Реферат Екологични прогнози и мерки заPdf просмотр
страница1/14
Дата28.02.2022
Размер0.51 Mb.
#113377
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Реферат
Свързани:
Есе - Професионална етика, teritorialno-ustroiistvena-harakteristika-na-sofiya-grad (1)


Университет по архитектура, строителство и геодезия
КАТЕДРА „Градоустройство”
Специалност: Урбанизъм
Зимен семестър,учебна 2021/2022Реферат


Екологични прогнози и мерки за
ограничаване на неблагоприятните
въздействия при реализиране на
инвестиционни намерения – кариера за
добив на строителни материали
(трошен камък)
Изработили: Сара Николвска , Марияна Гълъбова и
Наташа Петрова


2
Живеем в свят, в който всеки елемент бил то човек, животно, насекомо, камък или вятър е в постоянно взаимодействие с други елементи в обкръжаващата го среда. През годините човечеството се е развило до такава степен, че освен дълбоките части на океана няма място, което да не е посетено, изследвано, а всяка намеса в дадена среда от страна на хората има последствия от различна степен. Хората като най-разумните същества населяващи планетата сме си издействали правото да се докосваме до почти всеки един процес, случващ се на Земята, а с нарастването на населението, все по-големи части от тази планета ще бъдат обитавани и посещавани все по често от нас. Това естествено води до по-голямо влияние на антропогенните фактори върху всички други елементи и е важно да преценяме своите действия и последствията от тях, за да съхраним баланса, чрез който природата поддържа живота на своите системи.
В настоящата разработка е разгледан изготвения доклад за ОВОС на кариера за добив на строителни материали – варовици в землището на село Мусина.
Местоположението на проектната кариера се намира в землището на с.
Мусина, община Павликени, област Велико Търново. Находище „МУСИНА” е разположено на 350 метра югозападно от с. Мусина в рамките на позитивна земеповърхна форма „КАЙРЯКА”. Максималната кота е 234.4 м при връх
„Малката чука”, а теренът представлява пустеещи скалисти площи – общинска и частна собственост и горска територия. Района на находище
„Мусина” основно се отводнява от река Росица. Тя преминава северно от находището и с множество меандри и завои тече от запад на изток.
Павликени отстои на около 12 км северозападно, а други близки населени места около находището са селата Русаля, Михалци, Вишовград, Емен и
Балван. Теренът граничи на север и запад с частни и общински земи и земи горски фонд; на юг с геокомплекс „Пропастите” и земи горски фонд и на изток с котлован от бивша кариерна дейност, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и земи общинска собственост. Терените на находището са представени от слабопродуктивни, ниска категория земеделски земи. Територията на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на
Закона за защитените територии.


3
Вътрешно кариерните пътища ще са със временен характер и ще се оформят в процеса на работа, а експлоатацията на находището не изисква промяна на съществуващата пътна инфраструктура. „БАЛИ” ЕООД е внесъл заявление в
МС за предоставяне на концесия на находище „МУСИНА” за срок от 25 години като в съответствие със закона за подземните богатства, концесията за добив предоставя:
• Право на собственост на концесионера върху добитите суровини от находището;
• Права на концесионера да преработва добитите суровини и да произвежда продукти предназначени за пазара в съответствие с потребителната ценност на суровината. В конкретния случай ще се произвеждат трошенокаменни фракции. Очаква се добив на 875 000 м 3 плътна скална маса, която представлява чисти, светли порцеланови варовици. Годишна производителност ще бъде 78 000 тона, а очаквано производство за целия период на концесия 1 950 хил. т. Площта за кариерен добив е 157 дка като режимът на работа в кариерата ще бъде:
• 250 работни дни в годината;
• 5 работни дни в седмицата;


4
• 1 работна смяна в денонощието;
• 8 часа продължителност на работната смяна. Относно изграждането и експлоатацията на кариерата, технологията за изпълнение на добива на суровината ще е по класически открит кариерен способ по взривен начин.
Този способ ще се използва единствено в западната и югозападната част на кариерата, която е отдалечена от с. Мусина на повече от 600 м. Находището ще се разработва с многостъпална система на експлоатация, отгоре-надолу, съгласно утвърден и съгласуван цялостен работен проект, с предварително изземване на откривката.
Дебелината на полезното изкопаемо се движи от 0.30 до 45.80 м (средно за находището 20.80 м). Предвижда се разработване на кариерата на отделни хоризонти по следната последователност:
1. Разкриване и подготовка на запасите
• Отнемане на хумусния слой;
• Откривни работи - разкриване, чрез изземване на откривка;
• Провеждане на мероприятия по насипване и съхранение на хумусния слой, включващи:
− Определяне на площите, върху които ще се депонира хумусния слой;
− Същинско насипване на обемите хумус;
− Мероприятия по съхранение на хумуса съгласно
Наредба № 26 от 1996 г.
− Провеждане на мероприятия по насипване на откривните маси (изветрели и силно напукани варовици), включващи:
− Определяне на площите, върху които ще се депонират откривните маси;
− Същинско насипване на обемите от откривката;
− Провеждане на минно-строителни работи за отделяне на ключови блокове и създаване на разрезни траншеи.


5 2. Добив на суровината
• Провеждане на сондажни пробивни работи за създаване на взривни полета, включващи:
− Зареждане и взривяване на взривните полета;
− Проветряване след взривяването;
− Товарене и транспорт на отбитата скална маса за донатрошаване.
3. Преработка на суровината
• Претрошаване в челюстни и роторни трошачки;
• Сортиране на натрошения материал в две каскадно разположени сита, оборудвани със ситови плоскости с отвори 25, 15 и 5 мм.
• Съхраняване на депа за експедиция;
• Товарене в транспортни средства
Взривни работи
• Предвид отстоянието до с. Мусина няма да се използват масови взривни работи с взривно вещество над 5 тона за едно взривяване.
• На територията на находището няма да се складират взривни вещества и материали.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница