Рецензия върху трудовете на доц дхн Веселин Георгиев Енчев, представени в конкурса за професор по теоретична химия към Института по органична химия с център по фитохимия бан, обявен в дв, бр. 45 от 14. 06. 2011 гДата02.02.2018
Размер80.31 Kb.
Рецензия

върху трудовете на доц. дхн Веселин Георгиев Енчев, представени в конкурса за професор по теоретична химия към Института по органична химия с център по фитохимия – БАН, обявен в ДВ, бр. 45 от 14.06.2011 г., от проф. дхн Борис Симеонов Гълъбов от Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Единствен кандидат в конкурса е доц. дхн Веселин Енчев. В. Енчев е роден през 1954 г. в Русе. Завършва специалност Химия-Органик в Софийски Университет с отличен успех през 1979 година. Кандидат на Химическите науки от 1985, след аспирантура в Института по Органична химия Бан под ръководството на ст. н. с. Ф. Фратев. През 2006 г. защитава успешно научна дисертация за присъждане на научна степен „Доктор на химическите науки”. От 1985 г. година е научен сътрудник в ИОХ-БАН, хабитилитиран за ст. н. с. II степен (сега доцент) през 1998 г. Работил е като хоноруван преподавател в няколко български университета. От 1999 г. е секретар на секция „Химия и фармация” към СУБ. Рецензент е на научни статии на редица авторитетни международни списания. Ръковидител е на 4 успешно защититли докторанти. В. Енчев е автор на 89 научни труда, от които 76 публикувани в международни списания. Научните му трудове са цитирани 520 пъти в литературата, в голямата си част от чуждестранни автори.

Значителна част от научното творчество на доц. В. Енчев е посветено на изучаване, главно с методи на квантовата химия, на явленията тавтомерия и фототавтомерия. В тази област е и дисертацията му за научната степен „доктор на науките”. Изборът на основно направление в научните изследвания на Енчев се оказва особено сполучлив, предвид нестихващия интерес към проучвания в тази област и ролята на тавтомерията в най-разнообразни модерни приложения в органичната химия и химията на материалите, при ензимни реакции и транспорт в биологични мемебрани, процеси в ДНК и ПНК и други области. В трудовете на В. Енчев са изследвани значителен брой органични системи, в които протичат процеси на тавтомерия и фототавтомерия. Може да се твърди, че този широк обхват на разнообразни структури и изводите направени в резултат на теоретичните пресмятания дават възможност да се направят и важни обобщения за механизмите на явлението, зависимостта структура-динамика, енергетиката на тавтомерните преходи, ролята на разторителя. Използването на теоретични методи е особено важно при проучвания върху механизмите на процесите предвид трудностите пред експеримента (методи на фемтоспектроскопията) от една страна и в същото време изключителния напредък в надежността и точността на квантово-механичните изчислителни методи. Не случайно, в някои случаи, резултатите на Енчев опровергават убедително изводи от експериментални проучвания. Разбира се, уважението към експеримента е типично за трудовете на В. Енчев, така както това е характерно и за всички сериозни изследователи в теоретичнта химия. Непрекъсната съпоставка и взаимна корекция между теоретични и експериментални данни е по принцип добра характеристика за едно съвременно химическо изследване.От общия списък на 89 публикувани научни труда на доц. В. Енчев, 73 са разгледани в процедури на ВАК за научните степени „доктор” и „доктор на науките”, и за научното звание старши научен сътрудник II степен (доцент). След тези етапи в кариерното развитие през периода 2005-2011 г. Енчев публикува общо 17 научни труда. Независимо от дадените досега положителни оценки на трудовете му при хабилитация и научни степени, ще отбележа основни резултати от тези трудове.

  • Изяснен е механизмът на вътрешномолекулен пренос на протон във възбудено състояние на бензазоли и ароматни кетони. Механизъм включва тунелиране на протона под енергетичната бариера.

  • При изследвания върху реакции на вътрешномолекулен пренос на протон за поредица разнообразни органични системи са изяснени механизмите на процесите. Съществена новост е предложеният двустадиен асинхронен механизъм за реакии в диотропните системи N,N’-бис(салицилиден)-р-фенилендиамин, N,N’-бис(2-хидрокси-1-нафтал-метилен)-р-фенилендиамин и 2,2’-бипиридил-3,3’-диол, в съгласие с екпериментални резултати на други автори.

  • Установени са предпочитаните тавтомерни форми на редица хетероциклени съединения, съдържащи два хетероатома (азот и сяра) в пръстена. Особено следва да се подчертаят следните аргументи, с които са опровергани базирани на екепериментални изследвания хипотези: показано е, че при 4-нитропиразолоните в разтвор съществува равновение между син и анти оксимни форми, а не както се е предполагало две нитрозо форми. Отхвърлено е също така заключение на други автори, че 4-аминотиазолидин-2-он съществува като иминотавтомер. Авторът показва, че по-стабилна е аминоформата на съединенито.

  • Охарактеризирана е нитрозооксимната тавтомерия на редица циклични съединения. За някои системи теоретичните резултати са подтвърдени от ЯМР изследвания. При проучвания върху голям брой системи са открити поредица интересни факти. Например, 2-карбоксииндал-1,3-дион съществува под две тавтомерни форми, преминаващи лесно една в друга. При 2-ацетилиндал-1,3-дион е установено вътрешномолекулен пренос на протон във възбудено състояние, докато при 2-карбоксииндал-1,3-дион е намерен пренос на протон в твърдо състояние.

  • В комбинирано теоретично и флуоресцентно спектроскопско изселдване са установени важни характеристики на тавтомерията при 5-флуороурацил. Показана е възможността за формиране на необичайни тавтомерни форми, способни да допринесат за честотата на мутации. Предложена е нова хипотеза за тавтомерното равновесие във водна среда на 5-флуороурацила. Статията (труд 68) по този проблем, публикувана е J. Phys. Chem. А през 2005 г. е цитирана досега 27 пъти.

Проучванията в тази област са изпълнение със задълбоченост, критичност и реалистична оценка на постигнатото. Ето защо тези публикации се радват на много добра цитируемост в специализираната литература. В. Енчев показва много добър подход към подбора на системи за изследване, които са от интерес за редица изследователски лаборатории и определено са забелязани от учените, работещи върху изучаването на тавтомерията.

Интересни са работите на Енчев върху органични фотопротектори. Установена е отлична фотостабилност ба ацетилиндан-1,3-дион и силно поглъщане в областта на 290-320 nm, което обуславя фотопротекторните свойства. Методът за получаване на веществото е патентован.

В началният етап на своята дейност В. Енчев провежда редица изследвания върху проблема за ароматността ба органичните съединения. Той и съавторите му предлагат нов индекс (Information aromaticity index, IAI). Интересното е, че проблемът за ароматността е много актуален и днес. Би било полезно В. Енчев да съпостави резултатите от IAI индексът с данните за няколко особено популярни нови индекси на ароматност като NICS, HOMA и други.

В няколко статии се изследвани механизми на реакции на органични съединения. Проведени са проучвания върху термоелектроциклични и фотоелектроциклични реакции на полиени, образуването на интермедиати, инициираши полимеризация на 1,2-епоксиди, формирането на диоксини от полихлорбифенилени. Все пак следва да се отбележи, че тези изследвания с наличното по това време софтуерно и хартуерно оборудване в България и са на ниво полуемпирични изчисления. Очаквам, обаче някои от изводите да се запазят и при многократно по-точно изчисления, които можем да проведем днес.

В поредица от статиите са изследвани чрез теоретични методи структурите на органични съединения от различни класове. В редица случаи теоретичните резултати са корелирани с налични UV, IR, и NMR спректални данни. В. Енчев е автор на интересен подход за анализ на електронните преходи и електронните състояния в рамките на π-електронното състояние. Съавтори са изтъкнатия наш квантов химик Ф. Фратов и О. Полански от Германия. Приложенията позволяват да се класифицират хромофорите в изследваните системи. Редица от тези резултати са получени при проучванията върху тавтомерията на съответните системи.

В. Енчев има и няколко публикации, третиращи връзката структура-активност при биологично активни, а също така и токсични вещества Това става в сътрудничество с известните специалисти в областта на QSAR проф. О. Мекенян, акад. А. В. Фокин и проф. Д. Бончев.

Публикациите на В. Енчев в периода до 2005 г. го представят като изграден и опитен изследовател в областта на квантовата химия. Основните му приноси са в областта на проучването на тавтомерните равновесия, където той прави редица изводи със съществен приносен характер. На тази основа след 2005 г. и защита на дисертация за „доктор на науките” той публикува 17 научни труда, от които 5 са в J. Phys. Chem. A , едно от ной-престижните международни списания в областта на теоретичната химия.

В изследванията си от последните години В. Енчев продължава и задълбочава своята изследователска дейност по освновните направления от предишните периоди. Основният фокус на проучванията са отново тавтомерия и фототавтомерия на органични системи (трудове 73, 77-80, 82, 86, 88, 89). В обзорната си статия (80) Енчев и съавтори дискутират протонната тавтомерия във воден разтвор със специално внимание върху ролята на разтворителя като катализатор на протонния процес. Теоретичните пресмятания (DFT и post-HF методи) показват недвусмислено, че поне 2 водни молекули подпомагат тавтомерния преход. Изводите са направени при проучване върху серия от 6 молекули. Влиянието на формиране на вътрешномолекулни водородни връзки върху тавтомерията на 2-нитрозофенол и нитрозонафтоли е анализирано по теоретичен път (а труд 77, J. Phys. Chem. A, 2007). По теоретичен път е охарактеризирано влиянието на разтворителя върху енергията на водородно свързване, конформационното равновесие и тавтомерията във водни разтвори. Комбинираното експериментално и теоретично проучване върху 2-заместени индан-1,3-диони дава една цялостна картина на тавтомерното равновесие в разтворители с различна полярност (труд 78, J. Phys. Chem. A, 2007). Третата от три последователни статии в J. Phys. Chem. A през 2007 година третира нелинейните оптични свойства на кето-енолни равновесия в салицилиденанилини. Теоретичните проучвания, проведени в сътрудничество с проф. B. Champagne (Белгия), позволяват да се достигнат определени заключения по отношение на типа и позицията на заместителя в ароматния остатък, необходими за ясно изразените нелинейни оптични свойства. Теоретичните проучвания върху тавтомерни равновесия обхващат и системи като 4-нитрозо-5-пиразолон (труд 82), 2,5-дизаместени азоли (86) и 2-карбоксилен-1,3-дион (89). В съвместната работа с учени от Полша, Енчев и колеги от ИОХ-БАН изследват интересното явление твърдофазна тавтомерия (J. Phys. Chem. A, 2011). С помощта на теоретични пресмятания, подкрепени с ЯМР и ИЧ спектроскопски изследвания, е доказано наличието на две димерни тавтомерни форми в твърдо състояние.

Дискутираните по-горе 4 труда на Енчев в J. Phys. Chem. A, публикувани през последните години ясно свидетелстват за високото ниво на научна дейност на кандидата в конкурса. Продължавайки проучванията си в традиционната за него област на тавтомерията той намира и изследва системи с необичайни свойства, които представляват интерес за химията и химията на материалите. В трудове 75, 76, 81, 84 и 87 се третира структурата на редица координационни съединения. В повечето от тези работи структурата на комплексите е характеризирана цялостно чрез спектроскопски проучвания и теоретични изчисления. Направените изводи са много добре обосновани. Тези проучвания са проведени в сътрудничество с колективи с български и чуждестранни университети и подчертават уважението в научната област към работата на В. Енчев, без съмнения учен с изградена отлична международна репутация.

Заключение:

Научните труднове на дхн Венелин Енчев го представят като един изграден учен, владеещ отлично методите на съвременната изчислителна квантова химия. Неговите изследвания се характеризират със задълбоченост и са добро съчетание на теория и експеримент, както и убедителност на направените изводи. В. Енчев е търсен партньор в многобройни съвместни разработки с учени от чужбина и от България. Трудовете му са публикувани в голямата си част в авторитетни международни списания, включително и във водещи за химическата наука издания, и са намерили отличен отзвук в международната специализирана литература (над 500 цитирания).

В. Енчев има и достатъчно богата биография като преподавател в български висши училища.

Всичко това ми дава основание убедено да препоръчам на почитаемото жури и на Научния съвет на ИОХЦФ към БАН да присъдят на доц. дхн Венелин Георгиев Енчев научното звание „професор”, което той напълно заслужава.


19.10.2011 г. Рецензент:

/проф. дхн Борис Гълъбов/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница