Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василева


Входна, изходна информация и резултатистраница5/6
Дата19.07.2018
Размер0.94 Mb.
#76475
1   2   3   4   5   6

3.2. Входна, изходна информация и резултати

Относно прилагането на Наредба № 1 е извършен планов инструментален контрол - проби емисии на 11 обекта от утвърдения график за ЗИК. Във връзка с прилагане на горецитираната Наредба са извършени проверки на 11 обекта без проби емисии.

По прилагане на нормативните изисквания, касаещи ФПГ са извършени планови проверки на 47 обекта с инсталации, работещи с хладилни агенти в това число и сервизи. Извършена е проверка на 69 обекта, извършващи дейности с ЛОС (35 обекта с инсталации за съхранение на бензини във връзка с прилагане на Наредба № 16 и 34 обекта, извършващи дейности с бои и лакове и дейности в обхвата на Наредба № 7). Във връзка с издадени РЕПГ е извършена проверка на 9 обекта. Извършен е анализ на подадените в РИОСВ - Шумен 32 бр. доклади за проведени СПИ от 27 бр. оператора с източници на емисии, съгласно изискванията на Наредба № 6. Съставени са 36 бр. протокола за месечни доклади за СНИ, провеждани от един оператор.

През 2016 г. са извършени планови проверки на 10 обекта за определяне показателите на шум излъчван в околната среда във връзка с прилагане на Закона за защита от шум в околната среда.

Следствие на получената информаци от извършените контролни проверки и осъществения контролен мониторинг на отпадъчни води през 2016 г., е съставен плана за новата година по отношение опазване на водите. Резултатите от мониторинга, включително и собствения на емитерите се установява риска от замърсяване. Обектите с такъв риск, с установени наднормени качества на отнадъчните води, са заложени с приоритет в настоящия план. При съставяне на плана е ползвана информацията за издадени нови разрешителни за заустване и КР, които са включени като нови обекти.

Констатираните обекти които трайно не функционират са отпаднали от контрол за 2017 г. С изготвянето на годишния план за 2017 г. са допълнени 2 броя нови обекти, за които има издадени нови Разрешителни, за заустване на отпадъчни води във воден обект. Същевременно са изключени 2 бр. обекти, за които през 2016 г. е установено, че са с нисък риск, по отношение замърсяване на водите, вследствие прекратена или силно намалена производствена дейност. С приоритет са включени обекти като комплексни проверки с установен риск и с подадени сигнали през 2016 г. за нарушение на екологичното законодателство по водите и останалите компоненти.

С извършената контролна дейност през 2016 г. по отношение на управление на отпадъците и опазване на почвите, поставените цели с плана на РИОСВ Шумен за 2016 г. са изпълнени. През годината са извършени 510 бр. планови проверки на 505 бр. обекти. Извършени са 144 бр. проверки извън плана, като от тях, 41 бр. са проверки по последващ контрол във връзка с изпълнение на дадени предписания, 33 бр. проверки по подадени сигнали и жалби на граждани, 35 бр. по писма и заповеди на Министъра на ОСВ. Извършени са 35 бр. други проверки, които включват уведомления за прекратено образуване на отпадъци, по чл. 21 от Наредба 2 от 23. 07. 2014 г. за класификация на отпадъците, проверки по внесени уведомления за инвестиционни намерения, проверки по подадени заявления по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци и съвместни проверки с други институции и ведомства. Извънредните проверки не могат да се предвидят, но те са неразделна част от контролната дейност на РИОСВ, поради което се вземат предвид при изготвянето на плана.

Текущият контрол на операторите на опасни химични вещества (ОХВ) се състои в проверка на условията за съхранение и особено за съвместимост на всички позиции химикали, съгласно препоръките на производителя в информационните листи за безопасност, на основание чл. 26 от ЗЗВВХВС. През 2016 г. бяха извършени проверки за спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Регламент (EO) 1907/2006 (REACH), Регламент/ЕО/№1272/2008 г., Регламент /ЕО/ 757/2010 за изменение на Регламент /ЕО/ 850/2004, Регламент /ЕО/648/2004, относно детергентите. Бяха извършени 118 планови проверки, от които 8 в рамките на проверки по КР, участие в 58 комплексни проверки. Извършени са 13 извънредни проверки. Експерти от направлението участваха в проверки на условия в 22 обекта с КР.

През 2016 г. са проверени общо 22 бр. инсталации с комплексно разрешително, от които 12 бр. са оценени като обекти с висок риск, 8 бр. със среден риск и 2 бр. с нисък риск.

През 2016 г. от направление „БРЗТЗСР“ са съставени общо 32 бр. АУАН, от които 31 бр. на билкозаготвители и длъжностни лица за констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните растения и 1 бр. на физическо лице за констатирано нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.

През 2016г. във връзка с изготвяне на Общински устройствени планове по реда на ЗУТ, бяха оценени входираните ДОСВ и бяха проведени консултации по чл.20, ал.3 от Наредбата за ЕО по представените екологични части на плановете на общините.

3.3. Оценка

Планът по контролната дейност, включващ компонент “Въздух” и фактор “Шум” е изпълнен изцяло. Извършени са проверки на всички обекти заложени в плана за годината и таблица “Въздух” за контрол по съответните наредби към ЗЧАВ. Осъществен е контрол на обектите заложени в годишният график по отношение на излъчвания шум в околната среда.

Повишената ефективност на контролната дейност през 2016 г., в сравнение с тази през 2015 г. доведе до подобряване на качеството на отпадъчните води от включените в плана емитери. Това е показателно от установените по- добри резултати от контролния мониторинг на отпадъчните води през годината. Оценката на изпълнениена плана през 2016 г. е че всички планирани обекти и проверки по опазване на водите, са изпълнени 100%.

Вследствие на акуратното и подробно извършени проверки на постъпилите сигнали за замърсяване на водни обекти и ползване на комплексен подход, същите бяха решени окончателно. Във връзка с премахване на причините за замърсяване се извършиха интегрирани проверки с включване на Басейнови дирекции, ОДБХ, Общини, РЛ Шумен, Напоителни системи. В това отношение се открояват обектите замърсяване на р. Черни Лом и ГПСОВ Попово, на язовир „Каваците“е, гр. Попово и фирма СД „Езокс- Д.Йорданов и О.Огнянов“, на язовир „Фисека“ с. Буховци, община Търговище и МПП“Хадад“ ООД – Мандра. Крайния резултат е устойчиво и трайно решаване на проблемите поставени в сигналите. С това са преустановени рисковете от аварийни ситуациии и от замърсяване на околната среда, каквито са били констатирани от РИОСВ Шумен при проверки по сигнали през 2016 г.

На територията на двете области контролирани от РИОСВ – Шумен се наблюдава тенденция за намаляване количествата на депонираните битови отпадъци, дължаща се на функционирането на два броя сепариращи инсталации в гр. Шумен и гр. Търговище, които сепарират смесените битови отпадъци на общините Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Смядово, Каолиново, Венец, Хитрино и Търговище.

От извършените проверки на администрации на държавни институции и фирми, както и търговски обекти, учебни заведения и болници се установи, че същите са въвели системи за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, във връзка с изискванията на чл. 33, ал. 2 от ЗУО, което е положителна насока в ефективността на разделното събиране.

През 2017 г. с плана за контролна дейност е предвиден засилен контрол относно разделното събиране на отпадъци и прилагат йерархията по управление на отпадъците по чл. 6, ал. 1 от ЗУО.

При извършените проверки по Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ. бр. 30 от 15. 04. 2016 г.) се установи, че задължените по чл. 14 от ЗУО лица изпълняват задълженията си чрез участие в организации по оползотворяване на отпадъци за съответния вид МРО и своевременно заплащат дължимите продуктови такси, както и изготвят необходимите документи по реда на наредбите по чл. 13 и чл. 59 от ЗУО. Лицата, пускащи на пазара на Р. България масово разпространени отпадъци, са вписани в регистъра на ИАОС по чл. 24, ал. 1, т. г от Наредба №2 от 22.01.2013 г.

При извършените проверки по потоци масово разпространени отпадъци, се установи, че в по – голямата си част собствениците им съхраняват, съгласно изискванията, отпадъците и ги предават на фирми, притежаващи документ за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО за съответния код отпадък, като доказателство, за което, бяха представени договори за предаване на отпадъците и идентификационни документи за транспортирането и третирането им. Основни пропуски, констатирани при проверките, са неизвършена класификация на образувани от дейността отпадъци и липса на отчетност за тях, което в по – голяма степен е от непознаването на нормативната уредба.

При извършените проверки на търговски обекти, във връзка с разделното събиране на отпадъци от опаковки, се установи, че в големите търговски вериги образуваните отпадъци от опаковки се събират и третират на територията на обекта, след което се предават на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейност със съответния код отпадък.

По отношение на осъществения планов контрол по опазване на почвите бяха извършени проверки на складове за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, Б-Б кубове и животновъдни обекти. При проверките не са установени замърсявания на почвите, причина за което бе засиления контрол през годината, който ще продължи и през 2017 г.

Във връзка с участието в Четвъртия хармонизиран европейски проект (REF-4) и контролната дейност, по отношение на вещества, предмет на ограничаване Приложения XVII, вписване т.43 – азооцветители и азобагрила в текстилни и кожени изделия и на основание чл.28., ал.1, т.2 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /посл.изм. ДВ бр.102 от 2015 г./ при 4 проверки на предприятия на територията на РИОСВ Шумен се извърши пробонабиране .

Извършихме 5 броя извънредни проверки във връзка с постъпили нотификации от Комисията за защита на потребителите за изделия със съдържание на опасни вещества, за които са въведени ограничение за употреба и пускане на пазара, съгласно Регламент ЕО № 850/2004, относно устойчиви органични замърсители.

При 4 бр. от проверените 10 бр. инсталации със среден и нисък риск не беше констатирано състояние на риск от замърсяване на околната среда от прилагане на условията в комплексното разрешително. Поради тази причина, не се предвижда те да не бъдат проверявани през 2017 г.

Вследствие на извършени проверки по депозирани сигнали, бяха спасени и/ или направени опити да бъдат спасени екземпляри от 14 вида защитени животни.

В резултат от своевременно извършените от РИОСВ Шумен проверки на билкозаготвители, както и такива извършващи билкоизкупуване и заготвяне на билки до голяма степен се ограничи и предотврати незаконния добив на билки и търговия с тях.

Няма обжалвани и отменени крайни актове, постановени от РИОСВ гр. Шумен по ОВОС и ЕО за 2016 г., поставените цели са изпълнени в срок и по начин, осигуряващ най-добър краен резултат.
4. Планирано изпълнение за годината

4.1. Приоритети

Основен приоритет в работата на експертите на РИОСВ Шумен и през 2017 г., ще бъде ефективния контрол по изпълнение на дадените с констативните протоколи задължителни предписания. Това е и основната причина за занижаване броя на планираните за контрол обекти през 2017 г. – 547 бр., в сравнение с планираните такива през 2016 г. – 770 бр. Опитът, който натрупахме през последните две години при възникналите аварийни ситуации, ни показа важността на ефективния последващ контрол и възможността, която той дава за предотвратяване настъпването на сериозни аварии, при които риска от замърсяване на околната среда е изключително висок.

След извършен цялостен и всеобхватен анализ на „Регистъра на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ Шумен“ /таблица 1.1 от настоящия план/, след отстраняване на съществуващи неточности и заличаване на обектите, които вече не осъществяват дейност, подлежаща на контрол от страна на инспекцията, както и след включване на нови обекти, започнали дейност през изминалата 2016 г., общият брой обекти, подлежащи на контрол от страна на РИОСВ Шумен е актуализиран до 1 444 бр. От тях планираните за контрол обекти през 2017 г. са 547 бр. обекти. Комплексни проверки ще бъдат ивзършени на 37 бр. обекти, които подлежат на контрол по три и повече компонента/фактора на околната среда. На обектите, които подлежат на контрол по два компонента/фактора на околната среда, следвайки заложените приоритети в плана за всеобхватност на проверките, ще бъдат извършени съвместни проверки.

През 2017 г. са планирани 27 бр. проверки на инсталации с комплексно разрешително:


Категория риск на инсталацията

Общ брой на инсталациите

Брой инсталации, планирани за проверка

Висок

14

14

Среден

12

9

Нисък

8

5

С оглед анализа на риска, РИОСВ Шумен извършва, при необходимост, и последващ контрол на обектите с издадени КР– проверка на предписания за отстраняване на несъответствия с условията на разрешителните. Извършването на последващ контрол се осъществява също в духа на комплексните проверки, съвместно с експерти по компоненти и фактори на околната среда, съгласно изискващите се компетенции за съответния обект.

Сред останалите приоритети са: проверка пълнотата, качеството и достоверността на информацията, представена в ГДОС за 2016 г. за изпълнение на дейностите, за които са предоставени КР, както и верифициране на докладването от операторите за 2015 г., съгласно изискванията на Регламент № 166 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители /ЕРИПЗ/.

Друг основен приоритет в работата на инспекцията, ще бъде подобряване на качеството на атмосферния въздух. Основният проблем с качеството на атмосферния въздух (КАВ) на териториално ниво е замърсяването с финни прахови частици - ФПЧ10. Източник на регистрираните наднормени замърсявания са битовите, транспортните и промишлените дейности на територията на съответните общини. Инструментът за постигане и поддържане на необходимото качество на атмосферния въздух на дадена територия е изпълнението на общинска програма, каквато в териториалния ни обхват има разработена за община Шумен. Усилията ни ще бъдат насочени към намаляването на броя на превишенията на средноденонощната и на средногодишната норми за ФПЧ10, спрямо данните за 2016-та г.

В изпълнение на политиката на МОСВ по оценка, управление и опазване на водите, във връзка с изпълнение на ПУРБ, на следващо място сред приоритетите на РИОСВ Шумен ще бъде съгласуването на всички инвестиционни намерения с БДУВ по местоположение на намерението, спрямо допустимостта им от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мрежите за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложени в ПУРБ и спрямо забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите.

Не на последно място, приоритет в работата на РИОСВ Шумен ще бъде и изпълнение на политиката на МОСВ за усъвършенстване на контрола и повишаване на общественото съзнание и култура по въпросите на околната среда. Последното ще се осъществи чрез провеждане на местни информационно-образователни кампании, свързани с отбелязването на международни дати за опазването на околната среда, както и на традиционни вече за РИОСВ Шумен инициативи. В тази връзка за поредна година предвиждаме да организираме сред учениците и децата от детските заведения на Шуменска и Търговищка област кампанията “Гората за децата” през месеците април и май за най – голямо количество предадена хартия за рециклиране, във връзка със Седмицата на гората. За поредна година предвиждаме да организираме през месец септември крос за децата, по случай кампанията Европейска седмица на мобилността, чиято цел е да насочим усилията към истинските методи за поддържане на физическо и духовно здраве, социално благоденствие и усъвършенстване начина на живот. За поредна година планираме организирането на конкурса „Еко коледа", в който деца и ученици от всички детски градини и училища на територията на областите Шумен и Търговище ще създадат ръчно изработени играчки и гирлянди за елха; коледни и новогодишни картички от екологични и отпадъчни материали; стихотворения на коледно - новогодишна тематика.

Приоритет за 2017 г. в дейността на направление „ОЧАВВФФ“ е изпълнение на утвърдения график за извършване на контролни измервания на емисиите от неподвижни източници през 2017 г., в същия са заложени 10 бр. обекта.

Намаляване на емисиите на ЛОС чрез контрол, относно спазването на нормите за максимално съдържание на ЛОС и етикирането на продуктите в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и контрол на обекти с дейности в обхвата на Наредба № 7 – 28 бр. обекта; Проверки на бензиностанции, във връзка с експлоатацията и използването на оборудването, съгласно изискванията на Наредба № 16, като през 2017 г. ще продължат да се извършват проверки на обектите във връзка с изменението на наредбата и влезлите в сила изисквания за оборудване на съоръженията със системи съответстващи на Етап ІІ на улавяне на бензиновите пари – 25 бр.обекта; Контрол на обекти с хладилни и климатични инсталации, както и фирми извършващи сервизна дейност попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуоросъдържащите парникови газове – 19 бр. обекта; Проверки на 16 бр. обекта в обхвата на Наредба № 1; Контрол по условията на Разрешителните за емисии на парникови газове – 9 обекта; Проверки на 10 обекта с измерване на показателите на шум излъчван в околната среда; Планувана е проверка във връзка с изпълнение на мерките, които ще бъдат заложени през 2017 г. в програмата на община Шумен за намаляване нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух.

Имайки в предвид националните приоритети и провежданата политика на МОСВ на по отношение на водите, новоприетите ПУРБ и ПУРН за периода 2016-20120 г. на БДЧР Варна и БДДР Плевен и приоритетите и целите на РИОСВ Шумен, през 2017г. са планирани провеки на 50 броя обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект по условията на издадени разрешителни за заустване и КР. За тях са планирани 88 броя проверки. Планираните обекти, заустващи в канализационна мрежа, за контрол на пречиствателните съоръжения са заложени следствие на прилагане на комплексен и интегриран подход при контролната дейност.

Приоритет на контролната дейност през 2017 г. по отношение управлението на отпадъците и опазването на почвите ще бъдат: • Осъществяване на контрол на площадки за третиране на отпадъци, от ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, попадащи в обхвата на чл. 38, ал.1 от ЗУО, поради влизане в сила на нови изисквания, разписани в ЗИД на ЗУО от 30. 12. 2016 г.;

 • Осъществяване на контрол на площадки, големи генератори на производствени отпадъци, в съответствие с оценката на риска;

 • Осъществяване на контрол на нови обекти, които не са били обхванати от плана за контролна дейност през 2016 г.;

По отношение управлението на почвите през 2017 г. приоритетно ще се осъществяват проверки на складове и Б-Б кубове, съхраняващи негодни за употреба ПРЗ, като обекти с висок риск, относно състоянието на съоръженията и недопускане на замърсяване на почвите. Предвидени са проверки на животновъдни обекти, във връзка със съхранението на торова маса, оползотворяването й в собствени или наети земеделски земи, в съответствие с изискванията на Закона за почвите.

Приоритетите за контрол на експертите по ОХВ на РИОСВ Шумен през 2017 г. включват: • Контрол на всички предприятия с висок и нисък рисков потенциал;

 • Контрол на вещества, предмет на разрешаване: Хексабромоциклододекан (HBCDD), (DEHP), Дибутилфталат (DBP); Оловен хромат молибдат сулфат червено (C.I. пигмент червено 104, Изобутил фталат, Бензил бутил фталат (ВВР)

 • Издадени разрешения за пускане на пазара и/или употреба на вещества, включени в приложение XIV на REACH

 • Проверка за съответствие с издадените Разрешения за употреба: доколко потребителите по веригата, в качеството си на „нотификатори по чл. 66“ уведомяват ЕСНА в рамките на 3 месеца от първата доставка на веществото; спазват ли се условията на разрешителните и разпоредбите за контрол на риска/ мониторинг.

 • Контрол на:

 1. Фирми – вносители, производители, потребители надолу по веригата на изделия от експандиран или екструдиран полистирен, съдържащи HBCDD.

 2. Фирми – вносители, производители, потребители надолу по веригата на изделия, съдържащи PCNs.

 3. Фирми – потребители надолу по веригата на изделия, съдържащи SCCPs

 4. Фирми от енергетиката, НЕК, ЕСО и ЕРП, употребяващи РСРs

 • Контрол на Регламент (ЕО) 259/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения

 • Участие в V Координиран Европейски проект на Форума, касаещ контрола на изискванията за информационните листове за безопасност (ИЛБ) и сценариите на експозиция (REF-5);

Приоритетите за 2017 год. в направление „БРЗТЗСР”, са:

 • въвеждане и поддържане на Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000;

 • приключване на инвентаризацията на издадените регистрационни карти по чл.91 от Закона за биологичното разнообразие;

 • обявяване на заповеди за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, съгласно ЗБР.

Приоритетите за 2017-та г. в направление „ОВОС и ЕО” са:

 1. Извършване на превантивен контрол с цел недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми при осъществяване на планираните дейности. Превантивния контрол в направлението се извършва чрез:

 • процедиране по ЕО за планове и програми и постановяване на индивидуални административни актове;

 • чрез ОВОС като условие в развитието на инвестиционния процес и вземане на решения в хода на процедурата по ОВОС по постъпилите инвестиционни намерения.

 1. Извършване на текущ и последващ контрол по изпълнение на условията в решенията по ОВОС - контрола е по изпълнение на поставените условия и мерки в постановените решения по ОВОС и в решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

 2. Приоритетно разглеждане на инвестиционни предложения за реализиране на проекти, финансирани по ОП, с бенефициент общините в региона на РИОСВ гр. Шумен;

 3. Продължаване процедирането по ЕО на дадения ход на преписки по ЕО за ОУП на общините и одобряване на обобщени справки преди окончателното им приемане за ОУП на общ. Търговище и Попово.

Предвид спецификата на дейностите, за които е процедирано по ОВОС, същите се разпределят в две групи:

 • Нови дейности – за тях се предвижда проверка чрез посещение на място;

 • Дейности, свързани с промяна на съществуващи обекти -предвидена е проверка по документи, а при необходимост, съгласно представената информация и допълнителна проверка на място;

Честотата на проверките, съгласно предложения график за контрол по ОВОС, е веднъж годишно, а при необходимост и допълнителна проверка. В направлението се извършва при необходимост посещение на място за проверки по чл.7, ал.2, т.1 от наредбата за ОВОС за достоверност на информацията по чл.6 от същата наредба.

През 2017 г. ще продължи да се извършва проверка относно правното действие на постановените крайни актове по реда на глава шеста от ЗООС/ЗБР в предишни отчетни периоди.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница