Регионална здравна инспекция гр. Ямбол о т ч е т за дейността на регионална здравнастраница1/5
Дата15.10.2018
Размер0.78 Mb.
#87825
  1   2   3   4   5

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР.ЯМБОЛ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2016 г.

През 2016 год. дейността на РЗИ-Ямбол бе организирана на основата на годишен план, разработен в съответствие с поставените от МЗ цели и приоритети, а именно: • Дейности свързани с профилактиката, като задължителен елемент на всички нива;

 • Повишаване ефективността на държавния здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и на факторите на жизнената среда, чрез осигуряване на независима и прозрачна инспекционна дейност;

 • Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението;

През последните години населението в Ямболска област трайно влошава демографските си показатели. Към 31.12.2015 г. населението в Областта бе 123 821 души. Демографските процеси се характеризират основно със застаряване на населението, увеличаване на смъртността и снижаване на раждаемостта. Ниската раждаемост е един от факторите за намаляване броя на населението. През 2015 г. показателят раждаемост е 9,3, а за 2014 г. е бил 9,8. Броят на ражданията през периода 2013-2015 за Областта бе съответно 1156 за 2015 г., 1236 за 2014 г., 1271 през 2013 г.

За 2015 г. броят на живородените деца в гр. Ямбол е 631/срещу 688 за 2014 г./, следван от община Тунджа – 214, община Стралджа -155, община Елхово-135 и община Болярово-21 раждания по настоящ адрес на майката. Ражданията в селата са 3 пъти по-малко от тези в градовете.

Във възрастовата структура се увеличава относителният дял на лицата над 60-годишна възраст и намалява делът на лицата до 17 години.

В градовете живеят 70,21%, а в селата 29,88%. Жителите на град Ямбол са намалели с 1337 души, от 71 561души за 2014 г.на 70224 за 2015 г. Жителите на община Тунджа са 22 725. Най-малко са жителите на община Болярово – 3764 души. В община Стралджа населението е 12 152.

Жените представляват 50.9%, а мъжете 49.1%. Делът на жените е по- висок от този на мъжете, като се запазва тенденцията за нарастване на съотношението жени/мъже след 60 годишна възраст.

Разликата се дължи на по-високата смъртност и по-ниската средна продължителност на живот сред мъжете. Според данните за разпределението на населението по възраст в навършени години към 31.12.2015 г., групата над 60 г. е най –голяма - 37981 души.

Процесът на застаряване на населението е и в пряка връзка с броя на икономически активното население и води до промени в неговата основна възрастова структура - разпределение на населението под, в и над трудоспособна възраст. Населението в надтрудоспособна възраст над 60+ г. е намаляло с 250 души. Населението в трудоспособна възраст от 15 до 60 г. е 64215 д. и е намаляло за същото време с 1 585 души.

Непрекъснатият темп на намаляване на населението /с 1903 души за 2015 г./ през последните години потвърждава неблагоприятният ход на демографските показатели. Негативно влияние имат и влошените социално-икономически условия, миграцията, намаляване на жените във фертилна възраст.

Извършената по обем дейност в РЗИ бе съобразена и с териториалната специфика и регионални приоритети в областта на общественото здраве при спазване изискванията на нашето и Европейско законодателство .

Дейността бе осъществявана при ефективна координация на РЗИ с другите регионални и местни структури на държавната власт .

От 01.01.2016 г., съгласно длъжностно щатно разписание, персоналът на РЗИ е 57 души.ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ 01.01.2016 ГОД. В РЗИ – ЯМБОЛАДМИНИСТРТИВНА СТРУКТУРА

ЧИСЛЕНОСТ

1.

ДИРЕКТОР НА РЗИ

1

2.

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

1

3.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

1

4.

ОБЩА АДМИСТРАЦИЯ в т.ч.

ДИРЕКЦИЯ АПФСО6


5.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ в т.ч.

48

5.1.

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

11

5.2.

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

24

5.3.

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

13
ВСИЧКО:

57


Във връзка с изменение на параграф 31 и праграф 34 от Правилник за изменение на Устройствения правилник на РЗИ / обн. в ДВ.бр.47 от 26.06.2015 г./ числеността на персонала към 20.07.2015 г. бе оптимизирана на 57 души, от които 3 ръководни длъжности, 6 служители в обща администрация и 48 в специализирана.
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В РЗИ
През 2016 г. дейността на РЗИ бе осъществена чрез годишния план, разчетен по тримесечия, разработен съгласно Указания за планиране дейността на РЗИ, дадени от МЗ.

Организацията на работата във всички дирекции и отдели бе в съответствие с планираната дейност. Всички служители в инспекцията имаха разработени годишни и тримесечни лични планове. Със заповед № РД-09-39 от 06.01.2016 г. на директора на РЗИ бяха определени и разпределени обектите на здравните инспектори.

В РЗИ-Ямбол функционираше експертен съвет по здравно-техническа експертиза, който съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове и извършва оценка на инвестиционни проекти по искане на физически и юридически лица. За проведените експертни съвети се водят протоколи, в които се отразяват всички разгледани проекти и взети решения .

На основание Устройствения правилник на РЗИ съвещателен орган в инспекцията бе Директорският съвет, който функционира със Заповед № РД-09-1787/19.08.2016 г. на директора на РЗИ, съгл. промените в структурата на РЗИ. Директорският съвет се свиква най-малко един път на тримесечие и работи по предварително изготвен и приет годишен план. За всяко заседание бе изготвян протокол. За 2016 г. бяха проведени и протоколирани 8 заседания. Бяха обсъдени и взети решения по следните въпроси: 1. Приемане на годишен план за дейността на съвета за 2016 г.

 2. Предоставяне и паричен размер за представително работно облекло на държавните служители

 3. Предоставяне и паричен размер за безплатно работно облекло на служителите по трудово правоотношение

 4. Обсъждане на отчетите за дейността на дирекциите през първото тримесечие на 2016 г.

 5. Обсъждане на дейността по отчетите на дирекциите и приемане на общия отчет за 2015 г.

 6. Обсъждане на предложения за размера на средствата за закупуване на предпазни очила на служителите, работещи с видеодисплей.

 7. Определяне на нов състав на директорския съвет, във връзка с назначаването на заместник-директор на РЗИ и промяната в Закона за държавния служител и освобождаването на главния секретар на РЗИ-Ямбол от 01.06.2016 г.

 8. Обсъждане на актуализация в Хартата на клиента и преглед на предоставяните административни услуги от РЗИ-Ямбол.

 9. Определяне начина на изчисляване на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати по чл.19, т.5 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 10. Разглеждане и обсъждане на административно-наказателната дейност за първото шестмесечие на 2016 г. и събираемостта на наложените глоби и санкции.

 11. Обсъждане на отчетите за дейността на дирекциите и административно-наказателната дейност през 9-месечието на 2016 г.

 12. Разглеждане и обсъждане на административно-наказателната дейност към 15.12.2016 г.

 13. Разглеждане и обсъждане на нов Правилник за вътрешния трудов ред, нови Вътрешни правила по ЗДОИ и ЗПУКИ, Вътрешни правила за работата на учрежденския архив и актуализирана номенклатура на делата, сгласувани и от отдел „Държавен архив“-Ямбол. Разработване и утвърждаване на нови правила за работата на Директорския съвет и Експертния съвет по здравно-техническа експертиза.


І.ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ АПФСО ЗА 2016 Г.
1.АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И СЛУЖИТЕЛИ НА РЗИ
В РЗИ-Ямбол административното обслужване на потребителите се извършва от звеното за административно обслужване. Предлаганите услуги се осъществяваха при спазване на принципите, установени в нормативните актове, които регламентират дейността на администрацията: Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за административно обслужване.

Звеното за административно обслужване е разположено в началото на административната сграда на РЗИ-Ямбол, лесно достъпно, приспособено да обслужва и лица с увреждания, чрез изградена рампа на входа на сградата. Работното време на служителите от звеното е съобразено с нуждите на потребителите. Осигурено бе непрекъснато обслужване в рамките на работното време на инспекцията. За всички услуги, предоставяни от РЗИ-Ямбол бяха спазени нормативно определените срокове за изпълнението им. Периодично е извършван преглед на предоставяните услуги и е преценявана възможността за намаляване на срока на изпълнение на услугите. В РЗИ-Ямбол се прилага комплексното административно обслужване. Създадена бе възможност от интернет страницата на инспекцията да се изтеглят заявления за предоставяните административни услуги, налична е и информация за нормативното основание и реда за осъществяване на услугата. Осигурена е възможност за подаване по електронен път на заявление за предоставяне на услуга, както и изпълнение на устно заявена такава.

Основните проблеми при прилагане на комплексното административно обслужване останаха неразрешени, като:


 • Липса на единна система, чрез която да става служебна обмяна на данните между отделните администрации;

 • Наличие на проблем с електронната идентификация, т.к. дори услугата да е заявена по електронен път чрез електронен подпис, заявителят трябва да отиде до администрацията за да си получи готовия документ;

 • Липса на нормативен акт, който да задължи институциите да издават служебно документи за извършени услуги, които да са включени в Регистъра на услугите и да са платени.

На официалната интернет страница на РЗИ-Ямбол бе оповестена Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги. За 2016 г. попълнилите анкета потребители са 7. От анализа на попълнените анонимни анкети е видно, че потребителите са удовлетворени от качеството на извършената им услуга. Няма постъпили предложения за подобряване на административното обслужване.

Своевременно бе приемана, регистрирана, разпределяна и насочвана входящата служебна кореспонденция, извеждана и изпращана по предназначението си бе и изходящата вътрешна и външна кореспонденция. Във входящо-изходящия регистър за 2016 г. бяха регистрирани 4325 броя входящи документи и 2838 броя изходящи документи.

Всички документи и други материали на РЗИ-Ямбол бяха систематизирани и съхранявани съгласно изискванията на Закона за Националния архивен фонд. Разработени бяха нови Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив и актуализирана номенклатурата на делата, която отчита нормативната промяна и обхваща извършените от РЗИ-Ямбол дейности.

Служебните и трудови досиета на служителите бяха съхранявани в специална картотека, за които отговаря главен специалист, изпълняващ функциите на деловодител.

Работните планове за 2016 г. бяха изготвени и съгласувани своевременно. След проведените междинни и заключителни срещи на служителите е поставена годишна оценка в съответствие с изискванията и сроковете, определени в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Оценка „Изпълнението надвишава изискванията” получиха 25 служители, оценка „Изпълнението напълно отговаря на изискванията” получиха 25 служители, 3 служителя не бяха оценени, защото нямаха действително отработени 6 месеца.

За проведените обучения през 2016 г. бе воден регистър за обучения на служителите, в който бяха вписани всички курсове, семинари и др.

Издадените документи удостоверяващи проведеното обучение бяха съхранявани в досиетата на служителите.

Осигурена бе правна помощ и консултация на служителите по отношение правилното прилагане на ЗЗ, ЗЛПХМ, ЗАНН, АПК, ЗЛЗ, ЗКНВП и др. нормативни актове, касаещи дейността на инспекцията. Бяха проверени 39 броя съставени актове за установяване на административни нарушения от главен юрисконсулт. Към 31.12.2016 г. бяха издадени 29 броя наказателни постановления за 3450 лв., всички от глоби. От тях бяха връчени 29 броя и платени в доброволния срок 5 броя за 700 лв. Наказателните постановления, неплатени в доброволния срок бяха изпращани, в законоустановените срокове, за принудително събиране до Национална агенция за приходите. За 2016 г. са изпратени 20 бр. преписки.

През 2016 г. бе осигурено процесуално представителство пред Районен съд-гр.Ямбол и Административен съд-гр.Ямбол по общо 2 съдебни производства, свързани с оспорване на издадени през 2015 г. от директора на РЗИ-Ямбол наказателни постановления. И двете наказателни постановления са потвърдени от съдебните институции. С тях са наложени: имуществена санкция за 3000 лв. и глоба за 300 лв.

Към 31.12.2016 г. няма неизпълнени наши договорни задължения.

През 2016 г. бяха проведени две конкурсни процедури - една за назначаване на главен юрисконсулт и една за инспектор в дирекция „Обществено здраве“.

През годината постъпиха и бяха разгледани 6 заявления за достъп до обществена информация, а именно: 2 броя от физически лица; 3 броя от юридически лица и 1 брой от неправителствена организация. Издадени са 5 разрешения за достъп до обществена информация. Информацията е предоставена при спазване разпоредбите на ЗДОИ в законоустановените срокове. По едно заявление не е издадено решение, т.к. РЗИ-Ямбол не разполагаше с исканата информация.


2.ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЗИ
Изградената система за финансово управление и контрол в РЗИ гр.Ямбол бе прилагана в практиката чрез разработени и утвърдени политики и процедури във всички области на финансовото управление и контрол, които имаха за цел да осигурят разумна увереност за постигане целите на инспекцията чрез:

- съответствие със законодателството, вътрешните актове на РЗИ и договори;

- надеждност и всеобхватност на финансова и оперативната информация;

- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;

- опазване на активите и информацията.

При планиране на бюджетните средства в РЗИ бяха предвидени средства за реализиране на програми: • Държавен здравен контрол;

 • Промоция и превенция на незаразните болести;

 • Профилактика и надзор на заразните болести;

 • Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване;

За 2016 г.финансирането на РЗИ бе осъществявано от:

 • субсидии от държавния бюджет за 2016 год.;

 • приходи от собствена дейност.

През 2016 г. таксите, които бяха събрани по Закона за здравето , Закона за лечебните заведения и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина бяха в размер на 157915 лв. при уточнен план 140000 лв. Преизпълнението на приходите от такси с 17915 лв. бе в резултат на ежедневния контрол на обектите с обществено предназначение, лабораторно изследване на храни, води, битови химически препарати, козметика и извършване на лабораторно-диагностични изследвания по искане на лечебни заведения, физически и юридически лица.

Приходите от наказателни постановления, които бяха постъпили по сметката на РЗИ са 700 лв., събраните от НАП съгласно ДДС 12/10.12.2009 г.- 1846 лв. – общо 2546 лв. при уточнен план 6700 лв. Неизпълнението от 4154 лв. се дължи на факта, че физическите и юридически лица, на които бяха издадени наказателни постановления не плащаха в доброволния срок.Други неданъчни приходи в размер на 245 лв. бяха от продадени специални формуляри за поръчка на наркотични вещества по отчетна стойност – 75 лв. и приходи от продажба на вторични суровини –170 лв.

Общо събраните и трансферирани към МЗ приходи бяха в размер на 158860 лв., при уточнен план 146700 лв., с 8.29% повече.

Периодично бе правен анализ на събираемостта на наказателните постановления по Закона за здравето, като се предприемаха мерки за доброволно събиране в регламентирания 7-дневен срок, след което бяха предавани в Национална агенция за приходи.

Финансово-счетоводната дейност на РЗИ бе организирана в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация за 2016 г., Счетоводните стандарти и указания, Счетоводната политика и др.

За законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства бе извършван предварителен контрол от финансов контрольор и прилагана системата на двойния подпис. Всички документи свързани с поемане на задължение или извършване на разход бяха подписвани от директора на РЗИ и директор дирекция АПФСО.

Своевременно през годината бе предоставяна информация на първостепенния разпоредител, относно усвояването на бюджетните средства чрез изготвяне на месечни отчети, справки по параграфи, натурални показатели и счетоводни сметки.

През 2016 г. общо за заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения бяха изплатени 426783 лв. при утвърден годишен план 438162 лв. Реализираната икономия от фонд работна заплата бе от вакантни длъжности и болнични и бе използвана за изплащане на други възнаграждения и плащания на персонала, както и за издръжка.

Изплатена бе сума от 2400 лв. по граждански договор за извършени консултация, изследване и валидиране на микробиологични проби от лекар микробиолог .

Изплатената сума за СБКО на служителите по трудово правоотношение бе в размер на 2260 лв., а за представително работно облекло на служители по служебно правоотношение – 10970 лв. Изплатената сума за обезщетения за неизползван отпуск на освободени служители бе в размер на 383 лв. На служителите беше изплатена сума от 2544 лв.за първите три дни на временната неработоспособност.

Издръжката на РЗИ през 2016 год. бе 177327 лв. при годишен уточнен план 174987 лв. Направените разходи през 2016 г. бяха предимно за закупуване на медикаменти, работно облекло, материали, гориво и смазочни материали, ел.енергия, природен газ, външни услуги, командировки, застраховки, текущ ремонт и др.

С направените разходи ежедневно бе осъществяван контрол по спазване на здравните изисквания в лечебни, здравни и детски заведения, в обектите с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на факторите на жизнената среда. Извършвани бяха лабораторно-диагностични изследвания по искане на лечебни заведения, физически и юридически лица.
3. СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЗИ
Стопанското обслужване включва обезпечаването с необходимите материали, медикаменти и средства за работата и функционирането на РЗИ, осигуряването на оптимални условия за организиране на дейностите, извършвани от инспекцията.

Дирекция „Административно правно финансово – стопанско обслужване” бе създала всички необходими условия за успешно осъществяване на основната дейност на инспекцията чрез: • организиране и снабдяване на всички звена с материали, консумативи, химикали, диагностикуми, горива и смазочни материали;

 • организиране поддръжката и стопанисването на материалната база;

 • абонаментно обслужване на специализираната техника, редовно калибриране на измервателните уреди, съгласно изготвен план;

 • осигуряване на транспортно обслужване на РЗИ, чрез поддържане на автомобилния парк в добро техническо състояние, представяне моторните превозни средства на годишни технически прегледи;

 • поддръжка в изправно състояние на противопожарната система и техника, извършени бяха мероприятия за противопожарната безопасност на служителите и сградите.

През 2016 г. бе направен текущ ремонт на канцеларии в административна сграда в размер на 13710 лв. В повечето от стаите шкафовете в които се съхраняваха документите са от 1972 година и бяха напълно амортизирани. Това наложи да се направи ново офис обзавеждане на стойност 19687 лв., което значително подобри условията на работа.

От ремонт и ново обзавеждане се нуждаят и други канцеларии в административна сграда и помещения в микробиологична и паразитологична лаборатория, тъй като са крайно амортизирани и остарели.


4. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЗИ

Дейността на информационното обслужване в инспекцията бе свързана с осигуряване на информационните връзки и комуникации на администрацията; поддържане на публичните регистри и бази данни; организиране, поддържане и технически контрол при събирането, обработката, съхраняването и отчитането на оперативната информация от звената на РЗИ; осигуряване техническа поддръжка на компютърната и друга информационна техника, актуализиране на програмните продукти, свързани с дейността на РЗИ; обучение на служителите за работа с компютърна техника и инсталираните програми, осигурен Интернет достъп.

В инспекцията се работеше със следните информационни системи:

1.Система за правно-информационни услуги „Сиела-Норма”, която включва нормативните актове в българското законодателство.

2.Система за труд и работна заплата „Терес”, която е предназначена за отчитане заплатите на служителите и дава възможност за промени .

3.Система за финансово-счетоводна дейност „Скиптър(i)”, която е предназначена за въвеждане и обработка на счетоводната информация.

4. Информационна система за следене движението на биопродуктите.

Всички компютри в инспекцията бяха свързани в локална мрежа.

Инспекцията разполагаше със собствен сървър, достъпен за всички служители, който служеше за връзка между тях, обмен на файлове, както и за получаване и съхраняване на информация.

За външни потребители на информация, инспекцията има изградена интернет страница www.rzi-yambol.org

За информация от други органи е създадена електронна поща – rzi-yambol@mbox.contact.bg

За техническата поддръжка на локалната мрежа и компютърните системи бе сключен договор за абонаментно обслужване, като по този начин своевременно бяха отстранявани възникналите технически проблеми в устройствата (компютри, принтери, мрежови устройства). Редовно бяха осигурявани необходимите консумативи и материали. Ползвахме становища и консултации за закупуване на компютри, във връзка с инсталирането на програмни продукти.

За предотвратяване на неоторизиран достъп на лица до информационни данни бе създадена организация и управление на достъп на потребителите до информационната система, чрез създаване на нива на достъп и задаване на пароли, бяха предприети допълнителни действия по усъвършенстване на софтуерното и хардуерното оборудване.

Поради въвеждане на системи, които налагаха повишаване на изискванията към работните параметри на компютрите, на някои от тях бяха подобрени техническите параметри и бяха инсталирани нови версии на операционната система и офис приложенията. Бяха закупени нови компютърни конфигурации за работа с програми, които са WEB – базирани. Тези програми изискваха бърз и надежден достъп до интернет. Една част от техниката не отговаряше на новите изисквания, което наложи закупуването на нови компютърни конфигурациІІ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

Дирекция „Медицински дейности” при РЗИ-гр. Ямбол осъществява дейността си, съгласно нормативната уредба, Устройственият правилник на РЗИ и Указание за планиране дейността на РЗИ през 2016 г.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница