Редовно оьучкние насоки. Нояснкння II указания


Забележка: Разработките на



страница17/17
Дата03.01.2022
Размер45.96 Kb.
#112778
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
READY
Забележка:

Разработките на H'ordpress, които са създадени на локален сървър и не са достъпни през даиейн или поддаиейн не се изпращат предварително. В този езучай студентът единствено информира преподавателя по електронен път, че ще представи разработка на IVordpress.

IV. Начин иа оценяване.

I. Курсовата работа се представя и защитава лично, като оценка се поставя върху показаните знания по врече на нрезентаинята и дадените отговори поставени от преподавателя след основното представяне на проекта.

Въпросите на преподавателя условно са разделени на категории:

Разположение и адативност на контейнери:

Разположение на информационно съдържание:

Стилизиране на контейнери и информационно съдържание;

Структура и стнлншранс на навшация:

Спазване на добри практики:

HTML и CSS валндация:

Bootstrap компоненти • components, helpers и utilities:

Wordprcss теми. страници, публикация, етикети и лр.

Крайната оценка лонълннтелно може ля се помнила положително при:

• 11 mo i iMiic и умело прилагане на техники, които не са засегнати на упражнения:

• Представяне на резултати с минимум грешки и предупреждения от валидация сьс стаиларгнтс но W3C « HTML5. CSS3. Птточпнк м оллнднрлие: hup: лууулуччЗ.огуOATook

•^

2. Намина на оценяване: Работата на стулента се оценмпа точково. Точки ее иолучапат



от: представяне и мшим на куреон проект • от 0 ло 6Ur: Домашни раоотн 0 до 20i: Контротна p.iooM - о ло20т

Крайната оценка се получана но «рормулата КО - (21((КПъЧР+КР)-20»'0,05}), kvicto КО е крайна онепка. КП е курсов проект. ДР е ломанша работа, КР е контролна работа.

V. Ннстялйння. настройки и конфшлрнране ня хяптрр н wordpress.

Рт.коподство та инстялирме, ииегройкп н конфшчриране на ХЛ.ЧРР II WOKDPKKSS. Iittp4:/:dri\I'-yooplcriitu- filr-'tl ls2hlnfSSrVN N uK4/q/.\\ I l»BfNfH/K\t\ siew.'usp -sharini'

VI. Учебните материали.

11помийните на учебни re материали са ратделсни на няколко категории, коню ихмат прьтка помежду си и могат ла се шполтоат та иегаиисимо елна от лруга.

1. Тематични лекции и упражнения пол форма нн нре ten шини и примери е нполен кол. По npeienrnttHHte се mojwi лекцииic. а някои or примери i е е тчоден кол се ранлеждл на упражненията. Те са архивирани по темп и лосл.нни от усб страницата на преполапатсля

Ьнр% lifiMos uni-plovdivby

2. Ръководства н tyюрнали с примери, а. hllp: www.w^vchoolvcom

l>. Bootstrap Kranuuork Doc. https:/ yilbootstrapconiMlocv^Opeltiiii'-stiirtediiilroducHon/

c. Bootstrap Studio Tutorials, hups;/hootstrapstudio.io/tutorials

d. Лкнпшннм на Bootstrap Studio чре1 (iitlluh Student Deseloper Paek



hBi^;/,;UT*^.>ttuiuhc.cgni''TTau,h?>-C-lM^.\2iHlL'

e. Ни:... к> pc та nordprcss.

httns:'4s\syy.\outube.com channel! ( Husl'aMAMet DJptlhimmliliim

3. I'm......uiiini i% ni|iii.i in u напреднали.

a. Mo/illa Developer Network (MI)N): https:i7dcvclopcr.mo/jlla.aiTj''cn-US:'docs''Leam . нос i поесген stapr 20211.

b. httpv iSNlnckNiom

c. Gnd и Rcxbox ръкоиолегва • hnp> ■ css-tnckvconvEUidcs поел. посетен март 2021r.

d. Bootstrap rmincwork. https |fctb<*otMrap com

4. Рт.койолсгня тя начинаещи с примери н обмепсинм нможенн но темп от

4.1. Офннналнн сяйюпес яктуялно ннфирчиним ia Wordprrss htip>: wordpress.org. поел. посетен март 2020r. hups: wordprcss.com. поел. посетен март 2020г



•1.2. Тематични \poiui от Imp \s\nwas * schools com Ochorh на HTML (HTML Tutorial}:

Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница