Регионална здравна инспекция пловдив у с л о в и яДата18.01.2018
Размер189.27 Kb.
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

У С Л О В И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1, представлявана от д-р Ваня Танева Танчева – Манчева – Директор, БУЛСТАТ 176030673, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, организира провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - ПЛОВДИВ"
І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е:


"Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - ПЛОВДИВ" по Оперативна програма "Административен капацитет" включваща:

ДЕЙНОСТ 1. разработване, внедряване и изпитване на интегрираната софтуерна система; актуализиране на интернет страницата на РЗИ - ПЛОВДИВ и привеждане в съответствие с визията и идентичността на държавната администрация; интегриране към среда за електронни разплащания, на стойност в рамките на бюджета на проекта - не повече от 360000лв.

ДЕЙНОСТ 2. Обучение - умения за обработка и управление на генерираните от системата информационни ресурси и потоци, специални умения и комуникационни практики на общо 228бр. лица, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на стойност в рамките на бюджета на проекта - не повече от 10000лв., като за целта изпълнителят е длъжен да подсигури квалифицирани лектори и консултанти.

ДЕЙНОСТ 3. Окончателни настройки и въвеждане в експлоатация. Денонощна администрация и поддръжка на системата. Систематична помощ за потребителите, на стойност в рамките на бюджета на проекта - не повече от 22500лв.

Участниците участват за целия обем на поръчката.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, като задължително следва да приложи:


(ІІ.1) Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника оригинал – по образец Приложение № 1.

(II.2) Копие от документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър – за едноличен търговец или юридическо лице, за чуждестранно юридическо лице - съответен еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено, представен в официален превод, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност, а за чуждестранните физически лица - копие от съответен еквивалентен документ за самоличност представен в официален превод. Когато участникът е обединение/консорциум - прилага към офертата си документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия и при спазване изискванията на чл. 56, ал.3, т.1 от ЗОП.

(II.3) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 (без б. “е”) и ал.2, т.5 от ЗОП Приложение №2;

(II.4) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и ал.2, т.1 от ЗОП Приложение №3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който са налице посочените в чл. 47, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП обстоятелства;

(II.5) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1от ЗОП Приложение №4;

(II.6)Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП Приложение №5;

(II.7) Декларация приемане на условията в проекта на договора - Приложение №6;

(II.8) Документ/декларация, в който участникът посочва подизпълнителите, в случай, че предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.В случаи на участие на подизпълнител, документите и данните по чл.56, ал.1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, следва да бъдат представени и за всеки един от подизпълнителите. Да се представи и декларация от съответния подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник – Приложение №7 и Приложение № 8, Приложение № 13;

(ІІ.9) Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП - Приложение №12;

(II.10) Административни сведения на участника – Приложение № 9;

(II.11) Срок на валидност на офертата – Приложение № 00;

(II.12) Предлагана цена - – Приложение № 10;

(II.13) Документ за внесена гаранция за участие - в оригинал;

(II.14) Документ за закупена документация за участие в процедурата;

(II.15) Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011г.), съответно документи, удостоверяващи дохода на физическо лице /еквивалентен документ за чуждестранно физическо/юридическо лице, за всяка от предходните три години (2009,2010 и 2011г.), съответно, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;

(II.16) Декларация, съдържаща информация за годишните обороти на участника за всяка от последните 3 (три) години (2009,2010 и 2011г.), реализиран от разработването и внедряването на интернет базирани системи за: обслужване на клиенти посредством интернет портали за поръчки, разплащания и др. портали за отдалечен достъп до услуги; достъп до информационни или документални услуги, чрез авторизация/идентификация на потребителите, с ползване на електронен подпис, идентификатори и други;

(II.17) Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката - разработка и внедряване на цялостни интернет базирани системи за: обслужване на клиенти посредством интернет портали за поръчки, разплащания и др. портали за отдалечен достъп до услуги; достъп до информационни или документални услуги, чрез авторизация/идентификация на потребителите, с ползване на електронен подпис, идентификатори и други, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011г.), включително точния предмет, стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение;

(II.18) Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;

(ІІ.19) Техническо предложение/Техническа оферта/Предложение за изпълнение на поръчката.

(ІІ.20) Срок за изпълнение на поръчката - Приложение № 14.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице или когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице се прилага разпоредбата на чл. 56, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗОП.

Всички документи представени в офертата трябва да бъдат на български език, а представените на чужд език и с превод на български език/официален превод съответно при спазване разпоредбата на чл. 56, ал4 от ЗОП.

Всички представени документи следва да са в оригинал или нотарилано заверено копие в изискуемите случаи, а във всички останали случаи копия заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”, с подпис на лицето/та, представляващо/и участника или от изрично упълномощени от него/тях лице/лица и свеж печат на фирмата.

Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в оригинал, подписани от съответното задължено лице и подпечатани.


ІІІ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
Минимални изисквания към участника с оглед икономическите и финансовите възможности:

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да отговаря на посочените по-долу изисквания.(III.1) Участникът следва да има минимален, документално доказан общ оборот от дейността (за юридически лица) или доход (за физически лица) за последните три финансови години /2009, 2010 и 2011г./ в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева без ДДС - общо за трите години, реализиран от разработването и внедряването на интернет базирани системи за: обслужване на клиенти посредством интернет портали за поръчки, разплащания и др. портали за отдалечен достъп до услуги; достъп до информационни или документални услуги, чрез авторизация/идентификация на потребителите, с ползване на електронен подпис, идентификатори и други;
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.


Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника


 1. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011г.), съответно документи, удостоверяващи дохода на физическо лице /еквивалентен документ за чуждестранно физическо/юридическо лице, за всяка от предходните три години (2009,2010 и 2011г.) съответно, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Декларация, съдържаща информация за годишните обороти на участника за всяка от последните 3 (три) години (2009,2010 и 2011г.), реализиран от разработването и внедряването на интернет базирани системи за: обслужване на клиенти посредством интернет портали за поръчки, разплащания и др. портали за отдалечен достъп до услуги; достъп до информационни или документални услуги, чрез авторизация/идентификация на потребителите, с ползване на електронен подпис, идентификатори и други;
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Минимални изисквания към участника с оглед техническите възможности - За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да:
(III.2) Участникът да е разработил и внедрил поне 2 (две) цялостни интернет базирани системи за: обслужване на клиенти посредством интернет портали за поръчки, разплащания и др. портали за отдалечен достъп до услуги; достъп до информационни или документални услуги, чрез авторизация/идентификация на потребителите, с ползване на електронен подпис, идентификатори и други;

(III.3) Участникът да има опит за поддръжка на софтуерни системи с фиксирано време за реакция под 8 часа - поне един изпълнен договор за поети ангажименти за поддръжка на софтуерни системи с фиксирано време за реакция под 8 часа.
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Документи за доказване на техническите възможности на участника:


 1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката - разработка и внедряване на цялостни интернет базирани системи за: обслужване на клиенти посредством интернет портали за поръчки, разплащания и др. портали за отдалечен достъп до услуги; достъп до информационни или документални услуги, чрез авторизация/идентификация на потребителите, с ползване на електронен подпис, идентификатори и други, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011г.), включително точния предмет, стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение;

 2. Доказателство за един изпълнен договор за поети ангажименти за поддръжка на софтуерни системи с фиксирано време за реакция под 8 часа - списък на изпълнен/и договор/и, съдържащ точния предмет, стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение;

Отговорността относно възможността с представените документи да бъде безспорно доказано съответствието с критериите за подбор е изцяло на участника, като преценката му трябва да е извършена при първоначалното представяне на офертата.

ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА


най-ниска цена”


Офертата с предложена най-ниска цена, се класира на първо място.


V. НАЧИН ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА


УЧАСТНИЦИТЕ следва да представят:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: виж Приложение № 10.

В ценовото предложение да се посочи цената в лева, без ДДС, ................. за всяка ДЕЙНОСТ – ДЕЙНОСТ 1, ДЕЙНОСТ 2 и ДЕЙНОСТ 3 и обща крайна цена без ДДС.


ЗАБЕЛЕЖКА: - предлаганите цени да са съобразени с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ максимални стойности за всяка отделна ДЕЙНОСТ –ДЕЙНОСТ 1, ДЕЙНОСТ 2 И ДЕЙНОСТ 3,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Участниците следва да разработят техническо предложение по предмета на поръчката съгласно параметрите заложени в техническото задание, като се съобразят с изискванията съгласно Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, критериите/показателите дадени в методиката за оценка на офертите и настоящите условия.

В техническото предложение участниците следва да посочат изрично и срок за изпълнение на поръчката, който не може да бъде по-дълъг от 6месеца съгласно указанието на възложителя.

Техническо предложение

Общи условия
Всеки участник трябва да представи подробно „Техническо предложение”, което отговаря в максимална степен на „Техническото задание” на възложителя.
При изготвяне на Техническото предложение всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя показатели, като задължително спазва използваната по-долу номерация. Всеки раздел от Техническото предложение се предхожда от разделител (единична страница) с номера на раздела и техт „<ИМЕ НА РАЗДЕЛА>”. Всеки раздел на Техническо предложение може да съдържа кратка анотация, която да съдържа целта и задачите, които ще се реализират в съответния раздел. Анотацията не се номерира и следва непосредствено след името на раздела.

Ако по някаква причина участника в процедурата не приложи документ(и) или обстоятелства към обявените от възложителя показатели, поставя в Техническото предложение разделител (единична страница) с номера посочен от възложителя и техт „НЕ СЕ ПРИЛАГА”.

Ако при реализиране на даден показател или група показатели, участникът ще използва специален инструментариум (СИ): методики, технологии, програмни продукти и др., описанието на същите трябва да се оформят като „Приложение No” в края на Техническото предложение. Желателно е съответното „Приложение No” да се анотира от което да е видно : (СИ) е оригинална разработка на участника; Ще се използва (СИ) разработен от други субекти (научни разработки; известни методики, технологии и програмни продукти), но приложим за обекта на обществената поръчка; какъв е опита на учатника при прилагането на специаления инструментариум при разработване на други системи, сходни с обекта на обществената поръчка и др.

Участникът може да подобрява изискванията на заданието, като се базира и придържа към публични документи, свързани с дейноста на РЗИ – Пловдив: Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции, сайта на РЗИ – Пловдив и др. В този случай, участникът запазва основната номерация на показателя, като го разширява с под-точки.Оформяне на Техническото предложение
i. Заглавна страница

ii. Съдържание

iii. Концептуален модел на предлаганата система – ( В този раздел е желателно да се представи обобщения модел на системата, включващ функционалните блокове от които тя се състои и взаимната връзка между тях)
ДЕЙНОСТ 1

Анотация


1.1. Създаване на деловодна система, обхващаща напълно документооборота и дейностите в РЗИ – Пловдив свързани с обработване и анализ на информацията.

1.2. Оптимизиране на работните процеси, приемане, обработка и издаване на документи, както и съкращаване времето за обработка.

1.3. Електронно движение на документ в системата, вкл. Резолиране и придвижване до друга дирекция, отдел или служител.

1.4. Предоставяне на електронни услуги на граждани и фирми.

1.5. Разпечатване на изходящи документи от РЗИ – Пловдив, съобразно въвежданите данни в системата, вкл. Финансови документи – фактури, ордери и др.

1.6. Разпечатване на обратна пощенска разписка от системата.

1.7. Стриктен контрол върху права за достъп на отделните служители до информацията и статус на изпълнение на поставяните задачи.

1.8. Изработване на необходимите справки и отчети, необходими за дейността на РЗИ – Пловдив и външни институции.

1.9. Предоставяне на услуги за други АИС /административно-информационни системи/ е необходимо да става единствено по ЕСОД /единна среда за обмен на данни и администрацията/.

1.10. Предоставяне на механизми за импортиране на данни от съществуващи софтуерни системи в РЗИ – Пловдив, както и ръчно въвеждане на хартиени документи.

1.11. Залагане на механизми за недопускане въвеждането на грешни данни в системата.

1.12. Регистриране на всички плащания за извършени услуги към РЗИ – Пловдив, в брой и банков път. Интегриране на системата към среда за електронни разплащания чрез страницата на РЗИ – Пловдив.Дейност 2

  1. Програма за обучение на супервайзори

  2. Програма за обучение на потребителите

  3. Ресурсни изисквания за обучението

  4. Обучение след периода на внедряване


Дейност 3

Раздел 1. Окончателни настройки

  1. План за извършване на окончателните настройки.

  2. Сценарий за тест на настройките.

Раздел 2. - Въвеждане в експлоатация

2.1. План за въвеждане в експлоатация.

2.2. Критерии за функционална оценка на системата след въвеждане в експлоатация.


VІ. НАЧИН НА РАЗПЛАЩАНЕ
Обектът на настоящата обществена поръчка ще се финансира от Оперативна програма "Административен капацитет". Плащанията ще се извършват в лева, по банков път съгласно условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие.

Окончателното плащане в пълен размер ще се извърши от Възложителя по банков път, с платежно нареждане, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в не по-малко от 30 /тридесет/ дневен срок от представянето на фактура (оригинал), в която е отбелязан допълнително следния текст: (Разходите са по договор № А 09-31-137-С/12.06.2009г. по ОПАК), издадена след подписване от двете страни на приемателно-предавателен протокол и представен от Изпълнителя и приет и одобрен от Възложителя заключителен доклад/протокол за изпълнението на договора.VII. ГАРАНЦИИ

(VII.1) Гаранция за участие в процедурата - в размер на 400лв. в една от формите по чл.60, ал.1 от ЗОП - банкова гаранция или парична сума, вносима в касата на РЗИ - ПЛОВДИВ, гр. Пловдив, ул. Перущица" № 1 или по банкова сметка на РЗИ - ПЛОВДИВ: BG03UNCR75273154624101, Банка”Уникредит Булбанк” АД, Банков код: UNCRBGSF;

(VII.2) Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3% от стойността на поръчката, в една от формите по чл.60,ал. 1 от ЗОП.
Участникът посочва банкова сметка, банков код, IBAN и банка за връщане на внесената гаранция за участие в процедурата.

Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително и нейното възстановяване са за сметка на участника/изпълнителя.

Когато гаранцията за участие в процедурата е банкова, то тя е безусловна, неотменяема, като се представя оригиналът й и същата е със срок на валидност - срок на валидност на офертата.

Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция,то тя е безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100% стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срок за изпълнение на договора плюс 60 дни.

Гаранциите се освобождават съгласно чл.чл 62 и 63 от ЗОП.


VІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс (ако има такъв) и електронен адрес (ако има такъв). Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:1. ПЛИК № 1 – с надпис „Документи за подбор";

2. ПЛИК № 2 – с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката";

3. ПЛИК № 3 – с надпис „Предлагана цена”.

Съдържание на ПЛИК № 1 - „Документи за подбор" – в него се поставят, документите, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:


 1. Списък на документите (отбелязан под номер (ІІ.1) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА), съдържащи се в офертата, подписан от участника. Списъкът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено лице от представляващите всеки един от участниците в обединението.

 2. Копие от документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър – за едноличен търговец или юридическо лице, за чуждестранно юридическо лице - съответен еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено, представен в официален превод, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност, а за чуждестранните физически лица - копие от съответен еквивалентен документ за самоличност представен в официален превод. Когато участникът е обединение/консорциум - прилага към офертата си документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия и при спазване изискванията на чл. 56, ал.3, т.1 от ЗОП - (отбелязан под номер (ІІ.2) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 (без б. “е”) и ал.2, т.5 от ЗОП (отбелязан под номер (ІІ.3) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и ал.2, т.1 от ЗОП (отбелязан под номер (ІІ.4) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1от ЗОП (отбелязан под номер (ІІ.5) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.2от ЗОП (отбелязан под номер (ІІ.6) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 7. Декларация за приемане условията на проекта на договор (отбелязан под номер (ІІ.7) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 8. Документ/декларация, в който участникът посочва подизпълнителите, в случай, че предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.В случаи на участие на подизпълнител, документите и данните по чл.56, ал.1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, следва да бъдат представени и за всеки един от подизпълнителите. Да се представи и декларация от съответния подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник (отбелязан под номер (ІІ.8) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП(отбелязан под номер (ІІ.9) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА.

 10. Административни сведения на участника (отбелязан под номер (ІІ.10) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 11. Срок на валидност на офертата (отбелязан под номер (ІІ.11) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 12. Документ за внесена гаранция за участие (отбелязан под номер (ІІ.13) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 13. Документ за закупена документация за участие в процедурата (отбелязан под номер (ІІ.14) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 14. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011г.), съответно документи, удостоверяващи дохода на физическо лице /еквивалентен документ за чуждестранно физическо/юридическо лице, за всяка от предходните три години (2009,2010 и 2011г.) съответно, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; (отбелязан под номер (ІІ.15) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 15. Декларация, съдържаща информация за годишните обороти на участника за всяка от последните 3 (три) години (2009,2010 и 2011г.), реализиран от разработването и внедряването на интернет базирани системи за: обслужване на клиенти посредством интернет портали за поръчки, разплащания и др. портали за отдалечен достъп до услуги; достъп до информационни или документални услуги, чрез авторизация/идентификация на потребителите, с ползване на електронен подпис, идентификатори и други (отбелязан под номер (ІІ.16) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

 16. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011г.), включително точния предмет, стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение;(отбелязан под номер (ІІ.17) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА);

 17. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (отбелязан под номер (ІІ.20) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА);

Съдържание на ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката " –

в него се поставят, документите,свързани с изпълнението на поръчката,

съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, а именно: 1. Разработеното от участниците техническо предложение по предмета на поръчката съгласно параметрите заложени в техническото задание, като се съобразят с изискванията съгласно Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и настоящите условия (отбелязан под номер (ІІ.19) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА);

 2. Срок за изпълнение на поръчката(отбелязан под номер (ІІ.20) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА);.


Съдържание на ПЛИК № 3 - „предлагана цена " –

в него се поставя,ценовото предложение на участника: 1. Предлаганата цена (отбелязан под номер (ІІ.12) по-горе в ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА).

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Документация за участие в процедурата може да бъде получена всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в деловодството - ет. I в РЗИ - ПЛОВДИВ, след представяне на документ за платена такса в размер на 10лв. в касата на РЗИ - ПЛОВДИВ или по банкова сметка на РЗИ - ПЛОВДИВ: BG03UNCR75273154624101, Банка”Уникредит Булбанк” АД, Банков код: UNCRBGSF в срок до 06.07.2012г. – 16:00ч.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 16:00 часа на 16.07.2012г. включително в РЗИ – ПЛОВДИВ, гр. Пловдив, ул. “Перущица” №1. Върху плика на своята оферта всеки един кандидат задължително изписва и валиден телефонен номер и факс за връзка.


Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 17.07.2012г. от 10.00 часа в административната сграда на РЗИ – ПЛОВДИВ, гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 1, заседателна зала, ет.2.

Срокът на изпълнение на педметът на поръчката е до 6 (шест) месеца от възлагане на поръчката/сключване на договор с изпълнителя.


ДИРЕКТОР РЗИ - ПЛОВДИВ:/д-р Ваня Танчева – Манчева/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница