Рецензия за дисертацияДата11.06.2018
Размер70.08 Kb.
#73013


До

Председателя на СНС по

"Отраслова и фирмена

икономика" при ВАК

София, 1700, Студ. град, УНСС,

сектор "Научни съвети" (стая 2038)Рецензия

за дисертация на Бисер Христов Петков, докторант към УНСС, катедра "Търговия" на тема "Фючърсната търговия – фактор за развитие на борсовите пазари в България", шифър 05.02.18 "Икономика и управление (търговия)" за получаване образователната и научна степен "доктор".

Рецензент: проф. д-р ик.н. Николинка Петрова Сълова от Икономически университет – Варна, по шифър 05.02.18; 05.02.21; 05.02.26.

Дом. адрес: ул. Братя Миладинови 19, ет. 3, Варна, 9002.

Дом. тел.: (052) 60-80-11 Сл. тел. (052) 660-335

Съгласно писмо на СНС № ОФИ - 96 / 14.01.2010 г.  1. Обща характеристика на дисертацията


Дисертацията е в обем 234 стр. и още 8 стр. приложения. Основният текст включва увод, четири глави с параграфи, заключение и списък на използваната литература от 151 източника, в т.ч. 23 на български език, 111 на английски език, 8 нормативни и други източника и 9 Интернет източника. Има разработени 12 таблици и 18 фигури, номерирани по глави, а е било по-добре, ако са номерирани последователно общо за цялата дисертация.

1. Докторантът предлага ясно формулирани икономически проблем, цел и задачи, предполагащи научно изследване в съответната научна област по посочения шифър.

Темата на дисертацията е актуална и значима. Значимостта на фючърсните пазари е свързана с осигуряване на механизъм и средства за трансфер на ценовия риск и ефективното разпределение на ресурсите в икономиката. Фючърсните пазари улесняват оптималната алокация на риска, като предлагат на икономическите агенти пазарен механизъм за защита от нежелания ценови риск. Съвременната борсова търговия е преди всичко търговия с фючърсни контракти, които обаче имат за основа стоковата борсова търговия. В България функционират спот пазари на стоки – лицензирани са стоковите борси в София, Пловдив и Русе, но тяхната дейност е доста слаба. Въвеждането на фючърсен пазар е перспективата на борсовата търговия у нас и условие за повишаване на нейната ефективност, което прави темата много актуална.

Тезата на докторанта е, че фючърсната търговия може да бъде съществен фактор за качествено развитие на стоковите борсови пазари в България и да генерира трайни положителни ефекти за функционирането на базовите спот пазари и за участниците в борсовата търговия.

Обект на изследването са стоковите борси в страните с развита пазарна икономика и присъщата им фючърсна търговия и състоянието на борсовия пазар със стоки в България, като основа за възникване и развитие на фючърсна търговия със стоки.

Предмет на изследването са съществуващите двупосочни взаимовръзки между характеристиките и начинът на функциониране на базовия спот пазар като необходимо условие за съществуването на производния фючърсен пазар и въздействията, които функциониращият фючърсен пазар оказва върху базовите спот пазари.

Цел на дисертационния труд е “на основата на проучване на теоретичните аспекти и анализ на фючърсната търговия в страните с развита пазарна икономика и на борсовата търговия със стоки у нас, да се формулират условията за възникване и потенциалните икономически ефекти от функционирането на фючърсен стоков пазар в страната, като се предложи и аргументира методологически подход и модел за измерване и оценка на факторните влияния, който да се използва от стоковите борси при избора на стоки за фючърсна търговия. Тази цел изисква теоретични и експериментални изследвания и разработване и прилагане на аргументиран адаптиран многофакторен регресионен модел, обосноваване на необходимостта от нормативно уреждане на устройството и дейността на клиринговата къща. Тази цел основно е изпълнена, като същевременно се открояват и нерешените проблеми.

2. Налице са доказателства за добро познаване на литературните източници, използва най-новите научни постижения в конкретната научна област, свободно борави с научната терминология, има много позовавания на публикации под черта.

Както беше посочено докторантът е използвал 151 източника в списъка с литературата. Той познава основните публикации по проблема, основно на английски език, (който владее) и ги използва целесъобразно при теоретичните обобщения и при изследването, особено във връзка със същността, мястото, ролята и икономическите функции на фючърсните пазари, с тяхното регулиране, институционална структура и механизъм на търговия, гаранционна система, а също изследването на взаимовръзките между спот пазарите и фючърсните пазари със стоки. Можело е в гл. II да се избегнат доста описателни елементи, които са като за учебник.3. Показано е умение на докторанта да откроява нерешените проблеми като прави предложения, особено модел за оценка на факторни влияния при избор на стоки за фючърсна търговия и методика за изследване на бъдещ икономически ефект от тази търговия.

4. Показва умения за систематизиране, за критична оценка, за лична позиция.

  1. Докторантът е провел и собствено проучване чрез интервю с членовете на Софийската стокова борса за оценка на състоянието, за потенциала и възможностите за организиране на фючърсна търговия на ССБ – АД, за ползата и ефектите от нея. Изследва и данни за стоковата борсова търговия. Той умее правилно да интерпретира резултатите от изследването и ги представя по подходящ начин. Той много добре обосновава изводите и предложенията, които прави, като Системата за търгуване на пода на борсата отстъпва на съвременните електронни търговски системи.  1. Основни приноси в дисертацията


Основните приноси в дисертацията според мен са главно следните:

Първо. Направени са теоретични обобщения с критична оценка от докторанта, което допринася за обогатяване на съществуващите знания – главно в I гл. - за същността, мястото и ролята на фючърсните пазари, за техните икономически функции (за трансфер на ценовия риск, разкриване на цените, като среда за диверсификация и управление на инвестиционни портфейли), а също за регулиране на фючърсните пазари, още повече, че тази дисертация е едно от първите по-комплексни изследвания у нас в тази насока.

Второ. За обогатяване на съществуващата теория допринася и критичният анализ и оценка на институционалната структура и механизъм на фючърсната търговия. Разкриват се особеностите на търговския процес на пода и при електронна търговия, а също гаранционната система на фючърсната търговия - ролята на клиринговата къща, управлението на риска.

Трето. Предложена е адаптирана методология за изследване на взаимовръзките между развитието на спот пазара и на фючърсния пазар със стоки - основни измерители, фактори, факторни влияния при избора на стоки за фючърсна търговия, методика за изследване на потенциалните икономически ефекти от организиране на фючърсна търговия. Това има и теоретично и практико-приложно значение.

Четвърто. Разкрито е състоянието на борсовата търговия със стоки у нас на базата на фактически материали, вкл. и чрез проведена анкета, с което е получил нови и потвърдителни научни факти и това е първото по-голямо изследване у нас, свързано с борсовата търговия със стоки с оглед организиране на фючърсна борсова търговия. Апробиран е предложеният модел за измерване и оценка на факторни влияния при избора на стоки за фючърсна търговия. Приложена е и предложената методика за оценка на икономическите ефекти от стартиране на фючърсна търговия у нас на борсовия стоков пазар. Всичко това има главно практико-приложно значение и води както до подобряване на практиката, така и до обогатяване на знанията.

Докторантът правилно е преценил своите приноси.  1. Някои критични бележки


Първо. Основната ми бележка е, че икономическите проблеми и ефективността от развитието на фючърсната търговия следваше да се изследват по-задълбочено и комплексно. Същото се отнася и до стоковата борсова търговия. Във връзка с тази бележка имам въпрос към докторанта - при защитата да развие и обоснове своето виждане в какви насоки и с какви показатели може да се преценява и изследва ефектът и ефективността на фючърсната търговия. Освен това фючърсните пазари са разгледани в теоретичен аспект, а анализът се отнася до борсовите пазари със стоки.

Второ. Има доста подробности, които за този вид изследване не са необходими, особено в гл. II. Теоретичните постановки са и в гл. I и във II и в III глава, а изследването по фактически материали е едва в IV глава. Можеше още по-добре да се помисли по подбора на проблемите и структурираното им.

Трето. Работата се нуждае от по-добро редактиране и прецизиране. Доста често неправилно се членуват думите. Не е ясно защо (стр. 166) за равнище на комерсиализация на стоката се приема делът на експорта от нейното общо потребление, а не делът на продажбите от общото й производство.

Тези бележки са важни, но в същото време в дисертацията има достатъчно положителни страни и постигнати резултати, което проличава, че са лично дело на докторанта, които ми позволяват убедено да дам обща положителна оценка.  1. Изпълнение на други изисквания


Публикациите по дисертацията са 4, в т.ч. 2 статии в сп. “Икономически алтернативи” на УНСС и сп. “Банки, инвестиции, пари” и 2 доклада в УНСС на научни конференции. Тези публикации имат редколегии и са в реномирани издания, което осигурява добра представителност пред научната общност и обществената практика и отразяват основни моменти от дисертацията. Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертацията, формулярът "Сирена" е попълнен правилно. Нямам достатъчно лични впечатления от докторанта, но го познавам от срещите на нашите сродни катедри по търговия. От представените материали той прави много добро впечатление - владее английски език и ползва немски и руски езици. На преподавателска работа е в УНСС от 1988 г. или над 20 години. В периода 2002-2009г. е същевременно и в държавната администрация - първо като председател на Държавната Агенция за осигурителен надзор при МС, а после като зам. председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”. Специализирал е в Австрия и Англия.

Заключение

Дисертацията е посветена на значим и актуален проблем, проучен е значителен обем литературни източници и е направено подходящо теоретично обобщение, класификации, систематизации, има предложена адаптирана методология, направено е изследване на основата на фактически материали, може да прави изводи и обосновани целесъобразни предложения, има приноси за обогатяване на съществуващите знания, за получаване на нови и потвърдителни научни факти, за подпомагане на практиката. Има 4 публикации по темата, в т.ч. 2 статии и 2 научни доклада в реномирани издания.Препоръчвам с убеденост на докторанта Бисер Христов Петков да бъде присъдена образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (търговия).

25.02.2010 г. Рецензент:гр. Варна (проф. д-р ик.н. Н. Сълова)


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница