Регламент (ЕО) №1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на КомисиятаДата07.01.2017
Размер372.82 Kb.
#12164
ТипДоклад


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

относно прилагането през 2011 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Увод

Настоящият доклад, изготвен в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията1, обхваща 2011 г. и се основава на статистическите данни, обобщени в приложението.

Тези данни отразяват броя на заявленията за достъп, а не на поисканите документи. На практика заявленията могат да се отнасят до единичен документ или до целите досиета, свързани с конкретна процедура. Не са включени заявления за достъп до документи, до които към момента на поискване е имало публичен достъп.

1. Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001

1.1. Двете различни предложения за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001, внесени от Европейската комисия, все още се разглеждат от различните институции. Първото предложение — за преработване на регламента, бе внесено от Комисията на 30 април 2008 г. и с него се въвеждат редица съществени изменения с цел изясняване на тълкуването на Регламент № 1049/2001. Второто предложение бе внесено от Комисията на 21 март 2011 г. с цел адаптиране на Регламент (ЕО) № 1049/2001 към формалните изисквания на Договора от Лисабон чрез разширяване на институционалния обхват на регламента и обхващане на всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз, като са предвидени някои ограничения по отношение на Съда на ЕС, Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка.

1.2. Европейският парламент прие позиция относно двете предложения на първо четене на 15 декември 2001 г. и предложи 63 изменения. Датското председателство на Съвета разглежда различни варианти за по-нататъшно развитие на законодателния процес с оглед на постигането на споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията.

2. Регистри и интернет сайтове

2.1. През 2011 г. към регистъра на документите на Комисията (вж. приложената таблица) бяха добавени 19 956 нови документа.

2.2. Съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 Комисията следва да посочва в годишните си отчети броя на документите, с които разполага и които са чувствителни по смисъла на член 9, параграф 1 от регламента2 и следователно не са вписани в регистъра. Публичният регистър на Комисията включваше до края на 2011 г. документите от серии COM, C, OJ, PV и SEC. През 2011 г. в Комисията не бяха създадени или получени чувствителни документи, които попадат в една от тези категории документи.

2.3. В таблицата по-долу са представени данните за 2011 г. относно посещаемостта на сайта „Прозрачност и достъп до документи” на сървъра EUROPA:


Брой посетители

Брой сесии за достъп

Отваряни страници

Общо

41 408

46 191

425 434

Средно на месец

3 451

3 849

35 453

3. Сътрудничество с другите институции, за които регламентът се прилага

През 2011 г. не беше свикано заседание на междуинституционалния комитет, създаден по силата на член 15, параграф 2 от регламента. Трите институции (Европейският парламент, Съветът и Комисията) поддържаха редовни контакти на административно равнище, за да гарантират съгласувано прилагане на регламента.

4. Анализ на заявленията за достъп

4.1. През 2011 г. потокът първоначални заявления за достъп се запази на доста стабилно равнище, с много слабо нарастване на броя на заявленията (6 447 през 2011 г. в сравнение с 6 361 през 2010 г.) и дори още по-слабо намаление на броя на отговорите въз основа на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (6 055 през 2011 г. в сравнение с 6 127 през 2010 г.).

4.2. Що се отнася до потвърдителните заявления, броят на получените заявления намаля с близо 9 % (165 нови потвърдителни заявления през 2011 г. в сравнение със 181 през 2010 г.). Общият брой отговори на потвърдителни заявления съответстваше почти изцяло на броя на получените заявления (162 приключени случая през 2011 г. в сравнение със 150 през 2010 г.). От тях 144 отговора (89 %) представляваха решения по потвърдителни заявления за достъп до документи съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001. През 2011 г. техният брой нарасна с 18 % в сравнение с 2010 г., когато бяха издадени 122 такива решения.

4.3. През 2011 г. най-голям брой първоначални заявления (7,80 %) бяха получени от ГД ,,Данъчно облагане и митнически съюз“, като непосредствено след нея се нареждат ГД ,,Конкуренция“ с 6,99 % от първоначалните заявления и ГД ,,Здравеопазване и потребители“ с 6,96 %. Заслужава да се отбележи повишеният интерес към секторите, в които наскоро бе направена реорганизация и четири нови генерални дирекции замениха предишните две: генералните дирекции ,,Мобилност и транспорт“ и ,,Енергетика“ (бившата ГД ,,Транспорт и енергетика“), както и генералните дирекции ,,Околна среда“ и ,,Действия по климата“ (бившата ГД ,,Околна среда“).

Въпреки че външните отношения на ЕС преминаха в сферата на компетентност на наскоро организираната Европейска служба за външна дейност, през 2011 г. този факт все още не бе отразен в статистическите данни на Комисията, тъй като нейните регистри продължиха да обхващат основната част от съответните заявления по Регламент (ЕО) № 1049/2001.

4.4. Академичните среди отново се оказаха най-активната категория заявители с 25,73 % от първоначалните заявления. Както и в предишните години, след тях се наредиха адвокатските фирми с 11,30 % от общия брой заявления и гражданското общество (НПО, групи по интереси) — с 8,59 %. За 34,78 % от заявленията социално-професионалният профил на заявителя не е определен.

4.5. Разпределението по географски произход на първоначалните заявления също се запази сходно с предишните години, като се наблюдаваше леко нарастване на най-големия досега дял на подадените от Белгия заявления (21,42 %). Почти еднакъв брой заявления бяха подадени от Италия и Германия (съответно 12,37 % и 12,27 %). Делът на заявленията от нито една от останалите държави членки не надхвърли 10 % от общия брой, като най-големият брой заявления бяха подадени от държавите членки с най-многобройно население, т.е. Франция, Испания, Обединеното кралство, Нидерландия и Полша. Делът на заявленията от всяка от дванадесетте ,,нови“ държави членки е все още малко по-малък от съответния дял на заявленията от ,,старите“ държави членки.

5. Прилагане на изключения при правото на достъп

5.1. През 2011 г. делът на заявленията, отхвърлени изцяло на първа инстанция, се запази почти равен на този от предходната година (12,17 % през 2011 г. в сравнение с 12,47 % през 2010 г.). Пълно оповестяване на документите бе допуснато в четири от пет случая (80,20 % в сравнение с 82,16 % през 2010 г.), а делът на оповестените частично документи леко нарасна в сравнение с предишните години и достигна 7,63 % (в сравнение с 5,37 % през 2010 г.).

5.2. Броят на случаите, в които след потвърдително заявление Комисията отмени позицията, приета от нейните служби, и оповести напълно документи, за които преди това е дала отказ, остана сравнително стабилен (14,58 % в сравнение с 15,57 % през 2010 г.). При все това имаше по-малко случаи, в които отказът бе потвърден напълно, и значително повече случаи, в които след потвърдително заявление бе даден по-широк достъп.

5.3. Макар че защитата на процеса на вземане на решения на Комисията (член 4, параграф 3) бе причина за малко по-малък процент основания за отказ в сравнение с предходната година (25,73 % в сравнение с 26,42 % през 2010 г.), позоваване се прави най-често именно на това изключение, което е преди изключението за защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит (член 4, параграф 2, трето тире), спаднало с близо 5 % като брой позовавания през изминалата година и достигнало 21,90 % от случаите (в сравнение с 26,63 % през 2010 г.).

5.4. Тази зачестила тенденция следва да се отбележи по отношение на защитата на търговските интереси (16,83 % в сравнение с 11,84 % през 2010 г.) и защитата на международните отношения (12,02 % в сравнение с 9,83 % през 2010 г.).

5.5. Най-често посочваното основание за потвърждение на отказ за достъп, както и в предишните години, бе защитата на целите на дейности по разследване (32,68 % в сравнение с 32 % през 2010 г.).


  • На защитата на процеса на вземане на решения на Комисията бе направено позоваване в 19,33 % от случаите (точно толкова, колкото и през 2010 г.), но тази цифра представлява комбиниран резултат от нарастването на броя на случаите, в които процесът на вземане на решения все още не е приключил (15,33 % в сравнение с 11,33 % през предходната година), и паралелното намаляване на броя на случаите, свързани със становища, които са за вътрешно ползване, при които решението вече е било взето (4 % в сравнение с 8 % през 2010 г.).

  • Трябва да се отбележи и значителното увеличение при случаите, свързани със защитата на личния живот и личната неприкосновеност (20,67 % в сравнение с 9,33 % през 2010 г.). От друга страна, защитата на търговските интереси бе посочвана малко по-рядко, отколкото в предишните години (14,10 % в сравнение с 16,67 % през 2010 г.), а изключението, свързано със защитата на съдебните процедури и правните становища — дори още по-рядко (1,33 % в сравнение с 10 % през предходната година).

6. Подадени жалби пред Европейския омбудсман

6.1. През 2011 г. Омбудсманът приключи следните 17 случая на жалби срещу Комисията относно обработването на заявления за достъп до документи:1 приключен случай без констатиране на лоша администрация

1735/2010/MHZ
8 приключени случая с критичен и/или друг коментар

56/2007/PB

3196/2007/(BEH)VL


1633/2008/DK

1294/2009/TN

271/2010/GG


1403/2010/GG

2073/2010/AN


339/2011/AN


8 приключени случая с преустановяване на разследването

715/2009/ANA

1861/2009/(JF)AN

1051/2010/BEH

1109/2010/VL

1577/2010/GG

1581/2010/(FS)GG

2609/2010/BEH

2691/2010/(VL)GG

6.2. През 2011 г. Омбудсманът започна работа по 10 нови жалби, които се отнасят основно или частично до отказ на достъп до документи. Това е значително по-малък брой в сравнение с 2010 г., когато бяха започнати 22 процедури за разследване.

7. Съдебен контрол

Както и през предишните години, през 2011 г. бяха постановени важни нови съдебни решения3.

7.1. Съдът на ЕС постанови важно решение по обжалване по делото My Travel4. Съдът наблегна на доказателствената тежест при позоваване на изключенията, целящи защита на процеса на вземане на решения и на правните становища по отношение на вътрешни документи, свързани с въпрос, който не е от законодателно естество и по който вече е прието решение.

7.2. Общият съд от своя страна постанови 6 решения, свързани с правото на достъп до документи:


Дело T-362/08, IFAW срещу Европейска комисия, Решение от 13.1.2011 г.

Дело T-250/08, Batchelor срещу Европейска комисия, Решение от 24.5.2011 г.

Съединени дела T-109/05 и T-444/05, Navigazione Libera del Golfo / Комисия, Решение от 24.5.2011 г.

Дело T-161/04, V. Jordana срещу Европейска комисия, Решение от 7.7.2011 г.

Дело T-29/08, LPN срещу Европейска комисия, Решение от 9.9.2011 г.

Дело T-437/08, CDC срещу Европейска комисия, Решение от 15.12.2011 г.

В решенията по делата Batchelor и IFAW II Съдът направи важни разяснения относно преценката на възраженията на държавите членки да оповестяват документи, които са създадени от тях, но се съхраняват от Комисията.

С решението по делото Navigazione Libera del Golfo Общият съд отмени решението на Комисията, което е било взето преди Съдът да постанови решението по делото Швеция срещу Европейската комисия (IFAW I) и в което е било направено позоваване на възражението на дадена държава членка, без да се представят други мотиви за отказа за оповестяване на документ, създаден от тази държава членка.

В решението си по делото Jordana Съдът поясни, че член 4, параграф 1, буква б) от регламента представлява неделима разпоредба, която изисква евентуалното засягане на личния живот или личната непрекосновеност винаги да се разглежда и преценява в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на личните данни, и по-специално с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

В решението по делото LPN Съдът потвърди съществуването на обща презумпция за това, че оповестяването на документи по време на производства за установяване на неизпълнение на задължения по принцип засяга защитата на целите на дейности по разследване, при условие че тези производства не са приключили.

И накрая, в решението по делото CDC Съдът постанови, че не може да се прави позоваване на защитата на целите на дейности по разследване, за да се откаже достъп до списък с документи.

Следва да се споменат три други дела, които бяха заличени от регистъра, след като жалбоподателят оттегли своята жалба:Дело T-88/11, BIA Separations / Комисия

Дело T-14/11, Timab Industries и
CFPR / Комисия


Дело T-399/07, Basell Polyolefine / Комисия

7.3. Съдът реши да не се произнася по пет дела и поради това нареди заличаването им от регистъра:

Дело T-411/09, Terezakis срещу Европейска комисия

Дело T-291/10,
A. Martin / Комисия

Дело T-395/10, Stichting Corporate Europe Observatory / Комисия

Дело T-120/10, ClientEarth и
др. / Комисия


Дело T-449/10, ClientEarth и
др. / Комисия

7.4. През 2010 г. бяха образувани 15 нови производства срещу решения на Комисията на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Дело T-603/11, Ecologistas en Acción-COD / Комисия

Дело T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland и PAN Europe / Комисия

Дело T-534/11,
Schenker / Комисия

Дело T-516/11, MasterCard и
др. / Комисия


Дело T-480/11, Technion - Israel Institute of Technology и Technion Research &
Development / Комисия


Дело T-362/11, Stichting Greenpeace Nederland и PAN Europe / Комисия

Дело T-341/11,
Ecologistas en Acción-CODA / Комисия

Дело T-330/11,
MasterCard и
др. / Комисия


Дело T-278/11, ClientEarth и
др. / Комисия


Дело T-211/11, Timab Industries и
CFPR / Комисия


Дело T-111/11, ClientEarth / Комисия

Дело T-93/11, Stichting Corporate Europe Observatory / Комисия

Дело T-14/11, Timab Industries и
CFPR / Комисия


Дело T-88/11, BIA Separations / Комисия

Дело T-447/11,
Catinis / Комисия

7.5. Освен това в Съда бяха заведени три нови жалби срещу определения или решения на Общия съд.

Дело C-208/11 P.,
Internationaler Hilfsfonds срещу Европейска комисия


Дело C-554/11 P.,
Internationaler Hilfsfonds / Комисия

Дело C-135/11 P., IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds срещу Европейска комисия

8. Заключение

След непрекъснато нарастване в продължение на девет години броят на подадените до Комисията заявления за достъп се запази на едно и също равнище през 2010 и 2011 г. При получени близо 6 500 заявления за достъп на година Комисията без съмнение обработи най-много заявления измежду всички институции и органи на Европейския съюз.

Възможно е това стабилизиране на общия обем заявления да свидетелства, че правото на достъп до документи вече се познава в значителна степен от европейските граждани, гражданското общество и икономическите оператори. В духа на Договора от Лисабон това осъзнаване подготвя почвата за по-засилен обществен дебат и за по-активно участие на обществото във формирането на европейските политики.

От друга страна, необходимостта от подаване на заявления за достъп до документи намалява, тъй като Комисията постепенно преминава към проактивно оповестяване на документи и данни чрез публични регистри и уебсайтове.По отношение на законодателната дейност до голяма степен е постигната активна прозрачност. Значителен брой заявления за достъп и почти всички потвърдителни заявления се отнасят до дейностите на Комисията за наблюдение на прилагането на законодателството на ЕС. Тези заявления трябва да се разглеждат в същото време, когато протичат съответните действия по разследването. В такива случаи Комисията трябва да намери правилния баланс между осигуряването на прозрачност на своите действия и защитата на другите права, които са гарантирани от законодателството и съдебната практика на европейските съдилища.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Статистически данни относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001

1. Брой документи, вписани в регистъра
COM

C

OJ

PV

SEC

Общо

2011 г.

2414

14025

131

93

3293

19956

Първоначални заявления

2. Получени и обработени заявления
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Получени заявления

5401

6361

6477

Дадени отговори5 6

6636

7148

7075

Отговори на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001

5055

6127

6055

3. Резултат2009 г.

2010 г.

2011 г.

Брой

%

Брой

%

Брой

%

Предоставяне на достъп

4258

84,23

5034

82,16

4856

80,20

Отказ на достъп

589

11,65

764

12,47

737

12,18

Предоставяне на частичен достъп

208

4,11

329

5,37

462

7,62

Общо

5055

100

6127

100

6055

100

Потвърдителни заявления

4. Получени и обработени заявления
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Получени заявления

140

181

165

Отговори на заявления

134

152

162

Решения по потвърдителни заявления на основание Регламент № 1049/2001

120

122

144

5. Резултат
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Брой

%

Брой

%

Брой

%

Потвърждение

27

22,50

61

50

61

42,36

Частично преразглеждане

33

27,50

42

34,43

62

43,05

Цялостно преразглеждане

60

50

19

15,57

21

14,58

Общо

120

100

122

100

144

100
  1. Видове отказ според използваното основание за изключение (%)

6. Първоначални заявления
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Чл. 4, §1, буква a), първо тире — защита на обществената сигурност

1,36

1,94

2,40

Чл. 4, §1, буква а), второ тире — защита по отношение на отбраната и военните въпроси

0,54

0,14

0,39

Чл. 4, §1, буква а), трето тире — защита на международните отношения

8,17

9,83

12,02

Чл. 4, §1, буква а), четвърто тире — защита на финансовата, валутната или икономическата политика

2,09

2,15

1,88

Чл. 4, §1, буква б) — защита на личния живот и личната неприкосновеност

6,99

9,76

8,90

Чл. 4, §2, първо тире — защита на търговските интереси

13,99

11,84

16,83

Чл. 4, §2, второ тире — защита на съдебните процедури и правните становища

9,81

7,32

6,76

Чл. 4, §2, трето тире — защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит

27,61

26,63

21,90

Чл. 4, §3, първа алинея — процес на вземане на решения, решение все още не е взето

17,80

16,80

17,15

Чл. 4, §3, втора алинея — процес на вземане на решения, решение вече е взето: становища за вътрешно ползване в рамките на предварителни обсъждания и консултации

7,81

9,62

8,58

Чл. 4, §5 — Отказ на държава членка/друг автор

3,81

3,94

3,18

Общо

100

100

100

7. Потвърдителни заявления
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Чл. 4, §1, буква a), първо тире — защита на обществената сигурност

2,55

2,67

1,33

Чл. 4, §1, буква а), второ тире — защита по отношение на отбраната и военните въпроси

0

0

2,00

Чл. 4, §1, буква а), трето тире — защита на международните отношения

4,38

6,67

4,67

Чл. 4, §1, буква а), четвърто тире — защита на финансовата, валутната или икономическата политика

3,28

3,33

3,34

Чл. 4, §1, буква б) — защита на личния живот и личната неприкосновеност

14,23

9,33

20,67

Чл. 4, §2, първо тире — защита на търговските интереси

17,52

16,67

14,66

Чл. 4, §2, второ тире — защита на съдебните процедури и правните становища

5,47

10

1,33

Чл. 4, §2, трето тире — защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит

25,91

32

32,68

Чл. 4, §3, първа алинея — процес на вземане на решения, решение все още не е взето

12,77

11,33

15,33

Чл. 4, §3, втора алинея — процес на вземане на решения, решение вече е взето: становища за вътрешно ползване в рамките на предварителни обсъждания и консултации

13,87

8

4,00

Чл. 4, §5, Отказ на държава членка

-

-

-

Общо

100

100

100

Видове заявления

8. Според социално-професионалната категория на заявителите (%)
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Академични среди

21,29

23,24

25,73

Юристи

10,24

10,69

11,30

Гражданско общество (групи по интереси, промишленост, НПО и др.)

9,85

8,18

8,59

Публични органи (различни от институциите на ЕС)

7,33

13,56

8,20

Други институции на ЕС

3,77

8,32

8,15

Журналисти

2,02

3,35

3,25

Не е определена

45,5

32,68

34,78

Общо

100

100

100

9. Според географския произход на заявленията (%)

 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Белгия

18,26

17,95

21,42

Италия

7,18

8,85

12,37

Германия

16,61

16,62

12,27

Франция

8,01

9,05

8,90

Обединено кралство

6,23

7,24

8,59

Испания

6,27

6,86

7,16

Нидерландия

5,45

4,43

4,18

Полша

2,86

2,76

2,68

Люксембург

1,71

1,99

2,12

Дания

1,63

2,02

2,11

Швеция

2,13

2,18

1,81

Финландия

0,78

0,81

1,57

Австрия

1,98

2,08

1,38

Португалия

1,61

1,16

1,15

Гърция

1,06

1,22

1,10

Ирландия

0,72

1,49

1,02

Унгария

0,70

0,89

0,96

Чешка република

1,11

4,23

0,93

България

0,56

0,69

0,93

Румъния

0,93

1,11

0,87

Словакия

0,50

0,56

0,56

Литва

0,35

0,31

0,42

Словения

0,39

0,52

0,31

Кипър

0,20

0,20

0,25

Естония

0,17

0,09

0,19

Латвия

0,06

0,13

0,15

Малта

0,30

0,22

0,12

Европейски държави извън ЕС

0,83

0,50

0,40

Северна Америка

0,37

0,11

0,23

Австралия и Нова Зеландия

0,07

0,09

0,03

Африка

0,20

0,05

0,02

Южна Америка

0,09

0,05

0,02

Азия

0,19

0,04

0,06

Не е определен

10,57

3,49

3,73

Общо

100

100

100

10. Според област на интереси (%)

Генерална дирекция/Служба

2009 г.

2010 г.

2011 г.

SG — Генерален секретариат

10,10

11,64

10,12

TAXUD — Данъчно облагане и митнически съюз

6,20

5,30

7,80

COMP — Конкуренция

7,03

9,07

6,99

SANCO — Здравеопазване и потребители

4,69

5,44

6,96

ENV — Околна среда7

8,37

4,86

6,37

ENER – Енергетика

-

2,91

5,86

MARKT — Вътрешен пазар и услуги

7,27

6,14

5,72

ENTR — Предприятия и промишленост

4,55

4,48

4,84

HOME — Вътрешни работи

-

1,63

4,74

TRADE — Търговия

2,08

3,06

3,47

DEVCO — Развитие и сътрудничество EuropeAid (бивши ГД DEV + AIDCO)

2,75

2,77

3,30

MOVE — Мобилност и транспорт

-

3,13

3,02

SJ — Правна служба

1,80

2,68

2,76

AGRI — Земеделие и развитие на селските райони

4,07

3,15

2,62

JUST — Правосъдие (бивша ГД JLS) 8

7,74

6,75

2,54

RELEX — Външни отношения9

2,25

3,29

2,39

HR (Човешки ресурси и сигурност) + OIB + OIL (службите за инфраструктура и логистика в Брюксел и Люксембург) + PMO (Служба за управление и плащане по индивидуални права)

3,15

2,29

2,34

REGIO — Регионална политика

3,67

3,06

2,29

CLIMA — Действия по климата

-

1,21

2,22

INFSO — Информационно общество

2,29

1,79

1,98

EMPL — Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване

3,28

2,74

1,64

ECFIN — Икономически и финансови въпроси

1,87

2,32

1,57

RTD (Научни изследвания и иновации) + JRC (Съвместен изследователски център)

1,74

1,82

1,27

COMM — Комуникация

0,41

0,74

1,26

EAC — Образование и култура

1,44

1,13

1,05

ELARG — Разширяване

1,74

1,47

1,04

BUDG — Бюджет

1,07

1,24

1,02

MARE — Морско дело и рибарство

0,79

0,66

0,95

OP — Служба за публикации

0,19

0,19

0,37

ECHO — Хуманитарна помощ и гражданска защита

0,24

0,28

0,33

OLAF — Европейска служба за борба с измамите

0,24

0,27

0,25

EPSO — Европейска служба за подбор на персонал

0,26

0,14

0,23

ESTAT — Евростат

0,11

0,31

0,20

DGT — Писмени преводи

0,13

0,36

0,14

CAB — кабинети на комисарите

0,30

0,28

0,11

BEPA — Бюро на съветниците по европейска политика

0,06

0,03

0,11

DIGIT – Информатика

0,07

0,09

0,09

IAS — Служба за вътрешен одит

0,02

0,09

0,05

SCIC — Устни преводи

0,02

0,08

0,00

TREN10

8,02

1,10

-

Общо

100

100

1001OВ L 145, 31.5.2001 г., стp. 43.

2„[…] документите, издадени от институции или създадени от тях агенции, от държавите членки, от трети страни или от международни организации, класифицирани като „TRÈS SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ или „CONFIDENTIEL“ в съответствие с правилата на съответната институция, които защитават основните интереси на Европейския съюз или на една или няколко от тези държави членки в областите, уредени в член 4, параграф 1, буква а), конкретно по отношение на обществената сигурност, отбраната и военните въпроси“ (член 9, параграф 1).

3За подробна информация по всяко от посочените по-долу дела, вж. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=bg .

4Дело C-506/08 Р., Кралство Швеция срещу Европейска комисия и MyTravel Group plc., Решение от 21.7.2011 г.

5Следва да се отбележи, че дадено искане може да се отнася до няколко документа и съответно може да доведе до няколко различни отговора.

6Следва да се отбележи, че категорията „Дадени отговори“ включва и отговори извън приложното поле на Регламент № 1049/2001, например отговорите по Регламент № 45/2001.

7Следва да се отбележи, че през 2010 г. ГД ENV бе разделена на две — ГД ENV и ГД CLIMA.

8Следва да се отбележи, че през 2010 г. ГД JLS бе разделена на две — ГД JUST и ГД HOME.

9Следва да се отбележи, че от 1 януари 2011 г. по-голямата част от дейността на ГД RELEX премина към Европейската служба за външна дейност.

10Следва да се отбележи, че през 2010 г. ГД TREN бе разделена на две — ГД ENER и ГД MOVE.

BG   BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница