Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016годДата29.07.2017
Размер191.59 Kb.
#26781
,РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

от дирекция САБОСХДЕП към ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 2016год.

№ и дата на разреше-ние за строеж

Вх.№ на

искане


за разреше-

ние за


строеж

№, дата и основание за

одобряване

на проекта

(ОЕСУТ, Протокол, № и дата)


Строеж


(наименование,височина,етажност)

МестонахождениеВъзложител

Собственик

(физ.лице,три имена,адрес

юридич.лице,

представлявано от.....)


Забеле

жка


1

2

3

4

5

6

7

01/

18.01.2016г.№ТСУ-10/

07.01.2016г.Оценка за съответствие на проекта със съществените изиск вания към строежите №2/ 07.01.2016г. изгот -

вена от „БИЛДИНСПЕ-

КТ“ООД-Пловдив,

ЕИК 115511763, управи

тел:Емилия Георгиева

Стоянова„Трасе на кабели 20кV - СрН и тръбна мрежа с кабелни шахти за захранване на БКТП в УПИ 099032, 035 цех за производство на бира, цех за производство на вино, местност „Ленищата“,землището гр.Перущи

ца, област Пловдив“. Кабелна

тръбна мрежа за кабели НН с L=234м., Кабелна линия 20kV с L=117м.


УПИ 099032,035 цех за производство на бира, цех за производство на вино, в з-ще на гр.Перущица, м-ст “Ленищата“


„НОВАРТО ИНВЕСТ“ООД

ЕИК 202536382,

Управител: Борислав Любомиров Минков

Адрес на управлението:

Гр.Перущица, ул.“Виктор

Юго“ №3

02/

21.01.2016г.№ТСУ-21/

15.01.2016г.Оценка за съответствие на проекта със съществените изиск вания към строежите Изх.№ОС-ПВМ-001/

08.01.2016г. изготвена от “ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ООД-

Пловдив,

ЕИК 203501157, управи

тел:Мариана Желева

Славова


1. ЖИЛИЩНА СГРАДА с Н гл.к. до 10,00м. в УПИ VIII-1276, от кв. 113 по ЗРП гр. Перущица, община Перущица; ЗП на обекта: 160.00м2; РЗП 199.50м2.

2.ОГРАДА НА УПИ VIII-1276, от кв. 113 по ЗРП гр. Перущица, община Перущица;

Дължина на оградата L=116.06м., Н=2.20м., плътна част до 0.60м., изцяло разположена в имота на Възложителя


УПИ VIII-1276, от кв. 113 по ЗРП гр. Перущица, община Перущица;

гр.Перущица, ул. „Виктор Юго “ № 10Олга Спасова Кръстилова,

гр.Перущица, ул. „Леди Странфорд “ № 3


03/

08.02.2016г.
№ТСУ-236/

04.12.2015г.

№ТСУ-43/

02.02.2016г.
Протокол №11, т.4от 10.12.2015г. на ОЕСУТ

При община ПерущицаЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ I-710.69, 710.70, за жилищно строителство в местност „Панов връх“, по плана на новообразуваните имоти, землище на гр.Перущица

ЗП=145.75кв.м.;РЗП=291.01кв.м.Местност „Панов връх“, по плана на новообразуваните имоти, землище на гр.Перущица, УПИ I-710.69, 710.70, за жилищно строителство

Ивайло Георгиев Мишев,

Гр.Перущица,ул.“Анка

Райкова“ №29

04/

22.02.2016г.№ТСУ-10/

07.01.2016г.Оценка за съответствие на проекта със съществените изиск вания към строежите №2/ 07.01.2016г. изгот -

вена от „БИЛДИНСПЕ-

КТ“ООД-Пловдив,

ЕИК 115511763, управи

тел:Емилия Георгиева

СтояноваУличен водопровод и Тласкателен тръбопровод за отпадни води до ПИ099070 и УПИ 099032,35, цех за производство на бира, цех за производство на вино в местност „Ленищата“, землището гр.Перущица, област Пловдив“.

Водопровод:L=270.0м.

Подземен тласкателен тръбопровод:

L=219.30м.ПИ 099443-полски път в местност „Ленищата“, землището на гр.Перущица, област Пловдив“.


„НОВАРТО ИНВЕСТ“ООД

ЕИК 202536382,

Управител: Борислав Любомиров Минков

Адрес на управлението:

Гр.Перущица, ул.“Виктор

Юго“ №3


Собственик на терена-Об-

щина Перущица, представляван от Ради Минчев - Кмет


05/

23.02.2016г.
№ТСУ-67/

18.02.2016г.
Одобрен ИП от 04.01.2016г. на основа -

ние Протокол №11,т.2/

10.12.2015г. на ОЕСУТ

при община Перущица,

Заповед №353/23.12.

2015г. на Кмета на общи

на Перущица за изменеие на ПУП-ПРЗ,

нот.акт №267, т.2/04.02.

2668 на СВ за делба на

недвижим имот, Заявле

ние вх.№ТСУ-52/ 34.08.

2015г. и №ТСУ-67 /

18.02.2016г.


Делба на съществуваща едноетажна

сграда(бивша шлосерска работил -

ница) намираща се в УПИ VI-42736,

42737, произв. и обсл. дейност, и УПИ VII-42736, 42738, произв. и обсл.дейност, кв.6 по ЗРП на „Сто

пански двор“ №1, гр.Перущица,

ДЯЛ I в УПИ VII-42736, 42738 пр. и обсл.дейн. със ЗП на обекта=215м2

ДЯЛ II в УПИ VI-42736,42737пр.и

обсл.дейн. със ЗП на обекта=201м2.УПИ VI-42736,42737,

произв. и обсл. дейност, и УПИ VII-42736, 42738, произв. и обсл.

дейност, кв.6 по ЗРП на „Стопански двор“ №1, гр.Перущица,


1.Георги Петков Данев и

Невена Стоянова Данева:

гр.Перущица,ул.“Въча“№1

2.Рангел Димитров Даянов

Гр.Перущица,ул.“Захари

Стоянов“ №29


06/

21.03.2016г.
№ТСУ-102/

15.03.2016г.
Одобрен ИП от 18.03.2016г. на основа-

ние Протокол №2, т.4/ 15.03.2016г. на ОЕСУТ при община ПерущицаСлънцезащитно устройство и остъкляване на открита тераса на съществуваща, двуетажна, масивна сграда с идентификатор 501.853.2 в

УПИ I-853 от кв.64 на гр.Перущица от 1989г., със ЗП/РЗП-112.60 кв.мСграда с идентификатор 501.853.2 в УПИ I-853

от кв.64 на гр.Перущи -

ца от 1989г.

гр.Перущица, ул.“Иван

Вазов“ №75


„АСС-СИНКО“ЕООД

ЕИК 203161719, седалище

и адрес на управление:

гр.Перущица,Стопански двор №1,общ.Перущица с

управител Асен Арсов Стойков с постоянен адрес:гр.Перущица,

ул.“Цар Иван Асен“ №45


07/

12.04.2016г.
№ТСУ-151/

12.04.2016г.
Одобрен ИП от 12.04.2016г. на основа –

ние Комплексен доклад

за оценка за съответст –

вие на основание чл.142,

ал.1 и ал.6, т.2 от ЗУТ,

изготвена от „КОРЕКТ

ас-99“ЕООД, Булстат:

130130043 с управител-

инж.Ангел Владиславов

Славов


„Укрепване на свлачища проявени

на общински път PDV1323/ III-866/

Перущица – граница общ.(Перущица - Родопи) – Скобелево Чурен


Общински път PDV1323/ III-866/

Перущица – граница общ.(Перущица- Родо -

пи) – Скобелево Чурен


ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,

ЕИК 115246756, със седалище: гр.Перущица,

Ул.“Отец Паисий“ №2,

област Пловдив, представ-

лявана от Ради Минчев –

Кмет.

08/

26.04.2016г.
№ТСУ-81/

07.03.2016г.Одобрен ИП от 25.04.2016г. на основа –

ние Комплексен доклад

за оценка за съответст –

вие,изготвен от „БЕТА7“ЕООД- Плов -

див ЕИК 202441554 с управител Николай

Славчев Григоров, на основание чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ, Заповед №94/ 26.04.2016г. на Кмета на община Перущица за одобрява -

не на ПУП-ПРЗ за УПИ

V-932,общ.обсл.д-ти, кв.

70 по плана на гр.Перущ

ица от 1989г., при ус ловията на чл.150 от ЗУТ„Стоматологични кабинети с обслуж

ващи помещения“ в УПИ V-932,общ.

обсл.д-ти кв.70 по плана на гр.Перу-

щица, община Перущица, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №94/ 26.04.2016г.

ЗП=140.80кв.м., РЗП=179.40кв.м.


УПИ V-932,общ.обсл.

д-ти кв.70 по плана на гр.Перущица, община Перущица

гр.Перущица, ул.“Иван Вазов“ №115


„АИПППДМ-МС“ЕООД,

ЕИК 201075171, със седа-

лище:гр.Пловдив, ул.“Ка-

питан Райчо“№56,ет.4,ка-

бинет 28, представлявано от управителя Стефан Але

ксандров Илиев


09/

26.04.2016г.№ТСУ-180/

26.04.2016г.Одобрен ИП от 26.04.2016г. на основание Комплексен доклад за оценка за съответствие с изх.№328/ 25.04.2016г., изготвена от „СТРОЙНОРМ“ЕООД-

София,ЕИК200285252 с

управител инж.Сава

Богданов Тачев, на осно

вание чл.142,ал.6,т.2 от

ЗУТ.


„Реконструкция на водопровод по ул.“3-ти Март“, ул.“Спас Гинов“,

Ул.“Преслав“, ул.“Цар Симеон I“ и

реконструкция на канализация по

ул.“Оборище“ на гр.Перущица, както следва:  • водопровод по ул.“3-ти Март“ от о.т.105 до о.т.96

  • водопровод по ул.“Преслав“ от о.т.105 до о.т.198

  • водопровод по ул.“Цар Симеон I“ от о.т.181 до о.т.203

  • водопровод по ул.“Спас Гинов“ от о.т.254 до о.т.198

  • канализация по ул.“Оборище“ от о.т.338 до о.т.264

С изпълнение на два етапа на основание чл.152, ал.2 от ЗУТ:

Етап I:„Реконструкция на водопровод по ул.“3-ти Март“, ул.“Спас Гинов“, ул.“Преслав“, ул.“Цар Симеон I“ - гр.Перущица

Етап II:„Реконструкция на канализация по ул.“Оборище“ - гр.Перущица


Улична мрежа на гр.Перущица:

ул.“3-ти Март“, ул.“Спас Гинов“,

Ул.“Преслав“,

ул.“Цар Симеон I“

ул.“Оборище“


ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,

ЕИК 115246756, със седалище: гр.Перущица,

Ул.“Отец Паисий“ №2,

област Пловдив, представ-

лявана от Ради Минчев –

Кмет.

10/

04.05.2016г.№ТСУ-134/

05.04.2016г.
Одобрен ИП от 04.05.2016г. на основа-

ние Протокол №3, т.2/ 03.05.2016г. на ОЕСУТ при община Перущица„Два броя навеси в УПИ ХVII-1074,

кв.81, по ЗРП на гр.Перущица от 1989г. представляващи:

-Навес-временно слънцезащитно

покритие върху съществуваща, ма –

сивна, едноетажна сграда, при усло-

вията на чл.50 от ЗУТ, ЗП/РЗП=20.0кв.м.

-Навес-допълващо застрояване към съществуваща жилищна сграда,

съгласно чл.42,ал.1 и чл.46 от ЗУТ,

ЗП/РЗП=16.10кв.м.


УПИ ХVII-1074,кв.81,

по ЗРП на гр.Перущица от 1989г.

гр.Перущица, ул.“Княз

Церетелев“ №13АДИКРАН МЪГЪРДИЧ

РУПЕНЯН


Гр.Пловдив, ул.“Констан-

тин Стоилов“№44


11/

09.05.2016г.
№ТСУ-166/

18.04.2016г.
Одобрен ИП от 09.05.2016г. на основа-

ние Протокол №3, т.3/ 03.05.2016г. на ОЕСУТ при община Перущица„ГАРАЖ в ПИ №501.569 от УПИ Х-

569,570, кв.42 по ЗРП на гр.Перущица от 1989г.“ със ЗП/РЗП=

27.00 кв.м.


УПИ Х-569,570, кв.42 по ЗРП на гр.Перущица от 1989г.

Гр.Перущица, ул.“Пору-

чик П.Милушев“ №1


КИРИЛ СТОЯНОВ МРЯ –

НОВ, гр.Перущица, ул.“Поручик П.Милушев“ №1


12/

02.06.2016г.№ТСУ-232/

20.05.2016г.Одобрен ИП от 02.06.2016г. на основа -

ние Оценка за съответствие на проекта със съществените изиск вания към строежите №020-05/20.05.2016г. изгот вена от „СНИК“ЕООД-Шумен,

ЕИК 127529000, управи-

тел:Елена Иванова

Григорова


„Кабел 20kV от Ж.Р. стълб №79, ВЛ

20kV „Елпром“ до нов БКТП в УПИ

099032,035 местност „Ленищата“,

землище гр.Перущица“.

Кабели 20 kV=366м.


УПИ 099032,035 цех за

производство на бира,

цех за производство на

вино, имот 099461/пол-

ски път/,имот 099468

/полски път-стар имот

099443/ м-ст „Ленища-

та“,землище на гр.Перу-

щица;улица „Черни

връх“


„ЕВН България Електрора

зпределение“ЕАД, ЕИК

115552190, адрес на

управление:гр.Пловдив,

ул.“Христо Данов“ №37, упълномощен-Ръководи –

тел на КЕЦ-Стамболийски

Васил Тодоров Грамчев,

служебен адрес: гр.Стамбо

лийски, бул.“Търговски“

№5

13/

23.06.2016г.
№ТСУ-289/

22.06.2016г.
Одобрен ИП от 23.06.2016г. на основа -

ние Комплексен доклад от 25.03.2016г. за оценка за съответствие на инвестиционен проект от „ИВЕСТ-99“ООД-Пловдив, ЕИК115799753, управител инж.Веска

Тодорова Грозданова


„Пристройка към цех за производство на опаковки и фолио

в УПИ 010084-производствени скла-

дови и обществено обслужващи дей-

ности, местност „Кантона“, землище

на гр.Перущица“.

ЗП=589.52м2., РЗП=589.52м2.УПИ 010084-производ-

ствени складови и обществено обслужва-

щи дейности, местност „Кантона“, землище на гр.Перущица“.


„ФЕРО ТРЕЙД“ЕООД,

ЕИК 200885133,адрес на

управление:гр.Стамболий-

ски, ул.“Тракия“ №14,

представлявано от управи-

теля Димитър Величков

Дудов

14/

26.07.2016г.
№ТСУ-317/

08.07.2016г.
Одобрен инвестиционен

проект от 26.07.2016г. на основание Протокол

№5/21.07.2016г.,т.2 на

ОЕСУТ на община Перущица„РЕСТОРАНТ в УПИ 099032, 035 цех за производство на бира, цех за производство на вино, местност „Ленищата“,землището гр.Перущи-

ца, област Пловдив“ с ЗП/РЗП=259.20кв.м.УПИ 099032,035 цех за производство на бира, цех за производство на вино, в з-ще на гр.Перущица, м-ст “Ленищата“


„НОВАРТО ИНВЕСТ“ООД

ЕИК 202536382,

Управител: Борислав Любомиров Минков

Адрес на управлението:

Гр.Перущица, ул.“Виктор

Юго“ №3

15/

15.08.2016г.
№ТСУ-379/

11.08.2016г.
Одобрен ИП от 15.08.2016г. на основа -

ние Комплексен доклад от 04.08.2016г. за оценка за съответствие на инвестиционен проект от „АКОРД ПРОЕКТ“ООД-Пловдив,ЕИК202097950 управител инж.Милко Минов Гондов„Производствена база за машиностроене - /реконструкция,

преустройство на същ.сгради и ново

застрояване/“ в УПИ I-165 за произ-

водствена складова дейност от кв.12

по плана на гр.Перущица одобрен

със Заповед №509/22.06.1989г. на

Кмета на община Родопи и изменение на ПУП-ПРЗ одобрен със

Заповед №17/ 19.01.2016г. на Кмета

На община Перущица, с подобекти:

-Цех за машиностроене;

-Административно обслужваща сграда;

-Склад за готова продукция;

-Гараж-допълващо застрояване

Със ЗП=2265,23кв.м. и

РЗП=2827,63кв.м.


УПИ I-165 за производ

ствена складова дейност от кв.12 по плана на гр.Перущица,

гр.Перущица, ул.“Геор-

ги Бенковски“ №26„ХИДРОЙОНИКС“ЕООД,

ЕИК 160009243,

Управител: Йонко Минчев

Йосифов


Адрес на управлението:

Гр.Перущица, ул.“Георги

Бенковски“ №26

16/

18.08.2016г.
№ТСУ-390/

17.08.2016г.
Съгласуван ИП от 18.08.2016г. по части:

Архитектура, Конструк-

ции


„Плътна и ажурна ограда в УПИ ХХI-645, кв.49 по ЗРП на гр.Перущица, изцяло разположена в имота на Възложителя, с Н=2.20м.

над теренаУПИ ХХI-645, кв.49 по ЗРП на гр.Перущица,

Гр.Перущица, ул.“Хад-

жи Димитър“


Антоанета Петрова Мите -

ва, гр.Перущица, кв.Запад

№35

17/

18.08.2016г.№ТСУ-391/

17.08.2016г.
Съгласуван ИП от 18.08.2016г. по части:

Архитектура, Конструк-

ции


„Плътна и ажурна ограда в УПИ ХХII-2020, кв.49 по ЗРП на гр.Перущица, изцяло разположена в имота на Възложителя, с Н=2.20м.

над теренаУПИ ХХII-2020, кв.49 по ЗРП на гр.Перущица,

Гр.Перущица, ул.“Хад-

жи Димитър“


Антоанета Петрова Мите -

ва, гр.Перущица, кв.Запад

№35

18/

18.08.2016г.
№ТСУ-384/

12.08.2016г.
Одобрен ИП от 16.08.2016г. на основа -

ние Комплексен доклад №012А/04.08.2016г. за оценка за съответствие на инвестиционен проект от „БИЛДИНСПЕКТ“ООДЕИК115511763,управит-ел инж.Снежанка Георгиева Боцева
„Реконструкция на обект:път PDV1323/III-866/ Йоаким Груево-Пе

рущица(от Км.0+000 до Км.5+916)-

Перущица-Скобелево (в землището на община Перущица от Км.7+670 до Км.11+599 и от КМ.14+158 до Км.20+658)


Имоти:№000333, №0005

52, №001120, №001121

землище на гр.Перущи –

ца,община ПерущицаОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,

ЕИК 115246756, със седалище: гр.Перущица,

Ул.“Отец Паисий“ №2,

област Пловдив, представ-

лявана от Ради Минчев –

Кмет.

19/

29.08.2016г.№ТСУ-348/

22.07.2016г.

ТСУ-348-(1)/25.08.2016г.


Одобрен инвестиционен

проект по чл.142 ал.6,т.1 от ЗУТ от 29.08.2016г. на основание Протокол

№6/18.08.2016г.,т.1 на

ОЕСУТ при община Перущица„Ремонт и преустройство в ателие на

съществуваща двуетажна, паянтова, стопанска сграда в УПИ II-871, кв.66, по плана на гр.Перущица“

ЗП=50кв.м.,РЗП=100кв.м.


УПИ II-871, кв.66, по плана на гр.Перущица, гр.Перущица, ул.“Сте –

фан Стамболов“ №12Калоян Людмилов Павлов,

с.Кокаляне, ул.“Тодорини

кукли“ №8, район Панчаре

во, област София


20/

26.09.2016г.
№ТСУ-405/

25.08.2016г.
Одобрен инвестиционен

проект по чл.142 ал.6,т.1 от ЗУТ от 26.09.2016г. на основание Протокол

№7/20.09.2016г.,т.2 на

ОЕСУТ при община Перущица„Гараж и второстепенна постройка-

навес в УПИ I-1526, кв.109 по ЗРП на гр.Перущица от 1989г.“

-Гараж – ЗП/РЗП=50.20кв.м.

-Второстепенна постройка-навес –

ЗП/РЗП=58.30кв.м.


УПИ I-1526, кв.109 по ЗРП на гр.Перущица от 1989г., гр.Перущица, ул.“Димитър Гичев“

№9А


Спаска Петрова Величкова

с.Кокаляне, ул.“Тодорини

кукли“ №8, район Панчаре

во, област София


21/

10.10.2016г.
№ТСУ-478/

30.09.2016г.
Одобрен ИП от 10.10.2016г. на основа -

ние Комплексен доклад от 28.09.2016г. за оценка за съответствие на инвестиционен проект от „АКОРД ПРОЕКТ“ООД-Пловдив ЕИК202097950,управи-тел инж.Милко Минев Гондов„Преустройство на първи етаж от

съществуваща двуетажна жилищна

сграда в стоматологичен кабинет,

офис и помещение за съхранение на плодове и зеленчуци в УПИ XXII-699, кв.55 по ЗРП на гр.Перущица“

ЗП/РЗП=86.00кв.м.


УПИ XXII-699, кв.55 по ЗРП, гр.Перущица

Гр.Перущица, пл.“Кочо

Честименски“ №4


Георги Атанасов Тодорчев

с.Сухозем, общ.Калояно –

во, обл.Пловдив, ул.“1-ва“

№1

22/

27.10.2016г.
№ТСУ-318

(2)/25.10.

2016г.


Одобрен ИП от 27.10.2016г. на основа -

ние Комплексен доклад №860/24.10.2016г. за оценка за съответствие на инвестиционен проект от „СТРОЙ НОРМ“ЕООД-гр.София ЕИК200285252,управи-тел инж.Сава Богданов ТачевПЪВИ ЕТАП от проект за „РЕКОНС

ТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА гр.ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ

ПЛОВДИВСКА“както следва:

Етап I:

Главен клон I – Еф250 от о.т.357 до о.т.255;

Главен клон I – Еф200 от о.т.255 до о.т.280;

Главен клон II – Еф200 от о.т.349 до о.т.270 и от о.т.276 до о.т. 279

Клон 1 – Еф60 от о.т.357 до о.т.355;

Клон 2 – Мф60 от о.т.357 до о.т.356;

Клон 3 – Еф60 от о.с.355 до о.т.344;

Клон 25 – Мф60 от о.т.340 до о.т.270;

Клон 26 – Еф60 от о.т.344 до о.т.338;

Клон 28 – Еф60 от о.т.338 до о.т.279;

Клон 30 – Еф80 от о.т.349 до о.т.342;

Клон 31 – Еф80 от о.т.342 до о.т.340;

Клон 38 – Еф150 от о.т.276 до о.т.279;

Клон 39-Еф60 от о.т.276 до о.т.273.Главен клон I – Еф250 от о.т.357 до о.т.255;

Главен клон I – Еф200 от о.т.255 до о.т.280;

Главен клон II – Еф200 от о.т.349 до о.т.270 и от о.т.276 до о.т. 279

Клон 1 – Еф60 от о.т.357 до о.т.355;

Клон 2 – Мф60 от о.т.357 до о.т.356;

Клон 3 – Еф60 от о.с.355 до о.т.344;

Клон 25 – Мф60 от о.т.340 до о.т.270;

Клон 26 – Еф60 от о.т.344 до о.т.338;

Клон 28 – Еф60 от о.т.338 до о.т.279;

Клон 30 – Еф80 от о.т.349 до о.т.342;

Клон 31 – Еф80 от о.т.342 до о.т.340;

Клон 38 – Еф150 от о.т.276 до о.т.279;

Клон 39-Еф60 от о.т.276 до о.т.273


ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,

ЕИК 115246756, със седалище: гр.Перущица,

Ул.“Отец Паисий“ №2,

област Пловдив, представ-

лявана от Ради Минчев –

Кмет.

23/

17.11.2016г.№ТСУ-558/

11.11.2016г.
Одобрен ИП от 17.11.2016г. на основа -

ние Комплексен доклад от 10.11.2016г. за оценка за съответствие на инвестиционен проект от „АКОРД ПРОЕКТ“ООД-Пловдив ЕИК202097950,управи-тел инж.Милко Минев Гондов„База за съхранение на селскостопанска продукция, земедел

ска техника и помещения за обитаване в ПИ 030343,м-ст „Алчака“ землище на гр.Перущица

на основание ПУП-ПЗ одобрен със

Заповед №309/11.11.2016г. на Кмета

на община Перущица, с въвеждане в

експлоатация на етапи за подобекти:Етап I: ЗП/РЗП=687,66кв.м.

-Подобект3-Сграда битови и обслужващи помещения вкл.фотовол

таична инсталация за собствени нужди-30Кw;

-Подобект6-Помпена станция;

-Подобект2-Навес земеделска техника;

Противопожарен резервоар.Етап 2:ЗП=249,61кв.м.,

РЗП=547,17кв.м.

-Подобект4-Сграда за обитаване

Етап3:ЗП=1068кв.м.,РЗП=1098,46м2

-Подобект1-Склад селскостопанска

продукция и инвентар

-Подобект1а-Навес селскостопанска

продукция и инвентар;

Подобект5-Охрана

ЗП=2000,83кв.м. РЗП=2199,35кв.м.


ПИ 030343, м-ст „Алчака“ землище на гр.Перущица

„МЕГА МАРКЕТ ИНВЕ –

СТ“ЕООД,ЕИК 201822709

седалище и адрес на управ

ление:гр.Пловдив,ул.“Зла-

тю Бояджиев“№1 с управи

тел Вели Шукриев Карахо

джев

24/

01.12.2016г.№ ТСУ-584 /24.11.

2016г.


Одобрен инвестиционен проект от 01.12.2016г. на основание Комплексен доклад за оценка за съответствие под №11-60/ 21.11.2016г., изготвена от „СД КОНСУЛТ“ ООД-Смолян, ЕИК 202737585 с управител Димитър Василев Димитров

БКТП“ФЕРО ТРЕЙД“ 2 х 800kVA ( застроена площ от 16.51 кв.м ) и ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ НН от БКТП до ГРТ цех ( дължина от 42.0 м.) в УПИ 010084 – производствени складови и обслужващи дейности, местност „Кантона“, землище на гр.Перущица, община Перущица, област Пловдив


УПИ 010084 – производствени складови и обслужващи дейности, местност „Кантона“, землище на гр.Перущица, община Перущица, област Пловдив


„ФЕРО ТРЕЙД“ЕООД, ЕИК 200885133, със седалище и адрес на управление гр.Стамболий

ски, ул.“Тракия“ №14, представлявано от управителя Димитър Величков Дудов.25/

15.12.2016г.№ ТСУ-598 /01.12.

2016г.
Одобрен инвестиционен проект от 15.12.2016 г. на основание Протокол №9, т.5 от 06.12.2016г. на ОЕСУТ при община Перущица , Заповед № 287 / 15.12.2016г. на Кмета на община Перущица за одобрява-

не на ПУП-ПЗ в ПИ №061051, ЕКАТТЕ 55909, местност „Тировете, в землище на гр.Перущица, община ПерущицаСГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ в ПИ №061051, местност „Тировете“, землище на гр.Перущица, община Перущица“ съгласно ПУП-ПЗ, при условията на Наредба 19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението, одобрен със Заповед №287 /15.12. 2016г. на Кмета на община Перущица

ЗП/ РЗП= 763.60 кв.м.
ПИ №061051, местност „Тировете“, землище на гр.Перущица, община Перущица“

СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЛУКАНОВ, ЕГН 8407264560,

с постоянен адрес: гр.Пловдив,

ул.“Македония“ №80, ет.7, ап.19

26/

15.12.2016г.№.ТСУ-573 / 17.11.

2016г.
Одобрен инвестиционен проект от 15.12.2016г. на основание Протокол №9, т.1 от 06.12.2016г. на ОЕСУТ при община Перущица

„ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА с Н ˂ 10,00м. и ГАРАЖ с Н ˂ 3,60м. в УПИ VIII-624, кв.49 по ЗРП на гр.Перущица“

ЗП = 35.30 кв.м.; РЗП = 96.10 кв.м.
УПИ VIII-624, кв.49 по ЗРП на гр.Перущица,

гр.Перущица, ул. „Анка Райкова “ № 13.
Йордан Георгиев Айвазов,

гр.Перущица, ул. „Анка Райкова “ № 13.Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер
dataset -> На спортните клубове в община Ардино


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница