Регионална инспекция по околната среда и водите – велико търновоДата09.04.2018
Размер35.01 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на ЗП Руси Захариев, с. Джулюница за инвестиционно предложение за „Инсталиране на микро турбина до 20 kW за производство на електрическа енергия, без отклоняване на води от водното течение на р. Златаришка, в землището на с. Джулюница, общ Лясковец“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

От представената информация, може да се обобщи следното:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на руслов МВЕЦ с водна турбина до 20 kW в лявата част на съществуващ бент на река Златаришка. Цел на ИП е генерираната електроенергия, частично да покрива консумацията на електроенергия в семейната ферма за отглеждане на кокошки. Турбината ще се монтира на кота преливник на бента 68, 12 и кота дъно река след бента – 65,05.

Микро турбината ще се монтира в бетонов контейнер, който ще се вгради в преливника на съществуващия бент, между лявата крилна стена и разбития и прекъснат стар рибен проход. Пред бетоновият контейнер се проектира водовземен отвор с груба решетка, открит правоъгълен канал с таблен затвор и входна камера пред турбината.

Бетоновият контейнер ще се проектира от две части – входна камера с дифузор към входната тръба пред турбината и машинно помещение за технологичното оборудване, затворено с херметична врата.

При тази реконструкция на бента ще се изгради нов рибен проход, който ще се изпълни като поредица от свързани преливаеми малки басейни и потопени дънни отвори, с цел осигуряване на миграционен коридор през преливника на бента. Старият рибен проход през преливника на бента е компрометиран и в момента не изпълнява своето функционално предназначение.

Във връзка с характера на ИП и на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, цялата информация свързана с ИП е изпратена в Басейнова дирекция – Дунавски район за изразяване на становище относно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите и допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдения План за управление на речния басейн-Дунавски район (ПУРБ-ДР).

Съгласно полученото становище, ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за запазване и постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, определени в ПУРБ 2010-2015 г и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

Следва да вземете предвид, че в чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, дейностите предвидени в ИП подлежат на разрешителен режим.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за водите. Да се вземат предвид и забраните и разпоредбите на чл. 143 от същия закон.


Във връзка с гореизложеното ИП попада в обхвата на т. 3, буква „з” – „водноелектрически централи на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Съществуващия бент попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000280 „Златаришка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС./отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 24.06.2016 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница