Регионална здравна инспекция плевен анализ на резултатите от мониторинга и контрола наДата10.02.2018
Размер146.21 Kb.
#57492
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН

АНАЛИЗ

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛА НА

ОБЕКТИТЕ, ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

В ОКОЛНАТА СРЕДА И В РАЙОНИТЕ НА ДЕТСКИ,

УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

В ГРАД ПЛЕВЕНПлевен – 2014
УВОД
Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Природни източници, създаващи електромагнитна енергия са слънчевото лъчение, достигащо до нас и без което животът на Земята не би могъл да съществува; бурите; мълниите и електромагнитното лъчение от космическите обекти. Всички тези фактори формират естествения електромагнитен фон на Земята.

ЕМП се генерират и от човешки дейности. Съвременната медицина е немислима без животоспасяващи апарати и уреди, като лазерни системи, апарати за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс, животоподдържащи системи, физиотерапевтични уреди. Домашните електрически уреди (телевизор, пералня, сешоар, микровълнова фурна), както и навигационните и комуникационни уреди, също са източници на ЕМП.

Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, променят посоката си на специфична честота, варираща от високи радиочестоти (РЧ) – като тези, използвани от мобилните телефони, през средни честоти (СЧ) – като тези, генерирани от компютърните екрани и изключително слаби честоти (ИСЧ) – като тези, генерирани от електрическите проводници.

Радиочестотните полета варират от 100 kHz до 300 GHz. Най-разпространените източници са мобилни и безжични телефони, локални безжични мрежи и радиопредавателни кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета.

През последните години са проведени широки проучвания за това как радиочестотните полета, включително и тези, генерирани от мобилни телефони, могат да се отразят на здравето. Изучени са разнообразни влияния както в лабораторни условия, така и в естествена среда. При нива на излагане под нормите за безопасност не са отчетени негативни влияния върху човешкото здраве.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Наредба №9/1991 на МЗ и МОСВ (ДВ, бр. 35, с изменение и допълнение в ДВ, бр.8, 2002г.) е нормативният документ, който въвежда гранични стойности (пределно допустими нива - ПДН) за защита на населението. Тя регламентира граничните стойности за определен честотен диапазон за стационарни комуникационни източници, излъчващи в населените места. Съгласно цитираната наредба, преди въвеждане на всеки нов източник в експлоатация, се изисква изчисляване на хигиенно-защитни зони, т.е пресмятане на разстоянието от източника, на което стойностите на ЕМП достигат пределно допустимите нива за защита на населението. Следващият етап е измерване в реални условия, след пускане в експлоатация на източника.

За честоти от 300 MHz до 30 GHz, съгласно нашето законодателство, се нормира величината “плътност на мощност” (S, μW/cm²). За гранична стойност, осигуряваща достатъчна защита на здравето на населението, за тези честоти е определена стойност от 10 μW/cm²(микроват на квадратен сантиметър).ОБЕКТИ, ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, РЕГИСТРИРАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛЕВЕН И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ СПОРЕД СОБСТВЕНИКА
В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Плевен са регистрирани 175 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е следното:

Таблица №1Общини

Брой станции на мобилни оператори

Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика

Мобилтел” ЕАД

БТК Мобайл” АД

Космо България Мобайл” ЕАД

Плевен

69

16

30

23

Белене

6

1

4

1

Никопол

12

-

9

3

Гулянци

12

-

5

7

Червен бряг

18

3

8

7

Кнежа

6

-

5

1

Долни Дъбник

10

2

4

4

Долна Митрополия

24

5

11

8

Левски

11

3

3

5

Искър

4

1

1

2

Пордим

3

1

2

-

Област Плевен

175

32

82

61ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА

Настоящият доклад има за цел да:

-установи съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991г. на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти ( обн., ДВ, бр. 35 от 1991г. );

-направи оценка на здравния риск за населението.


ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ
Обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона и 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

ОБЕКТИ, С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ
През 2014г. е планиран и осъществен контрол на 21 обекта, разположени в жилищни райони и в близост до детски, учебни и лечебни заведения:

1.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на хотел Сторгозия, ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

2.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на шестетажна жилищна сграда на ул.Лайка №41, вх.А в ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

3.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на шестетажна жилищна сграда на ул.Лайка №41, вх.B, ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

4.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.34 в ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

5.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.12, вх. Ж в ж.к.Мара Денчева, гр.Плевен.

6.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.314, вх.А в ж.к.Дружба, гр.Плевен.

7.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на единадесететажна жилищна сграда на бул.Христо Ботев №44.

8.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на шестетажна жилищна сграда на ул.Илия Бешков №19, гр.Плевен.

9.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.Стройснаб на ул.Изгрев №10, гр.Плевен.

10.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на девететажна жилищна сграда на ул.Цар Борис III №74, гр.Плевен.

11.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.Васил Априлов, вх.Е на ул.Димитър Константинов №11, гр.Плевен.

12.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на осеметажна жилищна сграда на бул.Русе №60, гр.Плевен.

13.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на основната сграда на ПГ “Захарий Зограф”, гр.Плевен.

14.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.92 в ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

15.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.5, вх. А на ул.Шипка №28, гр.Плевен.

16.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на осеметажна жилищна сграда на ул.Христо Ботев №115, гр.Плевен.

17.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на осеметажна жилищна сграда на ул.Знеполска №11, гр.Плевен.

18.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.221 в ж.к.Дружба 2, гр.Плевен.

19.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.217 в ж.к.Дружба, гр.Плевен.

20.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.325 в ж.к.Кайлъка, гр.Плевен.

21.Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.2 на пл.Македония, гр.Плевен.МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
При измерване стойностите на плътност на мощност S (μW/cm²) са използвани методи за контрол съгласно „Методика за измерване и оценка на ЕМП в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ, (настоящ НЦОЗА), том ІV, Селищна среда при спазване изискванията на Наредба № 9/1991г. на МЗ, ДВ. Бр. 35/1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Измерванията за извършени от Дирекция „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Плевен през месец юни 2014 година. Преди провеждане на измерването плътност на мощност, чрез пресмятане, е определена максималната големина (Rmax) на хигиенно-защитната зона (ХЗЗ) в околността на изследваната антена.ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА
Измерванията са извършени с преносим уред за измерване на ЕМ RADIATION METER, модел EMR – 20 на фирма Wandel & Goltermann, идент.№ 2244/20.

Антена – изотропна с работна честота от 100 kHz до 3 GHz.

Неопределеност - ± 20 % от измерената стойност.

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.РЕЗУЛТАТИ
Получените стойности от направените измервания са представени в Таблица №2.

Стойности на ЕМП в сградите и прилежащите терени на 4 детски, 6 учебни и 2 лечебни заведения в гр.Плевен


Таблица №2Място на измерване

Брой измервания

Минимално измерена плътност на мощност

S [µW/cm2]

Максимално измерена плътност на мощност

S [µW/cm2]

Пределно допустим нивоS [µW/cm2]

1.

Клиника по психиатрия, хотел „Сторгозия”

2

0

0,1

10

2.

СОУ „Пейо Яворов”

ул. Лайка №41/А3

0,1

0,3

10

3.

ОУ „Петър Берон”, ул. Лайка №41/В

6

0

1,8

10

4.

СОУ „Стоян Заимов”, ж.к. Сторгозия, бл.34

2

0

0,1

10

5.

ДЯ „Латинка”, ж.к. М. Денчева, бл.12

1

0

0,1

10

6.

ЦДГ №20 „Калина”, ж.к. Дружба, бл.№314

1

0,1

0,2

10

7.

Медицински университет, бул. Христо Ботев №44

2

0

0,1

10

8.

НУ „Патриарх Евтимий”, ул. Илия Бешков №19

2

0,1

0,2

10

9.

СОУ „Иван Вазов”, ул. Изгрев №10

1

0

0,1

10

10.

ДЯ „Щстливо Детство”, ул. Цар Борис III №74

2

0

0,1

10

11.

ДКЦ „Св. Параскева”, ул. Дим. Константинов №11

3

0,1

0,3

10

12.

Седмична ясла

„Асен Халачев”, бул. Русе №602

0

0,1

10

13.

ПГ „Захарий Зограф”, ул. Гривишко шосе №2

8

0

0,1

10

Във всеки пункт на измерване са отчетени максималните показания на уреда, след най-малко три измервания, съгласно „Методика за измерване и оценка на ЕМП в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки.

При пределно допустимо ниво от 10 µW/cm2 (микроват на квадратен сантиметър) няма установени превишения при нито едно от извършените измервания. Най-ниските измерени минимални стойности са 0,0 µW/cm2, а максимално регистрираните са 1,8 µW/cm2 /Графика №1/
Графика №1

Стойности на ЕМП, измерени в околна среда


Таблица №3Разстояние от източника на излъчване до мястото на измерване

Брой измервания

Минимално измерена плътност на мощност

S [µW/cm2]

Максимално измерена плътност на мощност

S [µW/cm2]

Пределно допустимо ниво

S [µW/cm2]

1.

L = 50m

115

0,0

0,3

10

2.

L = 100m

41

0,0

0,2

10

3.

L = 150m

1

0,0

0,1

10

4.

L = 200m

-

-

-

10

5.

L = 300m

-

-

-

10

В таблицата №3 са представени данните от измерванията в околната среда в райони с голяма концентрация на населението от различни разстояния до излъчвателя на ЕМП. Няма установено превишение при нито едно от извършените измервания на пределно допустимото ниво от 10 µW/cm2 (микроват на квадратен сантиметър).


ИЗВОДИ
1.От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на гр.Плевен се вижда, че измерените стойности отговарят на приетите в България хигиенни норми.

2.Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.3.В РЗИ – Плевен до месец ноември 2014г. не са постъпвали жалби и сигнали от граждани.


autoshape 13


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница