Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василевастраница3/6
Дата19.07.2018
Размер0.94 Mb.
#76475
1   2   3   4   5   6

2.3. Контролирани инсталации

На територията на региона, контролиран от РИОСВ Шумен, има разположени различни по вид инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 към чл. 117 на ЗООС. Инсталациите по видове и численост са: • 1 бр. голяма горивна инсталация (за производство на топлоенергия);

 • 4 бр. инсталации за производство на отливки цветни метали и/или леярни за цветни метали;

 • 2 бр. инсталации за повърхностна обработка на металите.

 • 3 бр. инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане – тухли;

 • 2 бр. инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане – подови плочки и санитарна керамика;

 • 2 бр. инсталации за производство на плоско и домакинско стъкло;

 • 3 бр. депа за неопасни отпадъци;

 • 1 бр. инсталация за оползотворяване на отпадъци от масла и нефтопродукти;

 • 1 бр. инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци;

 • 1 бр. екарисаж – инсталация за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и отпадъци;

 • 8 бр. инсталации за интензивно отглеждане на птици;

 • 4 бр. инсталации за интензивно отглеждане на свине;

 • 1 бр. кланица за трупно месо;

 • 1 бр. инсталация за производство на пиво;

Общия брой оператори с издадени и влезли в сила към настоящия момент КР, е 33 бр. за 34 бр. инсталации. През 2016 г. има следната промени:

  • отменено комплексното разрешително за инсталация за производство на алкидни смоли, чийто оператор е бил „Марица-ТР“ АД.

  • влезли са в сила нови 2 бр. КР на следните оператори:

 • „Демирташ” ООД, за инсталация за интензивно отглеждане на птици бройлери в гр.Опака;

 • "Яйца и птици-Ломци" ООД – инсталация за отглеждане на кокошки-носачки в с.Ломци, общ.Омуртаг;

В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 4 бр. инсталации, намиращи се на територията на РИОСВ Шумен, са издадени от Министъра на ОСВ разрешителни за изграждане и експлоатация на инсталации /съоръжения, класифицирани с „нисък” или „висок” рисков потенциал.

На територията на РИОСВ Шумен има изградени 70 бр. съоръжения и инсталации, касаещи третирането на отпадъци, за дейността на които има издаден разрешителен документ по чл.35 от ЗУО, както следва: • Съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци - 30 бр.;

 • Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на ИУМПС - 24 бр.;

 • Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - 12 бр.;

 • Съоръженията и инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки - 5 бр.;

 • Съоръжения и инсталации за третиране на строителни отпадъци - 6 бр.;

 • Съоръжения за анаеробно и аеробно третиране на биоотпадъци – 2 бр.

 • Съоръжение за микровълново обезвреждане на медицински отпадъци – 1 бр.


2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност

Контролът на инсталациите по компонент „въздух“ и фактор „шум“, във връзка със съответствието им с екологичното законодателство се осъществява чрез проверки на място и/или по документи и емисионни измервания.

За оценяване на въздействието върху околната среда на отделните дейности контролът включва мониторинг на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух (ЗИК, СПИ и СНИ) и мониторинг на източниците на промишлен шум (ЗИК и СПИ); изготвяне на Регистрационни карти на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух; анализ на Доклади с резултати от собствени периодични измервания, собствени непрекъснати измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

По отношение на емисиите на SO2 и NO2 формирани от промишлените източници на територията на гр. Шумен, показателно за въздействието им върху качеството на атмосферния въздух е липсата на регистрирани от АИС - Шумен превишения на ПДК.

Въздействието върху околната среда на обектите заложен в плана за контрол по опазване на водите зависи от спазване на индивидуалните емисионни ограничения дадени в Разрешителните за заустване, в Комплексните разрешителни, в Договорите с В и К оператор на канализационните системи на селищата. Важна причина за въздействието е състоянието на Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и наличието на такива, особено за обекти със среден и висок риск. Причини за по малко въздействия върху околната среда от формирани отпадъчни води е изпълнението на условията в издадените разрешителни и извършван собствен мониторинг.

Основен фактор за недопускане на вредни въздействия върху околната среда от емитери на отпадъчни води е провеждания от РИОСВ Шумен текущ и последващ контрол, от неговата ефективност и достигането на устойчивост на доброто състояние на повърхностните и подземни води.

При заустване на непречистени отпадъчни води въздействието се изразява изразява във влошаване имисионното състояние на водните обекти, следствие на заустване на отпадъчни води от емитери. Това при извършване на контролната дейност през 2017г. не следва да се допуска.

За територията на РИОСВ Шумен водните обекти с риск от биологично замърсяване са тези, в които се заустват канализационни селищни системи без наличие на пречиствателни станции. Това са река Провадийска, в участъка след гр. Каспичан, реките Ялна и Голяма, след гр. Омуртаг, река Голяма река, след градовете Антоново и Омуртаг, р.Черни лом, след гр. Опака. Показателите, по които са превишени индивидуалните емисионни ограничения, са основно ХПК, БПК5, общ азот и общ фосфор.

Вследствие на ефективно работещи селищни пречиствателни станции на гр. Нови пазар- нова , на гр. Велики Преслав – нова, на гр. Шумен – ново биологично и трето стъпало, на гр. Попово и на гр. Търговище е намалено вредното въздействие съответно върху р. Провадийска и р. Поройна вливаща се в р. Камчия през 2016г, р. Камчия, след гр. Преслав, р. Черни лом, поречие Русенски лом, и р.Врана, поречие Камчия.

Високо рискови обекти, въздействащи силно върху околната среда и качеството на повърхностните води, са Регионалните депа за неопасни отпадъци и формирания от тях инфилтрат. Вследствие на завишената контролна дейност през 2016г. намаляха силно постъпвалите сигнали за аварийни зауствания на изпуснат инфилтрат от депата във водни обекти. През 2016г при планови проверки на инспекцията е констатирано изтичане на инфилтрат от Регионално депо Омуртаг.

Други рискови обекти, които оказват въздействие върху чистотата на водите, са предприятията с амортизирани пречиствателни съоръжения, заустващи във воден обект. Тенденцията при тях е намаляване на въздействието и замърсяването на отпадъчните води.

Въздействието върху околната среда по отношение на отпадъците се изразява в нерегламентираното изхвърляне на отпадъци върху земни площи, неконтролируемо третиране на отпадъците. От извършените анализи на почвите, във връзка с Условия 13 от КР не е установено замърсяване на почвите, по контролираните показатели, в резултат на дейността на производствените площадки.

Във връзка с планирането на контролната дейност на РИОСВ за предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС (СЕВЕЗО обекти) и в съответствие с чл. 157а, ал. 11 от ЗООС, и предоставените от МОСВ насоки и критерии, е извършена системна оценка на опасностите в СЕВЕЗО обектите на територията на РИОСВ Шумен. За всеки един СЕВЕЗО обект са отчетени отделните критерии и индикатори, които определят крайната оценка за предприятието и го категоризират като степен на опасност (висока, средна, ниска). В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 6 бр. инсталации, намиращи се на територията на РИОСВ Шумен, са издадени от Министъра на ОСВ разрешителни за изграждане и експлоатация на инсталации /съоръжения класифицирани с „нисък” или „висок” рисков потенциал. Предприятията и/или съоръженията с нисък рисков потенциал са 4 бр., а предприятията и/или съоръженията с висок рисков потенциал са 2 бр. На всяка инсталация с „висок” и «нисък» рисков потенциал през 2017 г. ще се извърши проверка за изпълненията на условията в издадените разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС, с цел осигуряване високо ниво на защита на околната среда, за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Оценката на въздействието на операторите с издадени КР се извършва на базата на оценка на риска. Оценката на риска е извършена в таблична форма в т.2.3.3 „Регистър но инсталации и дейности с издадени КР“, като са взети под внимание съвкупността от всички компоненти и фактори на околната среда, риска за човешкото здраве, възможността от аварийни ситуации, сложността на инсталациите и други. 1. “Алкомет” АД– Производствена площадка с голяма сложност на процесите и съоръженията. Употребяват се опасни химични вещества, съществува риск за здравето на работниците и от замърсяване на околната среда. През 2016 г. е стартирала процедура по оценка на дейността на предприятието с изискванията на най-добри налични техники. Висок риск

 2. „Алмед” ООД- Инсталация за топене на отпадъчен алуминий и производство на отливки от необработени метали. При експлоатацията й не се употребяват вода и опасни химични вещества, съответно не се формират производствени отпадъчнви води и опасни отпадъци, но има емисии в атмосферния въздух от топилните пещи.

 3. “Брамас - 96” АД - инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци; среден риск

 4. “Братя Томови” АД - инсталация за интезивно отглеждане на свине за угояване. Многократни сигнали за замърсяване на околната среда, включително през 2016 г. висок риск

 5. "БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ-ПЛАСТИК" ООД инсталация за преработка на отпадъчен алуминий. Производствената дейност не потребява вода и опасни химични вещества, не се формират производствени отпадъчни води, отпадъците са основно неопасни, само 1 бр. е опасен в минимално количество. Наличие на емисии в атмосферен въздух. Среден риск

 6. "БРЯГ-СК" ЕООД обект в кв. Бряг, гр. Търговище – инсталация за интензивно отглеждане на птици. Капацитетът на обекта е един от най-големите за региона на РИОСВ-Шумен – 200 000 бр. птици-бройлери. Риск за околната среда - среден;

 7. “Витико” ООД - КР влиза в сила след изграждане на нови два броя сгради. Същите не са изградени към настоящият момент. Не се очаква значителелно въздействие върху човешкото здраве или околната среда; нисък риск.

 8. "Демирташ" ООД – инсталация за отглеждане на птици-бройлери. Нова инсталация от 2016 г. нисък риск

 9. „Екомакс” ООД, гр. Шумен – площадка за съхранение на опасни отпадъци в гр. Велики Преслав с капацитет над 50 тона, среден риск

 10. “Енерсис” АД- производител на акумулаторни батерии, както и на всички основни части и детайли, необходими при техния монтаж – голяма производствена площадка със сложни производствени процеси и използване на много големи количества опасни химични вещества. През 2016 г. е установено, че предприятието работи на силно намален капацитет. Висок риск

 11. ЕТ ”Милена Митова”, гр. Търговище - обект с.Буйново – инсталация за интезивно отглеждане на свине с капацитет 4000 бр. животни; среден риск

 12. „Ескейп груп” ООД, гр. Търговище - инсталация за интензивно отглеждане на птици с капацитет 100 000 бр. птици бройлери – минимален риск за околната среда и човешкото здраве; нисък риск;

 13. “ЗГП България”АД, гр. Пловдив – площадка гр. Каспичан, инсталация за повърхностна обработка на металите. В производствения процес има употреба на на опасни химични вещества - среден риск;

 14. “Камчия” ЕАД – най-голямата инсталация за отглеждане на птици на територията на РИОСВ-Шумен, от която обаче не се очаква значително замърсяване на околната среда или увреждане на човешкото здраве. При извършената проверка през 2016 г. е установено изграждане на нови събирателни резервоари за битово-фекални отпадъчни води и отвеждащи канавки за дъждовни води; среден риск

 15. „Карлсберг България” АД - инсталация за изваряване на пиво; производство с риск за околната среда и човешкото здраве; висок риск

 16. „Керамат” АД, гр. Каспичан – инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане – тухли; работи периодично през годината, поради което съществува среден риск от замърсяване на околната среда при евентуални анормални режими на работа. Минимален риск за човешкото здраве;

 17. "Керамат" АД - площадка кв.Дивдядово - инсталацията не е извършвала производствена дейност през 2016 г.. Няма риск за околната среда и човешкото здраве; нисък риск

 18. "Мар-Крафт" ООД– инсталация за кокошки-носачки. нисък риск

 19. „Мега груп” АД, гр. Варна, площадка гр. Смядово - инсталация за атмосферна дестилация на оводнени петролни продукти – Категория ІІІ; инсталацията се изгражда от 2005 г., като до настоящият момент не е завършена в своята цялост и не е въведена в експлоатация, поради което не съществува риск за околната среда; нисък риск

 20. "НЕС-НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ" ООД – инсталация за повърхностна обработка на метали, в която се употребяват опасни химични вещества. Комплексното разрешително от 2015 г. Сигнали за замърсяване на околната среда от минали години. Висок риск

 21. „Ново стъкло” АД, гр. Нови пазар – инсталация за производство на домакинско стъкло– мащабна инсталация, използваща опасни химични вещества, с риск за околната среда и човешкото здраве. През 2016 г. г. са установени несъответствия с условията в разрешителното и са съставени 2 бр. актове; висок риск;

 22. Община Омуртаг - Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг - чувствителна инсталация с голям риск за околната среда и минимален за човешкото здраве; висок риск

 23. Община Търговище - РДНО гр.Търговище - чувствителна инсталация с голям риск за околната среда и минимален за човешкото здраве. През 2015 г. е съставен АУАН за неизпълнение на условията в КР;

 24. Община Шумен - Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Шумен - чувствителна инсталация с голям риск за околната среда и минимален за човешкото здраве; висок риск

 25. “Родна индустрия 91” ЕООД –– дружеството работи периодично, като не се очаква сериозен риск за човешкото здраве и околна среда. При проверка през 2016 година няма нарушения на условията, които да създадат риск от замърсяване на околната среда; нисък риск

 26. „Родопа Шумен 1884” АД, гр. София, площадка гр. Шумен – кланница за трупно месо – оператор, който към момента не извършва производствена дейност и е обявен в несъстоятелност. Няма риск за околната среда и човешкото здраве. Нисък риск

 27. „Рока България“ АД – инсталация за производство на санитарна керамика –оператор с новоиздадено комплексно разрешително, сложно производство и риск за човешкото здраве и околната среда; Не са установявани нарушения на условията в разрешителното; висок риск

 28. СД „Квинс Арго и Сие” ООД, с. Презвитер Козма – инсталация за интензивно отглеждане на птици. През 2016 г. има инвестиционно намерение за увеличаване със 100% на капацитета; нисък риск;

 29. "Тетрахиб" ЕАД -инсталация за отглеждане на свине за угояване. В процедура за изменение на комплексното разрешително за увеличаване на капацитета със 125%. Многобройни сигнали за замърсяване на околната среда с отпадъчни води от съоръжения извън площадката по инсталация 2 на комплексно разрешително. Среден риск

 30. “Топлофикация - Шумен” ЕАД– Дружеството не извърша производствена дейност от 2011 г. до настоящия момент. През 2016 г. е започнала процедура по актуализация на комплексното разрешително. Нисък риск

 31. „Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище – инсталация за производство на плоско и домакинско стъкло, инсталация за производство на водород – мащабна инсталация, използваща много суровини и вещества с риск за човешкото здраве и околната среда. През 2015 г. е съставен АУАН за неизпълнение на условията в КР; висок риск

 32. „Хан Омуртаг” АД, гр. София, площадка гр. Шумен – инсталация за изпичане на керамични продукти – плочки– инсталация с риск за околната среда и човешкото здраве; висок риск;

 33. „Хибриден център по свиневъдство“ АД – инсталация за интезивно отглеждане на свине за угояване и свине майки; висок риск

 34. "Яйца и птици-Ломци" ООД – инсталация за кокошки-носачки. ново комплексно разрешително от 2016 г. През минали години е имало сигнали за замърсяване на околната среда от обекта. Среден риск

През 2017г. ще продължи контролът по изпълнение на условията в издадени през предишни отчетни периоди актове по ОВОС и ЕО за инвестиционните предложения за които през изминалата година не е констатирано осъществяване на дейностите. В направление ОВОС и ЕО няма констатирано неизпълнение на поставените условия в крайните актове в резултат от извършения планов контрол. Констатираните несъответствие със законодателството в част ОВОС са за 4 броя реализирани дейности, за които има входирани преписки за инвестиционни намерения.
2.3.2. Съответствие със законодателството

Привеждането на контролираните инсталации в съответствие с екологичното законодателство се осъществява чрез проверки на място, по документи и мониторинг.

При извършване на контролната дейност по отношение на източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух посредством провеждания инструментален контрол и контрол въз основа на проведени СПИ се следи за спазването на НДЕ регламентирани с Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и Наредба № 7 от 21.10.2013 г. за норми за допустими емисии на ЛОС изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. По отношение фактор “Шум” се съблюдават граничните стойности, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Като при проверките на обектите с извършено измерване на показателите на шум не са регистрирани превишения на граничните стойности, съгласно Наредба № 6.

В изпълнение на утвърдения график за ЗИК е регистрирано наднормено замърсяване при 6 обекта с източници на емисии, при заложени в утвърдения график 11 обекта. Основна причина за това е неефективната работа на пречиствателните съоръжения и използването на твърдо гориво при експлоатацията на горивните инсталации. В резултат на проведени СПИ от 27 оператора с източници на емисии, единствено при един от тях е установено превишение на масов поток на прах в отпадъчните газове формирани от асфалтосмесителна инсталация над нормите за допустими емисии определени като стойност за масов поток с чл. 11 т. 1 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. При констатиране на нарушения на екологичните норми и превишение на допустимите норми и ограничения, се прилагат административно наказателни мерки - съставяне на актове за установено административно нарушение, издаване на наказателни постановления и налагане на санкции.

Предвидените обекти за контрол по опазване на водите, в Плана за 2017 г., които заустват във водни обекти са с издадени Разрешителни за заустване или с Комплексно Разрешително. Така се спазват изискванията на условията в чл. 46 от Закона за водите или или за КР по реда на ЗООС.При осъществената контролна дейност не са установени емитери, заустващи във воден обект, без фунциониращи пречиствателни съоръжения.

В Плана за 2017г. са включени два нови обекта с издадено разрешително през 2016г. и изключени 2 обекта, които не функционират , в сравнение с предходната година. В новия план са намалени обектите заустващи в канализационна система, които са с нисък риск и през предходните години не са установявани нарушения. С намаляването на количеството на контролираните обекти се цели повишаване на ефективноста на контрола и по- голямата възможност за последващ контрол.

Фирмите, извършващи дейности по третиране на отпадъци, притежават разрешения за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО и регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, които се изменят и/или допълват при промяна на обстоятелствата по чл. 73 и чл. 79 от ЗУО. Същите изпълняват условията в издадените им разрешителни и регистрационни документи. Инсталациите се експлоатират съгласно т. Б „Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията” от разрешителните и регистрационните документи за дейности по третиране на отпадъци. Най – честите нарушения за дейности с отпадъци, които бяха санкционирани през 2016 г., са за неизпълнение на дадени предписания, както и за нерегламентирано управление на строителни отпадъци. През годината бяха съставени АУАН на кметове на общини, неосъществили контрол и допуснали изхвърляне на отпадъци на неразрешени за целта места и неизпълняващи задълженията си по чл. 19, ал. 3 от ЗУО.

Като цяло, в резултат от провеждания през годините контрол, консултации с операторите, разяснителни и информационни кампании, както и налаганите глоби и санкции, може да се твърди, че почти всички оператори вече познават добре, прилагат и спазват изискванията на действащата нормативна уредба по опазване на околна среда. Най-често срещаните нарушения са за непредставяне на информации или докладвания, свързани с прилагането на различни директиви и регламенти. Обикновено най-много такива нарушения се наблюдават при влизане в сила на нов нормативен документ, или при изтичане на срок за привеждане в съответствие.

През 2016 г. са проверени 22 бр. оператори с издадени КР. За 17 бр. от тях не се установи неспазване на условията в разрешителните, а за останалите 5 бр. се установи нарушение на отделни условия, за които са съставени АУАН.

През 2016 г. бе спазен график за подаване на актуализирани уведомления за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии ( ДППГА), Доклад за безопасност (ДБ) и Авариен план (АП) на всички предприятия на територията на РИОСВ Шумен. Същото беше необходимо във връзка с § 28 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (изм. и доп. ДВ, бр.62/14.08.2015г.).

След извършения контрол през 2016 г. на билкозаготвителни пунктове и складови бази може да се обобщи, че в това направление са констатирани следните видове нарушения: непредставяне на отчет за реализираните билки и складовите наличности; неводене на регистрираната книга-дневник към пункта; такива, които не са разполагали с позволителни за ползване на лечебни растения; такива, които не са уведомили предварително РИОСВ- гр. Шумен за започване на дейността; за издадено позволително за вид, включен в заповед на Министъра на ОСВ за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения; за издадено позволително в нарушение на разпоредбите на Наредба № 2/2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, за което на нарушителите бяха съставени АУАН.

От извършеният извънпланов контрол по ОВОС по входирани преписки за инвестиционни намерения основното констатирано несъответствие със законодателството е реализирането на дейностите, за които са подадени уведомителните писма. Съгласно извършеният през 2016г. планов контрол по ОВОС не се констатира несъответствие с екологичното законодателство в направлението.


2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР


по ред

Наименование на фирмата (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление

Наименование на обект, населено място, дейност

на Комплексно разрешително

Риск на обекта (висок, среден, нисък)

Планирана проверка за 2017 г.

1

2

3

4

5

6

1

„Алкомет” АД , гр. Шумен

Инсталация за производство на алуминиеви заготовки - Шумен, Индустриална зона; производство на алуминиев прокат, валцови и пресови изделия от алуминий и алуминиеви сплави

№341 -Н1/2013

висок

ДА

2

„Алмед” ООД, гр. Шумен, площадка гр. Нови пазар

Инсталация за преработка на отпадъчен алуминий - Нови Пазар, Северна промишлена зона; претопяване на алуминиеви отпадъци в тиглови пещи, Гр. Нови пазар, индустриална зона

КР № 425-А1/2013

среден

ДА

3

.„БМП- Близнаци Метал пластик” ООД, с . Стража

Инсталация за производство на необработени метали от отпадъци от метали чрез металургични процеси - с. Стража, общ. Търговище

КР № 426-Н0/2012

среден

НЕ

4

„Брамас 96” АД, гр. Шумен

Инсталация за обезвреждане на животински трупове
гр. Шумен, индустриална зона

№231-Н1/2010

висок

ДА

5

„Братя Томови” АД, гр. Попово

Инсталация за интезивно отглеждане на свине - Попово, Северна Промишлена зона; отглеждане на свине за разплод и месодобив

№326 -А1/2010

висок

ДА

6

„Бряг-СК” ЕООД, гр. Варна, площадка Търговище

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - Търговище, кв.Бряг

КР № 411-Н0/2011г.

среден

НЕ

7

„Витико” ООД („Ферма Енево“ ЕООД) с.Енево

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - гр. Плиска

№241-НО/2008

нисък

НЕ

8

„Демирташ“ ООД

Инсталация за интензивно отглеждане на птици гр.Опака

527-Н0-И0-А0/2016 г.

среден

НЕ

9

"Екомакс" ООД, гр. Шумен

Инсталация за третиране и съхранение на опасни отпадъциКР № 410-НО/2011 г.

среден

ДА

10

„Енерсис” АД, гр. Търговище

Инсталация за производство на оловно - кисели акумулатори Търговище

КР №121- Н1/2013

Висок

ДА

11

ЕТ "Милена Митова", Търговище

Инсталация за интезивно отглеждане на свине – обект село Буйново, общ. Търговище

КР № 503-НО/2014

среден

НЕ

12

„Ескейп груп” ООД, гр. Търговище

Инсталация за интезивно отглеждане на птици с.Подгорица, общ.Търговище

КР № 410-НО/2011 г.

среден

ДА

13

"ЗГП България" АД, гр. Пловдив - площадка Каспичан

Инсталация за повърхностна обработка на метали гр. Каспичан

КР № 484-НО/2014 г.Среден

НЕ

14

„Камчия” ЕАД, гр. Шумен

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - землището на с. Панайот Волов и с. Коньовец; угояване на бройлери

№263-НО/2008

Среден

НЕ

15

„Карлсберг България” АД, гр. София, Пивоварна Шумен

Инсталация за производство на пиво - Шумен, ул."Раковски "№115

КР № 474-Н0/2013висок

ДА

16

„Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Каспичан

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, ул."Ал. Стамболийски"№77

№111-A1/2009

среден

ДА

17

„Керамат” АД, гр. Каспичан , цех "Дивдяводо"

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - кв. Дивдядово, общ. Шумен

№128/2006

нисък

НЕ

18

„МарКрафт” ООД, с. Дриново

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - с.Дриново, Извънрегулационна № 1

№303 -НО/2008

Нисък

НЕ

19

„Мега груп” АД, гр. Варна

Инсталация за атмосферна дестилация на оводнени петролни продукти гр.Смядово

№39/2005

Нисък

ДА

20

„НЕС – Нови Енергийни Системи” АД, гр. Шумен

Инсталация за повърхностна обработка на метали гр. ШуменКР №505 – Н0 / 2015Висок

ДА

21

„Ново стъкло” АД, гр. Нови пазар

Инсталация за производство на домакинско стъкло
д Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 36

№176-Н1/2009

Висок

ДА

22


Община Омуртаг - Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица
гр. Омуртаг

№302 -НО/2008

Висок

ДА

23

Община Търговище - Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Търговище

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово
с. Лиляк

№269 -НО/2008

Среден

ДА

24

Община Шумен - Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Шумен

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар, гр. Шумен, кв. "Дивдядово"

№349-НО/2008

Висок

ДА

25

„Родна индустрия 91” ЕООД, гр. Попово

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - Попово, бул."България" №219

№242-НО/2008

Нисък

НЕ

26

.„Родопа Шумен 1884” АД, гр. София, площадка гр. Шумен

Кланица за трупно месо с капацитет 175 т. трупно месо на ден

284-НО/2008

Нисък

ДА

27

”Рока България” АД, гр. Каспичан

Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане - санитарна керамика, Гр. Каспичан, ул. Мадарски конник № 48

КР № 455-НО/2013

 висок

ДА

28

СД „Квинс Арго и Сие”, с. Презвитер Козма

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг

КР № 433-Н0/2012

нисък

ДА

29

„Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен

Горивна инсталация за топлинна енергия
гр. Шумен, индустриална зона

№32/2005

нисък

НЕ

30

„Тетрахиб” ЕАД, с. Никола Козлево

Инсталация за интезивно отглеждане на свине за угояване - с. Никола Козлево; угояване на прасета от 30 кг. живо тегло

№351–И1 / 2013

Среден

ДА

31

.„Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище

Инсталация за производство на домакинско стъкло, плоско стъкло и водород
гр. Търговище, кв. "Въбел"

№3-H2/2013

Висок

ДА

32

„Хан Омуртаг” АД, гр. София

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - Шумен, Варненско шосе; производство на облицовъчни подови и стенни керамични плочки
гр. Шумен, Варненско шосе

№200-Н1/2012

Висок

ДА

33

„ХЦС” АД, гр. Шумен

Инсталация за интензивно отглеждане на свине
град Шумен, ул. "Пети километър

№333-А1/2012висок

ДА

34

„Яйца и птици Ломци“ ООД

Инсталация за кокошки-носачки

№ 539/2016 г.

среден

НЕСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница