Рег. №93-00- /13. 09. 2012 г. Запитване за офертаДата14.01.2018
Размер34.01 Kb.

Рег. №93-00- /13.09.2012 г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОтносно: Доставка на дизелгенератори.

І. ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА:

1. Съгласно Техническо Задание - Приложение 1 към настоящето – 3 стр.


II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА.
Техническата част на офертата е задължително да съдържа информация за:
1. Качество и произход на продукта:

2. Количество на доставката: по приложена спецификация без цени.

3. Франкировка: DDP склад на купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2010).

4. Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка и пуск в експлоатация. При авансови плащания се изисква банкова гаранция от страна на доставчика.

5. Гаранции – в месеци /моточасове/ в работа – минимум 24 месеца.

6. Срок на доставка: моля посочете.

7. Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони.

8. Референции: участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 10 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail./ за извършване на аналогични доставка през последните 3 години.

9. Фирмени документи

9.1. Регистрация по БУЛСТАТ.

9.2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата. Финансов отчет, заверен от ескперт счетоводител, за последната финансова година;

9.3. Декларация, подписана от едноличния търговец, съответно членовете на управителния орган на участника, че участникът:  • Не е лишен от правото да упражнява търговска дейност,

  • Не е в процес на ликвидация,

  • Не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност,

  • Няма регистрирани данъчни нарушения,

  • Не е осъждан за банкрут

  • Няма неплатени данъци и такси към държавата,

  • Ще спазва общо-фирмените изисквания на «Асарел Медет» АД по отношение на конфиденциалност на информацията, до която ще има достъп.

10. Участниците следва за представят документ за оторизация, представителство или дистрибуция.

11. Валидността на офертата: следва да бъде минимум 3 месеца след подаването й.

12. При извършване на монтажа и пуска на генераторите доставчикът следва да изпрати свой представител за осъществяване на супервайзорски контрол. Пускът в експлоатация се осъществява с подписването на протокол за успешно преминали 72-часови проби по методика, предложена от доставчика и съгласувана от възложителя.

ІІІ. ТЪРГОВСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА.
Участниците следва да предложат цени съгласно т. I от запитването за оферта.
ІV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

1. Принципа за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя, с най-ниска цена за единица гаранция при изпълнение на всички технически изисквания по ТЗ.


V ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Ръководител направление „ВО, Мониторинг на решенията и ИСУ” се представя само в запечатан плик в Деловодството на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище, не по-късно от 16.00 часа на 04.10.2012 г., като Търговските условия /раздел III/ са запечатани в отделен /втори/ плик с надпис „Търговски условия” вътре в големия плик с Техническите условия /раздел II/.

Върху запечатания плик с офертата, получена в деловодството на „Асарел Медет” АД или по пощата, изискваме да се поставят надписите „Оферта за доставка на дизелгенератори.” и „Да се отвори само от определената за целта комисия” и обозначен на плика подател.
VI. ОФЕРТИТЕ СЕ КЛАСИРАТ САМО В ЕДИН КРЪГ.
1. Създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответния партньор се прекратяват.
2. За допълнителна информация:

По търговски въпроси- Пламен Терзиев, тел: 0357 60356, e-mail: pterziev@asarel.com;

По технически въпроси- инж. Ангел Шишков, тел: 0357 60 581, e-mail: ashishk@asarel.com.

Крайният срок за предоставяне на офертата, съгласно изискванията е 16.00 часа на 04.10.2012г.
С уважение:

Специалист Доставки: Пл. Терзиев ................................

Експерт Търговия: А.Бабачев.................................

Ръкъководител отдел Д и Л: инж.П.Паланкалиев..................................

Директор Развитие: инж. Ек. Станчева................................

Ген. Директор: инж. Д. Николов............................Прокурист: икн.Ив.Дончев.................................


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница