бази от данни. В Глава 6 е представено експериментално приложение на предложения метод за верификация на връзки от тип „едно към много”, което илюстрира жизнеността на хипотезата.Анализ на научните и научно-приложните постижения в дисертационния труд

В първа глава са поставени целта и задачите на дисертацията. Във втора глава е направено проучване и анализ на съвременното състояние проблема. Подробно са разгледани различните методи за синтез на програми и анализ на програми и евентуалната им ориентация към нерелационни бази от данни. Изводите в тази глава дават основа за резултатите в следващите глави. В трета глава е разработен изчерпателен формален модел на данни в документни нерелационни бази от данни. Четвърта глава е посветена на подхода за генериране на програми за верификация на връзките в нерелационни бази от данни. В пета глава е разгледана пълнотата и коректността на предложения метод. Шеста глава представя експерименталното приложение на метода. А седма глава представлява заключение.

Съществени приноси в дисертацията:


 • Разработен е формален модел на нерелационни бази от данни, даващ възможност за теоретично разглеждане на свойствата на техните представители;

 • Формално е дефиниран модел за синтезиране на програми, извършващи анализ за коректност на поведението на системи, генериращи данни в нерелационни системи за управление на бази от данни;

 • Представено е доказателство за пълнотата и коректността на метода за синтезиране на анализиращи програми;

 • Направена е експериментална реализация на разработения метод за конкретен тип нерелационни системи за управление на бази от данни.

Отлично впечатление прави умелото боравени с математическия апарат при формализираното представяне на избраните модел и метод, както и при доказателствата в глави от трета до пета.

Достоверност на получените резултати

За достоверността на дисертацията говорят трите обширни публикации, изнесените доклади по темата на дисертацията и реализацията на експерименталната система. 1. Общо описание на публикациите, които отразяват дисертацията – монографии, статии, свидетелства и патенти, класифицирани по тематика или друг признак и редуцирани поради съвпадение или препокриване

Според правилника на ФМИ за образователната и научна степен “доктор” се изискват поне 2 публикации в рецензирани издания, поне едно от които да е списание. По дисертацията има 3 публикации, като 1 е в сборник с доклади на международна конференция и 2 в реномирани списания. Една е на български език и две на английски език. Публикациите отразяват основните научни резултати, постигнати в дисертацията. Всички публикации са самостоятелни. Освен това част от резултатите са представени и в два доклада.

 1. Критични бележки и препоръки на рецензента

Бих направил някои бележки, които не са особено съществени, относно постигнатите резултатите от кандидата:

 • Авторефератът е прекалено голям – той отразява дисертационния труд, но не го конспектира по най-оптималния начин;

 • Шрифтът в дисертационният труд е можело да бъде по-едър, така че празните полета да са в нормални размери;

 • Добре би било Фиг. 2.6 да е близо до стр. 45, където е цитирана, а не на стр. 56;

 • Забелязват се и някои печатни грешки, като например на стр. 53 вместо „printall имаме „prinall. 1. Качества на автореферата, включително доколко правилно отразява приносите на дисертацията

Авторефератът отразява точно и пълно основните резултати, постигнати в дисертацията.

 1. Заключение

Представеният за рецензиране дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за РАСРБ и на съответните Правилници на МОНМ, СУ и ФМИ.

Предвид горното и поради съществените научни приноси на кандидата в дисертационния труд, давам положителна оценка и убедено предлагам на уважаемото жури да присъди на Калин Георгиев Николов образователната и научна степен “доктор” в област на висше образование, 4.0. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: 01.01.12. Информатика.

23 май 2013 г. Рецензент:

/доц. д-р Александър Геров/
Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
download -> СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
download -> На дисертационния труд
download -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление Филология
download -> Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план
download -> Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"
download -> Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница