Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василева


Национални политики, приоритети и приложимо законодателствостраница2/6
Дата19.07.2018
Размер0.94 Mb.
#76475
1   2   3   4   5   6

1.4.Национални политики, приоритети и приложимо законодателство

Приоритет в областа на атмосферния въздух е намаляване на здравния риск от атмосферното замърсяване чрез свеждане концентрациите на замърсителите на въздуха в населените места до безопасни за здравето нива.

През 2016 бяха променени и изменени следните нормативни актове: Закон за чистотата на атмосферния въздух /посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2016 г./; Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини / посл. изм. и доп. ДВ, бр. 45/2016 г./;

Най важните стратегии и политики по отношение на водите, с които Плана за 2017г на РИОСВ Шумен се съобразява са издадени от правителството и МОСВ. В тях се включва Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. Стратегическата цел в областта на водния сектор е устойчивото ползване на водните ресурси, осигуряването в оптималната степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.

Други важни Планове на национално ниво, за състоянието на водите в района на РИОСВ Шумен са, ПУРБ 2016-2020г. и ПУРН 2016-2020г. на БДЧР Варна и БДДР Плевен.

По отношение на законодателството, свързано с опазване на водите, през 2016г няма съществени изменения, които да предизвикат отражение на плана за 2017г. При издаване на нови нормативни документи или актуализиране и допълвани на съществуващи, същите ще се прилагат при контролната дейност. За усъвършенстване на прилагането на нормативните документи и на нови такива експертите се нуждат от задължително обучение при тълкуването им.

Национални политики в сферата на управление на отпадъците са разписани в Национален план за управление на отпадъците; Национален стратегически план за управление на отпадъци от строителство и разрушаване на територията на Р. България с период 2011-2020 г.; Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране; Национална програма за предотвратяването образуването на отпадъци; Национален план за управление на утайките от ПСОВ.

От 30.12.2016 г. е изменен Закона за управление на отпадъците в ДВ бр. 105. В изменението са залегнали промени по отношение на лицата извършващи дейност с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки. Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗУО дейността с горецитираните отпадъци се извършва само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Съгласно § 66. (1) от ПЗР към ЗИД на Закона за управление на отпадъците от 30.12.2016 г. „В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II.“

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗУО към заявлението по чл. 68 лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци. Във връзка с горното в тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал. 2, съгласно § 65, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за управление на отпадъците от 30.12.2016 г. При неизпълнение на разпоредбата на § 65, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за управление на отпадъците, разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС

Лицата притежаващи Разрешение по чл. 67 от ЗУО за дейност с ОЧЦМ, следва в 12-месечен срок от влизането в сила на този закон да представят подновена банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал. 2 (15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка).

Разписани са сроковете и процедурите за „страничен продукт“ по чл. 4 и „край на отпадъка“ по чл. 5 от Закона за управление на отпадъците.

Сделките с отпадъци от черни и цветни метали с физически лица за суми под 100 лв. в рамките на една календарна година се извършват в брой, съгласно чл. 38, ал. 5 от ЗУО.

Към 2016 г. всички общини в териториалния обхват на РИОСВ Шумен са изготвили Програма за управление на отпадъците за територията на съответната община по чл. 52 от ЗУО, в съответствие с Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г., утвърдени със заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на МОСВ. Разработени и приети са общинските наредби по чл. 22 от ЗУО с които са определени условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на съответната община.

От 16.06.2016 г. е в сила Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г. В нея е разписано редът за заплащане и начинът за изчисляване на размера на продуктовата такса, за пускане на пазара на Република България на пластмасови торбички за пазаруване и на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.

През 2016 г. с Постановление №2 от 11.01.2016 г. бе приета Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях на основание на чл.103, ал.9 от ЗООС.

С влизане в сила на горецитираната Наредба се регламентират дейностите по предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда. • одобряване на инвестиционни предложения по реда на глава шеста от ЗООС и/или разрешаване на строителството по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията за случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗООС

 • одобряване на доклади за предотвратяване на големи аварии по реда на чл. 106 на ЗООС за изграждане и/или експлоатация на нови или изменения на съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал или на части от тях

 • съгласуване на устройствени планове и техни изменения при планиране на строежи в случаите по чл. 104, ал. 2 на ЗООС, в т.ч. устройствени планове на общините и подробни устройствени планове за поземлени имоти, на чиято територия се разполагат предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал по чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

По отношение комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването основните документи са глава 7, раздел II на закона за опазване на околната среда, и наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Те са изготвени за прилагане изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Документ, касаещ актуализация/изменение на комплексни разрешителни са Решенията на Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники за определени категории дейности. През 2016 г. от Европейската комисия е прието Решение за най-добри налични техники (НДНТ) в цветната металургия, което наложи 3 бр. оператори в обхвата на РИОСВ-Шумен до 31.12.2016 г. да извършат оценка за съответствие на контролираните от тях инсталации с изискванията на НДНТ, вследствие на която през 2017 г. би могло да се наложи актуализация/изменение на комплексно разрешително.
2. Околна среда, дейности и инсталации

2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района

Проблем за региона е качеството на атмосферния въздух в гр. Шумен (замърсяване с фини прахови частици), особено през зимния период. През 2016 г. АИС - Шумен е регистрирала 57 превишения на СДН (50 mg/m3 ) на ФПЧ10. Основната причина за това са използваните твърди горива за отопление в битовия сектор.

Общо състоянието на качеството на повърхностните води е запазено, в сравнение с предходната 2015 г. Състоянието на р. Провадийска след гр. Нови Пазар и на р. Поройна, след гр. Шумен, поречие Камчия и р. Камчия, след гр. Велики Преслав са с подобрени биологични показатели. Главният нерешен проблем, през плановия период на 2017г. по отношение на опазването на водите, ще бъде функционирането на селищни канализационни системи, без изградени ГПСОВ за селища с над 2 000 екв. жит. и такива с над 10 000 екв. жит. За територията на РИОСВ Шумен такива са селищните агломерации гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. Омуртаг, гр. Опака , гр. Антоново. Необходимо и доизграждане и реконструкция на селищната канализационна мрежа за гр. Смядово, гр. Опака, гр. Омуртаг и гр. Антоново е. Поради това, от тези емитери се извършва заустване на непречистени отпадъчни води във водни обекти, при което частично се замърсяват поречията на р. Камчия, р. Провадийска и р. Янтра.

Основните проблеми на емитери на производствени отпадъчни води са: • Осигуряване на средства за модернизация на съществуващи и работещи ЛПСОВ;

 • Неспазване изцяло технологиите на пречистване поради не добре обучен и компетентен персонал.

 • Нередовно почистване на ЛПС на малка част от производствените предприятия. За решаване на последния проблем се дават необходимите предписания при проверки за ефективно поддържане на ЛПСОВ; за редовното им почистване и водене на експлоатационен дневник и документиране на дейността на ЛПСОВ.

Населените места от територията на РИОСВ Шумен са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване към 3 бр. регионални депа за неопасни отпадъци и един бр. общинско депо. Учредени са три регионални сдружения на общини.

Проблем за региона е съществуващото общинско депо на територията на община Опака, което не отговаря на изискванията на Наредба № 6 от 27. 08. 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, където към настоящия момент се депонират смесените битови отпадъци на общината. Причина за последното е забавяне изграждането на Регионалните депа по ОП ”Околна среда”. Очаква се през 2017 г. да започне дейност РД Бяла.

През 2016 г. се наблюдава увеличаване на фирмите желаещи да извършват дейност по третиране на строителни отпадъци, но е необходимо въвеждането на нови съоръжения и капацитети за оползотворяването и рециклирането им. Към настоящия момент 6 дружества притежават документи за дейности по третиране на строителни отпадъци, на територията на РИОСВ-гр. Шумен. Същите са извършили анализи на приеманите строителни отпадъци и имат издадени сертификати за съответствие на производствен контрол за използване на рециклирани строителни материали (дейност по оползотворяване с код R5).

Общините на територията на РИОСВ-гр. Шумен срещат трудности при осъществяването на разделното събиране, съхраняване и третирането на биоразградими отпадъци. Към момента в област Шумен само едно дружество, извършва дейност по третиране на биоразградими отпадъци - „Агрострой“ ЕООД гр. Нови пазар, което създава затруднения във връзка с вменените задължения на общините, съгласно изискванията за разделно събиране на биоотпадъците. В тази връзка, единствено община Търговище е отредила площадка за компостиране на биоотпадъци и има издадено разрешително за извършване на дейност по компостиране, съгласно изискванията по 19, ал. 3, т. 10 и чл. 34 от ЗУО и изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци. Община Търговище е закупила съдове за въвеждане на системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци на нейна територия.

При проверките на общините на територията на РИОСВ-гр. Шумен се забелязват трудности при изпълнение на ангажиментите, заложени в наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за отделните потоци масово разпространени отпадъци. Към момента решение на проблема е въвеждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, за което общините избраха да сключат договори с фирми, притежаващи документ по чл. 67 от ЗУО за дейност с отпадъци. В изменението на ЗУО от 30.12.16 г. са заложени облекчени режими на общинските площадки по чл. 19, ал. 3 , т. 11 от ЗУО. Липсата на инсталации за третиране на специфични потоци отпадъци (излезли от употреба гуми, отпадъчно стъкло, различно от стъклени опаковки, пластмасови отпадъци от гр. 16 01 и др.) на територията на РИОСВ Шумен, е основно затруднение в екологосъобразното управлението на тези потоци.

По отношение опазването на почвите, продължава да съществува проблемът със съхранението на залежали и негодни за употреба ПРЗ в Б-Б кубове, при проверките на които се констатират нарушения в изолацията и целостта им. Въпреки, че при установяване на течове от Б-Б кубовете, съответните общини вземат незабавно мерки за отстраняването им, решението е временно. Крайно решение на проблема е предаването им за обезвреждане в съответна инсталация. Очаква се през 2017 г. да стартира Българо-Швейцарската програма за сътрудничество по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и др. препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Програмата предвижда да се обезвредят негодните ПРЗ от складовете на територията на областите Шумен и Търговище, това ще доведе до намаляване на риска от замърсяване на почвите.

При контролната дейност не е установен голям риск от замърсяване на околната среда от обекти с комплексно разрешително, с изключение на аварийни ситуации в 2 бр. инсталации.
2.2. Контролирани дейности

Контролната дейност по компонент “Въздух” и фактор “Шум” е свързана с изпълнения на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от шум в околната среда и Наредбите към тях.

Контролираните дейности обхващат проверка на: инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, хладилни и климатични системи, инсталации с употреба на органични разтворители (в това число и бензиностанции), търговски обекти пускащи на пазара продукти за нанасяне на покрития (бои и лакове) и обекти с източници на шум в околната среда. Извършва се анализ на представените Доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

В графика за задължителен инструментален контрол (ЗИК) приоритетно са включени оператори, експлоатиращи обекти с горивни и технологични инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, при които е установено превишаване на НДЕ. Такива са основно използваните за производствени нужди горивни инсталации – котли, работещи на твърдо гориво.

Във връзка с изискванията на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, относно оборудване на обектите със система съответстваща на Етап ІІ на улавяне на бензиновите пари /срокът беше до 31.12.2016 г./, и през 2017 г. продължават проверките на обекти - бензиностанции (предвидени са 25 бр.), попадащи в обхвата на Наредбата.

Контролираните дейности от РИОСВ Шумен по отношение на водите, включени в Плана за 2017г. са упражнявани от функциониращи емитери на отпадъчни води, които ги заустват във водни обекти, в канализационни мрежи или ги транспортират до най - близка ГПСОВ за пречистване. Взависимост от точката на заустване и дейностите, вида и предназначението на обекта те могат да се класифицират по следния начин: • Селищни канализационни мрежи с или без ГПСОВ заустени във водни обекти. При тях се извършва дейност на събиране, транспортиране, пречистване и заустване на битово-фекални и производствени отпадъчни води от селищни образования. При тези обекти проблем е неизградени ГПСОВ за по малкитне селища и недоизградени канализационни системи;

 • Зауствани във водни обекти с извършвани производствени дейности на Производствени предприятия във воден обект с издадено Разрешително с нисък, среден и висок риск. Най- важния контрол при тези обекти е спазването на условията в издадените Разрешителни за заустване и ли Комплексни Разрешителни;

 • Заустване на емитери на отпадъчни води с производствени дейности и извършващи услуги, в Канализационни системи и мрежи с нисък, среден и висок риск. При тях основният контрол е за състоянието на Пречиствателните съоръжения и тяхното стопанисване;

 • Дейности на Емитери на отпадъчни води, зауствани след транспортиране до най- близка ГПСОВ, поради липса на канализационна система или воден обект в близост. При тези дейности се контролира документацията за извършеното транспортиране, с цел доказване недопускане на незаконно заустване във воден обект без Разрешително;

 • Основно животновъдни дейности на Емитери на отпадъчни води, които ползват отпадъчната течна маса и води за наторяван на земеделски земи. Имайки в предвид социално - икономическата обстановка и постъпващите инвестиционни предложения се установява малка тенденция на увеличаване на броя на тези обекти;Механизмите за управление на дейностите с отпадъци са издаването на разрешенията и регистрационните документи за дейности с отпадъци, както и регулярните проверки, които се извършват на обекти, при чиято дейност се генерират отпадъци, с оглед спазването на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Контрола на обектите, по отношение на управлението на отпадъците, ще е насочен към докладването по чл. 44 от Закона за управление на отпадъците и Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Ще се проверява наличната информация, относно движението на отпадъците - кантарни бележки, фактури, идентификационни документи, договори по чл. 8, ал. 1 от ЗУО, сертификати и декларации за произход по образец 1 и 2 към чл. 39, ал. 4 от ЗУО. Ще се извършва проверка на инсталациите за третиране на отпадъци, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО и изпълнението на условията в издадените им документи.

През годината плановите проверки ще намалеят, за сметка на което ще може да бъде засилен последващия контрол по изпълнението на предписанията. Ще се засили контрола на фирмите извършващи дейности с отпадъци, което ще допринесе към стрикното проследяване на пътя на отпадъците. Ще се контролират и дейностите, във връзка с разделното събиране, като все по-стриктно ще се съблюдава спазването на изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. През годината ще бъде засилен контрола на големите генератори на отпадъци, както и на фирми, пускащи на пазара на Република България /вносители/ електрическо и електронно оборудване, гуми втора употреба и свежи масла, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от ЗУО и Наредбите за МРО по чл. 13 ал. 1 от ЗУО.

На територията на РИОСВ Шумен има едно общинско депо в гр. Опака, като експлоатацията му ще продължи до въвеждане в експлоатация на съответното Регионално депо Бяла. На контрол подлежат и всички спрени от експлоатация общински депа, с оглед предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на тяхна територия и проследяване изпълнението на проектите за рекултивацията им.

Ще се засили контрола над общините, във връзка с изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това число и едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други; организиране на разделното събиране на опасни отпадъци от бита; организиране на разделното събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци; създаване и поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; организиране на дейности по разделно събиране на МРО и/или оказване на съдействие на организациите за оползотворяване на МРО.

Контролирани дейности по отношение на почвите са: законосъобразното съхранение на залежали пестициди в складове и Б-Б кубове; изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат комплексно разрешително; анализ на състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг; правилното съхранение на залежали пестициди; недопускане на замърсяване и увреждане на почвите от стопанската и промишлена дейност на фирми и частни лица. При осъществяване на контрола, относно опазване на почвите, са предвидени проверки включващи секторите: животновъдство, растениевъдство и промишлени дейности, като потенциални замърсители на почвата.

Контролират се предприятия/съоръжения, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, класифицирани, като ПСНРП или ПСВРП /предприятия с нисък или висок рисков потенциал/ въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС.

Обхватът на контролната дейност през 2017 г. ще бъде по прилагане на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, Регламент 1907/2006 REACH и Регламент/ЕО/№1272/2008 г. ще включва проверки по извършени регистрации, нотификации, правилно съхранение и употреба на химичните вещества.

Контролната дейност по Регламент (ЕС) № 850/2004 през 2017 г. ще включва проверки на изделия за наличие на следните УОЗ вещества на производители и/или вносители и/или професионални потребители надолу по веригата: • Хексабромоциклододекан (HBCDD);

 • Полихлорирани нафталени (PCNs);

 • Хексахлоробутадиен (HCBD);

 • Късоверижни хлорирани парафини (SCCPs);

 • Пентахлорфенол, и неговите соли и естери (РСРs);

 • Полибромирани дифенилетери (PBDE) и перфлуорооктанова киселина (PFOS).

През 2017 г. ще се извършват проверки във връзка с V Координиран Европейски проект на Форума, касаещ контрола на изискванията за информационните листове за безопасност (ИЛБ) и сценариите на експозиция (REF-5).

Приоритетно ще бъдат извършвани и проверки по Регламент (ЕО) 259/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения

Дейностите, контролирани по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, попадат в следните типове:


 • енергийно стопанство;

 • производство и обработване на метали;

 • производство на продукти от нерудни минерални суровини;

 • управление на отпадъците;

 • други инсталации;

С цел осигуряване на териториална защита, съхранение, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове, през 2017 година обект на контрол в направление „БРЗТЗСР“ ще бъдат:

 • спазване на режимите на обявените защитени зони и условията поставяни в решения по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони;

 • спазване на режимите в защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедта за обявяване и с плана за управление;

 • дейности на собственици и ползватели в защитените територии и зони;

 • дейности на физически и юридически лица, свързани със защитени растителни и животински видове;

 • дейности, свързани с лечебните растения;

Предвид характера на контролираните обекти и дейности в тях, същите са категоризирани с “нисък риск” и „среден риск“ за въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В издадените решения по преценяване на необходимостта от ОВОС и в решенията по ОВОС се поставят условия, мерки и ограничения за предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителни въздействия върху околната среда.

Изпълнението на условията и мерките, като предмет на контрола по ОВОС се осъществява в етапите на проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и по време на експлоатацията на обектите.

През 2017 г. за проверка са включени 30 проверки: по условия и мерки от 16 бр. Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС и четири решения по оценка на въздействие върху околната среда свързани с осъществяването на нови дейности и промяна и разширение на обекти в експлоатация; две проверки по обобщени справки във връзка с издадени становища по ЕО за ОУПО и 8 проверки по правното действие на крайни актове, издадени по реда на глава шеста от ЗООС.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница