Ред за предоставяне на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с уврежданияДата24.07.2016
Размер21.58 Kb.
#4173
Ред за предоставяне на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания
Съгласно Постановление № 248 на Министерския съвет от 15.10.2007 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, публикувано в ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г., изплащането на целевите помощи за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения (МИПСПС) ще се извършва от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Фирмата - доставчик на МИПСПС издава фактура на името на правоимащото лице, в която е вписан номерът и датата на заповедта издадена от дирекция “Социално подпомагане” (Д”СП”).

МИПСПС се получава от лицето срещу издаден от фирмата предавателно-приемателен протокол, съставен в четири екземпляра, подписани от лицето с увреждане или упълномощено от него лице в момента на получаване на МИПСПС - за лицето, за Д”СП”, за фирмата - доставчик и за Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Протоколът за дирекцията е неразделна част от фактурата.

Всяка фирма до 10-то число на следващия месец изпраща с опис до съответната Д“СП” оригиналите на издадените от нея фактури на правоимащите лица и приложени към тях оригинал на заповедта и два екземпляра на предавателно-приемателните протоколи (единият за Д”СП”, вторият за АХУ). В протокола е необходимо да се посочат номера и датата на удостоверението за регистрация на фирмата в АХУ и номера и датата на издадената от Д“СП” заповед.

Фактурирането, осчетоводяването и заплащането на МИПСПС ще се извършва в съответствие с изискванията на счетоводното и данъчно законодателство в страната.

Д”СП” превеждат сумите за предоставените МИПСПС по банков път до 25-число на лицата, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ.

Секторите “Хора с увреждания и социални услуги” към Д”СП” изпращат всеки месец (след разплащане с фирмите) на АХУ опис на предавателно-приемателните протоколи и копия от тях за предоставените МИПСПС.

Разходите на лицата, закупили МИПСПС със собствени средства, се възстановяват от Д“СП”. За целта заинтересованите лица представят в дирекцията оригинал на фактура с фискален бон, издадена на името на правоимащото лице, с прикрепени към нея оригинални предавателно-приемателен протокол и заповед, издадена от дирекцията “Социално подпомагане” за закупуване на съответното МИПСПС. Представените фактури от лицата следва да отговарят на изискванията на счетоводното и данъчното законодателство в страната.За неизплатените фактури на фирмите - доставчици на МИПСПС към датата на публикуване на ПМС №248, същите трябва да представят пълен опис на фактурите с печат „Вярно с оригинала” и придружаващите ги предавателно-приемателни протоколи в Д“СП” за обработване до 30.11.2007 г. Целта е обслужването на задълженията и разплащанията по тях да приключат до приключване на “СЕБРА” за 2007г., съгласно указанията на Министерство на финансите и БНБ.

Забележка: На сайта на АСП, в рубриката “За агенцията” - подрубрика “Контакти” са публикувани адресите на Д“СП” в страната. Пълният текст на указанието към дирекциите е в рубриката “Методики и указания”.

02.11.2007 г.
Каталог: ASP Files
ASP Files -> 1. предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Наредба №5 от 30. 05. 2003 г за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление
ASP Files -> Над 64 милиона лева са интеграционните добавки на хората с увреждания през първото полугодие на 2007 г
ASP Files -> Приложение към Заповед № рд 01/900 от 22. 10. 2008 г. Предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Програмата има много възможности, убедена е Бина Садова, директор на Дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Програма "Хоризонт" с Николина Иванова, главен директор на Главна дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница