Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от Йохан Тихомиров Вутов уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на кравеферма за месодайно говедовъдство- 150 броя крави- майки»Дата23.10.2018
Размер81.5 Kb.
#94589

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Представено от Йохан Тихомиров Вутов уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на кравеферма за месодайно говедовъдство- 150 броя крави- майки»,

Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от Йохан Тихомиров Вутов за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на кравеферма за месодайно говедовъдство- 150 броя крави- майки», в поземлен имот (ПИ) № 173006, местност «Свинище», землище с.Кален, общ. Мездра, обл.Враца, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:


І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда извършване на следните дейности: Изграждане на кравеферма за месодайно говедовъдство- 150 броя крави- майки.

По повод гореизложеното, инвестиционното предложение представлява обект по Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (т. 1, б. „д”). В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

На основание чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становището на БДУВДР Плевен, инвестиционното предложение в представения обхват е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите заложени в ПУРБ на Дунавски район.


ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близко разположената защитена зона е на около 700 м. BG0000601 “Каленска пещера”, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.


Копие от писмото е изпратено до: община Мездра, с.Кален, област Враца, БДДР Плевен.

3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+359) 092 991732, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница