Рег. № Утвърждавам: директор на гд “национална полиция”страница1/6
Дата13.03.2017
Размер0.89 Mb.
#16914
  1   2   3   4   5   6

Приложение 5

Рег. № .............................
УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР НА

ГД “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

ГЛАВЕН КОМИСАР ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

от 17.09.2015 г.

за

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни номера на МПС, преминаващи през зони за контрол в изпълнение проект на ГДНП на тема “Противодействие на престъпления, свързани с трафик на МПС”, утвърден в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Настоящата процедура е част от дейностите по цялостния проект на ГДНП - “Противодействие на престъпления, свързани с трафик на МПС”, утвърден в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Проектът е съфинансиран от тематичния фонд “Сигурност”, създаден на основание на подписаното на 07.09.2010 г. рамково споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


АИС

Автоматизирана информационна система

АМ

АРНМПС


ГДНП

Автомагистрала

Автоматично разпознаване на номерата на МПС

Главна дирекция „Национална полиция”


ЕС

Европейски съюз

ИД

Издирвателна дейност

МПД

Мрежа за предаване на данни

МПС

Моторни превозни средства

НШИС

Национална Шенгенска информационна система

ОДМВР

Областни Дирекции на МВР

РРЛ

Радиорелейна линия

РН

Регистрационен номер

ТС

Технически средства

УРН

ЦНА


ЦРРС

Устройство/а за регистрация на номера

Център за наблюдение и анализ

Цифрови радиорелейни системи 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА.

Системата за автоматично разпознаване на регистрационни номера на МПС преминаващи през определени зони за контрол на територията на страната, се изгражда на две нива:

ЦЕНТРАЛНО – Център за наблюдение и анализ (ЦНА), разположен в сградата на ГДНП – гр. София.

ТЕРИТОРИАЛНО – Разполагане на технически средства за контрол съсредоточени в зони с концентриран трафик на МПС, включващи следните обекти (точки за контрол): • АМ „Тракия“ – км. 110 (Опорен пункт „Автомагистрали“ АД);

 • АМ „Тракия“ – км. 14 (Опорен пункт „Автомагистрали“ АД при гр. Нови Хан);

 • АМ „Хемус“ – км. 12 (Централна база на „Автомагистрали“ АД при село Елешница);

В определените на териториално ниво зони за автоматизиран контрол се монтират специализирани технически средства (ТС), осъществяващи автоматично заснемане и разпознаване (идентификация) на регистрационни номера (РН) на преминаващите МПС във всички пътни ленти (основни и аварийни) и допълнителни технически средства (ТС) за обзорно видеонаблюдение.

Данните, свързани с МПС, се съхраняват локално в буферна памет и се изпращат в реално време в ЦНА, чрез изграждане и използване на комуникационна преносна среда (радиорелейни мрежи: тип точка – точка и/или точка – много точки; съществуваща оптична връзка) както следва: • За обект АМ „Тракия“ – км. 110 (Опорен пункт „Автомагистрали“ АД) – изграждане на радиорелейна свързаност до ОД на МВР – гр. Пловдив и използване на съществуваща оптична връзка до гр. София;

 • За обект АМ „Тракия“ – км. 14 (Опорен пункт „Автомагистрали“ АД при гр. Нови Хан) - изграждане на радиорелейна свързаност за присъединяване към ЦНА;

 • За обект АМ „Хемус“ – км. 12 (Централна база на „Автомагистрали“ АД при село Елешница) - изграждане на радиорелейна свързаност за присъединяване към ЦНА.

В реално време към ЦНА се изпращат идентифицираните регистрационни номера на МПС и се извършва автоматично проверяване на регистрационни номера, разпознати като чужди (без българските регистрационни табели) от камерите в АИС ”ИД-НШИС” – ИД, НШИС и Интерпол и в база данни/файл, съдържащи списъци с МПС, представляващи оперативен интерес. Българските регистрационни номера се проверяват в списъците съдържащи МПС, представляващи оперативен интерес и при техническа възможност и в АИС ”ИД-НШИС” – ИД, НШИС и Интерпол.

При установяване, че идентифицираната рег. табела и/или МПС се издирва или е обект, представляващ интерес за полицейските органи, системата генерира алармено съобщение в ЦНА.

Постъпилата на централно ниво информация (снимков материал и текст) от инсталираните на териториално ниво крайни устройства (видеокамери и устройства за автоматична идентификация на регистрационни табели на МПС) се записва и се съхранява минимум 12 месеца в съответните структурирани масиви (база данни) в ЦНА.

Изградените работни места в ЦНА освен за анализ на информацията и получаване на сигнални съобщения, служат и за администриране и мониторинг на отделните компоненти на системата, архивиране на данните, извършване на справочна дейност и др.

За всеки от по-горе посочените обекти се изготвя пълна проектна документация, съгласно съществуващото българско законодателство.


Общи изисквания, на които трябва да отговаря системата:

 • Да извършва автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни номера на МПС;

 • Да извършва автоматично проверяване на регистрационни номера, разпознати като чужди (без българските регистрационни табели) от камерите в АИС ”ИД-НШИС” – ИД, НШИС и Интерпол и в база данни/файл, съдържащи списъци с МПС, представляващи оперативен интерес. Българските регистрационни номера се проверяват в списъците съдържащи МПС, представляващи оперативен интерес и при техническа възможност и в АИС ”ИД-НШИС” – ИД, НШИС и Интерпол.

 • Системата да предоставя високо качество на постъпващата от крайните устройства и системи, информация - снимков материал, видео и текст;

 • Да гарантира автоматизирана обработка на постъпващата информация в реално време и извличане в реално време на определените алармени събития;

 • Да гарантира непрекъснат запис и архивиране на постъпващата от крайните устройства и системи информация в индексирани масиви с осигурена възможност за последващо търсене;

 • Видеоинформацията от обзорното видеонаблюдение да се съхранява в локална дискова система (реализирана според техническото решение на УЧАСТНИКА) за период не по-малко от 1 месец, в точките за контрол, като се осигури достъп за преглед до „живо“ видео и видеозаписи от ЦНА;

 • Системата да е от отворен тип и да се осигури възможност за скалируемост. АИС-ЦНА да поддържа отворен интерфейс за бъдещо разширяване;

 • Да осигурява защитеност на съхраняваните и пренасяните данни;

 • Техническите средства, с които ще се изгражда системата и преносната комуникационна среда (радиорелейното оборудване, антенно-фидерните системи и др.) да са включени в производствените листи на производителя към момента на доставката, да бъдат нови и неупотребявани;

 • Да разполага с механизъм за генериране на доклади на база алармени събития;

 • Да се осигури възможност за въвеждане на допълнителни параметри по алармени събития;

 • Да позволява инсталиране на последни актуални версии на хардуерните и софтуерните компоненти;

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши пълна инсталация, конфигуриране, настройване, тестване и пускане в експлоатация на системата като цяло, включително всичките й хардуерни и софтуерни компоненти;

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извършва за своя сметка настройки и промени по специализирания софтуер в рамките на гаранционния срок с цел достигане на пълна функционалност и производителност на системите, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или при настъпване на изменения в нормативната уредба;

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изходните кодове (програмен код, скриптове и други) на всички разработени от него софтуерни модули и техните версии в процеса на разработка, както и подробна документация описваща работата им и необходимите им настройки;

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да дефинира, множество от параметри на системата с измерим приложен ефект, чрез които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да верифицира достигането на заложените експлоатационни характеристики и резултати от функционирането на системата.

 • УЧАСТНИКЪТ се задължава да докаже документално на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че изискванията на еквивалентните стандарти или другите удостоверителни документи съвпадат с изискванията на основния стандарт, заложен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обхватът на представените от УЧАСТНИКА други доказателства трябва да отговаря напълно на предмета на поръчката;

 • Избраният УЧАСТНИК е задължен да разработи проект на системата, който да бъде предложен за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 • Системата да изпълнява проверка в базите данни на АИС „ИД-НШИС” – ИД, Н.ШИС и Интерпол, чрез механизъм за формиране на заявка/и и получаване на резултат от извършена справка, описанието на които ще бъде предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след сключване на договора;

 • АИС-ЦНА следва да бъде приета в съответствие с действащата вътрешно-нормативна база в МВР;

 • Системата да осигурява:

- пренос на генерираните от УРН данни (снимки и метаданни) в реално време до (ЦНА), по гореописаната за проекта комуникационна преносна среда;

- проверка в база данни и във файл, съдържащи списъци с МПС, представляващи оперативен интерес;

- справочна дейност върху събраните данни;

- да се гарантира непрекъснат режим на работа на системите в ЦНА.


Общи изисквания към конструкция и монтаж на Устройства за регистрация на номера (УРН), както и към крайните технически средства за обзорно видеонаблюдение:

 • УЧАСТНИКЪТ да предвиди изграждане на портални рамки или друг вид съоръжения, при монтажа на които да се спазва разстоянието до ръба на настилката и да бъдат предвидени еластични огради до бетоновите фундаменти за обезопасяване на изградените метални стълбове. Монтажът да се извърши съгласно действащата в страната нормативна уредба. За разположените в обхвата на пътя портални рамки, метални стълбове и др. да се спазва минималната височина над пътя, определена с нормите за проектиране на пътища;

 • Всички опорни конструкции, монтажни арматури и структурни компоненти да са защитени от корозия;

 • Монтажът на УРН и крайните ТС за обзорно видеонаблюдение, трябва да бъде извършен съгласно крайните обекти на разполагане (точки за контрол). При наличието на евентуални проблеми при монтажа на УРН на предвиденото място, монтажът да бъде извършен в най - близкото подходящо място, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. УЧАСТНИКЪТ може да предлага по-целесъобразни решения по своя преценка, като ги съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 • УЧАСТНИКЪТ да предостави детайлна техническа информация относно инсталирането на УРН и на крайните ТС за обзорно видеонаблюдение;

 • Инсталацията на УРН да осигурява защита от достъп в тях на влага, прах, насекоми и гризачи;

 • УЧАСТНИКЪТ следва да изготви и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ типов конструктивен проект за УРН и крайните ТС за обзорно видеонаблюдение, като се съобрази с габаритите на пътните платна в точките за контрол;

 • Да се предвидят мерки за мълниезащита в съответствие с приетите стандарти в тази област.


II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТАна артикула

Спецификация

Количество,

мерна

единица

Забележки и коментари свързани с документацията

1

Точки (обекти) за контрол на номера на МПС.

В точките за контрол на регистрационни номера с инсталирани технически средства – Устройства за регистрация на номера (УРН) се извършва автоматична идентификация на регистрационните табели на всички преминали МПС в обхвата на всички пътни ленти (основни и аварийни).3 бр.
1.1

Автоматизирано заснемане и разпознаване на номерата чрез обработка на информация в реално време.1.2

Ефективност на детекция на МПС: УРН да извършват детекция на не по-малко от 95% от всички преминали МПС при променящи се светлинни условия във всяко време на денонощието. Ефективността да бъде доказана с резултати от проведени тестове в реални условия;1.3

Ефективност при разпознаване на номера на МПС: по-висока от 95% за български регистрационни табели, 75% за регистрационни табели от ЕС и държави, съседни на Република България, при скорост на движение на МПС до 250 км/ч;1.4

Разделителната способност: да е достатъчна, за да позволява автоматично разпознаване на номера на МПС за всяка контролирана пътна лента;1.5

За всяка контролирана пътна лента (основна и аварийна) да бъде предвидено самостоятелно УРН, разположено над наблюдаваната пътна лента с цел максимална ефективност на автоматичното разпознаване и избягване от закриване от високи МПС;1.6

Възможност за едновременно разпознаване на всички регистрационни табели на МПС в полезрението на УРН;1.7

Запис за местоположение: да се осигурят GPS координати във файловете за документиране на преминаване на МПС;1.8

Сериен номер на техническо средство: УРН да осигурява сериен номер на техническо средство във файловете за документиране на преминаване на МПС;1.9

Комуникационна свързаност с ЦНА: УРН да осъществяват връзка с ЦНА за пренос на файловете с документираните преминавания на МПС при използване на описаните в т. 6 цифрови радиорелейни системи, а за инсталираните на обект АМ „Тракия“ – км. 110 и използване на съществуваща оптична връзка от ОД на МВР – гр. Пловдив до гр. София. При необходимост от допълнително активно и/или пасивно оборудване (медия конвертори и др.) за осъществяване свързаност между двете комуникационни мрежи в ОД на МВР – гр. Пловдив (радиорелейна и оптична), както и в междинните и/или крайни комуникационни точки на МВР в гр. София, същото се доставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е за негова сметка.1.10

Права за достъп до настройките на УРН: потребителски нива за достъп до настройките: потребители и администратори;1.11

Сигурност на информацията: УРН да осигуряват защитено предаване на цифровите изображения;1.12

Защита от промяна на изображенията: УРН да осигуряват цифров подпис на изображенията;1.13

Статистическа информация: за оценка на трафика и на ефективността на АРНМПС от Техническите средства (ТС), УРН автоматично да генерират статистическа информация за прочитане на номерата на преминалите МПС спрямо всички детектирани такива в категории като: разчетени номера, неразчетени номера, МПС без номера и други статистически данни;1.14

Температурен обхват на работа: от - 25°С до + 50°C;1.15

УРН да са пригодени за работа на открито;1.16

Самовъзстановяване при възстановяване на основното електрозахранване: ТС трябва автоматично да възстановява пълна функционалност при възстановяване на отпаднало захранване;1.17

Резервираност на захранването: да осигурява непрекъсната работа в точката за инсталация при отпадане на основното захранване за период необходим за автоматичен Back-Up на данните. Да изпраща алармен сигнал в ЦНА при отпадане на основното захранване.2

Фиксирана IP камера (крайно ТС, независимо от УРН) на системата за обзорно видеонаблюдение по направление (в посока приближаващ и/или отдалечаващ се трафик) на трафика.

минимум

6 бр.*Минимални изисквания:2.1

IP камера за обзорно видеонаблюдение, тип “Ден/Нощ“, независима от УРН.2.2

IP камерата да предоставя цветни изображения при минимална осветеност от 0.2 lx и монохромни изображения при осветеност 0.08 lx, без необходимост от допълнителна подсветка.2.3

IP камерата да поддържа минимум следните стандарти за видеокомпресия: H.264, M-JPEG/ JPEG.2.4

IP камерата трябва да е оборудвана с мрежов интерфейс тип:

10 BASE-T/100 BASE-TX (RJ-45).

2.5

IP камерата да генерира множество едновременни (най-малко 2) видео потоци в H.264 и M-JPEG/JPEG, резолюция 1080p при скорост минимум 60 кадъра в секунда (60Hz режим) или 50 кадъра в секунда (50Hz режим), с индивидуално конфигурируеми честота на кадрите и широчината на лентата с цел максимална гъвкавост при конфигуриране на пренасяните изображения. Възможност за задаване на региони на интерес.2.6

IP камерата да е съвместима със спецификацията на ONVIF Профил S.2.7

IP камерата да предоставя подобрено нощно виждане чрез увеличаване на IR чувствителността, посредством автоматично превключване на моторизиран IR филтър от цветен в монохромен режим при слаба светлина2.8

Да се използва допълнително IR осветление за ефективна осветеност не по-малка от 30 метра.2.9

IP камерата да дава възможност за едновременно свързване както към PoE, така и към 12 VDCи/или 24 VAC захранване.2.10

IP камерата да поддържа локално съхранение на видео информация в размер на минимум 32 Gb.2.11

IP камерата да притежава минимум 1 вход за алармен сигнал, 1 алармен изход и комуникационен порт от тип RS-232 или RS-422 или RS-485, чрез който да се осигури възможност за реализиране на произволни сценарии спомагащи охранителните функции на системата.2.12

IP камерата да предоставя различни нива на потребителска парола и съхранение на SSL сертификат за използване с HTTPS с цел гарантиране сигурността при достъпването й.2.13

IP камерата трябва да поддържа синхронизация на дата и време от NTP сървър гарантиращи единното време в цялата система.2.14

IP камерата да се инсталира в кожух за външен монтаж със следните минимални параметри:

 • Корпус и шаси изработени от антикорозионни материали;

 • Ниво на защита: IP 66 или еквивалент;

 • Слънце-защитен капак;

 • Нагревател и вентилатор, осигуряващи работна температура на камерата от

- 25°С до + 50°С.

минимум

6 бр.*

Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница