Регионална здравна инспекция-ямбол заповед № рд-09-2494/14. 11. 2014 гстраница1/2
Дата02.02.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД
РД-09-2494/14.11.2014 г.

На основание чл.101а, във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки, чл. 6 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в РЗИ-Ямбол и необходимостта от избор на изпълнител за доставка на медицинска апаратура и оборудване за санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция - Ямбол,н а р е ж д а м :
1. Да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО - МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ - ЯМБОЛ“.

Обществената поръчка с оглед прогнозната и стойност в размер на 42 000 лв. без ДДС или 50 400 лв. с ДДС да се извърши чрез събиране на оферти с публична покана.

2. Утвърждавам следните изисквания и документация за участие с приложения към нея по образци:

2.1. Предмет на поръчката: :„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО - МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ - ЯМБОЛ“.

2.2. Технически изисквания за електро - медицинска апаратура и медицинско оборудване:

Номенклатурна единица № 1: „Преносим мултифункционален апарат /бифазен дефибрилатор с мониториране на 12-канално ЕКГ, импедансно дишане, пулсова оксиметрия, неинвазивно кръвно налягане и температура/ - 1 бр.

Номенклатурна единица № 2: Транспортен респиратор - 2 бр.

Номенклатурна единица № 3: Инфузионна помпа - 1 бр.

Номенклатурна единица № 4 : Дигитален електрокардиограф - 3 бр.

Номенклатурна единица № 5 :. Електрически аспиратор - 2 бр.

Номенклатурна единица № 6: Транспортен дефибрилатор - 1 бр.
2.3. Всеки участник задължително участва и за шестте номенклатурни единици, предмет на поръчката;

2.4.Изискванията за техническите параметри и характеристики на медицинската апаратура са посочени в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“ - Приложение №1 към настоящата документация.

2.5.Доставените апаратура и оборудване за санитарен автомобил трябва да отговарят изцяло на заложените от Възложителя технически изисквания в изготвената техническа спецификация, представляваща неразделна част от публичната покана, като следва да са фабрично нови, да не са били демонстрационни, да не са рециклирани, да не са употребявани по друг начин и да произведени през 2014 година.

2.6. Прогнозна и пределна стойност на поръчката: 42 000 /четиридесет и две хиляди/ лева без включен ДДС и 50 400 / петдесет хиляди и четиристотин / лева с включен ДДС, като цената включва цената на изделието, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, монтаж, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

2.7. Срок на изпълнение на поръчката – не повече от два месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката.

2.8. Място на изпълнение: Франко административната сграда на Регионална здравна инспекция-Ямбол, намираща се в гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев” № 71.

2.9. Общи и специфични изисквания към участниците:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и публикуваната публична покана.

2.10. Начин на плащане: Плащанията ще се извършват в лева, по банков път, по посочена от изпълнителя банкова сметка, съгласно условията на документацията за участие и проекто - договора.

2.11. Срокът на валидност на офертата трябва да е 60 дни от крайния срок за подаване на оферти. Офертата следва да се представи в запечатан, непрозрачен плик, като върху плика се посочва името на поръчката и данни за подателя.

2.12. Офертата на кандидатите следва да бъде изготвена, съгласно изискванията на чл.101в от ЗОП.

2.13. Критерии за оценка на офертите: най ниска предложена цена .

2.14. Избора на изпълнител да стане по реда на глава осем „а” от Закона за обществените поръчки.

3. Поканата да бъде изготвена по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията за обществени поръчки и да съдържа информацията по чл.109б от ЗОП, а също така и допълнителните изисквания съдържащи се в документите по т.2 от настоящата заповед.

4. Поканата да бъде обявена публично по реда на ЗОП за период от седем дни, считано от 17.11.2014 година, със срок на валидност до 25.11.2014 г.

5. Определям краен срок за депозиране на офертите – до 10,00 часа на 26.11.2014 година в деловодството на РЗИ – Ямбол, на ул.”Д.Благоев” № 71.6. Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти да се извърши на 26.11.2014 г. от 11.00 часа в сградата на РЗИ – ЯМБОЛ от комисия, назначена със Заповед на директора на РЗИ, която да извърши горепосочените действие, съгласно изискванията на чл.101 г от ЗОП и състави протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите, който да ми бъде предаден за утвърждаване след приключване работата на комисията.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Диана Касърова – директор на дирекция „АПФСО”.

Заповедта да се доведе до знанието на директора на дирекция „АПФСО” и главен специалист в дирекция „АПФСО”-Деанка Тенева, за сведение и изпълнение.


Д-Р ЛИЛЯНА ГЕНЧЕВА

ДИРЕКТОР НА РЗИ – ЯМБОЛ

УТВЪРЖДАВАМ

Директор:

д-р Л. ГЕНЧЕВАДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО- МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ЯМБОЛ“


За всички неупоменати и/или неуредените въпроси в настоящата Документация, ще се прилагат разпоредбите на Закон за обществените поръчки /ЗОП/
гр. ЯМБОЛ, ноември 2014 г.


І. ПРЕДМЕТ

Предмет на възлагане е: “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ - ЯМБОЛ”

Прогнозната и пределна стойност е в размер на 42 000 лв., без ДДС или 50 400 лв., с ДДС.

Ценовите предложения на участниците не следва да надвишават прогнозна стойност на поръчката. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, чиято оферта надвишава заложения финансов ресурс.

1.1. Обособени позиции.

В настоящата поръчка не се предвиждат обособени позиции. Участникът следва да представи оферта за всички номенклатурни единици от Техническата спецификация на Възложителя.

1.2.Възможност за представяне на варианти в офертите.Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и публичната покана.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност.

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл.47, ал.9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на горепосочените обстоятелства с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, горепосочените изисквания, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, декларацията по чл. 47, ал. 9 се представя за всеки един от подизпълнителите.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

• Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

• Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

• Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

• Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

• Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

• Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участник в процедурата е обединение, което не юридическо лице, документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 ЗОП.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ВЪЗМОЖНОСТИ

2.1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ :

2.1.1. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на изискванията, описани в "Техническа спецификация" или да притежава по-добри параметри.

2.2.2. Предложенията да бъдат придружени с пълна и изчерпателна документация - технически документи на производителя, брошури на български език за доказване съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническата спецификация.

2.2.3. Офертата трябва да включва доставка, монтаж и инсталация, пускане в действие и предаване в готовност за експлоатация с всички необходими за експлоатация принадлежности и консумативи.

2.2.4. Предложените изделия да бъдат фабрично нови, да не са били демонстрационни, да не са рециклирани, да не са употребявани по друг начин и да произведени преди 2014 година.

2.2.5. Гаранционен срок и техническа поддръжка:

2.2.5.1. Гаранционният срок на доставеното оборудване да бъде не по-малко от 24 месеца след приемане на оборудването.

2.2.5.2. Изпълнителят да осигури сервизна възможност за отстраняване на възникнали проблеми с оборудването на място в срок до 48 часа от уведомяване за повредата.

2.2.5.3. При невъзможност за отстраняване на повредата, Изпълнителят да достави заместващо оборудване, като в този случай гаранционният срок на повреденото оборудване се удължава с времето за нейното отстраняване.

2.6. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника.

2.7. Участникът следва да има внедрена система ISO 9001:2008 /или еквивалент/ с предмет, сходен с предмета на поръчката.

2.8. Предлаганата апаратура да съответства на изискванията на Директива 93/42 ЕО, като:

2.8.1. Участниците да представят заверени копия на Сертификати за съответствие на Директива 93/42/ЕО – за всички номенклатурни единици; ISO 13485:2008 или еквивалент.

2.8.2.Сертификати за съответствие на стандарт EN1789 / за монтажните комплекти за линейки/ .

2.8.3. Участникът предоставя документите, удостоверяващи съответствието на изделията с техническите спецификации и приложими стандарти - декларация за съответствие на медицинската изделие по чл. 14 ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или негов упълномощен представител, и ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган/копие от оригинала и в легализиран превод на български език . Всички апарати да притежават СЕ марка.

2.9. Оторизация за продажба и сервиз на предлаганата апаратура от фирмата-производител.

2.10.Участникът да е в състояние да осигури обучение на персонала за работа със съответните изделия в случай, че бъде избран за изпълнител по договора.

2.2.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКАТА АПАРАТУРА

2.2.1.Възложителят изисква оферта за доставка на дванадесет артикула, обособени в 6 номенклатурни единици, както следва :

Номенклатурна единица № 1: „Преносим мултифункционален апарат /бифазен дефибрилатор с мониториране на 12-канално ЕКГ, импедансно дишане, пулсова оксиметрия, неинвазивно кръвно налягане и температура/ - 1 бр.

Номенклатурна единица № 2: Транспортен респиратор - 2 бр.

Номенклатурна единица № 3: Инфузионна помпа - 1 бр.

Номенклатурна единица № 4 : Дигитален електрокардиограф - 3 бр.

Номенклатурна единица № 5 :. Електрически аспиратор - 2 бр.

Номенклатурна единица № 6: Транспортен дефибрилатор - 1 бр.


Всеки участник задължително участва и за шестте номенклатурни единици, предмет на поръчката;

Изискванията за техническите параметри и характеристики на медицинската апаратура са посочени в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“ - Приложение №1 към настоящата документация.Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.

2.2.2.Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на доставките е не повече от два месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката.2.2.3. Място на изпълнение на поръчката

Място за изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка е: град Ямбол , ул.”Димитър Благоев” № 71, административна сграда на РЗИ - Ямбол.2.2.4. Начин на образуване на цената:

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва цената на изделието, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, монтаж, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.2.2.5. Гаранционен срок

Следва да е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца след доставката;2.2.6. Условия и начин на плащане

Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора, при едновременното представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на РЗИ – гр.Ямбол и валидна 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. Банковата гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане ще бъде освободена съгласно условията на проекто – договора.ІІІ. Стойност на поръчката:

Прогнозната и пределна стойност общо за обособените позиции е в размер на 42 000 лв. без ДДС или 50 400 лв. с ДДС.

Стойността на поръчката включва цената за изпълнение на поръчката, а именно: цената на оборудването, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване, както и всички необходими за ескплоатацията принадлежности и консумативи и обучаването на персонала за работа със съответните изделия.

ІV. Критерии за оценка на офертите:

Критерий за възлагане на поръчката е „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”Класиране на участниците

1. На първо място се класира участникът с оферирана най-ниска цена за предложение, отговарящо на изискванията на възложителя .

2. При условие, че цените по определени позиции са еднакви, се сравняват техническите параметри, като предимство имат по-добрите и тези с по-пълна окомплектовка.

3. Ако по този ред не може да се извърши избор, комисията провежда публично теглене на жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.V. Срок на валидност на офертите 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване.

VІ. ОФЕРТА

Подготовка на офертата:

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Участниците следва да посочат цена за всички номенклатурни единици от Техническата спецификация.

Не оферирането на някоя от номенклатурните единици ще е основание участникът да бъде отстранен от участие в процедурата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата покана, при спазване на Закона за обществените поръчки.

Представяне на офертата

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриер.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.Съдържание на офертата

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

2. Данни за лицето, което прави предложението - представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

6. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и настоящата документация:

6.1. Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на действие сходен с предмета на поръчката.

6.2. Заверено копие от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия или негов еквивалент.

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 от ЗОП , попълнен образец от настоящата документация

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

11. Техническо предложение /оферта/ по образец .

12.Каталози или друга техническа документация на български език от които да са видни параметрите на изделията за доказване на съответствието на предлаганите изделия с изискванията по техническите спецификации.

13.Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14.ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието – копие на оригинала и в легализиран превод.

14. Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи съответствието на изделията с техническите спецификации и приложими стандарти по смисъла на Директива 93/42 ЕЕС издаден от производителя или оторозиран представител или сертификат за СЕ - марка.

15. Ценово предложение по образец – представя се в отделен запечатан плик..VІІ. Изисквания към изпълнителя:

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.VІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от Комисия, определена от възложителя.

2. След получаване на офертите членовете на Комисията по т.1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 ЗОП.

3. Комисията по т.1 разглежда офертите съобразно реда, посочен във Вътрешните провеждане на процедурите по закона за обществените поръчки на РЗИ-Ямбол. Комисията оценява и класира офертите в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

4. За резултатите от работата си Комисията съставя протокол, който се представя на Възложителя за утвърждаване, заедно с предаване на цялата документация по процедурата.

ОБРАЗЕЦ №1


ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО- МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА

РЗИ - ЯМБОЛ“


от ,ЕИК ___________

седалище и адрес на управление

представлявано от

лице за контакти:

тел. факс: e-mail:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ - ЯМБОЛ“І.След запознаване с всички документи и образци от публичната покана, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията, а именно да доставим медицинска техника и апаратура със следните параметри:

Номенклатурна единица №1 : Преносим мултифункционален апарат /бифазен дефибрилатор с мониториране на 12-канално ЕКГ, импедансно дишане, пулсова оксиметрия, неинвазивно кръвно налягане и температура/  -  1 бр.

Описание

Предложение на участника /подробно описание/

1. Обща информация 2. Основни функции и характеристики

 • Функция дефибрилация

 • Автоматично измерване на контактното съпротивление  с пациента

 • Токова форма

 • Дисплей

 • Изобразяване на дисплея на ЕКГ отвеждания

 • Вграден термопринтер, скорост на регистриращата хартия, ширина на терморолката

 • Активиране на термопринтера автоматично и мануално

 • Захранване -мрежово и акумулаторно

 • Капацитет на акумулаторните батерии 

 • Регулиране на енергията – мануално, на степени

 • Време на зареждане до 360 J , Време на зареждане до 200 J  

 • Дефибрилация с многократни и с еднократни дефибрилиращи електроди

 • Педиатрични адаптери за мнокократните дефибрилиращи електроди

 • Инсталиран трансторакален пейсмейкър, работещ с еднократни електроди

 • Дефибрилаторът да може да пейсира и дефибрилира през едни и същи еднократни електроди, свързани към дефибрилатора

 • Тегло на апарата с инсталирана батерия

Принадлежности:

 • ЕКГ пациентен кабел

 • Комбинирани многократни дефибрилаторни лопатки за деца и възрастни

 • Еднократни дефибрилиращи / пейсиращи електроди, за възрастни

 • Регистрираща хартия

 • Захранващи кабели

 • Монтажен комплект за линейка

 • Ръководство за работа на български език

Опции:

 • Опция ЕКГ с аритмия анализ, комплект с ЕКГ пациентен  кабел, едновременно изобразяване на дисплея на брой ЕКГ отвеждания в режим

 • Опция  Пулсова оксиметрия, комплект със сензор за многократна употреба тип „щипка“.

 • Опция  Неинвазивно кръвно налягане, комплект с Маншета за възрастни, Маншета за деца, Шлаух за връзка с апарата

 • Опция Импедансно дишане, изобразяване на крива на дишане и респираторна честота чрез ЕКГ електроди

 • Опция Телесна температура, с универсален многократен температурен сензор  
 Номенклатурна единица №2 : транспортен респиратор -2 бр.

Описание

Предложение на участника/подробно описание/

1. Обща информация

 • Наименование на производител

 • Пълно наименование на модела и дата на производство
- Електрически задвижван транспортен респиратор (неползващ двигателен газ).

- Лесна работа, компактен дизайн, качествено изпълнение;

- Избор на захранване: DC, презареждаща вградена батерия;

- Режими на вентилация: контролирана вентилация, асистирана вентилация, контролирано / асистирана вентилация;

- Минутен обем в обхват 2 до 20 литра;

- Дихателна честота в обхват 5 - 40 пъти за мин.;

- Тригер за асистирано дишане в обхват от -2 до -12 mbar.

- Възможност за плавно регулиране на лимитиращото налягане в дихателните пътища. Апаратът да алармира ако налягането в дихателните пътища достигне 55 mbar за възрастни пациенти и 25 mbar за педиатрични пациенти;

- Кислородна концентрация: 60% до 100%;

- Налягане на входящият газ (кислород) - 3,5 bar ± 0,5 bar

- Мониториране на налягането в дихателните пътища и индикиране на спонтанните респирации;

- Звукови и светлинни аларми за следните параметри: високо и ниско налягане в дихателните пътища, апнеа, недостатъчно захранване с дихателен газ, ниска батерия. Алармената система е подсигурена от самостоятелно батерийно захранване

- Вградена акумулаторна батерия за до 3 часа автономна работа;

- Окомплектовка: преасемблирана чанта с кислородна бутилка с вместимост 2 литра, редуцир вентил, свързващ бутилката и респиратора шланг, пациентна дихателна клапа, пациентен шланг за възрастни, педиатрична маска и маска за възрастни, комплект въздуховоди тип „гьодел”, форцепс, усторазтворител, захранващ кабел 12 V DC.

- Окомплектован с 10G монтажен комплект.

- ръководство за работа на български език.


Задължителeн сертифкат: Директива 93/42/ЕО и EN1789.
Номенклатурна единица №3: Инфузионна помпа – 1 бр.

Описание

Предложение на участника/подробно описание/

1. Обща информация

 • Наименование на производител

 • пълно наименование на модела и дата на производство
 2. Основни функции и характеристики

Апарат осигуряващ постоянен поток на вливане на водни разтвори и висок клас на прецизност. • Утвърден СЕ стандарт

 • Възможност за монтиране в санитарен автомобил.

 • Ниско ниво на вибрации и шум.

 • Дисплей за лесно четене.

 • Възможност за работа със спринцовки от 10,20, 50 мл.

 • Автоматична програма за настройване на помпата преди всяка инфузия/ автоматично идентифициране размера на спринцовката.

 • Батерия с капацитет на работа –над 6 часа.

 • Памет до 1000 записа.

 • Звуков сигнал при нередности и настъпили промени в системата.

 • Захранване- външно-мрежово, вътрешно- с батерия и 12V – в автомобила.

 • Ниско тегло – не по- голямо от 2 кг.


Номенклатурна единица № 4: Дигитален електрокардиограф -  3 бр.

Описание

Предложение на участника/подробно описание/

1. Обща информация

 • Наименование на производител

 • Пълно наименование на модела и дата на производство
 2. Основни функции и характеристики

 • Мобилен дигитален електрокардиограф

 • Обработка на снетия сигнал, проби за секунда на канал, резолюция /мин. 1 микроволт, мин. 24 битов аналогово-цифров преобразувател, коефициент на подтискане на синфазни сигнали, входен импеданс

 • Вграден ЕКГ софтуер за измерване и интерпретация на данните на пациента

 • Време на готовност за работа след включване

 • Дисплей – диагонал

 • Мониторни възможности: изобразяване на дисплея на брой ЕКГ отвеждания, сърдечна честота, качество на сигнала; етикети на отвежданията; избраните скорост на развивката, усилване и филтър; аларми и съобщения; батериен индикатор; пациентен номер, възраст и пол; часовник

 • Вграден термопринтер,скорост на регистриращата хартия, възможност за печат на терморолка или прегъната хартия – ширина

 • Мрежово и вградено акумулаторно захранване 

 • Капацитет на акумулаторните батерии 

 • Експорт на данни в PDF файл, включително формат А4

 • Капацитет на вградена вътрешна памет за ЕКГ записи

 • Педиатрични адаптери за мнокократните дефибрилиращи електроди

 • Тегло на апарата

Принадлежности:

 • ЕКГ пациентен кабел

 • регистрираща хартия

 • захранващ кабел за 220/240 V AC

 • Ръководство за работа на български език
Номенклатурна единица № 5 : Електрически аспиратор -  2 бр.

Описание

Предложение на участника/подробно описание/

1. Обща информация

 • Наименование на производител

 • Пълно наименование на модела и дата на производство
 2. Основни функции и характеристики

 • лесна работа, компактен дизайн, качествено изпълнение;

 • CE марка;

 • мощност – не по-малко от 20 л/мин.;

 • вакуум регулируем от 0 до 80 kPa;

 • възможност за плавно регулиране на вакуума;

 • вграден манометър за вакуума;

 • време за работа на батерии не по-малко от 30 минути;

 • вграден 1 литров пластмасов градуиран буркан с капак с антибактериален

филтър и устройство против препълване, инсталиран в противоударно легло; • с директна връзка /без шлаух/ между помпата и аспирационния буркан;

 • захранване 220V/50Hz , 12V и акумулаторна батерия;

 • тегло – не повече от 5 кг;

 • Ръководство за работа на български език.

 • Задължителeн сертификат: Директива 93/42/ЕО
Номенклатурна единица № 6 : Транспортен дефибрилатор /синхронизиран бифазен/– 1 бр.

Описание

Предложение на участника/подробно описание/

1. Обща информация

 • Наименование на производител

 • Пълно наименование на модела и дата на производство
 2. Основни функции и характеристики

 • лесна работа, компактен дизайн, качествено изпълнение;

 • CE марка;

 • LCD дисплей - диагонал не по-малко от 5 инча

 • Мрежово и вградено акумулаторно захранване

 • Акумулаторна батерия Li/ion

 • Капацитет на акумулаторите: минимум 100 шока с максимална енергия или 4 часа мониторинг

 • Токова форма – импулсна бифазна

 • Регулиране на енергията - мануално, на степени, поне 8-степени, от 2 до 200 Джаула

 • Време на зареждане до 200 J – не повече от 8 s

 • Дефибрилиращи електроди за възрастни и деца – многократни

 • Вграден 3-канален термопринтер

 • Тегло на дефибрилатора до 6 кг

 • Комплект с 3-изводен пациентен кабел

 • Ръководство за работа на български език.

 • Задължителeн сертифкат: Директива 93/42/ЕО
ІІ. В съответствие с техническите изисквания прилагаме :

- Технически документи, брошури, каталози на български език, снимков материал и други приложими документи на производителя, за доказване съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническата спецификация.

- Заверено копие на Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 /или еквивалент/ с предмет/обхват………………………………………../да се посочи/

- Заверени копия на Сертификати за съответствие на стандарт EN1789 за монтажните комплекти за линейки/или еквивалент/.

- Декларации за съответствие на медицинското изделие по чл. 14 ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или негов упълномощен представител, и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган/копие от оригинала и в легализиран превод на български език/.

- Заверени копия на Сертификати за съответствие на Директива 93/42/ЕО – за всички номенклатурни единици.

- Оторизационни писма за продажба и сервиз на предлаганата апаратура от фирмите-производители.

ІІІ. Ще доставим апаратурата и медицинското оборудване в срок до …………. месеца (но не повече от два месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката).

ІV. Предлаганото от нас медицинско оборудване има следния гаранционен срок: – __________ (но не по-малко от двадесет и четири месеца, след доставката, без други ограничения и уговорки).

V. Декларираме, че ще осигурим сервизна възможност за отстраняване на възникнали проблеми с оборудването на място в срок до 48 часа от уведомяване за повредата.

VІ. Декларираме, че при невъзможност за отстраняване на повредата, ще доставим заместващо оборудване, като в този случай гаранционният срок на повреденото оборудване се удължава с времето за нейното отстраняване.

VІІ. Офертата ни включва доставка и пускане в действие с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.

VІІІ. Предложените изделия са фабрично нови, не са били демонстрационни, не са рециклирани, не са употребявани по друг начин и са произведени през 2014 година.

ІХ. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Х. Декларираме, че сме съгласни с условията на Възложителя и приемаме условията в проекта на договор.

ХІ. Задължаваме се в случай, че нашата оферта бъде приета, да изпълним качествено дейностите по доставката на медицинската апаратура и

ХІІ.Заявявам ,че сме в състояние да осигурим обучение на персонала за работа със съответните изделия в случай, че бъдем избрани за изпълнител по договора.
ХІІІ. До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Приложения:……………………….
Дата………………. Подпис и печат:………………………

ОБРАЗЕЦ №2


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО- МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА

РЗИ - ЯМБОЛ“


от , ЕИК __________________

седалище и адрес на управление

представлявано от

лице за контакти:

тел. факс: e-mail:

Регистрация по ЗДДС: ____________________________________________________________

Сметка IBAN: ___________________________________________________________________

BIC код на банката_______________________________________________________________

Банка: ______________________________________________________________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ-ЯМБОЛ“,

във връзка с което Ви представяме нашата възможно най-добра ценова оферта, както следва:

Предлагана цена за доставка на ОБЩО ДЕСЕТ АРТИКУЛА ПО ВСИЧКИ ШЕСТ НОМЕНКЛАТУРНИ ПОЗИЦИИ Е :

________________________ лв. (словом ______________________________ лв.), без ДДС

И

________________________ лв. (словом _____________________________ лв.), с начислен ДДС , КАКТО СЛЕДВА ПО НОМЕНКЛАТУРНИ ПОЗИЦИИ:


Номенклатурна единица

Производител

Количество/бр.

Единична цена бр., с ДДС

Крайна цена с включен ДДС /4х5/

Търговско наименование

1

2

3

4

5

6

7

1


 Преносим мултифункционален апарат /бифазен дефибрилатор с мониториране на 12-канално ЕКГ, импедансно дишане, пулсова оксиметрия, неинвазивно кръвно налягане и температура/
1


2

Преносим транспортен респиратор
2


3

Инфузионна помпа

1


4

Дигитален електрокардиограф
3


5

Електрически аспиратор
2


6

Транспортен дефибрилатор
1


ОБЩО :
Декларираме, че цената е окончателна и включва стойността на изпълнението на обществената поръчка, а именно: цената на оборудването, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, митни сборове, монтаж, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване, както и всички необходими за ескплоатацията принадлежности и консумативи и обучаването на персонала за работа със съответните изделия.

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.Забележка: Предлаганата цена да не надвишава 42 000 лева без ДДС и 50 400 лева с включен ДДС общо за десетте артикула.

Дата………………. Подпис и печат:………………………

ОБРАЗЕЦ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/та ...........................................................................................

притежаващ/а лична карта №……........, издадена на…………....., от МВР - гр.............. адрес:............................................................…………………...................................................

/постоянен адрес/

представляващ…………….........................................................................................................

/наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/

в качеството си на................................................................................................................

/длъжност/

седалище .................................................... адрес на управление:........................................

тел./факс........................., ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър ........................................ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ЯМБОЛ”
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

е) престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или оп чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник:

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

7. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

9. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

10. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-10 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

......................................................................... /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

.......................... ДЕКЛАРАТОР/И: …………………….

(дата) ..................................

(подпис/и)

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

1.роднини по права линия без ограничения;

2.роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

3.роднини по сватовство – до втора степен включително;

4.съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

5.съдружници;

6.лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

7.дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.


* Декларацията се подава задължително от лицата, които представляват участника, в съответствие с чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ №4


ДЕКЛАРАЦИЯ

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата/........................................................................................................., с лична карта № ................................, издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ............................................................................... на ...............................................................................като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ЯМБОЛ”


Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ..........................................................................................................................(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:................................................................................,(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ............% от общата стойност на поръчката.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА ЗА ВСЕКИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ!

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата ...............................г. ДЕКЛАРАТОР: ...........................

ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

на подизпълнителя

Долуподписаният/ата .........................................................................................., адрес: ...................................................................................................................., л.к. № ..........................................., издадена на ..................................... г., от ............................................., гр. .......................................................................... ,

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ЯМБОЛ”ДЕКЛАРИРАМ,

 1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………………………………………….………

(посочете юридическото лице, което представлявате)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

............................................................................................................................................... (избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър ЕИК ………………………………………………..

4.2. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: …………………………………………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ №6
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата _____________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ЯМБОЛ”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. По отношение на представлявания от мен участник, както и по отношение на неговите управителни и представителни органи не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – не сме участвали като външни експерти по чл. 8, ал. 7 ЗОП в изготвяне на документацията за възлагане на обществена поръчка.

2. Представлявания от мен участник не участва в процедурата с други свързани лица или свързани предприятия – самостоятелни участници в процедурата – по смисъла на чл. 55, ал. 7 ЗОП.

Дата: …………….2014 г. Декларатор: ……………

ОБРАЗЕЦ №7
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният/ата _____________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ЯМБОЛ”

ДЕКЛАРИРАМ,


Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.
Дата: …………….2014 г. Декларатор: ……………

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница