Регионална инспекция по околната среда и водите врацаДата23.10.2018
Размер21.77 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

3000 гр.Враца, ул.”Екзарх Йосиф” № 81 факс/директор: 624-761; дежурен : 629-211e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http//: www.vracakarst.com

СЪОБЩЕНИЕ

По чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с капацитет 60 кw, в дворно място, УПИ парцел VІ, планоснимачен номер 125, кв. 4 от плана за регулация на с. Буковец, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: Димо Петров Димитров, ул. “Ген. Леонов” № 65, вх. А, ап. 3, гр. Враца, като информиране на компетентния орган по околната среда по смисъла на чл.95,ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и във връзка с чл.10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони /ДВ бр. 73/2007г. приета с ПМС №201 от 31.08.2007г./

І. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Предвиденото инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с капацитет 60 кw , в УПИ VІ - 125, кв. 4 от плана за регулация на с. Буковец, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, не е в обхвата на Приложения №1 към чл. 92, т.1 и Приложение № 2 към чл.93, ал. 1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда/ДВ бр. 91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 89/2007г. и съгласно разпоредбите на чл. 81,ал.1,т.2 от Закона не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/,както и на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони-на около 15 км от мястото на въздействие са: „Карлуково” BG0001014, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и „Карлуковски карст” BG0000332, за опазване на дивите птици.

Имотът, в който ще се реализират предвидените дейности се намира в регулацията на с. Буковец, общ. Б.Слатина. Съгласно разпоредбите на чл.3, т.5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г.), за инвестиционното предложение не следва да се провежда процедура по оценка за съвместимостта.

Инвестиционното предложение не касае защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ бр. 133/11.11.1998г./.

Инспекцията уведомява възложителя със становище с изх. № 1623 от 14.07.2008г.

Копие от писмото е изпратено до:КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА , ОБЛ. ВРАЦА

КМЕТА НА С. БУКОВЕЦ, ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница