Регионална здравна инспекция плевен д о к л а д шумово натоварване на град плевен – 2012Дата24.10.2018
Размер134.15 Kb.


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН

Д О К Л А Д


ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД ПЛЕВЕН – 2012

Здравка Стоева д-р Ирина Джикова

главен експерт Д ПБПЗ директор Д ПБПЗ

Плевен - 2012

І.УВОД

Шум е всеки звук, включително и тон, който оказва негативно влияние върху здравето на населението, нарушава отдиха, смущава контакта на човека с околната среда. Шумът засяга най-вече слуха и нервната система. Нивото на шум е различно в отделните части на урбанизираните територии и зависи от преобладаващите източници. В зависимост от вида на източниците шумът бива: транспортен, промишлен, вътреквартален и вътресграден шум. Автомобилният транспорт е основен източник на шум в урбанизираните територии.

Отрицателното влияние на шума върху населението води до повишаване на общата заболяемост, вследствие понижена обща имунологична способност, повишена честота на неврози, язвена болест, артериална хипертония, намалена работоспособност, преумора и др.
ІІ.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Докладът за шумовото натоварване на град Плевен - 2012 година е изготвен съгласно изискванията на Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, раздел ІІІ, член 13, т.2 /ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г./.


III.ОБЕКТ НА МОНИТОРИНГ

Град Плевен е урбанизирана територия с многофункционално икономическо и социално значение, комплексен център с пълно ежедневно обслужване на града, периодично обсужване за общината и епизодично – за областта и региона. Градът е с комплексно развити функции и добре съоражен с технически инфраструктурни мрежи. Промишленото производство на град Плевен е съсредоточено в източната и западната промишлени зони. Развита е обща транспортно – комуникационна система. Комплексното транспортно обслужване се осъществява от автобуси, тролейбуси, таксиметрови пътнически и товарни коли, както лични и фирмени моторни превозни средства. По данни на ТСБ-Плевен от март 2011 година населението на града наброява 106 011 души.


IV. БРОЙ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ

Програмата за мониторинг на шум в град Плевен включва 21 пункта за наблюдение. Броят на пунктовете и разположението им е съобразен с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването. Разпределението на пунктовете на територията на град Плевен е следното:

-43% върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик - 9 пункта;

-14% върху територии с промишлени източници на шум – производствено складови територии и зони – 3 пункта;

-43% върху територии, подлежащи на усилена шумозащита – 9 пункта.Минимални, максимални и средни измерени нива на шум в различни територии на

гр. Плевен – 2012 г.Разположение на пункта

на пункт

Наименование

мин. ниво

дБА

максим. ниво дБА

средно ниво дБА

гранична стойност дБА

1

2

3

4

5

6

7

1. територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик

1

бул. Данаил Попов №15

68

68

68

60

2

бул. Георги Кочев №39

59

60

59,5

60

3

бул. Христо Ботев №156

62

65

63,5

60

4

ул. Хаджи Димитър №57

65

66

65,2

60

5

ул.Ген.лейт. Стефанов №8

63

65

64,5

60

6

ул. Дойран №6 - ДКЦ І

63

65

63,5

60

7

ул. Шипка №20

65

66

65,7

60

8

ул. Княз Ал. Батенберг №9

61

62

61

60

9

ул. Дойран №162

67

69

68,5

60

2. територии с промишлени източници на шум - производствено - складови територии и зони

10

ул. Гренадерска, бл. Ураган

65

66

65

55

11

ж.к. Кайлъка, бл. 345

51

54

52

55

12

ул. Ал. Стамболийски №13

62

64

62,8

55

3. територии, подлежащи на усилена шумозащита

*жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим

13

ж.к. Сторгозия, ОДЗ №5

62

62

62

55

14

ж.к. Дружба,бл.315

56

58

56,7

55

15

ул. Волов № 59

54

55

54,3

55

16

ж.к.М. Денчева, бл.3

56

60

57,8

55

*зони за обществен и индивидуален отдих

17

градска градина - детска площадка

50

54

52,5

45

*зони за

лечебни заведения и санаториуми18

бул. Русе №89

63

65

64,3

45

*зони за научно-изследователска дейност

19

ул. Д. Константинов №21

67

68

67,2

45

20

ул. Иван Вазов №43

55

59

56,8

45

*тихи зони, извън урбанизираната територия

21

парк Кайлъка - главна алея

46

46

46

40

V. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

През 2012 година определянето нивата на шум е извършено чрез измервания и изчисления нивата на шум на всички пунктове, включени в Програмата. Измерванията са проведени в периода 30.05.2011 г. – 18.10.2012 г., три пъти през деня, за времето 7.00 – 19.00 ч. и са отчетени плътността на трафика; работното време на обектите, разположени върху територии с промишлени източници на шум; влиянието на ремонтни и строителни дейности. При провеждане на измерванията са използвани посочените методи в Приложение №3 към член 6 на Наредба №6 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението /ДВ бр.58/18.07.2006 г./.

В териториите, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик, граничната стойност на шум е 60 дБА. Показателят средно ниво на шум на пунктовете се движи от 59,5 дБА до 68,5 дБА. Превишението е от 0 дБА до 8,5 дБА и е по-ниско в сравнение с миналата година /от 0 до 9,5 дВА/. Най-високи средни нива на шум – 68,5 дБА са определени на пункт № 9 ул. Дойран № 162. На пункт № 2 бул. Г. Кочев № 39 регистрираните средни нива на шум са с по-ниски нива от граничната стойност /59,5 дБА/. Определените средни нива на шум за територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик за периода 2008-2012 година са представени на графика №1.

Графика №1


Пунктовете, разположени върху територии с промишлени източници на шум – производствено складови територии, са в близост до обекти, в които се извършват дейности, свързани с ежедневното обслужване на града. Дейностите са различни от промишленото производство, обособено в източната и западната промишлени зони на град Плевен. Граничната стойност на нивото на шум за тези територии е 55дБА. Показателят средно ниво на шум на трите пункта се движи от 52 дБА до 65 дБА. Превишението е от 0 дБА до 10 дБА и е по-ниско в сравнение с миналата година /0 дБА до 10,8 дБА/. През настоящата година на пункт №11 ж.к. Кайлъка, бл.345, вх.А са определени средни нива на шум /52 дБА/ със стойности под граничната стойност за съответните територии /55 дБА/. На графика №2 са представени измерените средни нива на шум за територии с промишлени източници на шум за периода 2008 – 2012 година.


Графика №2


В жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим граничната стойност на шум е 55 дБА. Показателят средно ниво на шум на четирите пункта се движи от 54,3 дБА до 62 дБА. Превишението е от 0 дБА до 7 дБА и е значително по-ниско в сравнение с превишението за съответните територии срямо 2011 година (1,1 дБА до 9,2 дБА). През настоящата година на пункт №15 ул. Волов № 59 са регистрирани средни нива на шум от 54,3 дБА, които са под граничната стойност за съответните територии /55 дБА/. Определените средни нива на шум за територии с неутежнен акустичен режим за периода 2008-2012 година са представени на графика №3.

Графика №3
В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност граничната стойност е 45 дБА. Показателят средно ниво на шум на четирите пункта се движи от 52,5 дБА до 67,2 дБА. Превишението е от 7,5 дБА до 22,2 дБА и е най-значителното превишение на граничната стойност, но е по-ниско в сравнение с превишението през 2011 година /8,2 дБАдо 23,5 дБА/. През 2012 година на всички пунктове отново са регистрирани по-ниски средни нива на шум. Превишението на граничната стойност на шума в териториите за обществен и индивидуален отдих и в зоните за научно-изследователска дейност е неблагоприятен факт, който може да повлияе отрицателно на здравето на гражданите.

В тихи зони, извън урбанизираната територия граничната стойност е 40 дБА. Показателят средно ниво на шум на пункт №21 парк Кайлъка, главна алея е 46 дБА. Превишението е 6 дБА и е с по-ниски стойности в сравнение с предходната година /46,5 дБА/. На графика №4 са представени определените средни нива на шум за съответните територии за периода 2008-2012 година.

Графика №4


ИЗВОДИ

1.През 2012 година в 71% от пунктовете за наблюдение са определени по-ниски средни нива на шум в сравнение с предходната година.

2.Във всички пунктове превишението на граничната стойност е по-ниско в сравнение с превишението през 2011 година.

3.В територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик на един пункт са определени средни нива на шум под граничната стойност за съответните територии.

4.В териториите с промишлени източници на шум на един пункт са определени средни нива на шум са с по-високи стойности от 2011 г., но са под граничната стойност на шум за съответните територии.

5.В жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим определените средни нива на шум на един пункт е със стойности под граничната стойност за съответните зони.

6.В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност превишението на граничната стойност през 2012 г. отново е най-голямо, но с по-ниски средни нива на шум спрямо 2011 година.

7.В тихи зони, извън урбанизираната територия определните средни нива на шум са с по-ниски стойности в сравнение с предходната година.

8.През периода 2007-2012 година се наблюдава тенденция на намаляване средните нива на шум във всички територии на град Плевен

9.Въпреки определените по-ниски средни нива на шум в сравнение с 2011 година, шумово натоварване в град Плевен съществува и то може да засегне здравния статус на населението и да повлияе на вероятността от развитие на дадено заболяване.

През 2012 година от Община Плевен са реализирани следните дейности за ограничаване шумовото натоварване в урбанизираната територия:

1.Подобряване експлоатационното състояние на пътищата – ремонтни работи /реконструкция и преасфалтиране/ на бул. Георги Кочев, бул. Христо Ботев, ул. Цар Самуил, ул. Сан Стефано, ул. П.Р. Славейков, ул. Антим I, ул. Кара Колю, ул. Марибор, ул. Чаталджа, ул. Солун, ул. Босилеград, ул. Климент Охридски, ул. Перуника, ул. Българска авиация, ул. Иван Миндилков, ул. Гоце Делчев, ул. Морава, ул. Даме Груев, ул. Лозенка, ул. Крали Марко, улици по линиите на тролеите в ж.к. Сторгозия и ж.к. Дружба; междублокови улици до бл. 124, 115, 136, 411 в ж.к. Дружба и около бл. 92 и 93 в ж.к. Сторгозия, в района на стъкларски завод.

Паралелно с извършените ремонти се следи и поддържат в техническа изправност настилките на основните улици и булеварди в града.

2.Поддържане и възстановяване на зелените площи и растителността в централната част на град Плевен – внасяне на нова растителност през месец март – 119 бр. широколистни дървета в районите на ж.к. Сторгозия от бензиностанция ОМV до ЛВТ и в ж.к. Дружба – ул. Трите бора; ЦДГ Щастливо детство; край храм “Света Троица”; ул. Гургулят и ул. Вардар.

За честване Световния ден на земята – 22 април са засадени 100 бр. широколистни дървета в районите на ж.к. Сторгозия, ж.к. Дружба, в двора на ГПЧЕ – Плевен, около СУ “Георги Бенковски”; в района зад Автогара – Плевен и в двора на Регионален исторически музей.

През м. април, по инициатива на младежка организация на “Ротари клуб”, по новоизградената велоалея са засадени 51 бр. широколистни дървета.

Освен залесителни кампании, ежедневно се извършва поддържане на новите и вече съществуващи зелени площи, дървесна и храстова растителност на територията на гр. Плевен.

3.Оптимизиране на режима, структурата и интензивността на транспортните потоци в град Плевен – през текущата година положената хоризонтална маркировка на уличната мрежа в гр. Плевен е 7400 м ², като основните места са пред учебни и детски заведения, както и кръстовища на главни улични артерии.

Поставени са 10 броя ограничители на скорост, като 4 броя са повдигнати пешеходни пътеки, а останалите 6 броя са изкуствена асфалтова неравност.

Изградени са 2 броя нови светофара, като първия се намира на Автогара-Плевен, а втория - на пешеходна пътека на ул. Ген. лейт. Атанас Стефанов.

4.През 2012 година Община Плевен разработи проект на “Стратегическа карта за шум на град Плевен”.

VІІ.ПРЕПОРЪКИ

С цел намаляване вредното влияние на шума върху здравето на населението е необходимо:

1.Да се предприемат мерки за намаляване нивата на шум в зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за научно-изследователска дейност и в територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик.2.Да продължат да се изпълняват от Община Плевен общите мерки за намаляване нивата на шум и ограничаване на здравния риск от шумовото натоварване за населението в град Плевен.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница