Регионална инспекция по околната среда и водите – велико търновоДата31.03.2018
Размер34.54 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на Драгомир Димитров Балкански с. Сенник, община Севлиево за инвестиционно предложение за „Преустройство на цех за месопреработка в цех за производство на хранителни добавки“ в УПИ I, кв. 159 по плана на гр. Севлиево, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Севлиево и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация основната цел на ИП е преустройство на съществуваща производствена сграда в цех за производство на хранителни добавки. ИП обхваща УПИ I, кв. 159 по плана на гр. Севлиево, който попада в (Пп) Предимно производствена устройствена зона, съгласно действащия подробен устройствен план на града. Общата му площ е 638 м² и е собственост на възложителя.

Производственият процес включва доставка на суровини, термообработка в автоклави, охлаждане на полученият хидролизиран разтвор, утаяване.

В следствие на хидролизния процес мазнините се разслояват, което позволява те да се отделят. На следващ етап се извършва подгряване и моментно изсушаване на полученото вещество в разпръсквателна сушилня. Получената суха смес е със 90-95% съдържание на белтъчини. С четворно шнекова бъркалка се извършва смесване на сухата смес /белтъчини/ с добавъчни субстанции – джинджифил, женшен или техни заместители/. Хомогенизираният продукт се пакетира в опаковки, претегля се и се запечатва. Етикира се и се маркира датата за срок на годност и партиден номер с опаковъчна машина.

Захранването с вода и електроенергия ще се осъществи от съществуващия водопровод и електропреносна мрежа.

Битовите отпадъци ще се третират в съответствие с местното сметосъбиране в района. Отпадъчният материал от автоклавите и мазнините от хидролизата ще се събират и изнасят от обекта през изхода за отпадъци. Предвижда се да се съхраняват в хладилна камера до извозването им по предназначение.

Отпадъчните води ще се заустват в съществуващо отклонение на градската канализационна мрежа.

Инвестиционното предложение по същество предвижда преработка, по описаната по-горе технология, на отпадъци от животински произход с цел получаване на продукт предназначен за консумация от хора. Крайният продукт ще бъде опакован, пакетиран и етикеритан с цел разпространение в търговската мрежа. В тази връзка се счита, че ИП попада в обхвата на т. 7 „Предприятия в хранителната промишленост“, буква „б“ – „пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС (последни изм. – ДВ. бр.12 от 2017 г.) и подлежи на преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Предвид местоположението на площадката и характера на предвидените дейности е необходимо да се обърне внимание върху възможния риск и степента на въздействие върху човешкото здраве.


IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр.94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположените защитени зони са BG0000618 „Видима” и BG0000275 „Язовир Стамболийски”, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.). за опазване на природните местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба, РИОСВ – Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС./отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 04.08.2017 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница