Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010гДата02.09.2016
Размер112.08 Kb.
#8082
Информационен лист за безопасност

В съответствие с Регламент 1907/2006
Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20.07.2010г.

химичният препарат:

„ ЕС ЕНД КЕЙ ПАБЛИК ХЕЛТ” ЕООД Версия: 02

Пловдив, ул.” Стоил Войвода” № 6А

Тел.: 0899 144 310

Факс:
ЕИК: Стр.(брой) - 6
Наименование на препарата
ХЛЕБОМОР-К - ГЕЛ ЗА ХЛЕБАРКИ
1. Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото /препарата :

ХЛЕБОМОР-К - ГЕЛ ЗА ХЛЕБАРКИ
1.2. Употреба на веществото/препарата:

За борба с хлебарки в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажба на храни, обекти с обществено предназначение - хотели, училища, детски градини , индустриални сгради, складови помещения и др.1.3. Наименование и адрес на лицето, което произвежда и пуска на пазара химично вещество/препарат

„ ЕС ЕНД КЕЙ ПАБЛИК ХЕЛТ” ЕООД

Пловдив, ул.” Стоил Войвода” № 6А
1.4. Телефон за връзка в случай на спешност

Тел.: 0899 144 310 (9-17 часа)

Токсикология Пирогов - 02/9154233; 9154346
2. Описание на опасностите

Препаратът е класифициран съгласно конвенционалният метод за класифициране на химични вещества и препарати като :

R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни

неблагоприятни ефекти във водната среда.


Възможни пътища на постъпване в организма: дихателен,орален, при контакт с кожата.
Потенциални признаци на интоксикация :

Кожа : При продължителен и повтарящ се контакт с кожата може да причини дразнене на кожата.

Очи : Директното попадане в конюнктивалния сак може да причини дразнене, зачервяване и сълзоотделяне.

Поглъщане: Препаратът съдържа денатониум хлорид, чийто неприятен вкус би предотвратило поглъщането.

Вдишване: Не се очаква да постъпи по дихателен път, тъй като не е летлив.

3. Състав /информация за съставките

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

Фипронил 0.05%, денаториум хлорид, инертни съставки до 100%.


3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни :


Съставки

CAS №/

ЕС№


% на съставките в препарата

Символ за опасност,

R – фразиФипронил

120068-37-3/

424-610-50.05

T, N, R 23/24/25, 48/25, 50/53

---------------------

Acute Tox 3* H 331

Acute Tox 3* H 311

Acute Tox 3* H 301.

STOT RE 1 H 372 Aquatic Acute 1 H 400

Aqutic Chronic 1 H 410


Текстът на R-фразите е посочен в раздел 16.
4. Мерки за оказване на първа помощ.

4.1. При вдишване

Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Да се потърси медицинска помощ,ако неразположението продължава.


4.2. При контакт с кожата

Замърсеното облекло незабавно да се свали незабавно. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. Ако дразненето продължава да се потърси медицинска помощ.


4.3. При контакт с очите

Да се изплакнат незабавно обилно с течаща вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 10-15 минути. При наличие на лещи, при възможност да се отстранят преди изплакването на очите. Да се потърси медицинска помощ.


4.4. При поглъщане

Устата да се изплакне с вода, без да се поглъща. Незабавно да се потърси медицинска помощ. Да се покаже при възможност, етикета или опаковката


4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна)

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане и контакт с очите. Препоръчителна лекарска помощ при вдишване и персистираща кожна симптоматика.


4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място:

баня за очите, дихателна маска.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.
5. Противопожарни мерки

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Вода, въглероден диоксид, пяна, химически прах в зависимост от вида на пожара (горящите материали).


5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Няма известни.


5.3.Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Да се избягва вдишването на пушеците.


5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

Химическо защитно облекло и автономни дихателни апарати.


6. Мерки при аварийно изпускане.

В раздели 13 и 8 са дадени личните предпазни средства.

6.1. Лични предпазни мерки:

При случайно разсипване да се носят подходящи лични предпазни средства- защитни ръкавици, ботуши и гащиризон. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се вдишва.


6.2. Мерки за опазване на околната среда:

Препартът да се използва по предназначение.

Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. Да се ограничи разлива с използването на пясък или пръст.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.
6.3. Средства за почистване При събиране на разсипаното да се ползват лични предпазни средства. Малките разливи да се абсорбират с пясък, пръст, дървесни стърготини и друг абсорбиращ материал. Събраните отпадъци да се съхраняват в специални съдове и да се обезвредят съгласно изискванията на местното законодателство. При големи разливи да се ограничи замърсената зона и незабавно да се уведомят оторизираните органи.

Да се предпазят от замърсяване канализацията и водните системи.7. Работа с веществото/ препарата и съхранение.

7.1. Работа с препарата:

Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета. Обработката да се извърши от професионалист. Да се ползват защитни

( синтетични) ръкавици. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След приключване на работа, ръцете да се измият основно със сапун и вода. Да не се излага на температури над 40 оС и директна слънчева светлина.
7.2. Съхранение:

Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение, далече от  • достъпа на деца,

  • храни, напитки и фуражи,

  • репеленти и ароматизирани химични вещества.

Да не се излага на температури над 40 оС и директна слънчева светлина.
7.3. Специфична употреба: няма специфична употреба.
8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

8.1. Граници на експозиция:
За веществата, влизащи в състава на препарата, не са посочени гранични стойности за въздуха на работната среда в Наредба 13/2003 г.
8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда: При нормални условия на работа и съхраняване не се изисква.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: при спазване на инструкциите за работа с препарата , не се изискват.

8.2.1.2. Защита на ръцете: синтетични ръкавици.

8.2.1.3. Защита на очите: Не се изисква при спазване на инструкциите за работа с препарата.

8.2.1.4. Защита на кожата и на тялото: подходящо работно облекло.

8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се допуска замърсяване на канализацията и водните пътища, както и на почвата и въздуха.
9. Физични и химични свойства.

9.1. Обща информация

- Външен вид – гел.

- Цвят – светъл бронз.

- Мирис- специфичен.


9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве,безопасността и околната среда


pH ( 1 %-на воден разтвор )

5.0 – 6.0

Температура на възпламеняване

Няма данни

Пламна точка

Не е запалим.

Температура на самовъзпламеняване

Няма данни

Точка на кипене

> 100 оС

Експлозивни граници ( за етанол):

Точка на топене


150 оСОкислителни свойства


Не е окислител

Налягане на парите

Няма данни

Специфично тегло , 20 оС

Около 1.1 g /dm3

Коефициент на пречупване , 20оС

Няма данни

Разтворимост във вода

Образува суспензия

Разтворимост в орагнични разтворители

Няма данни

Коефициент на разпределение n-октанол/вода

Няма данни

Вискозитет, кинематичен –

Няма данни

Плътност на парите

Няма данни

Скорост на изпарение

Няма данни


9.3. Друга информация - няма
10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват: високи температури, директна слънчева светлина, висока влажност.
10.2. Вещества, които трябва да се избягват: ароматизирани химикали, репеленти.
10.3. Опасни продукти при разпадане: въглеродни оксиди.
11. Токсикологична информация.

Параметрите на остра орална и остра дермална токсичност са изпитвания в акредитирана лаборатория и те са както следва :


ЛД50 орална , бели плъхове –  2000 mg/ kg т.м .

ЛД50 дермална, бели плъхове –  2000 mg/ kg т.м.

Кожно дразнене, зайци : не е дразнител.

Очно дразнене, зайци: не е дразнител.

Кожна сенсибилизация : не е сенсибилизатор.

Поглъщане: Препаратът съдържа Денатониум хлорид и бензоат.

Препаратът не съдържа вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени и токси Няма данни за отдалечена невротоксичност.

Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на препарата върху хора.12. Информация за околната среда.

12.1. Екотоксичност

Препаратът е класифициран по изчислителния метод като :

R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни

неблагоприятни ефекти във водната среда.


Екотоксикологични данни за активното вещество Фипронил:

Остра токсичност за риби :

LC50 , 96 h, Rainbow Trout – 0.248 mg / l.

LC50 , 96 h, Bluegill Sunfish – 0.085 mg / l.

LC50 , 96 h, European carp – 0.430 mg / l.

LC50 , 96 h, Japaness carp - 0.34 mg / l.


Остра токсичност за Daphnia magna :

EC50, 48 h, Daphnia magna – 0.19 mg / l.

EC50, 48 h, Daphnia carinata – 3.8 mg/ l.

EC50, 48 h, Daphnia magna – 0.19 mg / l.


Инхибиращ ефект върху развитието на алги:

EC50, 96 h, Scenedesmus sub. – 0.068 mg/ l.

EC50, 96 h, Selenastrum capricornutum – > 0.16 mg/ l.

EC50, 96 h, Anabaena flos-aquae – > 0.17 mg/ l.12.2. Подвижност - Препаратът е слабо разтворим във вода. Предполага се , че не е подвижен в почвата и не може да достигне до водните източници и канализацията.

Данни за Фипронил: Log Pow = 4.00. Не се очаква биоакумулиране в компонентите на околната среда.

Въздух: фипронилът е с относително нисък парен натиск и ниска константа на Henry, следователно не е летлив и не може да се среща във въздуха, с изключение на прилагането му като аерозол.

Почва: Кос е 803 , което свидетелствува за ниска до умерена сорбция на повърхността на почвата. Следователно Фипронилът е слабо подвижен в почвата и съществува малка възможност за замърсяване на подпочвените води.


12.3. Устойчивост и разградимост –

Данни за Фипронил:

а/Биотично разграждане: Очаква се да бъде разграден бързо в околната среда.

В почвата се разгражда до сулфон и амид ( аеробно разграждане) и до сулфид и амид ( анаеробно разграждане)

б/Абиотично разграждане :

В почвата претърпява фотолиза с крайни продукти сулфон и амид. Проведените лабораторни и полеви изследвания доказват , че съществува нисък риск от разпостранение на Фипронила в почвата.

в/Хидролиза претърпява само газовата фаза.

12.4. Потенциал за биоакумулиране: няма данни.
12.5. Други нежелателни ефекти – няма данни
13. Обезвреждане на отпадъците.
Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.).

След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.:

Биоциден препарат - Код на отпадъка : 07 04 01* - промивни води и матерни луги.

Опаковка от ПЕ, код на отпадъка 15.01. 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
14. Информация за транспортиране.
Да се спазват изисквания за отделните видове транспорт.

Няма ограничения при транспортиране по различните видове превози.

Да не се транспортира с храни, напитки и фуражи.
15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

Препаратът е класифициран и етикетиран в съответстние с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Регламент 1272/2008г.


Символ и знак за опасност – не се изисква.
Рискови фрази (R-фрази ):

R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни

неблагоприятни ефекти във водната среда.
Съвети за безопасност (S-фрази) :

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S7 Съдът да се държи плътно затворен.

S8 Съдът да се съхранява на сухо място.

S14 Да се съхранява далече от ароматизирани химични вещества и репеленти.

S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно

медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът.

S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

S 61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.

16. Друга информация

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тя се отнася единствено до посоченият продукт и не представлява гаранция за конкретните свойства на продукта. Отговорност на потребителя е да се убеди, че тази информация е адекватна и пълна по отношение на предвидената употреба на продукта.

Този информационен лист за безопасност заменя всички предишни версии.
Значение на R-фразите от т.3:
R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

R48/25 Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при

продължителна експозиция при поглъщане.

R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини

дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

H 331 Токсичен при вдишване.

H 311 Токсичен при контакт с кожата.

H 301 Токсичен при поглъщане.

H 372 Причинява увреждане на органите

H 400 Силно токсичен за водните организми.H 410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница