Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в региона борово две могили, област русестраница1/6
Дата01.05.2018
Размер1.42 Mb.
#67456
  1   2   3   4   5   6
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РЕГИОНА БОРОВО - ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Съдържание:

Въведение...................................................................................................................2

Глава първа. Географски обект и социално-икономически обхват.......................3

1.1. географски район...........................................................................3

1.2. демографско състояние и тенденции; етническа структура.......4

1.3. икономическа среда и заетост......................................................5

1.4. оценка на водещите икономически субекти за заетата и свободната работна сила /анкетно проучване/........................................................9

1.5. оценка на местния капацитет за управление на проекти и прилагане на политики за развитие на работната сила........................................10

1.6. местен пазар на труда и прилагани политики..........................15

Глава втора. SWOT и STEP-анализ на човешките ресурси в общините Борово и Две могили................................................................................................................27

Глава трета. Стратегическа рамка на политиката за устойчиво развитие на работна сила с фокус върху заетостта...................................................................30


Глава четвърта. Стратегически цели, приоритети и мерки за развитие на работната сила в общините Борово и Две могили................................................44


Заключение – Основни изводи и препоръки за прилагане на резултатите........56
ВЪВЕДЕНИЕ

Присъединяването на България към ЕС е вече факт, който сам по себе си, обаче, не решава основните проблеми пред развитието на страната и на нейните изостанали райони. Защото ЕС като цяло представлява просперираща икономическа общност от над 250 региона, в която налице са също социално-икономически различия. Изравняването на тези несъответствия е основната цел на регионалната кохезионна политика. За да може България да ползва успешно структурните и Кохезионния фондове на Общността през периода 2007-2013 г., нейната вътрешно кохезионна политика трябва да се фокусира върху трите приоритетни цели на политиката на ЕС за сближаване: “Сближаване”; “Регионална конкурентноспособност и заетост” и “Европейско териториално сътрудничество”.

В този смисъл разработването на стратегия, свързана с устойчивото развитие на човешките ресурси в изостанали селски райони на област Русе, цели да увеличи капацитета на заинтересованите страни, които формулират и прилагат политиката за развитие на човешките ресурси /регионални и местни власти, образователни и обучаващи институции, организации, НПО, икономически субекти/. Изследваните в дълбочина проблеми, съгласуването на плановите и стратегически приоритети по вертикала на планирането /Европейска общност, държава, регион, област, община/, са незаменимо условие за подобряване на качествените характеристики на работната сила - ключов фактор за повишаване конкурентноспособността на местната икономика. Познаването на проблемите, процесите, свързани с развитието на работната сила и новите възможности пред страната като член на ЕС да ги решава „по европейски” започва от извършването на промяна в нагласите и поведението на всички ангажирани в процеса страни – политици, публична администрация, граждански организации, бизнессреди и граждани.

По тази причина за разработването на Регионалната стратегия за развитие на човешките ресурси в региона Борово - Две могили са ползвани: • актуални данни и анализи на административната статистика за общините Борово и Две могили / Териториално статистическо бюро-Русе, бюра по труда и Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Русе; Регионален инспекторат по образование-Русе/;

 • действащи планови и стратегически документи за социално-икономическо развитие – плановете за развитие на общините Борово и Две могили, Стратегията за развитие на област Русе, Регионалния план за развитие на СЦРП; Националния план за развитие на Република България за периода 2007-2013 г.; Национална стратегическа референтна рамка / програмен период 2007-2013 г./;

 • действащи национални секторни стратегии, планове и програми -Национален стратегически план за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.); Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.; Национална стратегия за продължаващото професионално обучение /2005-2010 г./Глава първа
ГЕОГРАФСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОБХВАТ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

1.1. географски район – общини Борово и Две могили, област Русе. Изследваните общини Борово и Две могили се намират на територията на област Русе. Областта е разположена в Северна България. Определяща особеност на територията в исторически и социално-икономически аспект е нейният широк излаз на р. Дунав. Стратегическото географско положение на област Русе и определянето на Русе като административен център на Северен Централен планов район са условия за развитие на междуобластното и трансграничното сътрудничество с Република Румъния. Това е важен фактор, който има отношение и към възможностите за социално-икономическо развитие на общините в областта. Широкият излаз на областта към река Дунав стимулира развитието й чрез транспортната функция на реката и потенциала, който тя има за развитието на индустрията, земеделието, транспорта и транснационалното сътрудничество, по-специално в т.нар. Дунавско пространство. Област Русе попада и в обхвата на района на Черноморското сътрудничество. Природните ресурси и историческото наследство на област Русе, съответно на двете общини Борово и Две могили, определят до известна степен и възможните посоки за интензивно развитие и на общинските икономики - поливно земеделие; туризъм; водни спортове, риболов и рибовъдство; възможности за развитие на трансгранично икономическо и културно сътрудничество, пълноценното оползотворяване на р. Дунав и нейното поречие за развитие на воден транспорт.

Що се отнася до специфичните характеристики на двете съседни общини, приетите през 2005 г. общински планове за развитие с хоризонт до 2013 г. определят техния профил по следния начин: По системата от социално-икономически показатели, регламентирана от Закона за регионално развитие за определяне на вида на районите за целенасочено въздействие, двете общини се квалифицират като изостанали селски райони, в които преобладаващата част от трудоспособното население е заето в селското и горското стопанство. Характеризират се с ниска степен на развитие на транспортната, техническата и социалната инфраструктура, ниско образователно равнище и квалификация на населението в трудоспособна възраст, ограничени възможности за трудова заетост, високо равнище на безработицата, ниски доходи на населението и обезлюдяване. От друга страна, според географското им местоположение и някои социално-икономически характеристики община Борово попада и в групата на граничните райони за целенасочено въздействие. Разпределението им в тези категории на районите за целенасочено въздействие до голяма степен ще определят и бъдещите възможности за тяхното развитие, докато не бъдат прекатегоризирани. Административно-териториалният обхват на двете общини включва общо 20 населени места – два града /общинските центрове/ и 18 села.


1.2. демографско състояние и тенденции; етническа структура
Според данните на ТСБ-Русе от края на 2005 г. жителите на община Борово са 7223, а на община Две могили - 11297. Динамиката на броя на населението в общините Борово и Две могили за периода 1997-2005 г се отличава със следните общи демографски тенденции: Устойчиво намалява броят на населението в двете общини. Данните на ТСБ-Русе позволяват да се направи заключението, че населението на община Борово е намаляло за периода 2000 – 2005 г. с 838 жители, а на община Две могили – с 1475 души. Влошават се демографските показатели „детска смъртност” и „естествен прираст” /устойчив тренд на високите отрицателни стойности /. Макар и слабо, увеличава се броят на населението в трудоспособна възраст през последните години, но тази тенденция се свързва с устойчивия спад на жителите в под трудоспособна възраст /ниската раждаемост и високата смъртност при децата/ и висока смъртност на жителите над 65 г. И в двете общини се отчита устойчива тенденция към феминизация на населението.

Що се отнася до етническата структура на населението в двете общини, както и за самата област Русе, е характерен високият дял на етническите малцинства. По данни на НСИ от преброяването през 2001 г. за община Борово той е 34,44%, а за община Две могили – 41,55%. Този дял е почти двукратно по-висок от средния за областта и трикратно от средния за страната. И за двете общини делът на турското малцинство е определящ, в по-малка степен – на ромското.

Демографското развитие на общините Борово и Две могили през периода позволява да се направят следните изводи: Населението намалява в резултат на естествени демографски причини и икономическа миграция. Настъпилите минимални положителни промени през последните години в икономическата среда на двете общини не са в състояние да ограничат неблагоприятните демографски тенденции, необходимо е устойчиво подобрение на показателите на местната икономика, което да повлияят върху демографската картина. Дебалансираната структура на населението по възраст и пол налага отчитането на това обстоятелство при формулирането и прилагането на политиките и мерките за развитие на двете общини и в частност на стратегията им по отношение на човешките ресурси, особено в социалната /подпомагане и заетост/ и образователно-квалификационната сфера. Високият относителен дял на етнически малцинства изисква прилагането на специфичен инструментариум за постигането на интегритет на тези малцинства с целите на социално-икономическото развитие на общините и ограничаване на процесите на маргинализация. С особена сила това се отнася до политиката за развитие на човешките ресурси /образование, квалификация, достъп до заетост/.

1.3. икономическа среда и заетост

Общините Борово и Две могили са част от общо 7-те общини на област Русе, квалифицирани като „селски райони” .Общите характеристики на икономическата среда в тези общини на областта от гледна точка на заетостта, са свързани със следните констатации:

 • Основна характеристика на селските райони, в т.ч. на общините Борово и Две могили, е все още зависимостта на местната икономика от състоянието и развитието на аграрния сектор. В аграрния сектор на двете общини се развива основно растениевъдство /зърнопроизводство - пшеница, ечемик и царевица/ и животновъдство /свиневъдство, млечно говедовъдство и птицевъдство/. Към края на 2005 г., по данни на ТСБ-Русе, наетите в аграрния сектор на община Борово са общо 299 души /21,32% от общо наетите/, а в община Две могили – 388 /22,91%/ . В периода 1997 – 2005 г. се констатира устойчива тенденция към намаление броя на наетите в аграрния сектор, която се обяснява с преструктурирането на отрасъла и прехода към модерно земеделие. От гледна точка на заетостта, като основен проблем на работната сила в аграрния сектор се определя ниската квалификация на работещите в сектора. Данните от преброяването на земеделските производители за област Русе през 2005 г. сочат, че от 18 533-ма собственици и ръководители на земеделски стопанства 188 /1%/ притежават висше, полувисше образование или следдипломна квалификация, 3,1% са завършили средно специално образование, свързано със селското стопанство, а останалите 95,19% имат само практически опит в земеделието. Тази картина е достатъчно тревожна, за да предизвика регионалните и местните власти и институции, прилагащи политиката за развитие на работната сила, да формулират секторни програми и мерки за повишаване образователно-квалификационнито равнище на заетите в сектора.

 • Стартиралият в последните години процес на диверсификация на местната икономика променя структурата на заетостта в двете общини. В община Борово към края на 2005 г. наетите в сектор „Индустрия” /44,57%/ и в сектор „Услуги” /34,09%/ преобладават в общата съвкупност на наетите, за разлика от 1997 г., когато делът на наетите в аграрния сектор е 42,19%. Що се отнася до община Две могили, процесите са сходни, но следва да се отчете и тяхната специфика. За разлика от община Борово, тук към края на 2005 г. делът на наетите е най-висок в сектора на услугите /52,21%/, следван от наетите в индустрията - 25,04%. И тук по този показател аграрният сектор се нарежда на трето място. За сравнение с 1997 г. - в сектор „Услуги” са били наети 44,62%, на второ място е аграрния сектор с 31,48%, а на трето – индустриалният, с 23,89% от общо наетите.

 • Ако бъде продължена традицията на взаимно допълващо се икономическо развитие на региона, различната специализация на двете съседни общини ще създава благоприятни и разнообразни възможности за заетост в различни икономически сектори.

 • Към момента се наблюдава мобилност на работната сила в границите на региона. По данни от изследване, направено за целите на проекта, картината на явлението миграция на работна сила в региона на общините Борово и Две могили е следната:


Община

Общо брой фирми, ползващи външна работна сила

Брой фирми, ползващи външна работна сила, по сектори

Брой фирми,

ползващи външна работна сила, според данъчната им регистрация

Структура на външната работна сила по степен на образование

Борово

145

Индустриален сектор – 133;

Сектор „Услуги” – 4;

Аграрен сектор - 8


Местни – 12;

Външни инвеститори – 10;

Чуждестранни инвеститори - 0


Висше – 37;

Средно общо – 531;

Средно специално – 3;

Основно - 160Две могили

-

-

-

-

Очевидно е, че към момента община Борово е потребител на работна сила, предимно от община Две могили, която се явява ресурсен център в това отношение. Структурата на приходящите в община Борово работници и служители по икономически сектори има следната структура по местоживеене:

 • индустриален сектор – общо 133 - от община Русе – 5; от община Бяла – 20; от община Две могили – 96;

 • сектор „Услуги” – общо 4 – от община Русе – 1; от община Бяла – 1; от община Две могили – 2;

 • аграрен сектор - общо 8 – от община Две могили.

Очакванията са миграцията на работната сила да стане по-интензивна, във връзка със задълбочаващия се процес на диверсификация на местните икономики. Това е достатъчно сериозно основание двете общини да преминат към интегрирано планиране на развитието на работната сила /професионално образование и квалификационно обучение/ в посоки, които отчитат икономическата специализация на Борово и Две могили.

 • Въпреки констатираното увеличение на заетостта в сектор „Индустрия” и „Услуги” в последните няколко години, на територията на Борово и Две могили липсват образователно-квалификационни институции и организации, предлагащи услуги за развитие на работната сила /наета и свободна/ в тези сектори. Изоставането на квалификацията на работната сила бързо и чувствително ще се усети сега, след присъединяването на България към ЕС, когато основната задача за повишаване на конкурентноспособността на икономиката е пряко свързана с непрекъснатото обучение на работната сила. От общо проведените в двете общини курсове за професионална квалификация в периода 2002-2006 г., организирани от Бюрото по труда за безработни, всички те са извършени от външни организации, както следва:
Община__Общ_брой_квалифицирани_безработни__Видове_квалификационни_обучения'>Община

Общ брой квалифицирани безработни

Видове квалификационни обучения

Борово

24 души

по професии, свързани с пътно строителство /12 от с. Г. Абланово, 12 от с. Обретеник/ Обучението по Програмата „СПОЗ”

Две могили

95 души

шивачество, компютърно обучение, счетоводство на малка фирма, управление на ССТ; монтьор на ТТ; управление на малък и среден бизнес; агробизнес;фризьорство; готвачество • Липсата на благоприятни условия за развитие на предприемачество е също типична характеристика за селските райони. В тях няма изградена подходяща инфраструктура на съпътстващите услуги /пазарни и структури за подкрепа на бизнеса в аграрния сектор, туризма и производството на стоки и услуги, за обучение и подготовка на предприемачи, на гаранционни и рискови фондове, осигуряващи финансов ресурс за стартиращи предприемачи/. Тази характеристика е валидна за общините Борово и Две могили. По тази причина, както в областната стратегия за развитие, така и в общинските планове на двете общини са поставени цели за насърчаване на предприемачеството, свързани с пълноценно оползотворяване на туристическия си ресурс, с развитието на модерно земеделие, което се нуждае от поддържаща инфраструктура, все още липсваща към момента.

 • Инвестиционният интерес към общините Борово и Две могили все още не влияе върху политиката за развитие на работната сила. И двете общини не могат да се оплачат от липса на външни инвеститори, въпреки, че техният брой в никакъв случай не отговаря на потенциала им за привличане на външни инвестиции. Общо около 15 външни инвеститори /български и чуждестранни фирми/ оперират на територията на двете общини.

Разпределението им по общини и икономически сектори е следното:


Община

Общ брой външни инвеститори

Външни инвеститори по сектори

Вид инвеститори по данъчна регистрация

Борово

9

Индустриален сектор - 5

Сектор „Услуги” – 2


Аграрен сектор - 2

Пловдив /1/, Русе /4/
Русе /1/, Бяла /1/
Русе

Две могили

6

Индустриален сектор - 2

Сектор „Услуги” – 2

Аграрен сектор - 2


Пловдив /1/, Русе /1/;
Русе /2/;
Русе /2/

Към момента интересът на инвеститорите не може да бъде определен като стратегически – очевидно ги привлича предимно ниската цена на труда тук. Те не развиват потенциала на работната сила, не извършват вътрешно фирмено обучение, нито търсят такива услуги от бюрата по труда. От това може да се направи заключението, че когато тези инвеститори бъдат принудени да „европеизират” възнагражденията на работниците си, ще потърсят нови географски ширини, където работната сила също няма нужната квалификация, но и претенции за размера на работната заплата. • Ниско заплатеният труд задържа процесите за развитие на работната сила в региона. Размерът на средната работна заплата в и в двете общини към края на 2005 г. по данни на ТСБ-Русе е по-нисък от средната за област Русе и това е устойчива през последните 9 години тенденция. Към края на 2005 г. размерът на средната работна заплата в община Борово е по-нисък с 317 лв., а в община Две могили – с 244 лв. За отбелязване е, че в частния сектор тази разлика е по-малка – в община Борово средната заплата в частния сектор е с 98 лв. по-ниска от средната за областта, а в Две могили – с 50 лв. Задържането на ниските равнища на възнагражденията на работещите в региона е в пряка връзка с развитието на работната сила и обяснява до голяма степен „инвеститорския интерес” на някои русенски, чуждестранни и фирми от други региони на страната. Защото квалификацията на работната сила до голяма степен повишава изискванията на работещите към възнаграждението на труда им, както и тяхната мобилност.

1.4. Оценка на водещите икономически субекти за заетата и свободната работна сила /анкетно проучване. Данните от направено за целите на проект на Русенската търговско индустриална камара, финансиран от програма АУПТ през м. март-април 2007г. сред общо 45 функциониращи в региона Борово-Две могили фирми и земеделски кооперации дават информация за отношението на преките потребители на работна сила в региона към професионалното образование и обучение. На въпрос дали е необходимо на територията на общините да функционират училища и институции за професионално обучение, над 95% отговарят, че това е нужно. А на въпроса към кои от секторите* на местната икономика професионалното образование и обучение трябва да се насочи, 40,2% определят аграрния и преработвателен сектор, 43,5% - индустриалния, 15,04 - услуги. Очевидно, отговорите на този въпрос отразяват потребностите, свързани с процеса на диверсификация на местните икономики.

_____________________________

* Този въпрос е с възможности за повече от 1 отговор.

Пак във връзка с бъдещите потребности от квалифицирана работна сила в региона Борово-Две могили, анкетираните работодатели сочат като необходими за своите фирми следните професии и специалности: механизатори, полевъди, комбайнери, агрономи, шофьори, тапицери, технолози, оператори шевно производство и шивачи, компютърни специалисти, специалисти по организация на производството, икономисти, лаборанти, специалисти по маркетинг, мениджъри, специалисти по управление на отпадъците.Независимо, че заетостта в аграрния сектор намалява, той ще продължава да определя характера на местните икономики в региона. Изследването на настъпилите промени в сектора през последните години /специализация в определени производства/, на глобалните промени в селското стопанство с влизането на страната в ЕС, е наложително, ако общините Борово и Две могили искат да развиват модерно земеделие. Защото това означава преди всичко снижаване на дела на заетост в аграрния сектор при повишаване квалификацията на кадрите и продължаващо професионално обучение през целия трудов живот. В този смисъл, единственото специализирано учебно заведение в региона – Професионалната гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” - трябва да извърви дълъг път, докато се превърне в ресурсен център за развитие на работната сила в и за аграрния сектор. Наличието на специфични ресурси в двете общини започва все по-осезаемо да определя подотрасловата им специализация в аграрния сектор, типична за предишни периоди. Особен интерес представлява за нуждите на регионалната стратегия Изследването на обществените нагласи към приложение на Общата селскостопанска политика на ЕС, проведено в началото на 2007 г. на територията на община Две могили в изпълнението на Проект по ФАР-ТГС от гражданската организация «Еколинкс-ГСУПРООС”-Русе. Част от това изследване си поставя задачата „да установи нагласата на фермерите за обучение”. Впечатляващ е резултатът, според който от общо анкетираните 100 селскостопански производители, едва 36% едва са заявили потребност от обучение, въпреки преобладаващото непознаване /констатирано от същото изследване/ на принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС, на действащата нормативната уредба в сектора, вкл. и засягащата опазването на околната среда, на изискванията за качество на селскостопанската продукция. Липсата на мотивация за непрекъснато обучение ще бъде основен ограничаващ фактор пред новите хоризонти, които очертава пред аграрния сектор присъединяването на България към ЕС.

Слаб е интересът и мотивацията на местните работодатели за участие в процеса за развитието на работната сила. Данните на Д”РСЗ”-Русе за извършваната квалификация на фирмения персонал през последните години потвърждават тази констатация:


Община

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Борово

0

0

0

0

Две могили

0

12

0

0

Интересни в това отношение са и данните от направено за целите на проект на Русенската търговско индустриална камара проучване сред общо 45 функциониращи в региона Борово-Две могили фирми и земеделски кооперации, финансиран от програма АУПТ през м. март-април 2007 г.: На въпрос дали са доволни от квалификацията на фирмения персонал, 51,15% отговарят, че са напълно удовлетворени, 42,7% - не напълно и само пренебрежимите 6,15% не са удовлетворени, което означава, че ще търсят начини и средства да променят ситуацията. От друга страна, на въпроса дали смятат, че влизането на България в ЕС ще им създаде проблеми, поради недостатъчната квалификация на персонала, 55,15% са убедени, че проблем с квалификацията на работната сила, която трябва да работи на европейско ниво, има. Какво мнението на работодателите за квалификацията на свободната работна сила в региона Борово-Две могили? Сред работодателите от община Борово - основен потребител на работна сила в региона - нито един не счита, че може да намери на регионалния пазар на труда работници и специалисти с нужната му квалификация, а само 10,5% от работодателите от Две могили се надяват, че това може да се случи. Две трети от всички работодатели в региона считат, че има какво да се желае по отношение на квалификацията на безработните в Борово и Две могили, а една четвърт категорично смятат, че те не са квалифицирани.


  1. Оценка на местния капацитет за управление на проекти и прилагане на политики за развитие на работната сила. Недостатъчен е капацитетът на гражданския сектор за усвояване на средства по национални и програми на ЕС– липсват достатъчно местни НПО, недостатъчен е експертният потенциал и подготовката им по отношение на структурната политика на ЕС. Направеното по проекта на Русенската търговско индустриална камара изследване на регистрираните общо местни 21 неправителствени структури и граждански организации очертават следната картина: В община Борово функционират две граждански организации: Сдружение „Роден край” /с. Батин/ и Обществен информационен център /гр.Борово/. Картината на сектора се допълва от 7 читалища в гр. Борово и 6-те села на общината. Що се отнася до община Две могили, картината е подобна – тук функционират 11 читалища и една гражданска организация в гр. Две могили. Проучването на техния опит и проблеми, показват следното: Опитът на организациите в управлението на проекти е крайно недостатъчен - едва 23,% от общо 21-те имат изпълнени проекти през последните три години. Всички местни организации заявяват интерес към дейности, свързани с развитието на човешките ресурси - образование, обучение, култура, социални дейности, което е сериозна заявка към бъдещото им участие в местните общности, които ще развиват човешкия капитал в региона. Потенциалът за развитие на „третия сектор”, свързан с образователното равнище на членовете на организациите, може да се оцени като сравнително стабилен: 14,7% от общо работещите в неправителствения сектор в региона Борово-Две могили са с висше образование, 54,6% - със средно и 29,18% - с основно. В региона Борово-Две могили съществуват условия за партньорство при създаването и управлението на проекти за местно развитие, тъй като 92% от анкетираните организации твърдят, че срещат разбиране и подкрепа от общинските администрации. Основните трудности на организациите са свързани с липсата на опит в управлението на проекти /62,5% от анкетираните организации/ и липсата на информация за подходящи финансиращи програми /41,15% от анкетираните организации/. Като належаща нужда за развитието на своя капацитет организациите определят потребността от обучение /90,28% от анкетираните/, тъй като през последните 3 г. 56,96% не са били включвани изобщо в обучение по създаване и управление на проекти;

Същевременно, в периода 2002 – 2006 г., непосредствено преди присъединяването на България към ЕС, могат да се отбележат следните положителни тенденции, които, обаче до момента не са довели до качествени промени в икономическата среда:

 • През периода се регистрира активен интерес и дейности на местните администрации към подобряване на транспортната, социалната, културната и туристическата инфраструктура,енергийната ефективност в двете общини. Нейното подобряване е извършено със средства от Държавния бюджет, но и с финансиране по програми на ЕС и други международни донори. Прави впечатление и търсенето на други разнообразни възможности и източници за решаване на местните проблеми чрез финансиране на проекти, които община Борово намира, както и първите й опити за партньорство с гражданския сектор. И двете общини до момента почти нямат опит в прилагането на проекти за развитие на човешките ресурси:


Публични проекти, реализирани в община Две могили /2001 - 2007 г./


Название на проекта, година на изпълнение

Проектна област

Финансираща програма

Стойност на проекта

Инициатор

Ремонт столова към социален патронаж

Социална инфраструктура

ФАР

1500 евро`

Община Две могили

Подобряване на уличната пътна мрежа

Развитие на инфраструктурата

САПАРД

1 911 000 лв.

Община Две могили

Енергийна ефективна реконструкция на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Социална инфраструктура

СИФ

228 000 лева

Община Две могили

Саниране на общинска административна сграда

Инфраструктура

Фонд “Енергийна ефективност”

100 000 лева

Община Две могили

Енергийна реконструкция на ЦДГ гр. Две могили

Социална инфраструктура

Програма на Холандското посолство

120 000 лева

Община Две могили

Ремонт читалище с. Бъзовец

Инфраструктура

Малки демонстративни проекти

5 000 лева

Община Две могили

Ремонт на Кър чешма, Две могили

Инфраструктура

Малки демонстративни проекти

2 000 лева

Община Две могили

Ремонт читалище с. Баниска

Инфраструктура

Малки демонстративни

Проекти


5 000 лева

Община Две могили

Ремонт читалище с. Чилнов

Инфраструктура

Малки демонстративни проекти

5 000 лева

Община Две могили

Ремонт читалище гр. Две могили

Инфраструктура

Малки демонстративни проекти

5 000 лева

Община Две могили

Ремонт читалище с. Широково

Инфраструктура

Министерство на културата

2000 лева

Община Две могили

Ремонт читалище гр.Две могили

Инфраструктура

Министерство на културата

5 000 лева

Община Две могили

Ремонт читалище с. Баниска

Инфраструктура

Министерство на културата

5 000 лева

Община Две могили

Ремонт читалище с. Могилино

Инфраструктура

Министерство на културата

2 000 лева

Община Две могили

Туристически Информационен център - пещера “Орлова чука”

Туристическа инфраструктура

ФАР

65 000 евро

Областна администрация Русе


Публични проекти, реализирани в община Борово /2001 - 2007 г./


Название на проекта, година на изпълнение

Проектна област

Финансираща програма

Стойност на проекта

Инициатор

Изграждане на покрит пазар в гр. Борово, 2000 г.

Социална инфраструктура

Фонд „Регионални инициативи”

157 000 лв.

Община Борово

Укрепително съоръжение, с.Обретеник , 2000 г.

Развитие на инфраструктурата

Програма „Дунавски инициативи”

100 000 лв.

Община Борово

Укрепване на дере, с.Батин “ 2001 г.

Инфраструктура

Комисия по бедствия, аварии и катастрофи

300 000 лв.

Община Борово

Укрепване на терен, с.Г.Абланово 2001 г.

Инфраструктура

Комисия по бедствия, аварии и катастрофи

230 000 лв.

Община Борово

Основен ремонт на ДОВДЛРГ, с.Брестовица

Социална инфраструктура

Фонд „Регионални инициативи”

130 570 лв.

Община Борово,

ДОВДЛРГ


Следавариен ремонт на ІV-класен път Обретеник-Е.Йосиф 2001 г.

Пътна инфраструктера

Комисия по бедствия, аварии и катастрофи

3 000 лв.

Община Две могили

„Знаещи днес, можещи утре” 2001 г.

Обучение

Чарити Ноу-Хау Фонд

10 000 лв.

Община Борово, Сдружение „Роден край”

„Местните фолк.традиции - непресъхващ извор на духовни ценности за младите хора” 2001

Култура

Национален фонд „Култура”

6 700 лв.

Община Борово,

Читалище „Искра” БоровоИзграждане на част от канал. мрежа в гр.Борово 2002 г.

Инфраструктура

Държавен бюджет

109 000 лв.

Община Борово

Текущ ремонт ІV-класен път Обретеник -Батин 2002 г.

Инфраструктура

Комисия по бедствия, аварии и катастрофи

97 000 лв.

Община Борово

Изграждане на Обществен информ.център

Инфраструктура на услугите

Програма ПЛЕДЖ

20 000 долара

Община Борово

Оборудване на комп.кабинет в СОУ „Св. Кл.Охридски” 2002 г.

Оборудване

Програма СПА

10 000 долара

Община Борово

„Повишаване еколог.култура на младите хора в община Борово”2002 г.

Екология

Програма Уърлд

лърнинг /ААМР8 484 лв.

Община Борово

Изграждане на Еко-инфоцентър, 2003 г.

Екология

Програма СПА

5 200 долара

Община Борово

„Шанс за ромските деца” 2003 г.

Образование

Фондация „Отворено общество”

4 000 долара

Община Борово, СОУ-Борово

„Нови хоризонти”

2003


Обучение на безработни

Програма ФАР

23 000 евро

Асоциация за рег.развитие-Русе,Община Борово

Изграждане на градска пречиствателна станция /текущ/

Екология

ИнфраструктураМОСВ /ПУДОС/

1 404 910 лв.

Община Борово

Изграждане на социално предприятие, с.Батин 2003 г.

Обучение, заетост, социални услуги

Британски Ноу Хау Фонд

22 000 лв.

Сдружение „Роден край”,

Община БоровоОсновен ремонт на СОУ Борово 2003 г.

Социална инфраструктура

СИФ

350 000 лв.

Община Борово

Доизгаждане на канал.мрежа в гр.Борово 2005 г.

Еколог.инфраструктура

СИФ

210 000 лв.

Община Борово


Изграждане на чешма в ромския квартал, с.Обретеник 2005 г.

Комунална инфраструктура

Програма СПА

5 000 долара

Община Борово

Ремонтни дейности на улици и мостове в Борово, Г.Абланово и Батин, укрепване на църква във Волово 2005 г.

Пътно-транспортна и социална инфраструктура

Комисия по бедствия, аварии и катастрофи

Общо –

303 000 лв.Община Борово

Благоустрояване на терен за музеен комплекс и прилежащо пространство около Тракийската гробница 2006 г.

Туристическа инфраструктура

Програма „Красива България”

63 000 лв.

Община Борово

Саниране на община Борово

Комунална инфраструктура

Програма „Красива България”

18817,65 лв.

Община Борово

Реконструкция на мост по пътя Г.Абланово-Батин 2006г.

Транспортна инфраструктура

Програма ФАР

196 631 евро

Община Борово

5 проекта за преодоляване щетите от наводнения 2006 г.

Пътно-транспортна инфраструктура

Комисия по бедствия, аварии и катастрофи

Обща стойност -294 347 лв.

Община Борово

- Местният бизнес през периода също започва за формира капацитет за усвояване на средства по програми на ЕС. -това е ценен опит, пред вид ролята му в привличане на средства от европейските фондове след 2007 г.:


Бизнеспроекти, реализирани на територията на община Две могили, област Русе, /2001 - 2007 г./


Название на проекта, година на изпълнение

Проектна област

Финансираща програма

Стойност на проекта

Фирма-инициатор и бенефициент

Конкурентноспособност – 1

Икономика

ФАР

65 330 евро

ЖОКЕЙ ООД

Разширяване производството на сладкарски изделия

Икономика

Обучителна програма ПЛЕДЖ на САЩ

20 000 долара

Фирма “Великови ” ООД

Закупуване на селско стопанска техника ПК “Филип Тотю ” гр. Две могили

икономика

САПАРД

170 000 лева

ППК”

Закупуване на селско стопанска техника и построяване на мелница ПК с. Кацелово

Техническо усъвършенстване

Оско кредит Холандия

270 000 евро

ПК “Надежда “ с. Кацелово

Закупуване на комбайн ПК “ Баниски Лом”

Техническо усъвършенстване

САПАРД

170 000 лева

ПК “ Баниски Лом” с. Баниска
 • През периода се създават партньорства на общините по линия на трансграничното сътрудничество с Румъния и се активизират общите действия в рамките на регионалните сдружения на общините. Община Борово има подписан договор за сътрудничество с румънската община Ведя и сътрудничество с комуна Петрушани в областта на културния обмен, а община Две могили – с румънската комуна Прунду, окръг Бистрица. В резултат на това сътрудничество община Две могили има подаден проект по Програма ФАР-ТГС, Проект „Подобряване на биоразнообразието”.

 • Развива се туристическата инфраструктура, създават се условия за възникване на дейности по селски туризъм и съчетаването им с други видове туризъм на базата на туристическия потенциал на селските райони / природните забележителности и културно-историческите паметници на природен парк Русенски Лом, долината на Янтра, Ивановските скални манастири, пещерата Орлова чука, средновековния град Червен и др./.


1.6. Местен пазар на труда и прилагани политики

1.6.1. Местен пазар на труда – тенденции и структура на безработицата

Данните на Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Русе за м. декември 2006 г. показват, че по равнище на безработица област Русе е на 19-то място от общо 28-те области в страната.Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница