Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016годДата29.07.2017
Размер87.05 Kb.
#26780
РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ЗА ОБЕКТИ В

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА – 2016год.

Рег.№

и дата на техн. паспортВх. №

на искане за регистрацияНаименование на строежа (обекта)

- Разрешение за строеж

- Категория на обекта


Местонахождение и кадастрални данни

Собственик

(ползвател)Технически ръководител, строителен надзор

(физ. лице- трите имена адрес диплом

Юридическо лице –представл. от..)


Строител,

Сертификат за

проектни енер –

гийни характе –

ристики


1

2

3

4

5

6

7

01/

21.05.


2016г.

ТСУ-279/

20.06.2016г.Делба на съществуваща едноетажна сграда (бив -

ша шлосерска работил -

ница) намираща се в УПИ VI-42736,42737, произв. и обсл. дейност, и УПИ VII-42736, 42738, произв. и обсл.дейност, кв.6 по ЗРП на „Стопански двор“ №1, гр.Перущица,

ДЯЛ I в УПИ VII-42736, 42738 пр. и обсл.дейн. със ЗП на обекта=215м2

ДЯЛ II в УПИ VI-42736,

42737пр.и обсл.дейн. със

ЗП на обекта=201м2.

ПЕТА КАТЕГОРИЯУПИ VI-42736,42737,произв.

и обсл. дейност, и УПИ VII-42736, 42738, произв. и обсл.дейност,

кв.6 по ЗРП на „Стопански двор“ №1, гр.Перущица,


1.Георги Петков Данев и Невена Стоянова Данева: гр.Перущица,

ул.“Въча“№1

2.Рангел Димитров Даянов:

Гр.Перущица,ул.“Захари Стоянов“ №29Технически ръководи -

тел стр.техн.Никола Костадинов Янкулов, диплома рег. № 1467/06.1967г. от Строителен техникум – гр.Брацигово.
По стопански

начин


02/

03.10.


2016г.

ТСУ-468/

29.09.2016г.Нова нискоетажна жилищ

на сграда-пристройка с Нк до 10.0м. в УПИ ХIХ-647, кв.49 по ПРЗ на гр.Перущица от 1989г.,

Разрешение за строеж

№13/ 17.09.2013г.

ПЕТА КАТЕГОРИЯ


УПИ ХIХ-647,кв.49 по ПРЗ на гр.Перущица от 1989г., гр.Перущица

Ул.“Иван Вазов“

№148


Асен Георгиев Даянов,

Гр.Перущица,

Ул.“Иван Вазов“№148


Тенически ръководи –

тел техн.Емилия Вла –

сева Велчева,

диплома Ж №006804

с рег.№02759-ТСА/

02.VII.1973г.-ПловдивПо стопански

начин;


Сертификат под

№179КИГ234/

25.08.2016г. за

проектни енергийни характеристи

ки от Консулта-

нтска нженерна

група“ООД-Соф ияЕИК131069757


03/

01.11.


2016г.

ТСУ-532/

31.10.2016г.„Кабел 20kV от Ж.Р.стълб

№79,ВЛ20 kV „Елпром“

до нов БКТП в УПИ 099032,035 местност „Ле-

нищата“,землище гр.Перу

щица

ТРЕТА КАТЕГОРИЯУПИ 099032,035 местност „Ленища

та“,землище, гр.Пер

ущица


„ЕВН България Електро

Разпределение“ЕАД,

ЕИК 115552190,

Гр.Пловдив, ул.“Христо

Данов“№37, упълномо -

Щен-ръководител на КЕЦ-Стамболийски –

В.Т.Грамчев:гр.Стамбо

лийски,бул.“Търговски“

№5;

Собственик на УПИ 099032,035 –„НОВАРТО ИНВЕСТ“ООД, ЕИК202536382

Управител:Борислав

Любомиров Минков;

ПИ 099468-полски път-

Община Перущица,

ЕИК115246756,ЕИК 11

5246756, гр.Перущица,

Ул.Отец Паисий“ №2,

представлявано от Кмет

Ради Минчев„СНИК“ЕООД, ЕИК

127529000, управител

инж.Елена Иванова Гри

горова, седалище:

гр.Шумен,ул.“Палама –

ра“№3,етаж 1,офис2Обединение“ФИ-ЛКАБ-ИНЖЕНЕ-

РИНГ“- гр.Плов -

див,ЕИК1766123

85, гр.Пловдив,

ул.“Коматевско

шосе“№92,упра –вител:Атанас Тан

чев


04/

01.11.


2016г.

ТСУ-535/

01.11.2016г.„Трасе на кабели 20kV –

СрН и тръбна мрежа с ка-

белни шахти за захранване на БКТП в УПИ 099032, 035 цех за производство на бира, цех за производство на вино, местност „Ленищата“,

землището гр.Перущица, област Пловдив“.

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ


УПИ 099032,035 цех за производство на бира, цех за производство на вина, местност „Ленищата“,земли -

ще, гр.Перущица
„НОВАРТО ИНВЕСТ“

ООД, ЕИК202536382

Управител:Борислав

Любомиров Минков;

Гр.Перущица, ул.“Вик-

тор Юго“№3„БИЛДИНСПЕКТ“

ООД-Пловдив,

ЕИК 115511763, управи

тел:Емилия Георгиева

Стоянова , гр.Пловдив,

Ул.“Янко Сакъзов“№32
05/

01.11.


2016г.

ТСУ-536/

01.11.2016г.„БКТП1х630kVa(1x1000kVA)-ТИПОВ ПРОЕКТ на „ПС Електрик“ООД в УПИ 099032,035 цех за производство на бира, цех за производство на вино в з-щето на гр.Перущица,м-ст „Ленищата“, община Перущица, област Пловдив.

ТРЕТА КАТЕГОРИЯУПИ 099032,035 цех за производство на бира, цех за производство на вина, местност „Ленищата“,земли -

ще, гр.Перущица
„НОВАРТО ИНВЕСТ“

ООД, ЕИК202536382

Управител:Борислав

Любомиров Минков;

Гр.Перущица, ул.“Вик-

тор Юго“№3„БИЛДИНСПЕКТ“

ООД-Пловдив,

ЕИК 115511763, управи

тел:Емилия Георгиева

Стоянова , гр.Пловдив,

Ул.“Янко Сакъзов“№3206/

01.11.


2016г.

ТСУ-534/

01.11.2016г.Уличен водопровод и Тласкателен тръбопровод за отпадни води до ПИ099070 и УПИ 099032,35, цех за производство на бира, цех за производство на вино в местност „Ленищата“, землището гр.Перущица, област Пловдив“.

ТРЕТА КАТЕГОРИЯПИ 099443-полски път в местност „Ленищата“, земли

щето на гр.Перущи-

ца, област Пловдив.


„НОВАРТО ИНВЕСТ“

ООД, ЕИК202536382

Управител:Борислав

Любомиров Минков;

Гр.Перущица, ул.“Вик-

тор Юго“№3;

ПИ 099468-полски път-

Община Перущица,

ЕИК115246756,ЕИК 11

5246756, гр.Перущица,

Ул.Отец Паисий“ №2,

представлявано от Кмет

Ради Минчев


„БИЛДИНСПЕКТ“

ООД-Пловдив,

ЕИК 115511763, управи

тел:Емилия Георгиева

Стоянова , гр.Пловдив,

Ул.“Янко Сакъзов“№3


07/

08.11.


2016г.

ТСУ-545/

07.11.2016г.„Пешеходна стоманена пасарелка на ул.“Крайре-

чна“ гр.Перущица,област Пловдив

ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ


Гр.Перущица,

ул.“Крайречна“, община Перущица,

Съоръжението свър

зва улиците „Бенковски“ и „Крайречна“Община Перущица,

ЕИК115246756 представлявана от Ради Минчев-Кмет на община Перущица„ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ЕООД,гр.Пловдив, ЕИК200775103, управител:Николай Георгиев Костурков, лиценз:№РК-0639/

12.07.2016г. валиден

до 2021г.издаден от

МРРБ


„Лоза-ДП“ЕООД-

София,


ЕИК 175080036,

Управител:Драг –

ан Георгиев Поп-

ов, гр.София 1510

ж.к.“Хаджи Дими

тър“,бл.106 А, вх.

В, ап.71


08/

11.11.


2016г.

ТСУ-555/

10.11.2016г.Пристройка-разширение на производствена сграда в УПИ VII-42728 производствена и обслужваща дейност, кв.4, масив 427, землище на гр.Перущица по ПУП-ПРЗ на Стопански двор №1, гр.Перущица

ЗП/РЗП=728,35М2.

ПЕТА КАТЕГОРИЯ


УПИ VII-42728 про

изводствена и обслужваща дейно -

ст, кв.4, масив 427, землище на гр.Перу

щица по ПУП-ПРЗ на Стопански двор №1, гр.Перущица;

гр.Перущица, ул.“13“ №4, от Сто пански двор №1


„Профили БГ“

ЕООД, ЕИК160

107075, с управител Ивайло Георгиев Мишев с адрес на управление:

гр.Перущица,

ул.“Анка Райкова“ №29


Тенически ръководи –

тел техн: Мая Георгие

ва Атанасов, диплома

№2504/02.07.1996г.„ТЕХНОМОНТ -

АЖ“ООД, с упра

вител Георги Желязков Желяз-

ков,


ЕИК 160056378,

Гр.Асеновград,

ул.“Х.Д.Стоилов“

№2


09/

28.11.


2016г.

ТСУ-591/

28.11.2016г.„Цех за производство на бира в УПИ 099032,035 цех за производство на бира, цех за производство на вино, в з-ще на гр.Перущица, м-ст “Ленищата“

ПЪРВА КАТЕГОРИЯУПИ 099032,035 цех за производство на бира, цех за производство на вино, в з-ще на гр.Перущица, м-ст “Ленищата“


„НОВАРТО ИНВЕСТ“ООД

ЕИК 202536382,

Управител: Борислав Любомиров Минков

Адрес на управлението:

Гр.Перущица, ул.“Виктор Юго“ №3


„БИЛДИНСПЕКТ“

ООД-Пловдив,

ЕИК 115511763, управи

тел:Емилия Георгиева

Стоянова , гр.Пловдив,

Ул.“Янко Сакъзов“№3Сертификат под

№039пив088/

23.06.2016г. за

проектни енергийни характеристи

ки от „ПЛОВДИВИН-ВЕСТ“АД-Плов

див ЕИК825240527Каталог: dataset -> 11821023-72a1-4e3e-a5e2-5ccf3767231c -> resource
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер
dataset -> На спортните клубове в община Ардино
resource -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2017год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница