Речник на широколъшкия (диалект)страница1/5
Дата01.02.2018
Размер0.75 Mb.
#52181
  1   2   3   4   5

РЕЧНИК НА ШИРОКОЛЪШКИЯ (диалект)

ГОВОРабеобр. – брей

агà – нар. – когато, като

агарянин – с.м.р. турчин

аглòк – с.м.р. – кърпа, с която се даряват сватбари

àго обр. – почетно обръщение към високопоставено лице

агуптин – с.м.р. циганин

адàш – тр. – едноименник

аджàмùйа – тр. – неопитен

айръктр. – троскот

алòк – с.м.р. – остригана ивица на овен за красота

алаштисувам – тр. – свиквам

алтòн – тр. с.м.р. – златна турска монета

амсъюз – че /ам куга жа торнъш – че кога ще тръгнеш/

амгàсъюз – че кога /ам га нъ рачъ – че като не иска/

àнсъзлантр. нар. – внезапно, незабавно

аралôктр. – междина, луфт

аргàтка – тр. с.в.р. – жетварка

аркàдаш – тр. – другар

армагàнтр. с.м.р. – подарък

арнùсувам – гл. – преставам, в 3-то лице – арниса /арнùса да лъти – престана да вали/

àртактр. нар. – и така, и без това /артак та стигнах – вече те настигнах/

артъкагр. с.ж.р. – навес около черква

аршùнтр. – шивашка мярка

аслътр. нар. – то, и така, и без това /аслъ торнувам – и без това тръгвам/

аф´ – лов

ахренънтр. – помак

ашемлай – тр. пр. привечер

ашик – с.м.р. – певец на любовни песни

àшкосунтр. нар. – браво
Б

б´он´ прил. – неук, завеян човек

бачастичка – да /потвърждение/

бàбушкас.ж.р. – прешленест конски босилек

бàбън квас – с.м.р. – кисел кактус, расте по скалите на южните склонове

бабрицаприл. – бърборко, дърдорко

бабулкйас.ж.р. – буболечка

бàвйа – гл. – преча

бàдама с.ж.р. – варно мляко

баèнар – доста

бажèктр.с.м.р. – крачол

бажòтр. – с.ж.р. – огнище

бажукамгл. – бръмча

базлèн – тр. с.м.р. – бъзеник, тревист храст

баùр´тр. – с.м.р. – гора

баир – с.м.р. – хълм, гора, възвишение

байлама /байламò/ – с.ж.р. – тамбура

байхукъ – прил. – саможив

байхук´тр. – с.м.р. – завеян човек

бакрàч –тр. – с.м.р. – забито над огъня дърво, на което се закача котел за готвене

бал´вйанùца – с.ж.р. – повърната от устата храна

бàлну – прил – тъжно, мъчно

бàлсара – тр. – мана

бàпка – с.ж.р. – изродена зелена слива

барнар. – поне /бар са нахогйух – поне се находих/

барабàр´ тр. – нар. – наравно

бàрам – гл. – пипам

барбонка – воден мехур

барбýкам сагл. – жабуркам си устата, гмуркам се във водата

барбукам – гл. – жабуркам

бàрдоквас.ж.р. – маруля

барем – поне

барждù ма3-то л. личен глагол – тръпне ми , много нисък звук

барзòлък – прил. – прибързан , сприхав

баркàлка – с.ж.р. – буца прясно масло

барканица – с.ж.р. – бутано мляко, айрян

барканица – с.ж.р. – мътеница

барòк´ с.м.р. – барут

барýгас.ж.р. – локва с вода

барýм – пипане на тъмно

барчùна – с.ж.р. – височина, заоблена месност

барчùнас.ж.р. – планина

баряк – бавен, несръчен

басамàк – тр. – стъпало

батакчùя – тр. – прил. – човек, който завлича, не връща, проваля

баталèсану – прил. – изоставено, разрушено

бачò – с.ж.р. – мандра

башардисвамтр. – гл.умея да правя

бекам – гл. – блея /уфцòна бека – овцата блее/

бèлким – тр. – нар. – нима

бел лукс.м.р. – чеснов лук

бел´è – тр. – нар. – неприятност

белòвинас.ж.р. – външната обвивка на сърцевината на черния бор

белòвицас.ж.р. – сорт слива

бенк´ тр. – бараж

бердана – с.ж.р. – вид пушка с един патрон

бùванар. – може

бùйнува гл. – замирисва

билйýк – тр. – стадо, много (преносно)

билюк – тр. – стадо

бùлъ – с.ср.р. – тревист зеленчук за готвене, плевели

бùляник – с.м.р. – баница със зеленчук

бикме – дебел усукан копринен конец

биндисвам – гл. – харесвам

бùскйас.ж.р. – женска гърда

бйалòк с.м.р. – бял вол

бл´òскам – гл. – блескам

блàгу – прил. – сладко

благýнясту – прил. – сладко

благатъчак – прил. м.р. – щастливец

бòбук´ с.м.р. – гърмеж

бòда – гл. – ръгам

бôзгун – с.м.р. – дива пчела

бòзъневу – прил. – бежово

бой – нар. – ръст

бôкал – с.ж.р. дървен съд за вода с кръгла форма и два чучура

боп – с.м.р. – бакла

бôра – с.ж.р. – буря

бôрбън с.м.р. – бръмбар

бòржгя – гл. – сърби ме

бòркам – гл. – газя /бòркам в рекана/, бия мляко за масло

бôрнъ – с.ж.р. – устни

борс – с.ж.р. – млади клонки, с които се хранят козите през зимата

бòрч – тр с.м.р. – дълг

бòхта – гл. – бия

брàв – с.м.р. – глава добиък

брав – с.м.р. – една глава дребен добитък

бравò – прил. – нежелание за услуга/то муй бравò – той не е човекът, който да услужи/

брактисвам са – тр. – гл. – помятам

брàнйа – гл. – пазя

брàну млеку – с.ср.р. – събирано в каче цедено кисело овче мляко

бранъштъ – с.м.р. – запазено място, забранено за паша от добитъка място

брèк – прил. – стръмнина

брùша – гл. – бърша

брош – с.м.р. – корен от растението брош за боядисване в червено

брус – с.м.р. – изгладен камък за точене на коса

брýсйа – гл. – бруля

бруснùца – с.ж.р. – боровинка

бруснòк – с.м.р. – шумата (клоните) на боровинките и място, където растат боровинки

брусýк – с.м.р. – язовец

бруся – гл – удрям, бруля, пребродвам

бручà – гл. – звучи /бручù гайда – звучи гайда/

бручùлу – с.м.р. – ручило на гайда

бръсàчка – с.ж.р. – кърпа за бърсане

бубайко – с.м.р. - баща

бубота – с.ж.р. – пита от царевично брашно, приготвена от рядко тесто в тава

бýбрясту – прил – овално, закръглено (дете)

бубурàк´ с.м.р. черно плашило

будалò – тр. – прил. – малоумен

будùн – мест. – някой

буднù– мест.мн.ч. – някои

будному – мест. – на някого

буднòш нар. – някога

бужèк – тр. – място за сядане до огнище

бýзйасту – прил. ед.ч. ср.р. – дете с големи бузи

буйтурàн – с.м.р. – бурен с приятен мирис

букаù – тр. – железни окови

бýкам са – гл. – свинята се разгонва

бýла – прил. – кака

булашùк – тр. – мръсно

булаштùсувам – гл. – замърсявам

бунèлка – с.ж.р. – вилица

бундалка – с.ж.р. – совалка за скрипалците в стана

бурàвйа – гл. – бълнувам, говоря насън

бурилка – с.ж.р. – бутало за мляко, специално тясно високо каче

бурчлùйа – тр. – длъжник

бýтрясница с.ж.р. – особен сорт слива

буюрун – тр. – заповядай

бъкм´о – тр. – осукан копринен конец

бъкрùйа – тр. – пияница

бъндùсувам – тр. – харесвам

бърàлу – с.ср.р. – воденична вада

бърканица – с.ж.р. – мътеница

бъръкèк´ тр. – плодородие
В

вàгйа – гл. – изваждам, напоявам (правя вади за напояване)

вàда – с.ж.р. – бразда за засаждане, бразда, по която тече вода

ваз – предл. – нагоре /ваз река – нагоре по реката/

вазгъч – тр. – нима, не думай

вазпрàвйам са – гл. – облягам се прав

вàкал – прил. – черноок

вакът – време

вàлка – с.ж.р. – топка за игра

валýга – с.ж.р. – брашнени топки в кашата

вàпцувам – гл. – боядисвам

варак´ – с.м.р. – воденичен улей

варангел´ – нар. – леснота, лека печалба

вàргйа – гл . – пазя

вàргул´кйа – с.ж.р. – дребен, безформен, най-често кръгъл камък за хвърляне

варгулàт – прил. – кръгъл, объл

вàргулàту – прил – кръгло, заоблено, топчесто

варгулька – с.ж.р.-кръгъл канък

варзобал´ – с.м.р. – въжена мрежа за сено

вàрйа – гл. – изпреварвам

вартòглàву – прил. – ср.р. – замаяно, вироглаво

вартòп – прил. – вдлъбнато място

вартýшка – с.ж.р. – вихрушка, въртящ се циклон

вастèчану – прил. – подуто

вастагàркйа – с.ж.р. – подпорка при товарене на самар

васýлйувина – с.ж.р. – шума от фасул

вгàгурен – прил. – засъхнал, набръчкан

вдòргнувам са – гл. – вмъквам се

вдарвèн – прил . – вцепенен

вдражевам са – гл. – харесвам се на хората

ве – частица – нали

вèгу – прил. ср.р. – кривогледо

вèйки – нар. без малко

вèндра – с.ж.р. – копраля

вèстъку – нар. – интересно

вèшки – с.ж.р. – вежди

вжùжам – гл. – бягам, изчезвам

ви – вие

вирюга – с.ж.р. – верига

вùгйалу – с.ж.р. – светлина, светло

властàр´ – с.м.р. – най-новия, най-пресния леторасъл на боровите дървета

влашкувъ – с.м.р .мн.ч. – съзвездието “Бенетнаш”

влек – с.м.р. – свързани клони за завличане на пролетните посеви

влйудну – прил. – ср.р. – пъргаво

влъстàръ – филиз на дърво

вòгал´ – с.м.р. – въглен

вòгарец – с.м.р. – подкожен червей в едрия рогат добитък

вòгйа – гл. – предвождам

вòгйану – с.ср.р. – разхладителна течност от вода, оцет и захар

Водици – празник Богоявление

вòза – с.ж.р. – плетена връв за връзване на престилки, торби и др.

вòзбарду – нар. – нагоре

вòзвратки – прил.ж.р.мн.ч.– първо гостуване на булка у родителите Ý след сватба

вòзнак – прил. – гърбом, на гръб легнал човек

вòлйаника – с.ж.р. – мащерка

вòл´к´ – с.м.р. – вълк

вòл´нйаник – с.м.р. – типична за широколъшко горна женска дреха, украсена със сърма и гайтан

волняник – с.м.р – родопска вълнена дреха за жени везана със сърма

вòлча – с.м.р. – мъжко теле

вôлча´ – прил. – вълча /вълча порода/

вôр´ст – прил. – връстник

вòр´ф – с.м.р. – връв

вôрга – с.ж.р. – подутина от удар

вôрсь – възраст

вòртка – с.ж.р. – въртележка, най-често за навиване на прежда

воршъ върхове на дърво

вòршъна – с.ж.р. – отчупен връх

вòсйа са – гл. – мръщя се

вòсйаница – с.ж.р. – гъсеница

вòтар – с.м.р. – фрез за дъното на каца

вôтръ – прил. – вътре

вòхам – гл. – дишам

впикиухало ми са е – гл. – обсебило ме е, вмушавам си

вракузун´ – с.м.р. – връв за затягане на потурите

враткам – гл. – обръщам на гръб (противника)

врис´ – с.м.р. – извор, старинна чешма

врйý – нар. всички

врйýм – нар. на всички

втезма – полза от чуждо

вýдùцъ – с.ср. р – Богоявление

вýдач – с.м.р – кобилица за вода

вýл´гйа – с.ж.р – кожена торба, мех

вулгя – с.м.р. – овчи или кози мех в който се държи сирене, брашно или вариво

вулèсувам – гл. – грабвам, открадвам

вун´ò – с.ж.р. – лоша миризма

вун´òшнъца – прил. – миризлива жена

вунèиа – гл. – мириша /употребява се в 3-то л.; вуней – лошо мири.ше/

вýпкам – гл. – удрям

въдрó – с.м.р. ведро

възн´о – с.ж.р. – терезия, нивелир

върйýга – с.ж.р. – верига за закачване на котли за готвене в огнището

въшкйà – гл. – ще видя
Г

г´ъбр´ò – тр. – тор

га – като /га та фана/, когато

гагрùца – с. ж.р. – молец, заядлив човек

гай – мест – когато е, като е /гай блачку – като е сладко/

гайбùйа – прил. – смешен безсрамник, майтапчия

гал´òвну – прил. любовно

гал´òвнъца – прил. ж.р. – любовница

галаган – с.м.р. – монета от 10 стотинки

галагýнка – с.ж.р. – глог, глогинка

галбàйа – гл. – дълбая

галгòкйа – гл. – гуркам /червата ми гуркат при настинка/

галйа – гл. – обичам

гàлча – с. ср. р. бучка втвърдена смола, от нея се прави дъвка

гарагàшка – с.ж.р. – сврака

гардù – гл. – ръмжи /кучето гарди/

гармàда – с.ж.р. – развалина, грамада

гармýда – с.ж.р. – буца

гарчумàн´ – тр. – гръклян

гач – с.м.р. – кука за дърпане, най-често на сено

гачка – с.ж.р. – кука за ловене на риба, кука на шивач и др.

гвàча – гл. – шуртене на вода, най-често от краката, когато човек е измокрен

гвàчъ – изпуска /хазмака гвачъ – тресавището звучи/

гéга – с.ж.р. – овчарска тояга с кука

гем – тр. – юзда

гèрмйа – постоянна покрита кошара за овце

геч – нар.тр. късно

гивзùйану – прил винено червено

гивидийа – прил – еротична танцьорка

гùжнувам – гл. – засърбява ме силно /гùжна ма главòса – силно ме засърбя главата/

гиздùлу – с.ср.р. – празнично облекло

гилг´è – тр. – сенчесто място за пладнуване на овце

гингèръ – с.м.р. – магарешки трън

гингер´ – тр. – с.м.р. – магарешки тръни

гирùс´ – тр. – канал от клозет

гитùча – тр. – нар. – все повече

гитерюм – пр. – сляп

гйýчну – тр. – нар. мъчно, трудно /гйýчну ма штъш забàлбоса – мъчно ще ме измамиш/

гйздùсувам – тр. – гл. - изглаждам, обличам се добре

гйулгèрин – тр. – с.м.р. – майстор зидар

гйумлйýк – тр. – бурен

гйус´ – тр. – с.м.р. – гърди

гл´òгу – прил. – дълго

главýчка – с.ж.р. – лукова глава

главенùк – с.м.р. – годеник

главенùца – с.ж.р. – годеница

глатýш – с.ср.р. – неотровна змия, която унищожава отровните

гнълàк – с.м.р.изгнило дърво

го де – нар. – хайде де

гòбнувам са – гл. – помръдвам се

гòвиам – гл. – постя

гòгрйам – гл. – мърморя, заяждам се

гòдъш – с.м.р. – сватбен подарък на булката преди сватбата от страна на младоженеца, от един или два бели овни, окичени с кърпи и цветя и боядисани разноцветно

гòжба – с.ж.р. – свивка от клони за свързване на двата кола от плет

гòз – с.м.р. – гвоздей за подковаване на коне

гòзйаст човек с голям задник

гòлча – гл. говоря

гòрак – прил. – горчив

гòржа – прил. – сух, набръчкан човек

гòрп – с.м.р. – гръб

гос – с.м.р. – гостенин

гôс – с.м.р – задник

гр´òпка – с.ж.р. – овча дарадонка

грàбйам – гл. – препускам

грèбйа – гл. – стържа, /огребвам остатъците в тенджера/

грèбйанùца – с.ж.р. – остъргана храна

грèхута – нар. – грях /пази, Боже, от грях/

грôм – с.м.р. – гръм / удар от гръмотевица/

грùшкас.ж.р. – горна детска платненадреха, носена от момчета и момичета до 67 години, нещо като сукманче

грýпал´ки – с.ж.р. мн.ч. – кръгли частички

грапаво – прил. – назъбено, драскащо

грапнийа – гр. – с.ж.р. – нощна великденска служба

грат – с.м.р. – градушка

гръпùдъ – с.ж.р. мн.ч. стреха, иззидана от плочи

гуùкам – гл. – квичи /свинята квичи/

губèрка – с.ж.р. – голяма игла

губèрка – с.ж.р. – голяма игла за шиене с канап

гувèйа – гл. – постя

гувèлка – с.ж.р. – пост

гýгла – с.ж.р. – мъжка шапка от кожа

гýглйак – с.м.р. – гъба сърнела, още неразтворила се

гужýк – тр. – прил. – животно с отрязана опашка или къс човек

гуй – мест. – го е /дусурбèло гуй – досърбяло го е/, заздравява

гулòпарник – с.м.р. – баница без листа от тесто, гола баница

гулòпаръ – прил. – гол човек

гулйамùна – с.ж.р. – месец януари

гýрйалиф – прил. – човек с възпалени, гноясали очи

гýтав – прил. – несръчен човек

гушòглав – прил. – гологлав

гюсъ – с.м.р. гърди
Д

дабàн´ – тр. – подметка

дайма – тр. – нар. – постоянно

дамузлýк – с.м.р. – изхода на водната струя преди перницата на воденица

дарвàлък – с.м.р. – подредени дърва за горене

даргýн´ – прил. – дръглив, слаб човек

дарглò – с.ср.р. – гребло за сено

дарзàлка – прил. – заядлив човек

дарзàлка – сж.р. – железни зъбци за дърпане /дързане/ при почистване на коноп

дармòн´ – с.м.р. – кожено решето с едри дупки

двакýлйа – с.ж.р. – дива лобода за готвене на баница

дèбам – гл. – дебна, вървя тихичко на пръсти

дер´ò – тр. дере

дерùн – нар. – много

дерк´ – тр. – болест, грижа

дèвър´ – с.м.р. – шафер, брат на мъжа на жената

дèкйа – с.ср.р. – дете

дèну – нар. – към, до /дену рекана, ду вугйанùцана – до воденицата/

дèсу – нар – до, към /дèсу кòштаса – до къщата/

джьндафчи - тормози

дùмътну – прил. – четворно тъкано платно, черга или сукно

дùпал – прил. – двоен

дийдùсувам – тр. – гл. – зачитам

длагô –с.ж.р. – шина

длагòсувам – тр. – гл. – превързвам с шина счупена кост

дòран – с.м.р. – чим

дòрзам – гл. пречиствам коноп, споря безкомпромисно с някого

дòс – тр. – приятел

дòстуйну – прил.ср.р. – хитро , прибързано, всезнаещо

дòшта – с.ж.р.валявица

дрàгу – прил. – приятно,

дрèкйа – гл. – очаквам с нетърпение, употребява се в 3то лице

дрòбин´с.м.р. – залък хляб, надробен в рядко ядене

дрòбйа – гл. – начупвам хляб в паница

дрòгазицас.ж.р. – сойка /птица/

дрùнжа – гл. – движа се безцелно

дрùпа – с.ж.р. дреха

дрýгуш – нар. някога, едно време

драговам – гл. – обичам, радвам се, галя

дракунèсувам – гл. – хваща ме безсъние /пу цàла нош дракунèсу­вам – по цяла нощ не заспивам/

драпам – гл. – чеша, дращя

другучèснуприл – старовремско, някогашно

дубàра – гл. – докопвам се, достигам

дубàра – с.ж.р. – алегория, говор с гатанки и заобикалки

дувàк – с.м.р. – вид ряпа

дувàр – тр. – зид

дуврамажùйа – тр. – дърводелец

дудèвам – гл. – преча, омръзвам, дотегвам

дузгà – нар. досега

дýйнувам – гл. – подухвам

дукàрувам са – гл. – големя се, обличам се кокетно

дукèн´ – тр. – магазин

дукйанджùйа – тр. – търговец

дуламò – тр. – горна къса мъжка дреха с ръкави и гайтани

думòрцмувам – гл. едва довличам /силум гу доморцнах – едва го довлякох/

думбалèк – с.м.р. – голям хлопатар, връзва се на шията на коча в стадото

дусýрнувам – гл. – довличам

дуфтàсувам – гл. – пристигам навреме, насмогвам, довършвам

дълàф´ – с.м.р. – маша

дън´ò – тр. – земя, свят

дъплàр´ – тр. – с.м.р. – вълнена завивка, изтъкана от овча вълна

дърлùк´ – тр. – мъка

дъцàмням – дат.пад. – на децата
Е

е – гл. – е ща – бих

е – лично мест. аз

е ма – нар. – ето ме

èвру – прил. – опърничево

èгйуву – с.ж.р. – ядене, готвено, продукти за ядене

èгус´ – с.м.р. – август месец

èжа са – гл. – готви се за борба

èйчаник – с.м.р. – родопска баница с яйца

èлувица – с.ж.р. – глинеста почва

ем – гл. – ям, храня се

èма, èгу, èйа, èхи – пок. мест. – ето ме, ето го, ето я, ето ги

ен´ – тр. знак, белег на ушите на овцете за разпознаване

èнйувица – с.ж.р. – равнец /бяло горско цвете/

èнкас – тр. – шега, на èнкас – на шега

èрйа – с.ср.р. – яре

ефкèлйуву – гр. – с.м.р. – маслосвет

èхам – гл. – пътувам с превозно средство /яздя кон, магаре/

ехèл´ – гр. – змиорка /риба/

ехсàр – гр. – лице, което люлее децата на ръце на Богоявление и ръси с намокрен босилек посочените му лица

èцъ – нар. – много, твърде, доста /èцъщъ – най-много/
Ж

ж´òбрйа са – гл. – плезя се

жа – частица за бъдеще време /жа та бôхта дèкйанцъ – ще те бия, детенце/

жалдàйа – гл. – дълбая, чопля

жаýкам – гл. – квича, вия

ждрèбйа – с.ср.р. – жребче /малко конче/

жèм – тр. стъкло

жèпка – с.ж.р. – напречна гредичка на ясли за връзване на добитъка

жèпки – с.ж.р. – зъбци над шлея на воденичната вада за задържане носещите водата предмети

жùга – прил. – слаб, но жилав човек

жилавùка – с.ж.р. – жилав храст, удобен за направа на метли

жòлва – с.ж.р. – костенурка

жòрда – с.м.р. – тънко дълго дърво за плет, ритловица

жòштъл´ – с.м.р. – осен, дърво, удобно за направа на дървени лъжици

жувàк – с.м.р. – живак, бял кристален камък

жýлйа – гл. беля, обелвам /кора на дърво/

жýлнувам – гл. – удрям с пръчка

жýнка – с.ж.р. – кожа от картоф

жýпйа – гл. роня /роня грах/

жýпка – с.ж.р.орехова черупка

жýпкар – с.м.р. – сушен зелен фасул

журàвйа – гл. – приболява, безпокои /журавъ ма в куремас – приболява ме в корема/

жýркал´ – с.м.р. – щурец

журулèкук´ – с.м.р. – врява, глъчка

жýфнувам са, жýфкам са – гл. – гмуркам се /във водата/

жълатòвам – гл. – изтезавам

жъндъмòсувам са – тр. – махам се, изчезвам

жървис´ – тр – разтопена овча тлъстина при приготвянето на чеверме
З

з´ок´ – с.м.р. зет

заàрам са – гл. запъвам се, противореча

забàрйам – гл. забравям

забèлъ са – 3-то л. личен гл. – зазори се

забабýлйувам са – гл. – закривам лицето си с кърпа, с фердже

забарýжувам – гл. – заприщвам с вода

забатàчувам – тр. – гл. – затъвам

забилдùсвам – гл. – похабявам

зàбйала – с.ж.р. – мазнина за готвене

заблейах са – гл. – замотах се

забрàням – гл. – защитавам

забун´ – с.м.р. – горна мъжка дреха с гайтан без ръкави

забурчèсувам – тр. – задлъжнявам

завèкувам – гл. – примирам

зàвйат – с.м.р. – закрито от вятъра място

зàврат пòврат – нар. – иди-дойди /напред-назад/

завратам – гл. – обръщам нагоре дрехата

завувàк – с.м.р. – вълнена черга за завиване

загл´óдувам – гл. – забавлявам

загàлйам са – гл. – разголвам се

загабòсувам – гл. – омотавам, обърквам

загертèсувам – гл. пригладнявам

загйачевам – тр. – гл – закъснявам

зàгйаф . – с.ср. р. – тежест, носена на гръб

зàглават – прил. – упорит, неотстъпчив

загрибам – гл. – прегръщам, взимам с шепи

задèвам са – гл. – натоварвам се на гръб

задòнъ са – 3-то л. личен гл. – заоблачи се

зазабнùца – с.ж.р. – израстък във венците, възпаление на венците

зазнуèвам са – гл. – изпотявам се

закарпа – с.ж.р. – кръпка

зàкатина – с.ж.р. – отчекнато от дъска, дращи

заклету мий – прил. – тлее ми /челото/ имам температура

зàклечану – прил. – заплетено, мъчно разрешимо

закрêпям са – гл. – укрепвам, старая се

зàкусак – с.м.р. – откос сено

закýтлйану – прил.ср.р. – привързано с кърпа на главата /момиче/

закýчувам – 3-то л. личен гл. – закýчъ са – затегна се

залòгувам – гл. – забавлявам деца

зàлуга – с.ж.р. – залък хляб, залче

зàлук – с.ж.р. – дънер за поддържане на огъня

замахòрйувам – гл. – замаскирам, закривам

замашèвам – гл. – потулям

замèтам – гл. – говоря не по нашенски

занùсам са – гл. – замайвам се

зандраба – прил. отвеян човек

занък – нар. – заход

зап´онату – прил. – залостено, запънато

запараскйвам – гл. – налагам волята си

запùнам са – гл. противя се, противопоставям се

запйанàлка – с.ж.р. – дърво за запъване вратата, порта

заплахтевам са – гл. – задъхвам се

запòклйан – прил. – задръстен

заптùсувам – гл. – присвоявам

запътученъ – прил. – недоразвито

заргъ – нар. – заради, поради

зарцалà – с.ср.р.мн.ч. – вътрешности

зàръфетан – прил. – чудак, човек с особен характер, прецизен, изискан

зàслун – с.ж.р. – камък пред устието на пещта при печене на хляба

зàстапка – с.ж.р. – при изпъване на вътъка отстрани на платното се образува вдлъбнатинка, наречена застъпка

застранùлу май – чувствам болки от едната страна

зàструг – с.м.р. – гаванка

засýнувам – гл. – пресрещам, поставям натясно някого

зàтка – с.ж.р. – забит елов клон в ливада, показващ, че е забранено влизането на добитък

затùчам – гл. – пресрещам, препречвам

затòжан – пр. – носталгичен, изпитващ тъга

заýтришник – следващия ден след утре, вдругиден

зафатам – гл. – започвам

зафтàсувам – гл. – смогвам, заварвам /силум зафтасувам – едвам смогвам/

зафчèрашник – нар. завчера

захир´о – тр. – тревен фураж

захмèк´ – тр. – разходи

захòдам – гл. – забременявам, първи месец на бременността

захòдница – бременна

зàхумокйувам – гл. – удрям във врата

захумòтълу май – пр. – боли ме вратът

зачýкану – пр. – заковано, натъртено

заштупувам – гл. – прикривам, замаскирам, заравям

збър´ò – с. ж.р. – събрани на едно място различни неща

звùска – с.ж.р. – първескиня овца

згòда – с.ж.р. – спогаждане

здýмувам са – гл. – преговарям

здоржам –гл. – въздържам

здърату – пр. – съдран, скъсан

зен – тр. – загуба

зер – нар. – нима

зил´ – с.м.р. чукче на звънеца на камбанката, хлопка

зингùнън – с.м.р. – богаташ

зингйа – тр. – стреме

зúвр –прил. – проклето

зùгнувам – гл. – преваля, закривам се

зùнувам – гл. – отварям си устата, зяпам

зйун´кйа – с.ж.р. – небесна дъга, цветен ширит

зной – с.м.р. – пот

зòва – гл. – викам

зòлка – с.ж.р. – нацапано на гащите на децата

зор – тр.– нар. – мъка, тегло, усилие

зор-замàн – тр. –нар. трудно време

зорла – тр. – нар. – насила, насилствено

зумбуръ – с.м.р. мн.ч. – буци; ед.ч. – зумбура – буца

зъгвар´ – с.м.р. чифт еднакви по цвят и ръст коне (волове)
И

ищагл.- искам

избýтналу – прил. – разводнено, изгубило вкуса си

извòрвйам – гл. – тръгвам преди другите

ùзврат (наùзврат) – прил. – обърната наопаки дреха

ùзгага – неприятно оригване

издòрснувам са – гл. измъквам се неусетно

изекъ – мъка

изкýклйану – прил. – издигнато със заострен връх

изкормйан – прил. – разпран в корема

ùзлъкату – прил. изтънчено, модерно

измаймýкувам – гл. – измамвам /употребява се най-много в минало време, измаймукаль гу са – измамили са го/

измарзлàк – прил. – измръзнало дете

измè – прич. разкривенo, променено

измèк´ – тр. – обслужване

изнèтръ – прил. – отвътре

изрùпкам – гл. – изскачам, подскачам

ùзнък – нар. – изгрев, изток

изъкùòвам – гл. – измъчвам

ùзън – тр. разрешение, позволение

илùк´ – тр. упорство

ингино – гр . – освещаване на църква

индъз´ò – тр. шивашка мярка за дължина

инжъктисувам – тр. – изтезавам

искàк´ – тр. дребни пари, които се раздават при погребение

испандàлчан –прил – изпъден

испархулйану – прил. изприщено, изрив на кожата

испàсану – прил. – изпасана от животно трева от ливада

ùспаша – с.ж.р. – следа от изядено животно

испòрхнувам – гл. – употребява се в 3-то лице – изпъшквам

испýлйану – прил. човек с широко отворени очи

испъдепцану – прил. – изпипано, догодено

испъштаррйувам – гл. – удрям с машата

ùста п – с.м.р. – начало на равно място, след като се излезе от стръмно

истýрйан – прил. – изсипан, болен от херния

истýфънелу – прил. – изветряло

исфулйан – прил. подпухнал

истътенйувам са – гл. – изтягам се на гръб

ифк´ò – тр. сърдитост, сръдня, раздразнение

ихтеч –тр. – зависим, който очаква

ихтъбар´ – тр. – уважение

ичкúйа – тр. – силно спиртно питие

ичмен´ – в.м.р. – ечемик на окото

ùшта – гл. искам

ù-шта – условно бъдеще – бих отишъл

иштàх – тр. – апетит
Й

йабанджùйа тр. пр. чужденец

йавàш – нар. полека

йавзò – с.ж.р. капсул

йавлèк´ – тр. чедо

йавлùйа – с.ж.р. – заградена нива

йагýпка – с.ж.р. циганка

йагýптън – с.м.р. циганин

йагýпча – с.ср.р. циганче

йаглòк – с.м.р. дълга кърпа

йаднô прил. ж.р. една

йаднò прил. ср.р. едно

йаднòчну нар. еднакво

йазгà нар. сега

йазък тр. межд. уви

йанèй нар. така

йанадèва – нар. – натаък, там някъде

йанаквà, йанаквò, йанакôв, йанаквù – мест. такава, такова, такъв, такива

йасàйа, йасойа, йасува, йасейа мест. тази, този, това, тези

йасèй нар. така

йасадèва нар. – тъдява

йасакоф, йасаква, йасакво, йасакви мест. такъв, такава, такова, такива

йастълùф – пр. лаком /човек/

йèла – с.ж.р. – смърч

йò – мест. – ето

йò гу гр. мест. ето

йò хи – мест. – ето ги

йò я мест. ето я

йоз – овце, които не се доят

йòмнувам – гл. – поемам някъде безцелно

йòчку – с.м.р.май месец

йý гу – мест. ето го

йý йа – мест. – ето я

йý хи – мест. ето ги

йýда – с.ж.р. – самодива

йýрна са – 3-то л. личен гл. – хукна в една поосока

йýфка – с.ж.р. – лъжа /излезе на юфка/

йýхна са – 3-то л. личен гл. – събори се внезапно

К

Казандисал - спечелилк´òвну – прил. – тъмно

к´òкнува ма – нар. – иде ми да

к´òраф – тр. слепец

к´òшка – прил. бременна жена

кàгиа – гл. – димя, пуша, опушвам, като 3–то личен гл. кади – пуши

кабахàк´ – тр. – вина, пакост

каваро – прил. – човек, който преувеличава нещата

кадèсу, кадèту, кадèну – нар. където

кадèш – с.м.р. – пушек

кадгà – като че ли

кайамèк´ – тр. стихия, много

кайдисýвам – тр – решавам, жертвам

кàйну – нар. – както

какàч – с.м.р. – сушено месо с костите

кàксу, кàкну, – нар. както

кал´мàнка – с.ж.р. – калинка /червена бубулечка/

калàм´ – с.м.р. – дървена тръба за навиване /насукване/ на прежда, както и мярка за количеството на преждата в калами

каламýшка – с.ж.р. – чиле

калвун´ – с.м.р. – човка на птица, кука за сено, кука за бране на плодове от дърво

калèку – с.м.р. – мъж на леля, чичо

калкатùцà – с.ж.р. – пътека, която лъкатуши по стръмнина

калкатица – с.ж.р. – чупка, завой на пътя

калтàту –гр. – с.м.р – кум

калýгиричка – с.ж.р попова лъжичка /излюпена от яйце на жаба/

кàлчасту – прил. – тежкокрако

калчèтъ – с.м.р. – чифт калцуни с капаци над коленете

калъзмàркйа – с.ж.р украсена торба, пълна с клонки, с които деверът кани за сватба, подавайки по едно клонче

кàматну – прил. – красиво

кандардùсвам – тр. – убеждавам

кандилъ – кандило

кандисувамтр. насищам се

кàнджа – с.ж.р – капан

капùца – с.ж.р. – шушулка със зърна от грах, боб, фасул

капýла – с.ж.р. задната горна част на магаре, муле, кон

каравèл – с.м.р. – стари две стотинки

карагýй – с.м.р. ястребкараштùсувам – тр. смесвам, разбърквам

карг´ò´ – тр. – зеле

каркèл´ – с.м.р. – спирала, свивка

кармълà – с.ср.р. – място за кърмене на овцете

карнàл´ – тр. изкуствено разклонено борово дърво

карпýза – тр. – диня, любеница

карстàту – прил. – четвъртито

карстàчка – с.ж.р. – бурен с големи листа, от дръжката на който се режат масурки

картòл – тр. – високо планинско пасбище, снежна трева

карцùкам – 3-то л. личен гл.карцùка – цвърчи /мишката/

карштùлка – с.ж.р. – кръщявка

касафèтна – прил. – ж.р. угрижена

касмèк´ – тр. щастие

кàта – нар. – всяка /кàта вýтърна – всяка сутрин/

катàнъц – с.м.р. – катинар

катàра – прил. – заядлив човек

катугà – нар. като че ли

кàфпиа – тр. – браво

кацарò – с.м.р. – перчем коса над ухото

качýл´ – с.м.р. – вълнено одеалце за wвиване на дете-кърмаче

кашò – с.ж.р. – дървен шомпол за чистене цевта на пушка

квàча –гл . – 3-то л. – квàчъ – клопи / расквакала мъ сай кукòшката – кокошката иска да мъти яйца/

кèзйа са – гл. – прицелвам се

кер´ – тр. – печалба

кèшки – тр. – нар. поне да бях

кùавница – с.ж.р. – тъмница, затвор

киб´òски васýл – с.м.р. шарен градски фасул.

кибàр – тр. – чистник, обича и поддържа чистота

кидùк – тр. – седловина.

кикèтам са – гл. – кикотя се

кùлнувамгл
Каталог: fr
fr -> Робърт а. Поуел т р и л о г и я п о с в е т е н а н а е д н а з в е з д н а н о в а м ъ д р о с т з а звездите /астрософия/ херметична астрология том І към една нова звездна мъдрост астрология и реинкарнация изготвил
fr -> Тетра библос и л и
fr -> Memory stirred, but he turned his head, shyingaway from it
fr -> Ангел Бонов Митове и легенди за съзвездията Съдържание: Предговор 3 Съзвездията и техните имена 4
fr -> Отчет за касовото изпълнение на бюджета За периода 01. 01. 2010 г. 31. 12. 2010 г
fr -> Книга първа мойсей мисията на израел монотеистичната традиция и патриарсите на пустинята
fr -> 16. Видни широколъчани след Освобождението
fr -> Учителя методи Константинов Боян Боев Мария Тодорова Борис Николов съдържание
fr -> Захир паулу Коелю посвещение
fr -> 4. Национално училище за фолклорни изкуства (Средно музикално училище) в Широка лъка


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница