Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 годинаДата03.10.2017
Размер107.57 Kb.
#31573
ТипРегламент


Въпросник за националните методологии, използвани за провеждане на изследването за товарния автомобилен транспорт в ЕС съгласно Регламент № 1172/98

Отчетна страна: Република България

Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
Ако за събирането на необходимата информация за 1-во тримесечие 2010 г. провеждате повече от едно изследване, моля, попълнете отделен въпросник за всяко едно от изследванията (напр. отделни изследвания за вътрешни и международни превози).

1. Рамка на извадката (регистър), използвани за провеждане на изследването

Наименование на регистъра

Регистър на моторни превозни средства


Наименование на организацията, отговорна за поддържането на регистъра

Министерство на вътрешните работи

Честота на актуализиране

тримесечно

Колко често се използва регистърът за извличане на извадка?

(веднъж на тримесечие, веднъж месечно?)Веднъж на тримесечие

Споразумение за достъп до регистъра, използван за изследването.


Двустранно междуведомствено споразумение между НСИ и МВР за предоставяне на статистическа информация.

Каква информация/променливи се извличат от регистъра и кои от тях се използват за стратифициране (ако има такова) на извадката?


От регистъра се използва следната информация: регистрационен номер на превозното средство, вид на превозното средство, година на първа регистрация, максимално допустимо тегло на натоварване, товароносимост, брой оси, общо тегло, регион, име и адрес на собственика, марка на превозното средство.
За стратификация на извадката се използват: регион и общо тегло.

Считате ли, че регистърът предоставя адекватна извадкова рамка? Ако не, какви стъпки ще се предприемат за неговото подобряване?
Регистърът предоставя адекватна извадкова рамка.

2. Неотговорили
Моля, опишете системата за напомняне за тези единици, които са попаднала в извадката, но не са изпратили отговор в рамките на определения срок. Имате ли утвърдена система за напомняне? Ако е така, то моля опишете я, включително времевите интервали за всяко напомняне, след изтичане на определения срок за предоставяне на въпросниците.

Считате ли, че процентът на отговорилите е адекватен за целите на това изследване? Ако не е, какви стъпки бихте предприели за неговото подобряване?
Използва се следната процедура за напомняне:


  • Първо напомняне: 2 седмици след края на изследваната седмица.

  • Второ напомняне: 4 седмици след края на изследваната седмица.

Степента на възвръщаемост е адекватна за целите на това изследване.

3. Отчетна статистическа единица

Превозно средство

X

Транспортна фирма
Местна единица
Друго (пояснете)Изключват ли се някои видове единици?

Да

Ако да, какво се изключва? (напр. превозни средства с ниска или необичайно висока товароносимост или максимално допустимо тегло, много малки предприятия).

Можете ли да предоставите оценка за пробега (или извършената работа) на превозните средства, които не се покриват от изследването (колко от товарния автомобилен транспорт не е покрит от Регламент 1172/98)?
Изключват се превозни средства с общо тегло под 6 тона, военни превозни средства, превозни средства на МВР и на публичната администрация, селскостопански трактори и други превозни средства, които не са предназначени за превоз на товари, превозни средства с тегло и размери надвишаващи разрешените в страната.
За сега не може да бъде предоставена информация за пробега (извършената работа) от превозните средства, които не са обект на изследването.
4. Методология
Моля, ако има промени в методологията спрямо последната публикация на „Методологиите използвани в изследването на товарния автомобилен транспорт от страните членки и страните кандидат членки” (издание 2008, виж анекс 2), ги опишете.


Не са правени промени по методологията на изследването.

Ако извадката е стратифицирана, моля опишете метода за стратификация и представете детайлен план на извадката за първо тримесечие на 2010 г., т.е. кодовете, използвани в изследването, за обозначаване на различните страти. Ако са използвани различни кодове за стратите от тези, които се предоставят на Евростат, моля приложете таблица за съответствие.МОЛЯ, ПРИЛОЖЕТЕ КОПИЕ НА ВЪПРОСНИКА, ИЗПОЛЗВАН

ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

Извадката за всяко тримесечие на съответната година се стратифицира по общото тегло на превозните средства (6 групи) и областите в страната (28 области), които общо формират 168 страти.

Размерът на годишната извадка за 2010 се определя на базата на информацията от 2009 г. за: размера на извадката, превозени тонове и извършена работа. Стратите по общото тегло са следните:

1 група: камиони и специални с общо тегло до 7 499 кг;

2 група: камиони и специални с общо тегло от 7 500 кг до 14 999 кг;

3 група: камиони и специални с общо тегло от 15 000 кг до 16 999 кг;

4 група: камиони и специални с общо тегло от 17 000 кг до 24 999 кг;

5 група: камиони и специални с общо тегло над 25 000 кг;

6 група: влекачи
Всяко тримесечие извадката по 6-те групи се разпределя пропорционално по 28-те области на страната.5. Времеви обхват на извадката
За какъв период от време съответният респондент предоставя информация?

(седмица, няколко дни).


Седмица

Колко времеви периода на 1-во тримесечие за 2010 г. обхваща изследването?

136. Допълнителна информация за серия данни В
Имате ли проблеми с предоставянето на всички детайли (всички колони и редове) за серия данни В? Ако имате, то каква информация не предоставяте? Ако изследването Ви има голям брой страти и Вие намалявате броя на колоните в серия данни В чрез агрегиране на стратите, моля дайте информация как агрегирате стратите (Евростат предпочита стратите да са агрегирани по области, а не по товароносимостта на превозните средства).


Предоставят се всички колони съгласно серия данни В и не се намалява броят на стратите.
7. Изчисляване на претеглящ фактор за изследването (страници 7-11 и 7-15 от методологическото ръководство)
Моля, дайте пример за изчисляване на претеглящия фактор (или обобщаващия фактор) за една страта от първо тримесечие за 2010 г. и дайте формулата и използваните стойности в изчисленията. По-точно информация за следните елементи при изчисляването на претеглящия фактор:

- неотговорили

- грешна информация от регистъра за извадката

- неактивни превозни средства през изследвания период (поради болест, ремонт, липса на работа и др.)

- други специални случаи

В допълнение, моля, дайте информация дали са използвани методи за калибриране, например последваща стратификация? Ако са използвани представете кратко описание.
Претеглящ фактор = 13* N/(S + S’)
N = брой на превозните средства в регистъра (в стратата)

S = брой въпросници използвани в анализа (серия данни А1)

S’= брой превозни средства без дейност, но считани за активни (почивка, без работа и др.)

8. Опростени методи, използвани при записването на данни за пътуване, изпращани на Евростат (страници 6-11 до 6-19, 18-8)Опростени методи при записване на данни за пътуване, изпращани на Евростат.

Използват ли се опростени методи за записване на пътуване тип 1 (едноетапно пътуване), когато се превозват повече от един вид товари? Ако да, то моля опишете го.


Респондентите могат да декларират само един вид товар, т.е. този който е преобладаващ. Ако няма преобладаващ вид товар се записва вид „Смесени”.
Използват ли се опростени методи за записване на пътуване тип 2 (многоетапно пътуване)?

Ако да, то моля опишете го.


Респондентите могат да декларират само един вид товар, т.е. този който е преобладаващ. Ако няма преобладаващ вид товар се записва вид „Смесени”.
Използват ли се опростени методи за записване на пътуване тип 3 (събиране/доставка)?

Ако да, то моля опишете го.


Респондентите могат да декларират само един вид товар, т.е. този който е преобладаващ. Ако няма преобладаващ вид товар се записва вид „Смесени”.


9. Специфични методологични въпроси
След 1999 г. възникнаха серия от методологични въпроси за събирането, валидирането и агрегирането на микро-данните съгласно Регламент 1172/98. Изисква се информация за такива методологични въпроси, възникнали в страните членки, ЕФТА страните и страните кандидат членки, по следните въпроси.


Моля дайте информация, дали предоставяте данни за бруто тегло на товарите или за бруто-бруто тегло?

По-специално, дали палетите, платформите и контейнерите са включени или изключени от теглото на товарите?


България предоставя данни за бруто тегло на товарите. Контейнерите, платформите и палетите се изключват в теглото на товарите.
Моля опишете методологията, използвана за изчисляването на А2 (пътуване) за общо превозени товари и извършена работа при тип пътуване 2 (многоетапно пътуване).
Едноетапно пътуване: Респондентите могат да декларират само един вид товар, т.е. този който е преобладаващ. Ако няма преобладаващ вид товар се записва вид „Смесени”.
Многоетапно пътуване: Пътуванията се записват на вертикален принцип.
Моля, опишете подхода, който използвате за дефиниране и кодиране на пътуване тип 2 (многоетапно пътуване) и свързаните с него превози на товари: А3 – записи кодирани като етапи на едно пътуване (разстояние между 2 спирки на камион, 3б и 3в съгласно приложението) или като пратка (разстояние между натоварването и разтоварването на стоките, 3а в анекса)?
Използван е метод 3в.
Моля, опишете подхода, който използвате, когато пътувания тип 2 (многоетапно пътуване) международно пътуване включва основна транспортна операция, се е случило изцяло на национална територия (т.е. страната на натоварване и страната на разтоварване е същата като страната на регистрация на съответното превозно средство).
Основната транспортна операция се счита като част от международното пътуване.
Моля, дайте информация как националния/международния транспорт се разграничава за вашата национална статистика за товарния автомобилен транспорт (на база на място на натоварване и разтоварване на завършено пътуване или на базата на място на натоварване и разтоварване на товара).

Пътуване

 Товари

 Друго (моля пояснете)10. Натоварване на респондентите

Имате ли информация за времето необходимо на респондентите за попълването на въпросника за изследването? Ако имате такава можете ли да предоставите средно годишно време (общо и за един въпросник), необходимо на респондентите за попълването на въпросника?


Да разполагаме с такава информация, тъй като в самия въпросник е заложен такъв въпрос, но за да предоставим тази информация е необходимо да се направят промени в програмния продукт за обработка на резултатите по този въпрос, свързан с изследването.
По-конкретно можете ли да предоставите следната информация:

  1. Средно време необходимо за отчитане на данните на едно превозно средство с пътувания през изследвания период.

  2. Средно време необходимо за отчитане на данните на едно превозно средство, което не е работило през изследвания период.

За да предоставим тази информация е необходимо да се направят промени в програмния продукт за обработка на резултатите по този въпрос, свързан с изследването.
11. Електронно събиране на данните и предоставянето им на Евростат

Данните събират ли се чрез (от респондентите до администрацията) в страната чрез (обмен на електронни данни) или други подобни методи?НЕ

В случай на електронно предаване на данните, можете ли да дадете информация за формата на предаваните данни, като например XML, EDIFACT (GESMES) и др. и начинът по който се подготвят данните (например различни използвани програми).


Данните се предават чрез eDamis в GESMES формат, които се генерират от програмата Genedi.

Ако данните в момента не се събират по електронен път или друг подобен метод, бихте ли били заинтересувани от участие в пилотен проект използвайки подобни методологии, базирани на опита а други страни членки или на нови инструменти, разработвани от Евростат.


НЕ

Имате ли намерение да започнете да предавате данните на Евростат чрез SDMX в бъдеще?

______________________________________________________________________________________Не засега.12. Допълнителна информация


В момента събирате ли информация за вида на горивото, използвано от изследваните превозни средства и изразходваното гориво от тях през изследваната седмица и можете ли да предоставите информация за него?
Да, събираме такава информация, но за да я предоставим трябва да бъдат направени промени по програмния продукт за обработка на информацията.Каталог: sites -> default -> files -> files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Термин Определение
pages -> Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
pages -> Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
pages -> Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
pages -> Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница