Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2017годДата02.01.2018
Размер145.2 Kb.
#40618
РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА ОБЕКТИ В

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА – 2017год.

Рег.№

и дата на техн. паспортВх. №

на искане за регистрацияНаименование на строежа (обекта)

- Разрешение за строеж

- Категория на обекта


Местонахождение и кадастрални данни

Собственик

(ползвател)Технически ръководител, строителен надзор

(физ. лице- трите имена адрес диплом

Юридическо лице –представл. от..)


Строител,

Сертификат за

проектни енер –

гийни характе –

ристики


1

2

3

4

5

6

7

01/

03.01.


2017г.

ТСУ-645/

30.12.2016г.„Силозно-складово помещение за съхранение на биомаса от растителна продукция-слънчогледова люспа в ПИ№040181-

оранжерия и част от обслужващия път в УПИ 040009-I-стопански и обслужващи дейности, масив 40, местност „Оранжерии“, землище на

гр.Перущица, община Перущица, област Пловдивска“

Разрешение за строеж

№20/03.08.2015г.

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

Заповед №07/29.08.2016г.

за промяня по време на

строителството на катего

рия на строеж в V(пета)

на основание чл.154, ал.5

от ЗУТ


УПИ 040009-I-стопански и обслужващи дейно

сти, масив 40, мест -

ност„Оранжерии“, землище на гр.Перущица, община Перущица,

област Пловдивска.Възложител:“АГРОСЕЛЕКТ“ООД,ЕИК202607830,

Адрес на управлението:

гр.Пловдив,ул.“Добротич“

№12, управител:Чонка

Донева Стоянова;

Собственик на терена:

„ДЖИ ЕН СИ“ООД,

ЕИК040020765, адрес на управление: гр.Перущица,

ул.“Захари Стоянов“ №1,

управител:Светлана Георгиева Гунчева.„СТРИКТ“ООД,гр.Пловдив, ЕИК115343415

Адрес на управление:

Гр.Пловдив, ул.“Вик -

тор Юго“ №20, с упра

вител: инж.Николай

Василев Николов,

лиценз №РК-0313/15.

10.2014г. валиден до

15.10.2019г.

02/

07.02.


2017г.

ТСУ-49/

06.02.2017г.„Кабели 20kV, нов БКТТП и измервателна група НН за външно ел.захранване на Цех за производство на пелети в УПИ II-301061-производство на пелети,

ПИ301091, м-ст „Алчака“

Разрешение за строеж

№24/12.10.2015г.

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ


УПИII-301061-производство на пелети,ПИ301091,м-ст Алчака“

Имоти:


000017(с.път),

000019(с.път),

000082(нап.канал), 000124(с.път),

55909.0.333-четвъртокласен път.
„ЕВН България Електроразпределение“ЕАД, ЕИК 115552190, адрес на управление:

гр.Пловдив,

ул.“Христо Данов“ №37, упълномощен-Ръководи тел на КЕЦ-Стамболийски

Васил Тодоров Грамчев,

служебен адрес: гр.Стамболийски, бул.“Търговски“№5


„СНИК“ЕООД, ЕИК

127529000, управител

инж.Елена Иванова Гри

горова, седалище:

гр.Шумен,ул.“Палама –

ра“№3,етаж 1,офис2


03/

20.02.


2017г.

ТСУ-67/

17.02.2017г.„ВЪНШЕН АСАНСЬЕР към съществуваща, двуетажна, масивна сграда в УПИ VI-2005,2007 за производствена и складова дейност от кв.41 по ЗРП на гр.Перущица, област Пловдив“.

Разрешение за строеж

№30/23.11.2015г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯУПИ VI-2005,2007 за производствена и складова дейност от кв.41 по ЗРП на гр.Перущица, област Пловдив“.

гр.Перущица, ул.“Трети Март“ №42„МЕРАЛ БЪЛГАРИЯ“АД,

ЕИК 126736505, адрес на

Управление: гр.Перущица

ул.“Трети Март“ №42, с

управител Чавдар Димит-

ров Янев


„КИМА КОНСУЛТ“

ЕООД, гр.Пловдив, с

ЕИК 201425668, адрес

на управление:

гр.Пловдив, ул.“Фи -

лип Македонски“№50

управител: Марин Ки

рилов Младенов с ли-

ценз №РК-0601/21.04.

2016г. валиден до

24.04.2021г.


„КАМИС 2002“

ООД-Пловдив04/

23.02.


2017г.

ТСУ-72/

22.02.2017г.Първи етап:Заповед 01/

02.02.2017г. по чл.154, ал.5 и чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ „Офис и помещение за съхранение на плодове и зеленчуци“

от обект:

„Преустройство на първи етаж от съществуваща двуетажна жилищна

сграда в стоматологичен кабинет, офис и помещение за съхранение на плодове и зеленчуци в УПИ XXII-699, кв.55 по ЗРП на гр.Перущица“

Разрешение за строеж

№21/10.10.2016г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯУПИ XXII-699, кв.55 по ЗРП на гр.Перущица.

Гр.Перущица,

пл.“Кочо Честимен

ски“ №4Георги Атанасов

Тодорчев,

с.Сухозем, общ.Калояно

во,обл.Пловдив,ул.“1-

ва“ №1.


Технически р-ел

Стр.техн. Цветан

Найденов Друмев,

Диплома А-11, №041559 с рег.№114

02-45/20.07.2011г. –

София


05/

19.04.


2017г.


ТСУ-150/

19.04.2017г.„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОУ „ПЕТЪР БОНЕВ“

УПИ II-28 класно училище,

Кв.20 по ЗРП на гр.Перущица.

Разрешение за строеж №12/

16.09.2013г.,Допълнение със

Заповед №04/17.11.2013г.

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ


УПИ II-28 класно училище, Кв.20 по ЗРП на гр.Перущица.

Гр.Перущица, ул.“Христо Ботев“№7
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,

ЕИК 115246756, със седалище: гр.Перущица,

Ул.“Отец Паисий“ №2,

област Пловдив, представ-

лявана от Ради Минчев –

Кмет.


Строителен надзор

„ЕК консулт Пловдив“

ООД, гр.Пловдив,

ЕИК 201944816,

Управител инж.Едуард Кеворк Сахагян с лиценз №ЛК-000771/

11.06.2012г.
„Трейс Груп Холд“

АД гр.София06/

18.05.


2017г.


ТСУ-204/

17.05.2017г.Втори етап:Заповед 01/

02.02.2017г. по чл.154, ал.5 и чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ „Стоматологичен кабинет“

от обект:

„Преустройство на първи етаж от съществуваща двуетажна жилищна

сграда в стоматологичен кабинет, офис и помещение за съхранение на плодове и зеленчуци в УПИ XXII-699, кв.55 по ЗРП на гр.Перущица“

Разрешение за строеж

№21/10.10.2016г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯУПИ XXII-699, кв.55 по ЗРП на гр.Перущица.

Гр.Перущица,

пл.“Кочо Честимен

ски“ №4Георги Атанасов

Тодорчев,

с.Сухозем, общ.Калояно

во,обл.Пловдив,ул.“1-

ва“ №1.


Технически р-ел

Стр.техн. Цветан

Найденов Друмев,

Диплома А-11, №041559 с рег.№114

02-45/20.07.2011г. –

София


07/

09.06.


2017г.


ТСУ-242/

08.06.2017г.„Едноетажна селскосто -

панска сграда за съхранение на селскосто

панска продукция и инвентар в ПИ 099070,

местност „Ленищата“,

землище на гр.Перущица

/извън регулация/

Разрешение за строеж

№08/ 11.04.2014г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯ


ПИ 099070,

местност „Ленища -

та“ землище на гр.Перущица

/извън регулация/
„НОВАРТО ИНВЕСТ“

ООД, ЕИК202536382

Управител:Борислав

Любомиров Минков;

Гр.Перущица, ул.“Вик-

тор Юго“№3Технически ръководи -

тел инж.Богдан Иван -

ов Султанов, диплома

№36270/ 2008 от ВИАС

Гр.София


„РИВАС“ООД,

адрес на управле

ние:гр.Пловдив,

ул.“Д-р Александър Пеев“№13

ЕИК 825194880,

с управител

Дончо Петров

Гочев


08/

22.06.


2017г.


ТСУ-255/

20.06.2017г.„Стоматологични кабине

ти с обслужващи помещения“ в УПИ V-932,общ.обсл.дейности

кв.70 по плана на гр.Перу

щица, община Перущица,

съгласно ПУП-ПРЗ, одоб-

рен със Заповед №94/

26.04.2016г.

Разрешение за строеж

№08/26.04.2016г.

ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯУПИV-932,общ.

обсл.дейности кв.70 по плана на гр.Перу

щица, община Перущица.

Гр.Перущица,

Ул.“Иван Вазов“

№115


„АИПППДМ-МС“ЕООД,

ЕИК 201075171, със седалище:гр.Пловдив, ул.“Михалаки Георгиев“№11,ет.9, ап.42, представлявано от управителя Стефан Александров ИлиевСтроителен надзор

„БЕТА7“ЕООД, с адрес

на управление :гр.Плов

див, ул.“Александър

Пушкин“ №4, с управи-

тел инж.Николай Слав-

чев Григоров


„СИГМА ИНВЕ –СТ“ЕООД-

гр.Пловдив,

ул.“Капитан Рай-

чо“№56, ТЦ Гра-

нд“ ет.4, офис 5

представлявано

от Георги Стоян -

ов Иванов09/

27.06.2017г.
ТСУ-263/

26.06.2017г.„Нискоетажна жилищна сграда с Н корниз до 10м.

в УПИ X-370, кв.37 по

ЗРП на гр.Перущица от

1989г.“


Разрешение за строеж

№26/ 04.11.2010г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯ


УПИ X-370, кв.37 по ЗРП на гр.Перу -

щица от 1989г.

гр.Перущица, ул.“Поручик Милушев“ №6


Веселин Светославов Величков, гр.Перущица,

Ул.“Поручик П.Милу -

шев“№3


Строителен надзор

„СТРОЙКОНТРОЛ“

ООД,ЕИК 115345455,

гр.Пловдив, бул.“Руски

№75, с управител

Мария Димитрова Саб-

рутева
10/

01.08.


2017г.

ТСУ-313/

27.07.2017г.„Малкоетажна жилищна

сграда“ с кота корниз до

10.0м. в УПИ XV-244 кв.15 по ПРЗ на гр.Перущица

Разрешение за строеж

№09/ 14.06.2007г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯУПИ XV-244 кв.15 по ПРЗ на р.Перущи

ца от 1989г.

гр.Перущиза,

ул.“Христо Ботев“

№17


Валери Тодоров Грибачев,

Таня Иванова Грибачева:гр.Пловдив,

Ул.“Ген.Радко Димитри

Ев“ №7, ет.3, ап.6
Технически ръководи-

тел инж.Валери Тодоров Грибачев,

диплома сер.ТКВВ№000102/

25.06.1993г. от ВВТУ

„Тодор Каблешков“


По стопански

начин.


Сертификат №179ИГ3349/

13.07.2017г. за

Проектни енергийни харак

теристики от

„Консултантска

инженерна група“ ООД,

ЕИК 131069757


11/

10.08.


2017г.

ТСУ-336/

08.08.2017г.„Слънцезащитно устрой-

ство и остъкляване на

открита тераса на същест-

вуваща, двуетажна, масив

на сграда с идентифика-тор 501.853.2 в УПИ I-853

от кв.64 на гр.Перущица

от 1989г.

Разрешение за строеж

№06/ 21.03.2016г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯУПИ I-853 от кв.64 на гр.Перущица

от 1989г., масивна сграда с идентифи -

катор 501.853.2

гр.Перущица,

ул.“Проф.Констан –

тин Гълъбов“№8„АСС-СИНКО“ЕООД,

ЕИК 203161719, с упра-

вител Асен Арсов Стой

ков, адрес на управлени

то:гр.Перущица, Стопан

ски двор №1Технически ръководи -

тел стр.техн.Никола Костадинов Янкулов, диплома рег. № 1467/06.1967г. от Строителен техникум – гр.Брацигово.
„ВХВ“ООД,

ЕИК 123655444,

Управител:Христо

Вълчев Иванов,

Седалище:с.Крумово, местност Кюм

Баши, №018А –

Строител


12/

14.09.


2017г.

ТСУ-388/

13.09.2017г.„Преустройство на съществуващ метален

навес в УПИ V-42708 про

изводствена и обсл.дейно-

ст, от кв.1 по ЗРП на Стопански двор №1,

гр.Перущица, с цел обосо

бяване на подобекти:

-Цех за машиностроене-

машини и съоръжения за

производство на пелети;

-Цех за печене на ядки,

пакетиране на същите и на сушени плодове и зеленчуци

-Склад за съхранение и

комплектоване на негори-

ми строителни материали и инструменти-обновлен -

ие с битови помещения и

охрана.


Разрешение за строеж

№1/ 05.01.2015г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯ


УПИ V-42708 про -

изводствена и обсл.дейност, от кв.1 по ЗРП на Стопански двор №1,

гр.Перущица


Асен Арсов Стойков,

Ул.“Цар Иван Асен“

№45, гр.Перущица


Технически ръководи

тел-Елена Романова

Мишева, диплома:

Серия А-06№056569,

Рег.№10334-121/

22.06.2006г. на ПГ по

СА-Пловдив


По стопански

начин.13/

04.10.


2017г.

ТСУ-434/

04.10.2017г.„Допълващо застрояване-

Гараж в УПИ I-282,кв.18

по ЗРП на гр.Перущица“

Разрешение за строеж

№02/24.01.2017г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯУПИ I-282,кв.18

по ЗРП на гр.Перущица.

гр.Перущица,

ул.“Крайречна“№23
Георги Стоянов Тилев,

Гр.Перущица,

Ул.“Крайречна“№23


Технически ръководи -

тел стр.техн.Никола Костадинов Янкулов, диплома рег. № 1467/06.1967г. от Строителен техникум – гр.Брацигово.

14/

18.10.


2017г.

ТСУ-462/

17.10.2017г.„База за съхранение на селскостопанска продукция, земеделска техника, инвентар и помещения за обитаване в ПИ №000192, в местността „Козбен“, в землището на гр.Перущица, съгласно ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №176/ 22.08.2014г. на Кмета на община Перущица“

Разрешение за строеж

№06/06.03.2015г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯПИ №000192, в местността „Козбен“, землище

то на гр.ПерущицаМирослав Емилов Денков,

Гр.Асеновград, ул.“Ореховска“ №6Технически ръководи -

тел Инж.Емил Денков„ТЕХНОМОН-

ТАЖ“ЕООД,

ЕИК160056378

Управление:

Гр.Асеновград,

ул.“Х.Д.Стоилов“

2, представлявоно

От инж.Георги

Желязков


15/

18.10.


2017г.

ТСУ-463/

17.10.2017г.„База за съхранение на селскостопанска продукция, земеделска техника, инвентар и помещения за обитаване в ПИ №000205, в местността „Козбен“, в землището на гр.Перущица, съгласно ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №176/ 22.08.2014г. на Кмета на община Перущица“

Разрешение за строеж

№07/06.03.2015г.


ПИ №000205, в местността „Козбен“

землището на гр.Перущ-

ица


Радован Емилов Денков

Гр.Асеновград, ул.“Ореховска“ №30Технически ръководи -

тел Инж.Емил Денков„ТЕХНОМОН-

ТАЖ“ЕООД,

ЕИК160056378

Управление:

Гр.Асеновград,

ул.“Х.Д.Стоилов“

2, представлявоно

От инж.ГеоргиЖелязков

Каталог: dataset -> 11821023-72a1-4e3e-a5e2-5ccf3767231c -> resource
dataset -> Дата на съставяне
resource -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница