Регионален фонд за развитие на източна македония и тракия «Предлагане на експертни услуги»Дата13.09.2017
Размер188.07 Kb.
РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ«Предлагане на експертни услуги» за реализация на дейност «Развитие на обща стратегия за третиране на трафика», по проекта «A Way To-Gather: Construction of the road Zlatograd (Border-crossing Point “Zlatograd”) – Thermes – Xanthi / ZLATEX’/ Конструкция на пътя Златоград-Термес-Ксанти»
Септември

2012

Документ за общата стратегия за трафика
Издание1.0

Трансевропейска консултантска фирма по транспорт, развитие и информатика А.Д.- TREDIT S.A.

Вриулон 78Γ & Κ. Κараманли № 40, 55132 Θεσσαλονίκη

Τел.: 2310 478.370-3, Fax: 2310 478.432

e-mail: tredit@tredit.gr
ГЛАВА 2: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПЪТНА КАРТА
  1. Какво представлява стратегическата пътна карта1

Една обикновена даденост, която се прилага при дългосрочно програмиране е създаването на пътна карта, сочеща пътя към бъдещето. Пътните карти и процедурата по създаването им представляват изключителни комуникационни инструменти за резултатната свръзка на стратегически функции, на опитите за сътрудничество и оперативните проекти. Но аз да бъдат успешни, пътните карти трябва да имат за цел правилната ситуация, да включват подходящи институции и да включват до определена степен подробности. Бизнесменската форма на пътната карта се основава съответно на картите, които ползваме при пътуване.


Както точно една карта ни показва точката на тръгване и точката на пристигане, така и пътната карта ни показва алтернативните пътища, които можем да поемем, какъв избор имаме и ни помага да разберем на време евентуалните пречки за да успеем да достигнем до целта. Определението на стратегическата пътна карта е следното:
Пътните карти са механизми, които дават възможност на институциите (организации), фирми и др. да представят силните си моменти, качествата, технологиите и необходимите възможности за да преодолеят бъдещите изисквания на пазара. Процедурата за съставяне на пътна карта е средство за свързване на визията, на принципите и целите с дейности от стратегически характер, необходими за постигане на поставените цели.
Пътните карти описват една «дестинация» в определен момент от време, както и «спирките» по трасето на пътя, съединяващи маршрутите със следните «пътеки»:


 • Активни мерки необходими за да бъдат постигнати «предназначенията»

 • Взаимно възвействие на «стъпките»

 • Алтернативни «маршрути» за подобряване на съществуващите средства и минимализиране на риска  1. Процедура по създаване на пътна карта

Развитието на една пътна карта представлява процедура състояща се от четири стъпки:
 1. Предварително проектиранеq подкрепящи действия, определяне на рамката, на визията и на целите

 2. Развитие – създаване на пътна карта

 3. Дейности за проследяване и реализиране на пътната карта

 4. Фаза на актуализиране, тъй като крайната пътна карта не е «статичен» документ.

Някои основни моменти, които трябва да се вземат пред вид при процедурата за създаване на пътна карта са следните:  • Задоволително понятна нуждата за създаване на пътна карта

  • Намиране на човек с визия

  • Основна група от хора, които ще определят рамката

  • Ориентация, основана на съществуващите нужди

  • Избор на подходящи технологии и инструменти / услуги

  • Определяне на конкретни граници

  • Включване на основните «играчи» (stakeholders)

Независимо дали става въпрос за създаване на една пътна карта от самото начало или заздравяване на съществуващи частични карти, най-подходящият начин, определящ стартирането е една работна среща(workshop). Създаването на една пътна карта е един инструмент, основаващ се на сътрудничество и като такова предполага съвместна дейност.  1. Създавайки една пътна карта

Организацията по съдаване на пътна карта трябва да започне с визия, мисия и стратегически преглед на «региона», който предстои да се картографира. Така се създава пътна карта на възможностите, които в същност представляват описание на стъпките, (включително алтернативни маршрути и решения) необходими за постигането и реализирането на бъдещите цели.


За създаването на пътната карта ще трябва да бъдат определени дейностите, евентуално необходимата технология и кризисните дати и всичко това заедно ще даде информация за анализиране на съществуващите «празноти», на възможностите и връзките, които ще доведат до успех. Резултатите от процедурата са контурите на проектите, на дейностите и на процесите, водещи към бъдещето.
В следващата фигура са обозначени графично всички нива за съдаване на пътна карта
  1. Реализирайки една пътна карта


Резултатът от фазата на развитие на пътната карта, ще доведе до фазата на реализация. Много организации смятат, че процесът на реализация достига до един край в определен момент. Но както един стратегически проект никога не финализира и никога не е статичен, точно така и една стратегическа пътна карта не свършва никога.

  1. Актуализирайки една пътна карта


Стратегическата пътна карта за да е успешна трябва да се актуализира. Пътната карта ще трябва постоянно да отговаря на въпроси, които от своя страна ще са базата за оформяне на предложения за бъдещи действия. Пътни карти, кито не включват тази процедура, се превръщат в самоцел, нямат визия за бъдещето и не предлагат никаква подкрепа в центровете за вземане на решения на организацията.


ГЛАВА 3: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПУБЛИЧНАТА ДИСКУСИЯ
  1. Организиране на публично мероприятие в Гърция

В рамките на договорените задължения бе и организиране на публична дискусия на проекта «Проект за развитие на обща стратегия за трафика» с участието на институции и организации от региона, така че да бъде създаден документ- пътна карта за обща стратегия за трафика в региона на проекта.


Публичното мероприятие бе реализирано на 5 септември 2012 година в заседателната зала на Регионалната управа Ксанти по покана на заместник Регионалния Управител г-н Ф Каралидис. За навременното информиране на участниците, бе раздадено на български език резюме на резултатите от проекта, Приложение А от настоящото изложение, както и презентацията под формата на power point.
Презентацията на резултатите от проекта направи от страна на Консултанта г-н А. Бизакис, Управляващ Директор на TREDIT S.A. и консултант на проекта

  1. Основни моменти от дискусията

Участието на представители на институции и организации от двете страни на трансграничния регион бе впечатляващо. Участваха също така представители на местното самоуправление, Търговските палати, Полицията и др.


Следват основните момента от дискусията:

 • Съществува явна тенденция за промяна на пътуванията с туристическа цел, от посока Черно море, към туристическите дестинации на Бяло море.

 • Съществува отлично сътрудничество на полицейските органи на граничния пункт.

 • В региона има много и важни археологични местности, които привличат постоянно все повече посетители.

 • Трафика на моторните превозни средства пресичащи гранично пропускателния пункт Агиос Констандинос е голям и все повече се увеличава в пикови дни, уикенда и празниците. Общо натовареността (вход-изход) за 2010 година, според данни, дадени от Директора на Гранична Полиция Агиос Констандинос възлиза на 425 коли на ден, за 2011 година на 590 автомобила / дневно, а през уикенда възлиза на 800 – 1000 автомобила / дневно. Отбелязаната натовареност (от българска страна) е доста по-висока от предполагаемата и приета цифра, направена от Консултанта на проекта. Отбелязва се, че Консултантът от една страна не е имал на разположение тези данни (гръцката страна не описва натовареността), а от друга страна- предвижданията за трафика, представени в проекта се отнасят за бъдещо време и по-конкретно за 2015 и 2030 година, когато е прието, че ще бъде пуснат вертикалния коридор Ксанти Ехинос, който се очаква да поеме голяма част от движението на автомобили. Бе решено, че Консултантът ще разгледа дадените данни за трафика и ще ги вземе в предвид при създаването на пътната карта.

 • Контрабандната търговия на гранично- пропускателния пункт е активна. Контолът и от двете страни на границата е постояннен и резултатен. По конкретно контрабандните стоки, които се пренасят с голяма честота са цигари и алкохол.

 • Има желание за сътрудничество на извънгадския транспорт КТЕЛ със съответната агенция в България, с цел учредяването на обща транспортна фирма за обслужване на жителине, които искат да пътуват в трансграничния регион с обществен транспорт.

 • Областният Управителят на Смолян се ангажира да организира среща за контрабандната търговия с цел координиране на действията на двете страни на ниво Министри.

В притурка Б е представена дискусията. Протокол
  1. Актуализиране на предвижданията за трафика в трансграничния регион.

За процедурата по оценяването на бъдещия трафик за годините-цели 2015 и 2030 в трансграничния регион, Консултантът използва проучването за целесъобразност на вертикалния коридор Ксанти-Ехинос на магистралата Егнатия одос. Отбелязва се недостиг на данни за трафика, тъй като гранично пропускателния пункт е сравнително наскоро открит (през 2007 година) и не се водят сведения за преминаващи автомобили (няма задължение или не се предвижда) от гръцка страна.

В рамките на обществения дебат бяха представени данни за днешното ниво на преминаванията на автомобилите от граничния пункт Агиос Констандинос от българска страна, които са много по- повишени от оценката за днешното състояние която имаше Консултантът като устна информация по време на огледа в региона. Въз основа на новите данни през 2011 година дневно преминават границата (главно лични автомобили, като камиони и автобуси не пресичат граничния пункт поради геометрията на релефа) 600 автомобила, а съществено увеличение се отбелязва през уикенда и особено през летния период, но и по време на празници и почивни дни.

Повишеният трафик се дължи на много фактори, като най-важните са следните: • отбелязаният на последък «завой» на туризма от региона на Черно море към гръцкото крайбрежие

 • икономическото състояние в Гърция, което кара доста гръцки граждани да посещават България за пазар на стоки и услуги

 • съществуването на особености в широкия крайграничен регион като минерални извори, ски-център, археологически местности, които предизвикват интереса на посетителите по двете страни на границата.

Евентуално същите фактори ще продължават да са в сила, а защо не и да бъдат увеличени през следващите години, особено ако бъдат направени координирани усилия от двете държави за засилване на трансграничния трафик.

Предвижданията за трафика в трансграничния регион за бъдеще са направени при условие, че ще бъде пуснат новият коридор Това във всеки случай ще доведе до «понижаване» на ролята на съществуващото гранично преминаване при Агиос Констандинос във връзка с новия коридор, поради предвидените по-добри геометрични характерни качества и съседството му със съществуващата връзка.

Въз основа на новите данни за днешното натоварване на движението, Консултантът премина към актуализиране на предвижданията за трафика през гранично-пропускателния пункт на Агиос Констандинос за 2015 и 2030 година. Отбелязва се, че отклонението по отношение на трафика, изчислен въз основа на дадените данни е сравнително малко и по-конкретно около 25%, тъй като средното дневно годишно движение на автомобили в съществуващия граничен пункт Агиос Констандинос за 2012 година (базова година на анализите) бе оценено, че възлиза на 454 превозни средства, въз основа на дадените данни за 2011 година действителните величини отговарят на 600 превозни средства на ден (натоварване, което обаче не отговаря на средното дневно годишно движение, понеже не бяха дадени данни за разпределяне на натовареността по години.)

В тази рамка и имайки пред вид динамиката на трансграничния регион и ролята, която може да играе в бъдеще (даже и след функционирането на коридора Ксанти-Ехинос от магистралата Егнатия одос), предвиденият трафик на гранично- пропускателния пункт Агиос Констандинос се очаква през 2015 и 2030 година да доближи 200 и 380 автомобила съответно дневно.ГЛАВА 4: СТРАТЕГИЧЕСКА «ПЪТНА КАРТА»
4.1 Визия и Цели на Пътната Карта

Гранично-пропускателният пункт Агиос Констандинос е сравнително нова връзка между Гърция и България, който допринесе значително за регионалното развитие, за туризма и пътниковия транспорт в региона и то не само в неговия обсег.


Основна цел на стратегическата пътна карта е по-нататъшното засилване на ролята на гранично-пропускателния пункт с фокусиране върху обществения транспорт , защото:


 • Трансграничното сътрудничество в областта на обществения транспорт е необходимо, имайки предвид регионалното месторазположение на крайграничните селища и всекидневните нужди (работа, увеселение и др.)

 • Сътрудничеството представлява инструмент за икономическото развитие на трансграничните региони.

 • Трансграничините транспортни сиситеми насърчават туризма и рекламират даден регион извън националните граници.

 • На края, подобни системи представляват практичната облага от трансграничното сътрудничество на всекидневна основа,/полза, подпомагайки на жителите да се индентифицират с региона на границата.

В същото време трансграничната връзка трябва да обезпечи задоволително ниво на сигурност, не само за тези които ползват тази връзка, но и за икономиката на двата региона. Така, че друга цел на пътната карта е закрилата на трансграничната връзка от явления на контрабанда, на незаконната емиграция и престъпността.


4.2 Рамката

Резултатите от проекта «Проект за развитие на обща стратегия за трафика» както и резултатите от публичната дискусия по този въпрос изтъкнаха следните важни елементи:
 • На лице е намерението на двете страни за постигане целите на пътната карта.

 • На лице е възможност за приемане на плана за действие на най-високо ниво (компетентни Министерства и Общи секретариати).

 • Нужда от взаимна защита и солидарност на двата народа и по-конкретно на двата съседни региона, които в тясна връзка с ЕС търсят източници на финансиране, но и необходимото ноу-хау за постигане на общите цели в условия на дълбока и продължаваща икономическа криза.

 • Пълно съвпадение на мнението на двете страни за значението на конкретния трансграничен пункт за туризма, културата, но и археологическите разкопки на региона, даже и в случай, че други съседни или все още неоткрити пътни коридори отклонят част от предвиденото движение на автомобили.

 • Пълно съвпадение на мнението за цялостото игнориране на контрабандната търговия и престъпността на базата на новите технологии и подходящото следене на движението.

Въз основа на горепосоченото и имайки пред вид, че пътната карта е един развиващ се, «жив» документ, Консултантът предлага проектиране на краткосрочен план за действие за срок от две (2) години с цел скоро да имаме на лице белези на контрол, но в същото време и пряка намеса за подобряващи действия ако възникне нужда.4.3 Дейности за реализиране на пътната карта

Една от първите дейности за реализиране на пътната карта е определянето на опитни и оторизирани лица и от девте страни за сформирането на една Работна група, която не трябва да бъде многочленна и която ще бъде «ядрото» за съставянето и проследяването на пътната кърта.


Някои от компетенциите на Работната група примерно, но не и ограничително са следните:


 • Организиране на срещи, протокол от срещите, действия по заключенията

 • Комуникация с други участници по въпросите на пътната карта, като събиране на данни, търсене на най-добрите практики и др.

 • Избор на най-подходящи технологии и инструменти/услуги за реализирането на картата.

 • Определяне на границите и рамката на реализация

 • Отговорност за реализирането, актуализация и преопределяне на пътната карта, ако това е изискуемо в процеса на реализацията

Първите дейности за създаването на пътната карта се представят както следва:Дейност 1: «Първа работна среща за определяне на целите и анализиране на съществуващото положение- анализ на най-добрите практики от подобни услуги в други страни-членки на ЕС..»

Срок : март 2012

Участници: Представители на двете Областви управи ( примерно технически съветници, специалисти, представители на извънградския транспорт и др. )
Очаквани резултати:

 • Творчески обмен на мнения за описване на проблемите и показателни решения

 • Използване на най-добрите практики- пренос на нау-хау от ЕС- Повечето от проблемите, които днес срещаме ние са решени в някоя друга страна доста години преди.

 • Третиране на промяната (change management) –нуждата двете страни да откликнат на новото положение по най-добрия и най- лесния начин.Дейност 2: «Втора работна среща за съставяне на конкретни предложения за срещата на ниво министри »

Срок: октомври 2012

Участници: Представители на двете Областните управи (примерно технически съветници, експерти от регионалната управа и др.)

Очаквани резултати:

 • Крайна листа с дейности за насърчаване на извънградския транспорт- одобряване на план за сигурност на превоза в широкия регион.

 • Изготвяне на един взаимно приемлив текст като основа за крайния разговор на ниво министриДейност 3: «Среща на ниво министри»

Срок: март 2013

Участници: Висши кадри на областната управа на двата региона/компенентни министри или зам.министри от Гърция и България

Очаквани резултати:

 • Одобряване и насърчаване на дейности за стимулиране на извънградския транспорт и план за сигурност на превозите в широкия регион.

 • Конкретни срокове за дейностите с определяне на компетенциите и инструментите за оценяване на резултатите.

Горепосочените дейности се отнасят основно до първите дейности за определяне на рамката (юридическа, институционна), на ниво сътрудничество на двете страни на ниво организации- държава. Подробното съдържание на пътната карта ще възникне от тези дейности и тогава ще се поставят срокове за необходимите действия.


Консултантът след като проучи най-добрите практики и взе предвид предложенията за стимулиране на обществения транспорт в трансграничния регион, така както са представени в проекта, достигна до заключение, че създаването и функционирането на една гъвкава траспортна услуга е това което е най-подходящо за обществения транспорт в региона на проекта, при всички дадености на съществуващото днес положение. Отбелязва се, че жизнеността, но и най-добрия начин на работа ще се определи от проекта за целесъобразност, който ще трябва да се изготви за тази цел.

4.4 Проследяване и актуализиране на пътната карта


Създаването на пътната кърта и хода на конкретните дейности, не са последните стъпки за успешно проектиране. Изисква се постоянно проследяване на дейностите и по-конкретно :


 • Отбелязване на неудачите, закъснения и други проблеми при реализацията на дейностите

 • Поемане на поправителни действия

 • Актуализиране на пътната карта що се отнася до срокове или даже и целите, ако това се сметне за необходимо

 • Избор на подходящи инструменти за проследимост и «измерване» на последиците и на резултатността от дейностите.

 • Постоянна комуникация между двете страни

 • Информиране на общността и на участващите в проекта за хода и резултатите от дейностите (примерно създаване на един интернетен «discussion forum»)

Действия, които може да следи работната група
Пътната карта е един «жив» текст, трябва да бъде адаптиращ и динамичен, покривайки и разглеждайки постоянно всички параметри за успешна реализация.

Притурка Б:

Протокол от публичната дискусия за създаването на пътна карта за

обща стратегия за трафика

( 5/9/2012, Ксанти)

Протокол от работната среща за създаване на ПЪТНА КАРТА ZLATEX


Ксанти, 5 септември 2012г.

Участници:


 • Заместник регионалният Управител на Ксанти- Ф. Каралидис

 • Кметът на Авдира -В. Цолакидис

 • Кметът на Ксанти -Муркас

 • Кмеът т на Микис

 • Представител на Полицейския участък Ехинос

 • Представител на Търговската и промишлената палата Ксанти- Калфас

 • Кадри на регионалната управа Ксанти

 • Дирекция по старините ( археологическа служба) на регионалната управа Ксанти- Хаджипрокопиу

 • 6-7 Общински съветници и експерти от Община Златоград

 • TREDIT SA – Апостолос Бизакис


Областен управител на SMOLYAN – • Тенденция за shift на движението с обект туризма от Черно море към Бяло море

 • Справяне с контрабандата по всякакъв начин и сътрудничество с гръцките власти.


Кариофилис Бебекидис Техническа служба на регионалната управа Ксанти


 • Какво става с граничния контрол (недостатъчни мерки за сигурност)Отговор от Директора на Гранична полиция в Агиос Констандинос


 • Граничният пункт бе открит през 2007 година и въз основа на Регламент 561 на ЕС полицията извършва контрол ( компетентността ни се ограничава до лицата преминаващи границата)

 • Няма расови или национални различия за извършения контрол от страна на полицейските власти– извършва се качествен контрол, бяха конфискувани през 2010 година 4000 стека цигари от Гърция към България

 • През 2011 броят се увеличи на 9500 стека цигари

 • Бе конфискувана една пушка от България към Гърция, а също така бе конфискуван и голямо количество незаконен алкохол без придружителни документи.

 • Натовареност за 2010- 425 автомобила на ден

 • Натовареност за 2011 -590 автомобила на ден

 • Събота-Неделя 800-1000 автомобила на ден

 • Бяха поискани данните и отговорът бе положителен


Констандинос Малиас (Командир на Полицейския участък на гранично-пропускателния пункт)


 • Потвърждение на данните, дадени от българския колега за дневната натовареност.

 • Отлично сътрудничество с Кмета на Златоград (отпускане на сграда за извършване на контрол на личните документи и създаване на чуство за сигурност у гражданите ( колкото се увеличава движението, увеличават се и други фактори като нужда от полицейски контрол, престъпност)

 • Общо министерско решение за образуване на смесени полицейски патрули за петък, съответно в Гърция и България

 • Отлично сътрудничество с българската полиция

 • Турци (граждани на трети страни) от Гърция към България ( не е позволено преминаването за граждани извън Шенген)


Представители на професионалисти/ търговци


 • Защитници на идеята за откриване на пункта от началото, въпреки отрицателните гласове. Извратени явления като контрабандата (въпреки усилията на Регионалната управа да отстрани това явление) могат да бъде игнорирани

 • Вертикалният коридор Ехинос евентуално да не бъде финансиран поради невъзможност на централното правителство

 • Създаване на интернетен възел за насърчаване на туризма, обмен на ноу-хау и др.

 • Възможност да бъде преодоляна кризата с помощта на местното самоуправление и други участващи институции.


Заместник Кмет на Златоград


 • Много важна трансграничната връзка, независимо дали ще има още такива.

 • Консултантът да вземе през вид нашите коментари


Дирекция по археология (Хаджипрокопиу)


 • Релеф на Митра Тавроктонос (бълг. убиващ бик) (скална рисунка от Римската епоха) свързана с култа към Митра (слънце) и е свързана с присъствието на римска войска- все повече увеличаващ се туристически интерес

 • Археологически музей в Авдира – удължаване на роботното време за увеличаване на посещаемостта

 • Археологическите разкопки са затворени от 2011 година по решение на Министерството на Културата поради липса на пазачи.

 • Археалогическата местност е включена в Единния план за регионално разво

Представител на Полицейската служба в Златоград

 • Основна цел е сигурността на жителите


Заместник Регионален Управител Фотис Каралидис


 • Извънградския танспорт КТЕЛ има намерение да учреди транспортна фирма (в сътрудничество със съседната страна)

 • Експлоатация/трафик на деца за просия ( нов проект INTERREG за защита на тези деца в сътрудничество с фирмата «СТИРИКСИ» , която функционира в Ксанти.

 • Незаконна търговия- справяне в рамките на закона, определени от държавата, с контролни патрули, работещи в първите километри при влизане в страната, както и на пазара, където се продават стоките в тежест на предприятията и магазините в региона, с произход не само от България, но може би от Китай и други страни.

 • Доста конфискувани стоки при Ехинос, Глафки, Меливия, близо до границата на Агиос Констандинос, факт, който говори, че са внесени през граничния пункт.

 • Жалби за търговия с дърва за огрев на дребно ( явно забранена дейност) с документ на стойност 80 лева ( да изсечем горите на България !! – каза в хумуристичен тон)

 • Регионалната управа ще закупи в най-скоро време сглобяема къщичка за органите по опазването на границата.

 • Предстояща среща с Министъра за развитие с главна тема на разговор борба с контрабандната търговия – смята се, че загубата възлиза на 40 милиарда евро на година от незаконна търговия- решимост за преодоляване на този въпрос

 • Поставяне на метални решетки по склоновете на планината (на определени места с висока опасност) за ограничаване на свлачища (както в местността Темби)

 • Коридорът ПЛОВДИВ-РУДОЗЕМ-ЕХИНОС-КСАНТИ след 5 години ще бъде риалност (8.3 милиона евро финансират 4 проекта за този коридор – проект в развитие (възложени са) – участък Зминти- Ехинос през 2014 година обявяване на търг за конструкцията.Областен Управинел на Смолян


 • Поиска разбирателството на търговското съсловие в Ксанти поради развитие на контрабандната търговия.

 • Ангажираност за организиране на съответна среща за координиране на действията на ниво министри на двете страни.

Приключване на работната среща от Заместник Регионалния Управител с подтик към Консултанта да вземе предвид мненията на двете страни. !!
1 David Smith : Strategic Roadmaps, A white paper by Technology Futures Inc.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница