Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василевастраница6/6
Дата19.07.2018
Размер0.94 Mb.
#76475
1   2   3   4   5   6

4.2. Цели

Намаляване нивата на емисиите на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници, е една от основните цели, свързани с качеството на атмосферния въздух. На следващо място са: спазване на нормите за допустими емисии на ЛОС в резултат на употребата на разтворители по Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. и контрол, относно спазването на нормите за максимално съдържание на ЛОС и етикирането на продуктите в обхвата на наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти; спазване на изискванията за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини по Наредба № 16 от 1999 г.; контрол на обекти с хладилни и климатични инсталации, както и фирми, извършващи сервизна дейност, попадащи в обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Регламент /ЕС/ № 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове; намаляване и предотвратяване на неблагоприятното въздействие от изменението на климата, чрез осъществяване контрол на обекти с издадени разрешителни за парникови газове.

Подобряване качеството на атмосферния въздух в района на гр. Шумен, посредством контрол по прилагането и изпълнението на мерките, които ще бъдат заложени в плана за действие в Общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на фини прахови частици в атмосферния въздух.

Предприемане и реализиране на мерки за ограничаване и намаляване на наднормените нива на шума от промишлени дейности в близост до зони и територии с нормирани стойности. Изпълнение на плана за 2017 г. за провеждане на измерване нивата на излъчвания шум от промишлени предприятия.

Основната цел по отношение „опазване на водите ” е чрез контролната и преватнтивна дейност да се подобри състоянието на околната среда и водите и намаляване на замърсяването на повърхностните водни обекти със заустени отпадъчни води като се включи изпълнението на следните специфични цели:


 • Заустването на отпадъчните води да се извършва след пречистване, съгласно определените норми в Разрешителните и намаляване на замърсяванията;

 • Чрез превантивен контрол недопускане на зауствания на отпадъчни води от нови обекти без изградени пречиствателни съоръжения;

 • За подобряване на качествата на отпадъчните води, прилагане на планирания контролен мониторинг и контрол по изпълнение на собствения мониторинг на емитерите на отпадъчни води;

 • Завишаване ефективността на контролната дейност и последващ контрол чрез увеличаване качеството на проверките.

 • Бързо и устойчиво решаване на сигнали, възникнали аварийни ситуации и залпови замърсявания, чрез интегрирани и съвместни проверки със заинтересованите и отговорни институции осъществяване на незабавни мерки за прекратяване на констатирани залповите замърсявания на водни обекти от предприятия;

 • Прилагане на действащото и ново възникнало законодателство по отношение на опазване на водите и приетите нови ПУРБ и ПУРН 2016г. -2020г за БДЧР и БДДР;

Най - важна цел при управлението на отпадъците е да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда, което се осъществява чрез предотвратяването или намаляването на образуването на отпадъци, оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторна употреба или регенериране, безопасно съхраняване на отпадъците, непригодни за оползотворяване в настоящия етап.

Като специфични цели съгласно плана, дейностите по контрол и управление на отпадъците ще бъдат насочени към: • Утвърждаване на превантивната дейност чрез издаването на разрешения за дейности с отпадъци и регистрационни документи и включване на условия в тях, съгласно изискванията на действащите нормативни актове;

 • Засилен контрол по отношение спазване изискванията на чл. 11 от ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

 • Засилен контрол по отношение спазване изискванията на чл. 19, ал. 3 от ЗУО от страна на общините;

 • Засилен контрол по отношение на съхранението на производствени и опасни отпадъци: разделно събиране на отпадъците, съхраняване на площадки, отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО, и наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО за всеки вид МРО.

По отношение опазването на почвите основната цел на плана за контролна дейност през 2017 г . ще бъде насочена към текущ контрол на инсталации притежаващи Комплексни разрешителни в частта по Условия 13, изразяващ се в извършване на анализи за определяне въздействието на дейността на инсталацията върху почвите и предприемане на последващи коригиращи действия. Засилен ще бъде контрола върху съоръженията за съхраняване на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита и незабавното отстраняване на евентуални дефекти в тях, които биха довели до предпоставка за замърсяване на почвите.

Екологосъобразно управление и използване на опасните химични вещества и смеси, с цел постигане на защита от вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве, е основната цел на експертите по ОХВ и УР. Като специфична цел може да бъде определена ограничаването на въздействието на ОХВ и смеси върху човешкото здраве и околната среда чрез: • Контрол на регистрациите с фокус към вносители, изключителни представители и регистранти с намален тонаж (2018 г.);

 • Недопускане на наличие на устойчиви органични замърсители (УОЗ) в смеси и изделия, които подлежат на забрани и ограничения;

 • Контрол на изпълнението на изискванията за нотифициране на Европейската агенция по химикали по Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP); проверка на спазване на заложените мерки за предотвратяване на аварии

 • Контрол върху спазване на реда и начина на съхранение на ОХВ в складовете и организацията за съвместно съхранение на ОХВ и смеси;

 • Контрол на ПНВ /потребители надолу по веригата/ за изпълнение на сценариите за експозиция в разширените ИЛБ /информационни листи за безопасност/ - чек лист на ECHA;

 • Контрол върху спазване от страна на операторите на политиката за предотвратяване на големи аварии и условията в издадени разрешителни по ЗООС

Контрола на обектите с издадени комплексни разрешителни ще се осъществи като:

 • превантивен контрол – определяне на условия и изисквания по време на процедури за издаване/актуализация на разрешително;

 • текущ контрол – проверка на място и по документи за спазване условията в разрешителните, и даване на предписания за констатираните несъответствия.

 • последващ контрол – проверка на документи и/или на място за извършените действия от Операторите в изпълнение на предписания.

Целите през 2017 год. в направление „БРЗТЗСР” се изразяват в опазване на защитени растителни и животински видове и техните местообитания, опазване и устойчиво използване на биологичните ресурси, и спазване на режимите в защитените територии и зони.

Общите цели на направление “ОВОС и ЕО” през 2017 г. се свеждат до осигуряване на безопасни разстояния от и до ПНРП и ПВРП при съгласуване на устройствени планове и техни изменения и предотвратяването на екологични проблеми с екологичната оценка, като се интегрира процедурата по ЕО с процеса на планиране като се спазва йерархията както при устройването на територията по реда на ЗУТ, така и йерархията при процедирането за стратегически документи с последващо процедиране по ОВОС за отделните инвестиционни намерения.

Специфични цели:


 • Вземане на добре мотивирани решения на база на качествена по обхват и съдържание информация от възложителите на инвестиционната инициатива;

 • По-добра взаимовръзка със специализираните компетентни органи на МЗ при отчитане степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве в резултат от реализация на инвестиционните предложения;

 • Осъществяване на контрол по осигуряването на обществен достъп до достоверна информация от страна на възложителите и съответните общини при процедирането по ОВОС.


4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки
Процедури за планови проверки:
Комплексни проверки

За представяне цялостната картина за екологичното състояние на даден обект и съкращаване човешките и финансовите разходи, в РИОСВ Шумен се извършват комплексни проверки – т.е. такива, с участието на експерти от различни направления. За всяка комплексна проверка има определен неин координатор, който ръководи цялостното извършване на проверката, съставя констативния протокол, проследява изпълнението на дадените предписания, изготвя доклад за извършената проверки и при необходимост инициира административно- наказателно производство. За извършването на всяка комплексна проверка, Директора на РИОСВ гр.Шумен издава нарочна заповед, с която определя екипа експерти, които ще я извършат.


Проверки по чл.69 и сл. ЗООС

При извършване на проверките се спазват процедурите, определени в чл.69 – чл.69в от ЗООС. От обекта се вземат проби с участие на акредитирана лаборатория. След представяне на протокола от изпитване се съставя констативен протокол, в който се описва констатираното наднормено замърсяване. В зависимост от резултатите, се изготвя предложение за налагане, намаляване, прекратяване или възобновяване на текуща месечна санкция.


Проверки на Решения по ОВОС

Процедурите за планови проверки по ОВОС са регламентирани със Заповед №РД-536/27.07.2006 г. на МОСВ. За извършването на проверката се определя неин координатор, както и необходимите експерти по направления, които ще осъществяват контрола по изпълнението на поставените в Решението по ОВОС условия. След приключването и се изготвя констативен протокол на база попълнените списъци от експертите.


Проверки по Регламент 1907/2006 /REACH/

Извършват се проверки на фирми с предварителна регистрация и потребители по Регламент REACH, съгласно Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент 1907/2006, утвърдени със Заповед №РД-250/08.04.2009 г. на министъра на околната среда и водите. За извършената проверка се съставя констативен протокол, който се подписва от контролния органи и от представителя на фирмата/предприятието. При констатирани нарушения на Регламента, се налагат административни наказания.


Проверки по Регламент /ЕО/ 648/2004, относно детергентите

Експертите на РИОСВ осъществяват контрол на производителите в обхвата на Регламент /ЕО/ 648/2004 по отношение на биоразградимостта на детергентите и ПАВ, предназначени да влязат в състава на детергенти, съгласно Ръководство за прилагане на Регламент Регламент /ЕО/ 648/2004 , относно детергентите на МОСВ и във връзка с Глава седма, чл.25, т.17 на ЗЗВВХВС. Във връзка с извършване на цялостен контрол по горе цитирания Регламент, проверките се извършват съвместно с представители на РЗИ. За извършената проверка се съставя констативен протокол, който се подписва от контролните органи и от представителя на фирмата/предприятието. При констатирани нарушения на Регламента, се налагат административни наказания.


Проверки по Регламент /ЕО/ 1272/2008, относно класифицирането, етикетирането и опаковането /CLP/ на вещества и смеси

Осъществява се контрол на производителите, в обхвата на Регламент /ЕО/ 1272/2008, по отношение на нотифициране на Европейската агенция по химикали за класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. Контролът се осъществява и във връзка с Глава седма, чл.25, т.3 на ЗЗВВХВС. За извършената проверка се съставя констативен протокол, който се подписва от контролния органи и от представителя на фирмата/предприятието. При констатирани нарушения на Регламента, се налагат административни наказания.


Проверки по Изискванията на Директива Севезо II, транспонирани в българското законодателство в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел I “Предотвратяване на големи аварии” и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Контролът по изпълнение на задълженията на операторите, на които е издадено разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС, се осъществява от комисии съставени от представители на териториалните и регионалните структури на МОСВ; МВР; Оправомощени представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“; Оправомощени представители на кметовете на общините, които са поименно изброени в Заповед на министъра на околната среда и водите. За всяка проверка се издава заповед от директора на РИОСВ-Шумен, като участниците в проверката и ръководството на обекта се уведомяват предварително.


Проверки по КР

Плановите проверки се извършват съгласно „Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително”. Проверките се извършва съвместно с представители на съответната Басейнова дирекция. За целта се изпраща писмо до оператора и компетентната Басейнова дирекция с предварителна програма за проверката. Изготвя се поименна заповед от Директора на РИОСВ Шумен за състава на експертите, които ще участват в проверката.Процедури за извънпланови проверки

Извънплановите проверки се реализират като се спазва процедурата за плановите проверки. Извънплановите проверки се провеждат без предварително уведомяване на операторите за тях. При извършване на проверката, задължително присъства представител на ръководството на обекта или оторизирано от него лице.

При тези извънпланови проверки е необходимо :


 • да се установи наличието или отсъствието на посочените в сигнала факти;

 • да се определи компетентният орган, отговорен за контрола на констатираните нарушения;

 • да се състави констативен протокол, в който се отразяват факти и обстоятелства и се посочва нарушението или липсата на такова;

 • да се предприемат съответните административно-наказателни мерки при необходимост. При наличие на данни за сериозно закононарушение се уведомяват съответните органи, с цел тяхното подпомагане в последващото разследване.


4.4. Процедури за сътрудничество и координация с други контролни органи

При постъпване на жалби и сигнали, които не са от компетентността единствено на РИОСВ, а и на други институции – Басейнови дирекции, Общински администрации, Областни управи, РЗИ, ОДБХ, Гражданска защита, се извършват съвместни организирани проверки. При извършване на тези проверки, се предприемат действия по своевременно уведомяване на участниците в проверката за естеството на проверката, деня и часа на извършването й. Проверката се извършва в присъствието на представител на оператора, като тя приключва със съставяне на констативен протокол, като при необходимост се предприемат и съответните административно-наказателни мерки.

При възникване на аварийни и залпови замърсявания се спазват процедурите, определени със Заповед на Министъра на ОСВ.

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост на територията контролирана от РИОСВ – Шумен (един резерват и три поддържани резервата), ежегодно се изготвят План за противопожарно устройство и схема за оповестяване при възникване на пожари, които се съгласуват с ОУ „ПБЗН“ – Шумен.


4.5. Процедури за преглед/актуализация на плана

Планирането е осъществено по тримесечия. Това налага допълнително координиране и планиране на комплексните проверки в рамките на всеки месец от периода. От тук произтича необходимостта за ежемесечен преглед на изпълнението на плана. 1. Координиращите експерти проследяват реализираните проверки ежемесечно, като при необходимост изготвят мотивирано предложение за промени в графика в рамките на тримесечието;

 2. При изготвянето на месечните отчети за дейността на РИОСВ гр.Шумен се отчита изпълнението на плана, срещнати трудности, предлагат се мерки за преодоляване на проблемите;

 3. В началото на годината се извършва годишен отчет на заложеното в плана и съставя нов план за следващата година;

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница